İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.III-776
  • Toplantı No: 2013/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2013
(Aşağıdaki metin 13/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/011
Gündem No :50
Karar Tarihi:04.02.2013
Karar No :2013/UM.III-776
Şikayetçi:
 Teknikmed Medikal Laboratuar Ürünleri Tıbbi Cihazlar Ve Medikal Malzemeler Tic. Ve San. Ltd. Şti., YAYLA MAH. 130.CAD. NO:5/C GÖZDE APT. ISPARTA
 İhaleyi yapan idare:
 Muğla İl Sağlık Müdürlüğü , Orhanıye Mah. Ismet Çatak Cad. No:22 48000 MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2013 / 664
Başvuruya konu ihale:
 2012/149238 İhale Kayıt Numaralı "Test Karşılığı 11 Kalem Cihaz" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Muğla İl Sağlık Müdürlüğütarafından 15.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Test Karşılığı 11 Kalem (4. Kısım) Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Teknikmed Med. Lab. Ür. Tıb. Cih. ve Med. Mal. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 19.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.01.2013 tarih ve 664 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/124 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,ihalenin 4. kısmı olan Tam Otomatik İdrar Analizör Cihazı kalemine ilişkin olarak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendikleri, idare tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu cihazla ilgili yapılan demonstrasyonun cihazın kullanılacağı Milas Devlet Hastanesi yerine Denizli Servergazi Devlet Hastanesinde yapılmasının İdari Şartname’nin 47.1’inci maddesinde yer verilen düzenlemeye aykırı olduğu, teklif edilen cihazın Teknik Şartname’nin 4.3’üncü maddesinde yer verilen “tam otomatik” olma şartını ve Teknik Şartname’nin 4.5’inci maddesinde yer verilen “maya hücresi” bakma şartını karşılamadığı, ayrıca anılan ürün üretimde olmadığı için TİTUBB kaydının bulunmadığı, bu durumun İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4737 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “İhale  konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

 

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

 

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik  düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir...” hükmü,

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teknik Şartname” başlıklı 14’üncü maddesinde “(1) Alınacak malın teknik kriterleri ve özellikleri, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede düzenlenir. Teknik kriterlerin ve özelliklerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur….”hükmü,

 

 Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 57’inci maddesinde “57.1. İdareler tarafından malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana yönelik düzenlemelerde, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi esas alınmalıdır.

57.2. Aday veya istekli tarafından numunenin idareye teslim şekli ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede ayrıntılı bir şekilde yapılacaktır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınacak; bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilecektir.

57.3. İdare tarafından teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümanın yeterlik belgesi olarak istenilmesi durumunda ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin ilgili maddesinde bu husus belirtilecek; aday veya istekli tarafından bu dokümanın nasıl hazırlanacağı ile bu dokümanda açıklanacak hususlar ise ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin “Diğer Hususlar” Bölümünde ya da teknik şartnamede düzenlenecektir.”açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’inci maddesinde“…7.5.3.4. Teklif edilen ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak olan malzemelerin TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Bu belgeleri ihale dosyası içerisinde sunacaklardır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olduğu belgeyi ve teklif edilen sarf malzemelerin TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası tarafından onaylanmış ürün (barkod) numaraları teklif ile birlikte kalem sıra numarası belirtilerek liste halinde verilecektir. TITUBB mevzuatı kapsamında olmadığı ile ilgili yazılı beyanı ile birlikte, istekli üretici ise üretici olduğuna dair, yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğuna dair belgeleri ihale dosyasında sunacaklardır.

…7.5.6.Tüm ürünlere ait numune, katalog veya fotoğrafları ile teknik şartnameye uygunluk cevabında tüm maddelere cevap verilecektir…”düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde“47.1.En avantajlı fiyatı veren firma ihaleyi takiben idarenin talep etmesi halinde laboratuvar ortamına cihazı kurarak demonstrasyon yapıp cihazın katalog hızı ve diğer özelliklerine göre uygunluk alacaktır. Demonstrasyon için kullanılacak sarf ve kit malzemeleri bedelsiz olarak firma tarafından karşılanacaktır…” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin 4.3’üncü maddesinde“Cihaz tam otomatik olmalıdır. Cihaza numuneler yüklenmeden önce santrifüj, preparat hazırlama vb. ön işlemler gerektirmemelidir.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin 4.5’inci maddesinde“Cihaz, idrarın kimyasal analizini ( glukoz, pH, protein, keton, bilirubin, kan, nitrit, ürobilinojen, lökosit, dansite) ve mikroskobik analizini (lökosit, eritrosit, epitel, silendir, bakteri, kristal, maya) tam otomatik olarak çalışabilmelidir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede, ihalenin şikâyete konu 4. kısmının “Tam Otomatik İdrar Analizör Cihazı Alımı” işi olduğu, ihaleye 3 isteklinin teklif verdiği, İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’inci maddesine göre isteklilerin sunmaları gereken belgelerin; katalog, fotoğraflar, teknik şartnameye uygunluk cevapları ve TİTUBB kayıtlarına ilişkin belgeler olduğu görülmüştür.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesinden, ihale üzerinde bırakılan Ceko Med. Kim. Malz. Gıd. Teks. Ür. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.ne ait teklif zarfı içerisinde teklif edilen cihaza ilişkin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) kayıt belgelerinin bulunduğu, söz konusu istekli tarafından teklif edilen THME marka UDC-2020ve US-2025 model cihazlara ilişkin kataloglarda “tam otomatik” ibaresinin ve “cihaz morfolojik olarak parçaları gözden geçirir, RBC, WBC, epitel, silendir, kristaller, maya, bakteri, sperm, mukus vs. gibi şekilli elementlerin sayısal ve kesin sınıflandırılmasını sağlar” ibarelerinin yer aldığı görülmüştür.

 

İdare tarafından en düşük teklif fiyatını sunan Ceko Med. Kim. Malz. Gıd. Teks. Ür. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.den 21.11.2012 tarihli yazıyla 27.11.2012 tarihinde demonstrasyon yapılmasının istenildiği, anılan firma tarafından 21.11.2012 tarihli yazıyla ilgili cihazın stokta bulunmadığı belirtilerek demonstrasyonun en yakın mesafede bulunan Denizli Servergazi Devlet Hastanesi’nde yapılmasının talep ettiği, söz konusu talep üzerine Muğla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 22.11.2012 tarih ve 3330 sayılı yazıyla  “Ceko Med. Kim. Malz. Gıd. Teks. Ür. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. firmasının 21.11.2012 tarihli faks yazısında 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne kurulması istenen tam otomatik idrar analizörü cihazının stoklarında bulunmadığı, ihalenin uhdelerinde kalması halinde hastanelerimize sıfır cihaz kuracaklarını belirtmişlerdir. Bu durumda Denizli Selvergazi Devlet Hastanesinde şu an kullanılmakta THME Marka UDC-2020 Strip Okuyucu ve US-2025 Marka Mikroskopi cihazlarında 23.11.2012 tarihinde demo yapılmasını talep etmektedir. İhale komisyonumuzda işin uzmanı olarak görev alan Uzm. Dr. Doğan KIZILARSLAN (Marmaris Devlet Hastanesi), Uzm. Dr. A. Özgür DURMAZ (Yatağan Devlet Hastanesi) ve Uzm. Dr. Mustafa YILMAZ’ m (Milas Devlet Hastanesi) 23.11.2012 tarihinde Denizli Selvergazi Devlet Hastanesi’nde demostrasyon çalışması yapmak üzere görevlendirilmeleri hususunu…” ifadelerine yer vererek Valilik Makamı’ndan olur alındığı, demonstrasyon uygulamasının 23.11.2012 tarihinde Denizli Servergazi Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirildiği, anılan uygulamaya ilişkin sonuca demonstrasyonu yapan üyelerin de yer aldığı ihale komisyonu kararında yer verildiği anlaşılmıştır.

 

İdari Şartnamede yer alan demonstrasyona ilişkin düzenlemede demonstrasyonun idarenin talep etmesi halinde gerçekleşeceği, isteklinin cihazı laboratuvar ortamında kuracağı, demonstrasyon uygulaması ile cihazın katalog hızının ve diğer özelliklerinin uygunluğunun belirleneceği hususlarına yer verildiği, ihale dokümanında demonstrasyon uygulamasının cihazın kullanılacağı hastanede yapılacağına ilişkin bir düzenlemenin bulunmadığı görülmüştür

 

Teklif edilen cihazın teknik şartnamede belirtilen hususlara uygunluğunun, demonstrasyon yapmak suretiyle tespiti konusundaki takdir yetkisinin ve ihale konusu işte kullanılacak cihazın şartnamede yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı yönünde yapılan tespitler neticesinde alınan kararlara ilişkin nihai sorumluluğun idareye ait olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde; demonstrasyon sonucu, cihazı teknik şartnameye uygun olduğu anlaşılan isteklinin teklifinin uygun bulunması işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Öte yandan, başvuru sahibinin itirazen şikayet bedeli olarak Kurum hesaplarına 3.918,00 TL yatırdığı,  fakat inceleme konusu ihalenin 11 kısım cihaz teminine ilişkin olduğu, başvuru sahibinin ise 4’üncü kısma ilişkin başvuruda bulunduğu, bu kısma ilişkin yaklaşık maliyet tutarı dikkate alınarak hesaplanan başvuru bedelinin ise 1.305,00 TL olduğu, bu çerçevede başvuru sahibi tarafından fazla yatırıldığı anlaşılan 2.613,00 TL’nin yazılı talebi halinde başvuru sahibine iadesinin gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1- 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

2- Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul