• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.IV-700
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :65
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UM.IV-700
Şikayetçi:
 İlkem Medikal Kollektif Şirketi , ADALET MAH. LİSE CAD. ÇAĞIRANKAYA APT. NO : 63/A SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Kastamonu Dr.Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi , Saraçlar Mahallesi Sanatokulu Caddesı 37100 KASTAMONU
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2013 / 2948
Başvuruya konu ihale:
 2012/178711 İhale Kayıt Numaralı "Mikrobiyoloji Labaratuvarı İçin Kit Karşılığı Eliza Cihazı Kullanma İhalesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 26.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Mikrobiyoloji Laboratuvarı İçin Kit Karşılığı Eliza Cihazı Kullanma” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 23.01.2013 tarih ve 2948 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/445 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihalenin haksız yere iptal edildiği iddiasına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56’ncı maddesinin birinci fıkrasında; “İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanlar itirazen şikâyete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhalenin önce bir başka istekli üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibinin şikâyet başvurusu üzerine yapılan inceleme neticesinde başvuru uygun bulunarak, idari şartnameler ile teknik şartnamelerin tekrar incelenerek yeniden hazırlanmasına ve ihalenin iptal edilerek yeniden ihaleye çıkılmasına karar verildiği, idarenin bu kararının 14.01.2013 tarihinde başvuru sahibine bildirildiği anlaşılmaktadır.

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvuru sahibinin iptale ilişkin işlemi 14.01.2013 tarihinde öğrendiği, bu tarihten itibaren beş gün içinde doğrudan Kuruma başvurması gerekirken, Kuruma 23.01.2013 tarihinde bu süreyi geçirdikten sonra başvurduğu, dolayısıyla Kuruma başvuru süresinin geçirilmiş olduğu görülmüştür.

 

Bu itibarla; 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Başvurunun reddine,

  


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul