• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.IV-1006
  • Toplantı No: 2013/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.02.2013
(Aşağıdaki metin 22/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/014
Gündem No :51
Karar Tarihi:14.02.2013
Karar No :2013/UM.IV-1006
Şikayetçi:
 Alfa Teknik Tıp. Elk. Gıda San. Ltd. Şti., TURGUTREİS MH. GİYİM KENT SİTESİ E3 BLOK B135 NO : 32-33 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Gazıler Cad. 331 İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.02.2013 / 4374
Başvuruya konu ihale:
 2012/152041 İhale Kayıt Numaralı "7 Kalem Kemoterapi Malzemesi Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiBaşhekimliği tarafından 05.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “7 Kalem Kemoterapi Malzemesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 04.02.2013tarih ve 4374sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/610sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihalenin 1. kısmını oluşturan kalemlerin Eraser Medikal firmasına bırakılmasının teknik şartnameye uygun olmadığı yönündeki iddialarını kanıtlayan somut kanıtlar sunulmasına rağmen, idarece; “itirazdaki iddiaları doğru olmadığı ve malzemelerin teknik şartnameye birebir uyduğu tespit edilmiştir.” şeklinde cevap verildiği, Eraser Medikal firmasının teklif ettiği ürünlerin teknik şartnameye uymadığı, ihale kararının haksız olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinde idareye şikâyet süresinin ihale süreci içerisinde şikâyete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanun’un 21’inci madde’nin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibinin 10.01.2013 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarenin on günlük sürede şikâyet başvurusu üzerinde bir karar vermediği (22.01.2013 tarihinde karar verdiği), şikâyetçinin 4734 sayılı Kanunun yukarıda anılan hükümleri gereği, idarenin on günlük karar verme süresinin bitimini takip eden on günlük süre içinde en geç 30.01.2013 tarihine kadar Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekmekte iken, bu süre geçtikten sonra 04.02.2013 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Öte yandan, başvuru sahibinin 2012/152041 İhale Kayıt Numaralı “7 Kalem Kemoterapi Malzemesi Alımı” ihalesinin 1’inci kısmına ilişkin itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, söz konusu kısma ilişkin başvuru bedelinin 1.336,00 TL olduğu, başvuru bedelinin 2.675,00 TL olarak yatırıldığı, dolayısıyla başvuru sahibi tarafından 1.339,00 TL fazla ödeme yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1 ) Başvurunun reddine,

 

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

  


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul