• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.IV-361
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :77
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UM.IV-361
Şikayetçi:
 Simre Medikal İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti., GAZİ MAH. BAYTEK SOK. NO : 7 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Baştabipliği (Hacı Hidayet Doğruer Ek Hizmet Binası), Sağlık Caddesi No: 1 71100 KIRIKKALE
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2013 / 726
Başvuruya konu ihale:
 2012/148694 İhale Kayıt Numaralı "8 Kısım Kit Karşılığı Cihaz Temin İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Baştabipliğitarafından 30.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “8 Kısım Kit Karşılığı Cihaz Temin İşi (5’inci Kısım)” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 07.01.2013 tarih ve 726 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/135 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihalenin 5'inci kısmı üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazın Teknik Şartname'nin C.9'uncu maddesinde belirtilen özelliği karşılamadığı iddiasına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında, sırasıyla;

 

“Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu  işlem  veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

 

İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

 

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir.”,

 

hükümleri yer almaktadır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikâyet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibinin 4734 sayılı Kanun’un yukarda belirtilen hükmü gereği şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı 11.12.2012 tarihini izleyen on gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 25.12.2012 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 11’inci maddesinin altıncı fıkrasında; “…Kısmi teklife açık ihalelerde ise tekliflerin verilmesi ile bu aşamadan sonraki işlemlere ilişkin başvurularda, başvuru bedeli toplam yaklaşık maliyet üzerinden yatırılır. Başvuruya konu kısmın yaklaşık maliyetine göre fazla yatırıldığı tespit edilen tutar Kurum tarafından başvuru sahibine iade edilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İnceleme konusu ihalenin 8 kısım cihaz teminine ilişkin olduğu, başvuru sahibinin 5’inci kısma ilişkin başvuruda bulunduğu, bu kısma ilişkin yaklaşık maliyetin 99.283,33 TL, anılan kısma ilişkin başvuru bedelinin ise 1.305,00 TL olduğu, başvuru sahibinin itirazen şikâyet bedeli olarak Kurum hesaplarına 3.918,00 TL yatırdığı, bu çerçevede başvuru sahibi tarafından fazla yatırıldığı anlaşılan 2.613,00 TL’nin talebi halinde başvuru sahibine iadesinin gerekeceği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

1) Başvurunun reddine,

 

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

  


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul