• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.IV-450
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :76
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UM.IV-450
Şikayetçi:
 Fernas İnşaat A.Ş., ELÇİ SOK. NO : 21 Y.AYRANCI ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (Eüaş) Ticaret Dairesi Başkanlığı Nakliye Ve Sigorta Müdürlüğü, Nasuh Akar Mah.Türkocağı Cad.No:2/13 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2013 / 1419
Başvuruya konu ihale:
 2012/97107 İhale Kayıt Numaralı "18 Mart Çan Termik Santralı İhtiyacı 5 Yıl Süre İle 1.500.000 Ton Kireçtaşı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nakliye ve Sigorta Müdürlüğü tarafından 27.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “18 Mart Çan Termik Santralı İhtiyacı 5 Yıl Süre ile 1.500.000 Ton Kireçtaşı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 11.01.2013 tarih ve 1419 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/243 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihale dokümanında (idari şartnamenin 35.2 nci maddesinde) yer alan düzenlemelerde 4734 sayılı Kanuna ve ilgili mevzuata aykırılıklar bulunduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

27.12.2012 tarihinde yapılan ihalede, ihale dokümanının başvuru sahibince 01.10.2012 tarihinde satın alındığı, ihale dokümanına yönelik 27.12.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarenin 03.01.2013 tarihli cevabının 04.01.2013 tarihinde başvuru sahibine bildirilmesi üzerine başvuru sahibinin 11.01.2013 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler…” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

 

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikâyetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır…” hükmü,

 

Bulunmaktadır.

 

            Başvuru sahibinin iddialarının ihale dokümanına yönelik olduğu, dolayısıyla şikâyet konusu işlem  veya  eylemlerin  farkına varılmış olması gerektiği tarihin ihale dokümanı satın aldığı 01.10.2012 tarihi olduğu anlaşılmıştır. Her ne kadar şikâyet edilen doküman düzenlemesinin ihale ilanına yansıdığı görülse de, şikâyet konusu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı tarih olarak detaylı düzenlemelerin yer aldığı ihale dokümanının satın alınma tarihi esas alınmıştır.

 

            Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikâyet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in yukarda belirtilen hükümleri gereği, şikâyete yol açan durumun farkına farkına varılmış olması gerektiği 01.10.2012 tarihini (ihale dokümanı satın alındığı tarihi) izleyen günden itibaren on günlük süreleri aşmamak kaydıyla en geç ihale tarihinden üç iş günü öncesine kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 27.12.2012 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine 11.01.2013 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla başvuru sahibi isteklinin ihale dokümanına ilişkin başvurusunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul