• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.IV-284
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :80
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UM.IV-284
Şikayetçi:
 Ahmet Can Atacan -Zirve Petrol Ürünleri Pazarlama Ürünleri Paz. San. Tic.- Can Sarp İnşaat Petrol Nakliyat Otomotiv İth. İhr. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, MUSTAFA KEMAL MAH. 2143. SOK. NO : 15/1 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Süleyman Demirel Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Müdürlüğü, Meliksah Mah. Kümeevler No:2/C 06630 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2012 / 42751
Başvuruya konu ihale:
 2012/152489 İhale Kayıt Numaralı "Kalorifer Yakıtı Fuel Oil-4 Ve Motorin (Jeneratör İçin)" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Süleyman Demirel Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Müdürlüğü tarafından 26.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kalorifer Yakıtı Fuel Oil-4 ve Motorin (Jeneratör İçin)” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 24.12.2012 tarih ve 42751 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2012/5037 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, İdari Şartname'nin 7.1.ı/c maddesinde yer alan düzenlemeye uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin haksız yere değerlendirme dışı bırakıldığı iddiasına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin yedinci fıkrasında, itirazen şikayet dilekçelerine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örnekleri ile varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneğinin  eklenmesi gerektiği, aynı maddenin onuncu fıkrasında da, başvurunun şekil kurallarına uygun olmaması halinde başvurunun reddine karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise, birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

Avukatlık Kanunu’nun 27’nci maddesinin üçüncü fıkrasında “Avukatlarca vekaletname sunulan merciler, pul yapıştırılmamış veya pulu noksan olan vekaletname ve örneklerini kabul edemez. Gerektiğinde ilgiliye on gün süre verilerek bu içinde pul tamamlanmadıkça vekaletname işleme konulamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikayet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin ikinci fıkrasında, itirazen şikayet başvuru dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin (imza beyannamesi/imza sirküleri, ortak girişim beyannamesi veya sözleşmesi, vekaletname, temsil belgesi, ticaret sicil gazetesi vb.) aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmesi gerektiği belirtilmektedir.

 

Anılan Tebliğ’in “Kamu İhale Kurumuna Yapılacak İtirazen Şikayet Başvuru Dilekçesi Örneği” başlıklı 2 numaralı ekinin “Ekler” bölümünden de, tüzel kişi başvuru sahiplerinin avukat aracılığı ile başvurmaları halinde, itirazen şikayet dilekçelerine, “itirazen şikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren baro pulu yapıştırılmış vekaletnamenin aslı veya avukat ya da noter tarafından onaylı suretinin” eklenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinin sekizinci fıkrasında; ortak girişim adına yapılacak şikayet veya itirazen şikayet başvurularının, pilot ortak/koordinatör ortak veya temsil yetkisi verilen özel ortak ya da ortakların tamamı tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, bu başvurulara, ortak girişim beyannamesinin veya sözleşmesinin, özel ortak tarafından yapılan başvurularda ayrıca özel ortağa temsil yetkisi verildiğine ilişkin belgenin eklenmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesinin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde yer alan ve Kuruma yapılan başvurularda aranan şekil ve unsurlarına uygun olmadığı, başvuru dilekçesinin ortak girişimi oluşturan iki firma adına avukatları tarafından imza altına alındığı, başvuru dilekçesi ekinde yer alan vekaletname ile yetki belgesinden, başvuru dilekçesini imzalayan avukatların ortak girişimi oluşturan firmalar tarafından yetkilendirildikleri, bununla birlikte bu firmalardan biri adına düzenlenen yetki belgesine baro pulu yapıştırılmadığı, söz konusu eksikliğin başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca www.ihale.gov.tr adresinde ilan edildiği, ancak anılan eksikliğin belirtilen süre zarfında giderilmediği tespit edilmiştir.

 

Başvuru dilekçesi ekinde ortak girişim beyannamesine veya sözleşmesine ya da özel yetki belgesine yer verilmediğinden, hangi ortağın pilot hangisinin ise özel ortak olduğu, dolayısıyla üzerine baro pulu yapıştırılmış olan vekaletname ile ilgili avukatlara yetki veren firmanın tek başına itirazen şikayet başvurusuna yetkili olup olmadığı anlaşılamamıştır.

 

Ayrıca, başvuru dilekçesine şikayete idarece verilen cevabın bir örneğinin eklenmediği, bununla birlikte başvuru sahibince şikayete idarece verilen cevabın bir örneğinin 13.12.2012 tarihinde tebellüğ edildiğinin beyan edildiği, bu itibarla Kuruma itirazen şikayet başvuru süresinin 24.12.2012 tarihinde sona erdiği, itirazen şikayet dilekçesinin de 24.12.2012 tarihinde Kurum kayıtlarına intikal ettiği, baro pulu eksikliğine ilişkin olarak Kurumun internet sitesinde yapılan ilanın 24.12.2012 tarihinde saat 18:14’te yapıldığı dikkate alındığında, itirazen şikayet dilekçesinin Kurum kayıtlarına alındığın tarih itibariyle idarece verilen cevabın bir örneğinin eklenmemesine ilişkin eksikliğin tamamlanma süresinin sona ermiş olduğu tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla; 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Başvurunun reddine,

  


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul