• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.IV-1005
  • Toplantı No: 2013/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.02.2013
(Aşağıdaki metin 22/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/014
Gündem No :50
Karar Tarihi:14.02.2013
Karar No :2013/UM.IV-1005
Şikayetçi:
 Gökkuşağı Petrol İnşaat Turizm Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi, HADIMKÖY 4.KM BENZİN İSTASYONU SAZLIBOSNA İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Ataşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Barbaros M. Şebboy Sk. No:4/A 34750 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.02.2013 / 4657
Başvuruya konu ihale:
 2012/188306 İhale Kayıt Numaralı "Akaryakıt Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Ataşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğütarafından 11.01.2013tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Akaryakıt Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 05.02.2013tarih ve 4657sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/627sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, firmalarına 25.01.2013 tarihinde faks ile gönderilen idarenin cevabi yazısında itirazlarının ihale dokümanına yönelik olduğu, bu nedenle öncelikle süre yönünden kabul görmediği, ayrıca firmaları tarafından sunulan itiraz dilekçesi ekinde dizi pusulası sunulmadığı için şikâyet başvurularının reddine karar verildiğinin bbelirtildiği, kesinleşen ihale kararının bildirilmesinin standart forma uygun olmadığı, ekinde ihale komisyon kararı bulunmadığı, bildirimin yasal olmadığı, geçerliliğinin bulunmadığı, ihale dokümanında yer alan düzenlemelerde 4734 sayılı Kanuna ve ilgili mevzuata aykırılıklar bulunduğu, C1 yetki belgeleri ile sözleşmenin sağlıklı incelenmemesi sonucunda tekliflerinin hatalı olarak değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin 23.01.2013 tarihine kadar yasaklı olan Aysoy Petrol Akaryakıt Dağ. İnş. Tur. Şti. üzerinde bırakıldığı, ihale komisyonunun vermiş olduğu kararın yanlış olduğu, tekliflerinin değerlendirmeye alınarak ihalenin firmaları üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinde idareye şikâyet süresinin ihale süreci içerisinde şikâyete konu işlem veya işlemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanun’un 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikâyetçinin 21.01.2013 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarece şikâyete ilişkin olarak alınan kararın 25.01.2013 tarihinde şikâyetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki on gün içinde (04.02.2013 tarihine kadar) Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 05.02.2013 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Başvurunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul