En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.III-552
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :108
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UM.III-552
Şikayetçi:
 Ağasar Medikal Servis Hiz.Tic. Ltd. Şti., FATİH MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. KARDELEN SK. NO : 2/B TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
  Trabzon Kanuni Numune Hastanesi, Yavuzselim Mah.Kaşüstü/Trabzon 61040 TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.11.2012 / 38797
Başvuruya konu ihale:
 2012/97382 İhale Kayıt Numaralı "Tıbbi Cihaz Alımı (Emg-Eeg Cihazı)" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Trabzon Kanuni Numune Hastanesi Başhekimliği tarafından 17.08.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Tıbbi Cihaz Alımı (EMG-EEG Cihazı)” ihalesine ilişkin olarak Ağasar Medikal Servis Hiz. Tic. Ltd. Şti.nin 08.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.11.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.11.2012 tarih ve 38797 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.11.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4357 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

           
1 ) İhale konusu işe ait İdari Şartname’nin 7.5.6'ncı maddesinde teklif edilen cihaza ait “... teklif edilen kalemlere ait orjinal katalog/broşür Türkçe olarak sunulacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından her iki kısım içinde “orjinal katalog/broşür Türkçe” sunulmadığı,  ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından 1’inci kısım EMG Cihazı için teklif edilen cihazın Teknik Şartname’nin 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 23, 24 ve 25’inci maddelerine, EEG Cihazı için ise Teknik Şartname’nin 4, 5, 6 ve 16’ncı maddelerine uygun olmadığı bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

2) İhale konusu 1’inci iş kaleminde yer alan EMG Cihazı alımına ilişkin firmalarının teklif ettiği tutarın, cihazın barkot numarasıyla UBB üzerinden yapılan sorgulamada 2012 yılı hastane alımları fiyatından 11.955,00 TL yüksek olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa ihale konusu işe yönelik yaklaşık maliyet tutarının 44.430,00 TL olarak belirlendiği, teklif edilen tutarın yaklaşık maliyetin altında olduğu idarece yapılan işlemin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

     İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.


     Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

     Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.”hükmü,


     Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teknik Şartname” başlıklı 14’üncü maddesinde “(1) Alınacak malın teknik kriterleri ve özellikleri, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede düzenlenir. Teknik kriterlerin ve özelliklerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur….” hükmü,

 

     İnceleme konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7.5.6’ncı maddesinde “Teklif edilen kalemin Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduğuna dair barkot numarası ve çıktıları ihale dosyasında sunulacaktır.Teknik şartnameye madde madde cevap verilecektir. Teklif edilen kalemlere ait orjinal katalog/broşür Türkçe olarak sunulacaktır.düzenlemesine,

2 Kanallı EMG/EP Cihazı Teknik Şartnamesi’nin,

            “8- Amplifier en az 2 kanallı olmalıdır. Amplifier CMRR değeri en az 105 dB olmalıdır.

  • Sistemde elde edilen sonuçlar, raporlar lazer yazıcı ile basılabilir olmalıdır.

            10- Sistemin filtre özellikleri yüksek geçirgen (yüksek frekans) için; 0.1 ile 3 Khz arasında en az 15 adımda ayarlanabilir olmalıdır.

            11- Sistemin filtre özellikleri düşük geçirgen (yüksek frekans)için; 0.02- 20 khz, arasında en az 12 adımda ayarlanabilmelidir.

  • Sistemin gürültü seviyesi RMS 0.6 volt veya daha az olmalıdır.

14-Sistemin duyarlılığı 1 mikro V/D ile 10 mili V/D arasında olmalıdır.

            15-Sistemin stimülatör modları dual , tek ve train olarak seçilebilmelidir. Tekrarlama aralığı 1-100 hz. arasında olmalıdır. Uyarı süresi 0.05 -1 ms arasında olarak ayarlanmalıdır. Stimülatör(uyarıcı) l00 ma çıkış vermelidir akım şiddeti 0.1 (onda bir) hassaslıkta değiştirilebilmelidir.

            16-Cihaz 220 volt / 50 hz şebeke cereyanı ile çalışmalıdır. Tüm sistemi şehir şebekesinden izole eden, hem sistemin hem de hastanın güvenliğini sağlayan cihazın orjinal izolasyon trafosu sistem ile beraber verilmelidir.

            …

           23-Ana ünite üzerinde, testlerin yapılmasını ve kontrolünü sağlayan tuşlara(STIM, ANALYSIS, SETTINGS vb.) sahip olmalıdır. Böylece testler hem PC ile yazılım üzerinden hem de ana üniteden kontrol edilebilmelidir. Ana ünite üzerinde hoparlör bulunmalıdır.

            24-Audiotory stimulator click ve tone burst modlarında çıkış verilebilmelidir. Stimulasyon fazları Condansation(positice), Rarefaction(negative), Alternating olarak seçilebilmelidir. Stimulasyon şiddeti en az 0-132 dB arasında değişebilmelidir.

            25-Amplifier (giriş kutusu) üzerinden empedans kontrolü yapılarak, amplifier üzerinde ledler sayesinde empedans durumu görülebilmelidir.” düzenlemesine,

            Dijital EEG Cihazı Teknik Şartnamesi’nin,

              “4-Cihaz EEG, EKG, Solunum ,Sp02 ve C02 parametrelerinin hepsinin aynı anda giriş kutusu üzerinden kayıt edilebilmesi mümkün olmalı,bu sayede cihaz tam anlamıyla muhtemel polisomnografı kaydına müsait olmalıdır.

             5-Cihaz gürültü oranı 1.5 uV veya daha az olmalı parazitten etkilenmemelidir.

              6-Cihaz         geniş filtre seçenekleri sunmalı bu sayede gerektiğinde kas kayıtları alınabilmelidir. Filtre değeri en az 0.1 Hz. İle 300Hz .arasında kademeli olarak ayarlanabilir olmalıdır.

              16-Elektrot ve hasta cilt yüzeyi arasındaki empedans değeri, elektrot giriş kutusu üzerindeki bir düğmeye basılarak ölçülebilmeli, sonuç hem elektrot giriş kutusu üzerindeki led’ler ile hem de ekran üzerinden görülebilmelidir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

               Başvuru dilekçesinde yer alan iddiaların teknik bir konuya ilişkin olması nedeniyle, 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin “Kurum görevlerinin yerine getirilmesinde resmi ve özel bütün kurum, kuruluş ve kişilerden belge, bilgi ve görüş isteyebilir. Belge, bilgi ve görüşlerin istenilen süre içinde verilmesi zorunludur.” hükmü gereğince, başvuru sahibi, ihale üzerinde kalan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi tarafından sunulan cihazların teknik şartnamenin şikayete konu edilen ilgili maddelerine uygun olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla, 21.12.2012 tarih ve 3849-21969 sayılı yazı ile Akademik bir kuruluştan teknik görüş istenilmiştir.

       Akademik kuruluş tarafından gönderilen04.01.2013 tarihli ve 98992738/0026 sayılı yazı ekinde gönderilen teknik görüş yazısında, uygun olmayan cihaza ilişkin değerlendirmeye yer verildiği ve oluşturulan teknik görüşte,

“1- Katalogların orijinalliği;

Şikayet dilekçesinde şikayete konu olan cihaza ait sunulan dosyadaki İngilizce belgeler ve http://www.neurosoft.ru/eng/main.aspxweb adresinden elde edilen tanıtım broşürleri incelendiğinde bu belgelerde ürüne ait detay teknik bilgilerin yer almadığı görülmektedir. Ancak ihale üzerinde bırakılan firmanın sunduğu Türkçe katalogun cihaza ait teknik bilgileri içeren orijinal katalog olup olmadığı konusunda mevcut bilgilerle karar verilememektedir.

2. İhale Üzerinde Bırakılan isteklinin Teklif Ettiği Cihazın Teknik Şartnameye Uygunluğu;

            I.Kısım EMG Cihazı

2.1. Teknik Şartnamenin 8. maddesi,

Ürüne ait sunulan Türkçe katalogda yer alan ürün kanal sayısı:2, CMRR:110 db değerleri teknik şartnamenin ilgili maddesini karşılamaktadır.

            2.2 Teknik Şartnamenin 10. maddesi,

Ürüne ait sunulan Türkçe katalogda yer alan Sistemin filtre özellikleri yüksek geçirgen için (düşük frekans) 0,01-3000 Hz. arasında olduğu değerleri teknik şartnamenin ilgili maddesini (0,1- 3 kHz olma şartı) karşılamamaktadır ve adım bilgisi konusunda mevcut katalogda herhangi bilgiye rastlanmamıştır.

         Teknik Şartnamenin 11. maddesi,

Ürüne ait sunulan Türkçe katalogda yer alan Sistemin filtre özellikleri düşük geçiren (yüksek frekans) 0,01-20 kHz. arasında olduğu değerleri teknik şartnamenin ilgili maddesini (0,02-20 kHz olma şartı) karşılamamaktadır ve adım bilgisi konusunda mevcut katalogda herhangi bilgiye rastlanmamıştır.

         Teknik Şartnamenin 12. maddesi,

Ürüne ait sunulan Türkçe katalogda yer alan "‘Sistemin gürültü seviyesi “özellikleri RMS 0.5 mikro volt olduğu değeri teknik şartnamenin ilgili maddesini (RMS 0.6 mikro volt veya daha az olmalıdır) karşılamaktadır.

 

            Teknik Şartnamenin 14. Maddesi,

Ürüne ait sunulan Türkçe katalogda yer alan “Sistemin duyarlılığı“ özellikleri sayfa 1 de 0,01 mikroV/D-50 miliV/D olarak yer almakta, sayfa 5 te 0,05 MV/D-50 mV/D olarak yer almaktadır. Teknik şartnamenin ilgili maddesinin (1 mikroV/D-10 miliV/D arasında ayarlanabilir olması) değer aralığını karşılamaktadır.

            Teknik Şartnamenin 15. maddesi,

Ürüne ait sunulan Türkçe katalogda yer alan sistemin stimülatör modları dual, tek ve train olarak seçilebilmekte, sitimülasyon frekansı 0.01-100 Hz, stimülasyon genliği 0.1- l00 mA, sitimülasyon süresi 0.01-5 ms olarak yer almaktadır. Teknik şartnamenin ilgili maddesini (sistemin stimülatör modları dual, tek ve train olarak seçilebilmeli, tekrarlama aralığı 1-100 Hz arasında, uyarı süresi 0.05-1 ms arasında ayarlanabilmeli, stimülatör 100 mA çıkış vermeli) karşılamaktadır, ancak akım şiddeti 0.1 hassaslıkta değiştirilebilmelidir konusunda mevcut katalogda herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır.

            Teknik Şartnamenin 16. maddesi,

Ürüne ait sunulan Türkçe katalogda yer alan orijinal izolasyon trafosu, teknik şartnamenin ilgili maddesini (Cihaz 220V/50 Hz şebeke cereyanı ile çalışmalıdır. Tüm sistemi şehir şebekesinden izole eden hem sistemin hemde hastanın güvenliğini sağlayan cihazın orijinal izalasyon trafosu sistem ile beraber verilmelidir) karşılamaktadır.

            Teknik Şartnamenin 23. maddesi,

Ürüne ait sunulan Türkçe katalogda ana ünite üzerinde testlerin yapılmasını ve kontrolünü sağlayan tuşlara sahip olduğu görülmektedir. Teknik şartnamenin ilgili maddesini karşılamaktadır.

            Teknik Şartnamenin 24. Maddesi,

Ürüne ait sunulan Türkçe katalogda sayfa 1 de stimülasyon şiddeti 0-136 dB olarak yer almakta iken sayfa 5 te 0-132 dB olarak yer almaktadır. Teknik şartnamenin ilgili maddesini (stimülasyon şiddeti en az 0-132 dB arasında değiştirilebilmelidir) karşılamaktadır.

           Teknik Şartnamenin 25. Maddesi,

Ürüne ait sunulan Türkçe katalogda dedicated keyboard üzerinde empedans kontrolü yapılmaktadır. Teknik şartnamenin ilgili maddesini karşılamaktadır.

II. Kısım EEG Cihazı Teknik Şartnamenin,

4. maddesi,

Ürüne ait sunulan Türkçe katalogda CO2 ölçümünün yapılabildiği ancak İngilizce katalogda CO2 ölçümünün yapılabilirliğine ilişkin herhangi bir bilgi mevcut değildir. Teknik şartnamenin ilgili maddesini karşılamamaktadır

            Teknik Şartnamenin 5. maddesi,

Ürüne ait sunulan Türkçe katalogda gürültü oranı 0.3 mikroVolt olarak yer almaktadır. Teknik şartnamenin ilgili maddesini (cihazın gürültü oranı 1.5 mV veya daha az olmalıdır) karşılamaktadır.

            Teknik Şartnamenin 6. maddesi,

Ürüne ait sunulan Türkçe katalogda filtre frekans aralığı 0-500 Hz olarak yer almaktadır. Teknik şartnamenin ilgili maddesini (filtre değeri 0.1-300 Hz arasında kademeli olarak ayarlanabilir) karşılamaktadır

           Teknik Şartnamenin 16. maddesi,

Ürüne ait sunulan Türkçe katalog bilgileri ile teknik şartnamenin ilgili maddesini karşılamaktadır.” ifadelerine yer verilmiştir.

Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; akademik kuruluştan alınan teknik görüş doğrultusunda, ihale üzerinde bırakılan Tekno-Farma Med. Sağ. Hiz. Ltd. Şti.nin EMG Cihazı için teklif etmiş olduğu cihazın Teknik Şartname’nin 10 ve 11’inci maddelerini, EEG Cihazıiçin teklif etmiş olduğu cihazın Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesini karşılamadığı, ayrıca İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesi gereği sunulan katalogların bir kısmı Türkçe olduğu görülmekle birlikte tamamının Türkçe olarak sunulmadığıanlaşıldığından, ihale üzerinde bırakılan Tekno-Farma Med. Sağ. Hiz. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İhale konusu 1’inci iş kaleminde yer alan EMG Cihazı alımına ilişkin başvuru sahibi firmanın teklif tutarı, idarece aynı cihaza ait barkot numarasıyla UBB üzerinden yapılan sorgulamada 2012 yılı hastane alımları fiyatından 11.955,00 TL yüksek olduğu gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde, 

“İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve  değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

 

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” 40’ıncı maddesinde, 37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

 

Bu Kanunun 63 üncü maddesine göre ihale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

 

En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

 

İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

 

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

 

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

 

İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İnceleme konusu ihalenin 1’nci kısmında yer alan “EMG Cihazı” alımına ilişkin idarece belirlenen yaklaşık maliyet tutarının 44.434,29 TL olduğu, başvuru sahibi firma tarafından alım konusu cihaza yönelik olarak 42.280,00 TL teklif sunulduğu, teklif edilen tutarın yaklaşık maliyetin altında olduğu, ihale komisyonunca yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığına ilişkin herhangi bir hususa yer verilmediği göz önüne alındığında, alım konusu cihaza ilişkin başka idarelerin alım fiyatları üzerinden değerlendirme yapılarak söz konusu teklifin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Tekno-Farma Med. Sağ. Hiz. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması, başvuru sahibi Ağasar Medikal Servis Hiz. Tic. Ltd. Şti.nin ise teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul