En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.IV-448
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :74
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UM.IV-448
Şikayetçi:
 Üçel Ecza Deposu A.Ş., İNÖNÜ MAH. DÖNEME SOK. NO:4 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Hastanesi -Ordu Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Sahıncılı Mah. Dr.Fahrettın Önsel Cad. No: 1 52200 ORDU
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.01.2013 / 764
Başvuruya konu ihale:
 2012/144376 İhale Kayıt Numaralı "11 Kısım Kit Veya Sarf Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Ordu Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 26.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “11 Kısım Kit Veya Sarf Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 08.01.2013 tarih ve 764 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/155 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihalenin 4'üncü kısmında teklif ettikleri cihazın uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin haksız yere değerlendirme dışı bırakıldığı iddiasına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’ inci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında, sırasıyla; “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu  işlem  veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

 

İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

 

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir.”

 

hükümleri yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesinin incelenmesi neticesinde, şikâyete konu işlemin farkına varıldığı tarihin, idareye yapılan şikâyet başvurusu tarihinin ve şikâyet başvurusu üzerine idarece verilen cevabın tebellüğ tarihinin çelişkili şekilde belirtildiği tespit edilerek eksiklik olarak Kurumun internet sitesinde yayımlanmış, başvuru sahibi tarafından sunulan ve 09.01.2013 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçeden, şikâyet başvurusu üzerine idarece verilen cevabın başvuru sahibince tebellüğ tarihinin 27.12.2012 olduğu anlaşılmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibinin 24.12.2012 tarihinde idare kayıtlarına alınan dilekçesi ile şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarece şikâyete ilişkin olarak alınan kararın 27.12.2012 tarihinde şikâyetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 08.01.2013 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 11’inci maddesinin altıncı fıkrasında; “…Kısmi teklife açık ihalelerde ise tekliflerin verilmesi ile bu aşamadan sonraki işlemlere ilişkin başvurularda, başvuru bedeli toplam yaklaşık maliyet üzerinden yatırılır. Başvuruya konu kısmın yaklaşık maliyetine göre fazla yatırıldığı tespit edilen tutar Kurum tarafından başvuru sahibine iade edilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İnceleme konusu ihalenin 11 kısım cihaz teminine ilişkin olduğu, başvuru sahibinin 4’üncü  kısma ilişkin başvuruda bulunduğu, bu kısma ilişkin yaklaşık maliyetin 220.160,00 TL, anılan kısma ilişkin başvuru bedelinin ise 1.305,00 TL olduğu, başvuru sahibinin itirazen şikâyet bedeli olarak Kurum hesaplarına 3.918,00 TL yatırdığı, bu çerçevede başvuru sahibi tarafından fazla yatırıldığı anlaşılan 2.613,00 TL’nin yazılı talebi halinde başvuru sahibine iadesinin gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

1) Başvurunun reddine,

 

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

  


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul