• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.IV-459
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :89
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UM.IV-459
Şikayetçi:
 Volkan İtfaiye Malzemeleri San. Ve Tic. Ltd. Şti., 29 EKİM MAH. GAZİ CAD. NO:21 İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Uşak Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü, Islıce Mah. Ismetpasa Cad. 3 64100 UŞAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2013 / 1805
Başvuruya konu ihale:
 2012/186272 İhale Kayıt Numaralı "22 Mt Hidrolik Merdivenli İtfaiye Aracı Ve Ekipmanı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Uşak Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü tarafından 21.01.2013 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “İtfaiye Aracı ve Ekipmanı Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 15.01.2013 tarih ve 1805 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/300 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihale dokümanında ihaleye katılımı sınırlayıcı düzenlemelerin bulunduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden istekli olabileceklerin, bu Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

Anılan Kanun’un 55’inci maddesinde ise "Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır.

İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

 

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir…” hükmü yer almaktadır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibi tarafından 25.12.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, şikâyet başvurusuna ilişkin olarak idare tarafından 07.01.2013 tarihinde karar alındığı tespit edilmiştir. Kamu İhale Kanunu’nun yukarıda aktarılan hükümleri uyarınca, idare tarafından on gün içerisinde nihai bir kararın alınmadığı durumlarda, idareye yapılan şikâyet tarihini izleyen günden itibaren başlamak üzere kesintisiz şekilde geçen 20’nci günün bitimine kadar ilgililerin Kuruma başvurma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu çerçevede, şikâyete konu ihalede başvuru sahibinin idarenin on günlük karar verme süresinin bitimini izleyen on günlük süre içinde, en geç 14.01.2013 tarihi mesai bitimine kadar Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekmekte iken, belirtilen süre geçtikten sonra, 15.01.2013 tarihinde başvuruda bulunduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul