En son güncellemeler 3 Nisan 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.IV-724
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :89
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UM.IV-724
Şikayetçi:
 Boyut Medikal Optik Sağlık Kozmetik Tic. Ve San. Ltd. Şti., ATATÜRK CAD. KAYIRCIK SOK. AKER İŞHANI KAT:3 SİVAS
 İhaleyi yapan idare:
 Sivas Kamu Hastane Birliği, Kardeşler Mah. Bağdat Cad. 6.Sokak 5 SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2013 / 1685
Başvuruya konu ihale:
 2012/178828 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Tıbbi Sarf Malzeme Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Sivas İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 17.01.2013 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (348. Kalem)” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 14.01.2013 tarih ve 1685 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/284 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihalenin 348. kalemine ilişkin olarak teknik şartnamede yapılan değişiklik neticesinde belirtilen özelliklerin tek bir ürünü işaret ettiği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden adayların, isteklilerin ve istekli olabileceklerin, bu Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükmüne yer verilmiş, ilgili maddenin dilekçelerde yer alacak hususları belirten dördüncü fıkrasının (d) bendinde, başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller belirtilmiş, aynı hususa, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında da yer verilmiştir.

 

Anılan Kanun’un 20.11.2008 tarihli ve 5812 sayılı Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 23’üncü maddesi ile değişik 56’ncı maddesinin birinci fıkrasında, idareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulacağı hüküm altına alınmıştır.

 

5812 sayılı Kanun’un konuya ilişkin gerekçesinde idareye şikâyet başvurusunda bulunanların idareye şikâyet sürecinin tamamlanması sonrasında şikâyet başvurusunda bulunmamakla birlikte bir şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan karar nedeniyle hak kaybına veya zarara uğrayan veya uğrama ihtimali bulunanların ise doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hususunun Kanun’da düzenlenmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

 

03.05.2011 tarihli ve 27923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliği ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 14’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında da “Şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan kararla bir hak kaybına veya zarara uğradığını ya da zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia edenler bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen şikâyet başvurusu olarak doğrudan Kuruma yaparlar.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Yapılan incelemede, itirazen şikâyet dilekçesinde şikâyete konu durumun farkına varıldığı tarihin 28.12.2012 şeklinde beyan edildiği, idare tarafından teknik şartnamede değişiklik yapılmasına ilişkin zeyilnamenin başlangıç kısmında yapılan itirazların değerlendirilmesi ile şartnamelerde değişiklik yapıldığı bilgisinin yer aldığı, buna göre, şikâyet üzerine idarece alınan karar ile hak kaybına uğrama ihtimali ortaya çıkan başvuru sahibinin, Kamu İhale Kanunu’nun 56’ncı maddesinin birinci fıkrasının yaptığı atıf kapsamında anılan Kanun’un 55’inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince, 28.12.2012 tarihini izleyen on gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunması gerekirken 14.01.2013 tarihinde başvuruda bulunduğu, ayrıca, belirli bir marka ve modele yönelik teknik şartname hazırlandığı iddiasıyla dokümana ilişkin olarak yapılan itirazlarda, bu marka ve modelin ismen belirtilmesinin gerektiği, dolayısıyla, itirazen şikâyet dilekçesinde yer alan iddia konusu hususların somut bir biçimde izah edilmemesinin de İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendine ve “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.

 

Belirtilen hususlar çerçevesinde, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun süre ve şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

Öte yandan, idarece gönderilen yaklaşık maliyet hesap cetveline göre, başvuru konusu kalem itibariyle, 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi gereğince şikâyet bedeli olarak yatırılması gereken tutarın 1.305,00 TL olduğu anlaşıldığından, Kurum hesaplarına fazladan yatırılan 2.613,00 TL’nin talebi halinde başvuru sahibine iadesinin gerektiği tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Başvurunun reddine,

 

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul