En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.IV-367
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :83
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UM.IV-367
Şikayetçi:
 Dijital İmaj Görüntüleme Ve Hastane Sistemleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, K.BAKKALKÖY MAH. YENİDOĞAN CAD. SARDUNYA SOK. NO : 2/2 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Göğüs Hastalıkları Hastanesi-Yedikule, Kazlı Çeşme Mah. Belgrad Kapı Yolu Cad. No: 1 34760 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.01.2013 / 895
Başvuruya konu ihale:
 2012/125332 İhale Kayıt Numaralı "4 Grup Kit Karşılığı Cihaz Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Göğüs Hastalıkları HastanesiBaştabipliği tarafından 08.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “4 Grup Kit Karşılığı Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 08.01.2013 tarih ve 895 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/169 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle, Teknik Şartname'nin 6'ncı maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin haksız yere değerlendirme dışı bırakıldığı, tekliflerinin geçerli sayılarak ihalenin kendi üzerlerinde bırakılması ve ayrıca dilekçelerinin bir örneğinin Sağlık Bakanlığına iletilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

   

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında, sırasıyla,

 

“Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu  işlem  veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

 

İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir.”hükmü yer almaktadır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikâyet başvurusu üzerine idarece verilen cevabın başvuru sahibince 28.12.2012 tarihinde faks yoluyla tebellüğ edildiği, başvuru sahibinin Kuruma itirazen şikâyet başvuru süresinin dolduğu 07.01.2013 tarihinde saat 16:27’de fotokopi olduğu anlaşılan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, 08.01.2013 tarihinde de ıslak imzalı dilekçesinin Kurum kayıtlarına alındığı tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla, başvuru sahibinin 24.12.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarece şikâyete ilişkin olarak alınan kararın 28.12.2012 tarihinde başvuru sahibine bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 08.01.2013 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak; 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

  


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul