En son güncellemeler 3 Nisan 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.IV-517
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :57
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UM.IV-517
Şikayetçi:
 Yasemin Petrol Ürünleri Paz. İnşaat Turz. San. Ve Tic. Ltd. Şti., İZZET BEYSAL CAD. NO:39/3 BOLU
 İhaleyi yapan idare:
 Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (Bolu Bölge Müdürlüğü), Kültür Mah. Öksüz Tekke Sok. No:5 14300 BOLU
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2013 / 1577
Başvuruya konu ihale:
 2011/131618 İhale Kayıt Numaralı "Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil 4) Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bolu Bölge Müdürlüğü tarafından 23.09.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil 4) Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 14.01.2013 tarih ve 1577 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/291 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Ankara 5. İdare Mahkemesinin Kurum kayıtlarına 14.01.2013 tarihinde alınan 18.06.2012 tarih ve E:2012/894 K:2012/1023 numaralı kararından, ihalenin başvuru sahibi üzerinde bırakılması akabinde bir başka istekli tarafından yapılan şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları üzerine alınan 2011/UM.II-4074 sayılı Kurul kararı ile başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı şeklinde düzeltici işlem belirlendiği, bunun üzerine başvuru sahibinin geçici teminatının iadesine yönelik olarak 04.01.2012 tarihinde idareye başvurduğu, bu başvurunun idarece reddedildiği ve bu işleme ilişkin olarak önce idareye şikâyet başvurusunda daha sonra da Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken doğrudan dava açma yoluna gittiği, bu nedenle idari başvuru yolu tüketilmeden açılan davada, idari merci tecavüzü nedeniyle, dosyanın merciine tevdiine karar verilerek dava dilekçesinin Kuruma intikal ettirildiği anlaşılmıştır.

   

4734 sayılı Kanun’un 55’inci maddesinin birinci, üçüncü ve dördündü fıkralarında, sırasıyla;

 

“Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem  veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

 

İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

 

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir.”

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 9’uncu maddesinin beşinci fıkrasında “Başvuruların idare veya Kurum dışındaki idari mercilere ya da yargı mercilerine yapılması ve başvuru dilekçelerinin bu merciler tarafından ilgisine göre ihaleyi yapan idareye veya Kuruma gönderilmesi halinde, bu dilekçelerin ilgisine göre ihaleyi yapan idare veya Kurum kayıtlarına girdiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir. Bu başvurularda, başvuru süresinin henüz dolmadığı hallerde dilekçedeki eksiklikler başvuru süresinin sonuna kadar giderilebilir.”,

 

hüküm ve düzenlemeleri yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinde de, başvurunun süre kurallarına uygun olmaması halinde başvurunun reddine karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 15’inci maddesinin ikinci fıkrasında “İdareye başvuruda bulunulması gerekirken doğrudan Kuruma yapılan başvurular ile idareye başvurulmuş olmakla birlikte Kurumun haberdar edilmesine yönelik başvurular veya idarenin on günlük karar alma süresi beklenilmeden yapılan başvurular ihaleyi yapan idareye gönderilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Geçici teminatlarının gelir kaydına ilişkin idare kararının başvuru sahibince hangi tarihte öğrenildiği ve başvuru sahibince bu konuda idareye şikâyet başvusunda bulunulup bulunulmadığı hususunda oluşan tereddütlerin giderilmesini teminen idareye gönderilen Kurum yazısına alınan cevabi yazıdan, başvuru sahibinin geçici teminatlarının gelir kaydedileceğine ilişkin 13.01.2012 tarihli idare kararını 16.01.2012 tarihinde tebellüğ ettiği ve bu karara karşı idareye şikâyet başvurusunda bulunmaksızın doğrudan dava açma yoluna gittiği anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede, idareye usulüne uygun olarak yapılmış bir şikâyet başvurusu bulunmadığından, yukarıda belirtilen Mahkeme kararının bir örneği, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 15’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye gönderilerek, konu hakkında ayrıca başvuru sahibine de bilgi verilmiştir.

Başvuru sahibi, bu defa, 14.01.2013 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş, yukarıda safahatı aktarılan ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 15’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye gönderilen başvuruya ilişkin 2012/4671 numaralı dosya, 2013/291 numaralı dosya ile birleştirilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 15’inci maddesinin ikinci fıkrası mucibince ekinde yukarıda anılan Mahkeme kararının bir örneğine yer verilerek ihaleyi yapan idareye gönderilen ve idare kayıtlarına 26.12.2012 tarihinde alındığı anlaşılan Kurum yazısı üzerine idarece 31.12.2012 tarihinde karar alındığı ve bu kararın aynı tarihli üst yazı ekinde başvusu sahibine bildirildiği anlaşılmaktadır.

 

Sonuç olarak, başvuru sahibinin 4734 sayılı Kanun’un yukarda belirtilen hükmü gereği şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı 16.01.2012 tarihini izleyen on gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 26.12.2012 tarihinde idare kayıtlarına alınan dilekçesi ile şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin yedinci fıkrasında, itirazen şikâyet dilekçelerine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örnekleri ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi gerektiği, aynı maddenin onuncu fıkrasında da, başvurunun şekil kurallarına uygun olmaması halinde başvurunun reddine karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise, birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 11’inci maddesinin üçüncü fıkrasında “İtirazen şikâyet başvurusunun avukat aracılığı ile yapılması durumunda 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27 nci maddesinde yer alan "Avukatlarca vekâletname sunulan merciler, pul yapıştırılmamış veya pulu noksan olan vekâletname ve örneklerini kabul edemez. Gerektiğinde ilgiliye on günlük süre verilerek bu süre içinde pul tamamlanmadıkça vekâletname işleme konulamaz." hükmü gereğince, Türkiye Barolar Birliği tarafından bastırılan baro pulu yapıştırılmayan ve on gün içinde bu eksikliği giderilmemiş vekaletnameler işleme konulmayacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Yapılan inceleme neticesinde, avukat aracılığı ile yapılan başvuruya ait dilekçe ekinde yer alan yetki belgesine “baro pulu” yapıştırılmadığı ve başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği hususları tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre ve şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

  


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul