• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.III-551
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :14
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UM.III-551
Şikayetçi:
 Turimed Tıbbi Cihazlar Ve Turz. Yat. Tic. San. Ltd. Şti., ALTINDAĞ MAH. TURGUT REİS CAD. ADA APT. NO : 44 K : 1 D : 15 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi , Halkkent Mh. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:23/A MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.12.2012 / 40878
Başvuruya konu ihale:
 2012/124403 İhale Kayıt Numaralı "Renkli Doppler Ekokardiografi Cihazı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları HastanesiBaşhekimliği tarafından 11.10.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Renkli Doppler Ekokardiografi  Cihazı” ihalesine ilişkin olarak Turimed Tıbbi Cihazlar ve Turz. Yat. Tic. San. Ltd. Şti.nin 20.11.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 30.11.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.12.2012tarih ve 40878sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4678sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale konusu işe yönelik olarak teklif edilen cihazın Teknik Şartname’nin B-4 (i) ve (k) maddelerine uymadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları oysa teklif edilen cihazın Teknik Şartname’yi bire bir karşıladığı, demonstrasyon yapılmasını istemelerine rağmen idarece yapılmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde,

            “2.1. İhale konusu işin

            a) Adı: Renkli Doppler Ekokardiografi Cihazı (Taşınabilir)”düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik Şartname’nin  “Vazgeçilmez Teknik Özellikler” başlıklı “B” bölümünün “B-4) Sistemde aşağıda listelenen görüntüleme modları bulunacaktır.

            a)-

           

 

İ) İkinci Harmonik Görüntüleme Modu bulunacaktır. (Sistemde verilecek yetişkin sektör probla en az 3 ayrı frekansda harmonik görüntüleme yapılmalıdır.

k) Renkli Anatomik M Mod bulunacaktır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin 7.5.6’ıncı maddesinde “İstekliler teklif dosyalarında cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orjinal katalog ve gerekli dokümanları (katalog veya teknik dokümanlar Türkçe veya orjinal dilinde olabilir.) vermelidir. Firmalar teklif ettikleri cihazda, teknik şartnamede belirtilen özelliklerin tümünün var olduğunu hem teknik şartnameye madde madde cevap vererek hem de üretici firmanın orijinal teknik dokümanlarında (katalog, resim v.b.) işaretlemek sureti ile belgeleyeceklerdir.”  düzenlemesi yer almaktadır.

İdarece sunmuş oldukları cihazın Teknik Şartname’nin B-4 (i) ve (k) maddelerine uymadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları oysa sunmuş oldukları cihazın teknik şartnameyi bire bir karşıladığı hususları ile ilgili olarakKayseriErciyes Üniversitesi Rektörlüğüne 31.12.2012 tarih ve B.07.6.KİK.0.08-101.01.03[.4678]-3947-22651 sayılı yazı yazılarak iddia konusu hususlarla ilgili olarak her iki istekli tarafından sunulan, alım konusu cihaza ilişkin belgeler gönderilmek suretiyle teknik görüş talebinde bulunulmuştur.

                                                                           

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünün 15.01.2013 tarih ve 98992738-45-01/0120 sayılı yazısı ekinde iddia konusuna ilişkin olarak gelen cevapta uygun olmayan cihaza ilişkin değerlendirmeye yer verildiği ve oluşturulan teknik görüşte,

 

Phılıps Marka CX50 model Renkli Doppler Ekokardiyografi cihazı

 

Renkli Doppler Ekokardiyografi Cihazı Teknik Şartnamesi İlgili Maddeler

İlgili Maddelere Ait PHILIPS marka CX50 Model Renkli Doppler Ekokardiyografi Cihazının Katalog Bilgileri

Teknik Görüş

 

Madde B-4(i)

 

İkinci Harmonik Görüntüleme Modu bulunacaktır. (Sistemde verilecek yetişkin sektör probla en az 3 ayrı frekansda harmonik görüntüleme yapılmalıdır.

Darbe çevirme işlemi ile birlikte çok değişkenli harmonik görüntüleme (B-4(i)),

2D, yönlendirilebilir PW Doppler, CW Doppler, Yüksek PRF ve renkli Doppler; doku Doppleri, gelişmiş XRES ve çok değişkenli en az 3 farklı frekans değerinde harmonik görüntüleme (B-12)

Katalog ve CD incelendiğinde ; General(G), Penetre(P), Rezidual(R) olarak (G,P,R,G-P, G-R) modlarında frekans değerleri değiştirildiğinde (1.3-2.6) Mhz ve (1.6-3.2) Mhz olmak üzere 2 farklı frekans aralığında harmonik görüntüleme yaptığı görülmektedir.

Bu yüzden teknik şartnamenin ilgili maddesini karşılamamaktadır.

Madde B-4(k)

Renkli Anatomik M Mod bulunacaktır.

-M- modu

-Anatomik M-Modu

-Renkli M-Modu

-Renkli Doku Doppler Görüntüleme

Katalog ve CD incelendiğinde ;

Renkli Anatomik M mod olarak ayrı özel bir görüntüleme modu bulunmamaktadır. Ancak M modun üzerine renkli modu çalıştırılarak cihazdaki ayar düğmesinin açıya göre değiştirilmesiyle renkli anatomik M mod olarak çalıştığı görülmektedir. Bu durumda düğmeyi sağa ve sola doğru çevirdiğinde dolaylı olarak Renkli Anatomik M Modu gerçeklenmiş olmaktadır. Ancak direkt olarak Renkli Anatomik M Mod bulunmamaktadır.

 

ifadelerine yer verilmiştir.

 

İdarece yapılan değerlendirmenin yukarıda yer verilen teknik görüş doğrultusunda uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul