En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.IV-528
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :68
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UM.IV-528
Şikayetçi:
 Yörükoğlu Süt Ve Ürünleri San. Tic. A.Ş., ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAH. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2.CAD. KÖMÜRCÜLER KÖYÜ ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Üniversiteler Eskişehir Yolu 06530 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2013 / 1720
Başvuruya konu ihale:
 2012/173639 İhale Kayıt Numaralı "Okul Sütü Programı Kapsamında Uht İçme Sütü" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğütarafından 20.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Okul Sütü Programı Kapsamında UHT İçme Sütü” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 14.01.2013 tarih ve 1720 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/288 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihalenin 2. kısmına teklif veren Yavuz Lojistik Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından idareye yapılan şikâyet üzerine 03.01.2013 tarihinde ihale yetkilisi kararı ile ihalenin iptaline karar verildiği, ihale iptaline ilişkin idari işlemin hatalı olduğu ve iptal edilmesi gerektiği, ihalede teklif zarflarının açılmasından sonra yaklaşık maliyet, birim fiyat tekliflerinin ve teklif tutarlarının hazır bulunanlara açıklanmadan kapalı oturuma geçildiği ve ikinci oturumda açıklandığı belirtilerek usul hatası oluşturan bu işlem gerekçesi ile ihalenin iptal edildiği, idarece gösterilen gerekçenin ihalenin iptalini gerektirmediği, bu durumun ihale kararını değiştirecek bir eksiklik olmadığı, teklif mektuplarının açılmasından sonra ihale evrakı içinde bulunan belgelerin değiştirilmesi ve tamamlattırılması mümkün olmadığı gibi bu yönde herhangi bir işlem yapıldığından da bahsedilmediği, %3 oranında teminat mektubu yer alması zorunlu olduğundan, teklif fiyatlarının da değiştirilmesinin mümkün olmadığı, esasa ilişkin olmayan usul hatası nedeniyle ihalenin iptal edilmesinin Kanunun amacına aykırı olduğu, şikâyetçi firmanın sadece ihalenin 2. kısmına teklif verdiği, idarenin kabulüne göre sadece bu bölüm yönünden incelenmesi gerekirken tüm kısımların iptal edilmesinin hatalı olduğu, ihale yetkilisinin kararının iptal edilerek tekliflerinin geçerli sayılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun’un "Kuruma itirazen şikâyet başvurusu" başlıklı 56’ncı maddesinin birinci fıkrasında "...İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanlar itirazen şikâyete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir." hükmü,

           

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendinde  "Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir." hükmü yer almaktadır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ'in “İtirazen şikâyet başvurusu” başlıklı 8’inci maddesinde ise "(1)  İdareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya on günlük süre içinde idare tarafından bir karar alınmaması hallerinde veya şikâyet ya da itirazen şikâyet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir.

 

(2) İhalenin iptali kararlarından sadece aşağıda belirtilenler itirazen şikâyete konu edilebilir: 

 

a) Şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından şikâyet dilekçesinin kayıtlara alındığı tarih veya sonrasında herhangi bir nedenle idare tarafından alınan iptal kararları.

 

b) İtirazen şikâyet üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine veya düzeltici işlem belirlenmesine karar verildikten sonra idare tarafından alınan iptal kararları.

 

(3) Herhangi bir şikâyet veya itirazen şikâyet başvurusu olmaksızın idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulamayacağından, bu kararlar ancak idari yargı mercilerinde dava konusu edilebilir."açıklaması yer almaktadır.

 

14.01.2013 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan başvuru sahibinin dilekçesi ve ekleri ile idare tarafından gönderilen 15.01.2013 tarih ve 337 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi neticesinde, iptal işleminden önce Yavuz Lojistik Gıda San. Tic. ve Ltd. Şti. firmasının 25.12.2012 tarihinde ihalede usul hatası olduğu gerekçesi ile şikâyet başvurusunda bulunduğu, iptal kararının başvuru sahibine 04.01.2013 tarihinde elden tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

 

20.12.2012 tarihinde yapılan ihalenin  “İtiraz konusu ihalede ihale sürecinde teklif zarflarının açılmasından sonra yaklaşık maliyet, birim fiyat tekliflerinin hazır bulunanlara açıklanmadan kapalı oturuma geçilmesi ve ikinci oturumda açıklanmasının usul hatası oluşturduğu” gerekçesi ile 03.01.2013 tarihinde iptal edildiği, ihale iptal kararının başvuru sahibine 04.01.2013 tarihinde tebliğ edilmesi üzerine 14.01.2013 tarihinde idareye iptale ilişkin şikâyet başvurusunda bulunduğu, aynı zamanda 14.01.2013 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile iptale ilişkin itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, başvuru sahibinin 14.01.2013 tarihli şikâyet başvurusunun idarece reddedildiği anlaşılmıştır.

 

Şikâyet veya itirazen şikâyet üzerine alınan iptal kararlarına karşı süresi içinde doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerekmekte olup, başvuru sahibinin şikâyete konu işlemin farkına varıldığı tarihten (04.01.2013) itibaren 5 (beş) gün içerisinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken bu süre geçtikten sonra 14.01.2013 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Başvurunun reddine,

  


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul