• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.IV-198
  • Toplantı No: 2013/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.01.2013
(Aşağıdaki metin 19/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/003
Gündem No :55
Karar Tarihi:10.01.2013
Karar No :2013/UM.IV-198
Şikayetçi:
 Nükleer Teknolojileri Ürünleri İnş. Turizm ve Reklamcılık Tic. ve San. A.Ş. , GEZEGEN SOK. NO : 10 G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Hastanesi Baştabipliği, 253. Sokak No.143 35370 İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2012 / 42733
Başvuruya konu ihale:
 2012/134448 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Biokimya Lab.Kit Karşılığı Otoanalizör Cihaz Kullanım Uygulaması Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Hastanesi Baştabipliğitarafından 31.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı Biokimya Lab. Kit Karşılığı Otoanalizör Cihaz Kullanım Uygulaması Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 24.12.2012 tarih ve 42733 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2012/5025 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, teklif ettikleri ürünün teknik şartnamede belirtilen bazı özellikleri karşılamadığı gerekçesiyle tekliflerinin haksız yere değerlendirme dışı bırakıldığı iddiasına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında, sırasıyla;

 

“Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu  işlem  veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

 

İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir.”

 

hükümleri yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesinin birinci fıkrasında da;

 

“Aday, istekliler ve istekli olabileceklere yapılacak her türlü bildirim ve tebligatlarda aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur:

 

a) Tebligatlar idareler veya Kurum tarafından aşağıdaki yöntemler kullanılarak yapılabilir:

 

1) İmza karşılığı elden.

 

2) İadeli taahhütlü mektupla.

 

3) Elektronik ortamda.

 

4) Faksla.

 

İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.

 

b) İdareler veya Kurum tarafından elektronik ortamda veya faks ile yapılan tebligatlar ile çerçeve anlaşmaya dahil olan istekliler tarafından elektronik ortamda sunulan fiyat tekliflerinin aynı gün teyit edilmesi zorunludur. Elektronik ortamda veya faks ile yapılan bildirimlerde bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.”,

 

hükmü yer almaktadır.

 

İtirazen şikâyet dilekçesi ile eki belgelerin tetkikinden; şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan kararın 30.11.2012 tarihinde iadeli taahhütlü posta yoluyla postaya verildiği, Alma İhbarında söz konusu gönderinin teslim alındığı görülmekle birlikte hangi tarihte teslim alındığına ilişkin tarih kısmının doldurulmamış olduğu, PTT kayıtlarından ise anılan gönderinin 19.12.2012 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, 4734 sayılı Kanunun 65’inci maddesinin yukarıda anılan birinci fıkrası mucibince bu mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün olan 07.12.2012 tarihinin idare kararının başvuru sahibine tebliğ tarihi sayılması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

 

Bu çerçevede, başvuru sahibinin 21.11.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarece şikâyete ilişkin olarak alınan kararın 07.12.2012 tarihinde başvuru sahibine bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 24.12.2012 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla; 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

  


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul