• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.IV-281
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :77
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UM.IV-281
Şikayetçi:
 Hıdır Bulut, V.Fahriye Cad. Huzur İş merkezi Kat:3/9 ELAZIĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Elazığ İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Malatya Yolu Üzeri 3. Km. 23100 ELAZIĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2012 / 42981
Başvuruya konu ihale:
 2012/175342 İhale Kayıt Numaralı "Süt Soğutma Tankları, Pompa Ve Bağlantıları" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Elazığ İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğütarafından 19.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Süt Soğutma Tankları, Pompa ve Bağlantıları” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 26.12.2012 tarih ve 42981 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2012/5087 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihale dokümanında yer alan düzenlemelerde 4734 sayılı Kanun’a ve ilgili mevzuata aykırılıklar bulunduğu, ihale dokümanında rekabeti ve katılımı engelleyen ve aynı zamanda tek firmayı tarif eden  düzenlemeler bulunduğu, bu ihaleye benzer muhtelif idarelerin gerçekleştirdiği emsal ihalelerin dokümanlarının karşılaştırılarak değerlendirilmesi gerektiği, şikâyet başvurularının Elazığ İl Özel İdaresinin 17.12.2012 tarihli kararı ile reddedildiği, firmalarının ihale dışı kaldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere Yönelik Başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde,

 

“…İtirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikâyete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur…

…Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,

b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,

karar verilir.”hükmü,

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16'ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

            a) Başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı,

            b) Başvuru ehliyeti,

            c) Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı,

            ç) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı,

            d) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarasının belirtilip belirtilmediği,

            e) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarihin belirtilip belirtilmediği,

            f) İdareye başvuru tarihi ile varsa idarenin cevabının başvuru sahibine bildirildiği tarihin belirtilip belirtilmediği,

            g) İdare tarafından şikâyet üzerine alınan karar başvuru sahibine bildirilmiş ise bu kararın bir örneğinin eklenilip eklenilmediği,

            ğ) Başvuru bedelinin, teminat alınacak hallerde ise başvuru teminatının yatırılıp yatırılmadığı,

            h) Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulup bulunulmadığı,

            ı) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilip belirtilmediği,

            yönlerinden sırasıyla incelenir.

            (2) Başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçilir.

            (3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.”hükmü yer almaktadır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in  “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasında da “16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde şikâyet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin belirtilmediği, idareye yapılan şikâyet tarihinin ve idarece şikâyet üzerine verilen cevabın bildirim tarihinin belirtilmediğinin görüldüğü, bu hususta 26.12.2012 tarihinde www.ihale.gov.tradresinde eksiklikler yayınlandığı, 31.12.2012 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2012 tarihli eksiklik tamamlama dilekçesinde anılan tarihlerin sırasıyla 06.12.2012-07.12.2012 ve 19.12.2012 olarak belirtildiği görülmüştür.

 

            Dolayısıyla,  başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvuru süresinin 29.12.2012 günü sona erdiği, eksikliklerin ise 31.12.2012 günü tamamlandığı, 29.12.2012 tarihi itibariyle başvurunun şekil yönünden uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuru dilekçesinde şikâyet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin belirtilmediği, idareye yapılan şikâyetin tarihinin belirtilmediği, idarece şikâyet üzerine verilen cevabın bildirim tarihinin belirtilmediği, başvuru dilekçesine eklenen başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerden vekaletnameye 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 27’nci maddesi hükmü uyarınca Baro pulu yapıştırılmadığı, anılan vekaletnamenin aslı ya da avukat/noter onaylı örneğinin eklenmediği (fotokopisinin eklendiği), söz konusu eksiklerin son başvuru tarihi 29.12.2012 tarihine kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için www.ihale.gov.tr adresinde 26.12.2012 tarihinde ilan edildiği, başvuru sahibinin 31.12.2012 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2012 tarihli eksiklik tamamlama dilekçesi ile on günlük itirazen şikâyet süresi geçtikten sonra tamamlandığı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul