• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.III-922
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :51
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UM.III-922
Şikayetçi:
 Kafkas Tıbbi Cihazlar ve İşitme Merkezi Sanayi Ticaret Limited Şirketi, ŞEHİTLER MAH. 2. KOMBİNA YOLU SOK. NO : 8/A KARS
 İhaleyi yapan idare:
 Kars Devlet Hastanesi Başhekimliği , Örnek Mah. Kanalaltı Sok. Kars Devlet Hastanesi No: 2 36100 KARS
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.12.2012 / 41237
Başvuruya konu ihale:
 2012/161233 İhale Kayıt Numaralı "47 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Kars Devlet Hastanesi Başhekimliğitarafından 07.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “47 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kafkas Tıbbi Cihazlar Ve İşitme Merkezi Sanayi Ticaret Limited Şirketinin 30.11.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 13.12.2012tarih ve 41237sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4739sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 5. kısım “Ameliyat Masası Teknik Şartnamesinin” 2, 10, 11 ve 14. maddeleri ile 23. maddesinin son fıkrasının sadece “Bıçakçılar marka 2000 R model” ürünü tarif ettiği; söz konusu maddelerinin ilgili şikayet dilekçesinde başvuru sahibi tarafından önerildiği şekilde değiştirilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin olarak:

           

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “… İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik  düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir”hükümleri bulunmaktadır.

 

5. kısım Ameliyat Masası Cihazı Teknik Şartnamesi“…

2. Üst tablanın genişliği en az 49,5 cm, boyu ise 198 cm olmalıdır. Gerektiğinde baş bölümü dışa doğru çekilerek tabla boyu uzatılabilmelidir.

10. Masa tablası en az 110 cm’ye kadar yükseltilebilmeli ve operatörün oturarak çalışabilmesini temin için 77 cm’ye kadar alçalabilmelidir. (minderli)

11. Masanın tablası kendi ekseni etrafında 355º dönebilmelidir. Trendelenburg ve ters trendelenburg pozisyonlarındaki eğimi 25º +/-5º olmalıdır. Lateral ve ters lateral pozisyonlardaki eğimi 20º +/-5º olmalıdır.

14. masanın sırt bölümü yataydan 75º yukarı ve 45º aşağı hareket edebilmelidir.

23. masayla birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir:

Poliüretan minder (1 set)

…”şeklinde düzenlenmiştir.

 

Uyuşmazlık konusunun, alım konusu cihazın teknik özelliklerinin belirtildiği teknik şartnamesinin yukarıda yer verilen maddelerinin tek bir marka ameliyat masasını tarif ettiği şeklinde olduğu dikkate alınarak 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca, 09.01.2013 tarihli yazı ile bir akademik kuruluştan, “5. kısım ‘Ameliyat Masası Teknik Şartnamesinin’ 2, 10, 11 ve 14. maddeleri ile 23. maddesinin son fıkrasının sadece “Bıçakçılar marka 2000 R model” ürünü tarif edip etmediği; söz konusu maddelerinin ilgili şikayet dilekçesinde başvuru sahibi tarafından önerildiği şekilde düzenlenmesinin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya, varsa rekabeti engelleyici hususları kaldırmaya ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlamaya imkan verip vermeyeceği” hususlarında görüş sorulmuştur.

 

Kurum kayıtlarına 23.01.2013 tarihinde giren teknik görüş yazısındabaşvuru sahibince iddia edildiği şekilde yukarıda belirtilen “… Ameliyat Masası Teknik Şartnamesinin 2. maddesinin ‘Üst tablanın genişliği en az 49,5 cm, boyu ise 198 en az 195 cm olmalıdır. Gerektiğinde baş bölümü dışa doğru çekilerek tabla boyu uzatılabilmelidir’ ibaresiyle değiştirilmesi uygundur. Belirtilen 3 cm fark performansı çok fazla etkilemeyecektir.

10.maddesinin ‘Masa tablası en az 110 107 cm’ye kadar yükseltilebilmeli ve operatörün oturarak çalışabilmesini temin için 77 cm’ye kadar alçalabilmelidir (minderli)’ ibaresiyle değiştirilmesi uygundur. Belirtilen 3 cm fark performansı çok fazla etkilemeyecektir.

11.maddesinin ‘Masanın tablası kendi ekseni etrafında 355º veya masa antistatik tekerlekler vasıtasıyla 360º dönebilmelidir. Trendelenburg ve ters trendelenburg pozisyonlarındaki eğimi 25º +/-5º olmalıdır. Lateral ve ters lateral pozisyonlardaki eğimi 20º +/-5º olmalıdır’ ibaresiyle değiştirilmesi piyasada sadece belirli firma bu şartı sağladığından uygundur.

14.maddesinin ‘Masanın sırt bölümü yataydan 75º yukarı ve 45º en az 40º aşağı hareket edebilmelidir’ ibaresiyle değiştirilmesi uygun değildir. Değişmesi istenen açı değeri ilgili maddenin şartlarını sağlamaktadır.

23. maddesinin son fıkrasının ‘Poliüretan veya viskoelastik minder (1 set)’ ibaresiyle değiştirilmesi viskoelastik minder poliüretanın şartlarını sağladığından uygundurdenilmiştir.

 

Yukarıda yer verilen teknik görüşte yer alan gerekçeler doğrultusunda başvuru sahibinin iddialarının, 5. kısım “Ameliyat Masası Teknik Şartnamesinin” 2, 10 ve 11 maddeleri ile 23. maddesinin son fıkrası bakımından yerinde olduğu ve teknik şartnamenin sayılan maddelerinde yer alan düzenlemelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 12. maddesine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan ihalenin şikayete konu kısmının yaklaşık maliyetine göre, ihalenin toplam yaklaşık maliyeti esas alınarak 2.612 TL olarak yatırılan başvuru bedelinden 1.307 TL’sının fazla yatırıldığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin şikayet konusu 5. kısmının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin 5. kısmının iptaline,

 

2) Başvuru bedelinin fazla yatırılan kısmının, başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul