En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.IV-870
  • Toplantı No: 2013/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.02.2013
(Aşağıdaki metin 15/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/012
Gündem No :43
Karar Tarihi:07.02.2013
Karar No :2013/UM.IV-870
Şikayetçi:
 Yeter Ceren Çimen, ESENTEPE MAH. ESENTEPE SOK. NO : 68/3 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Amasya Halk Sağlığı Müdürlüğü, Dere Mah. Eski Hastane Cad. İl Özel İdare Pasajı AMASYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.01.2013 / 4171
Başvuruya konu ihale:
 2012/184585 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Taşımalı Sistem Laboratuar Test Sonucu Mal" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

            Amasya Halk Sağlığı Müdürlüğütarafından 11.01.2013tarihinde açık ihale usulüile yapılan “2013 Yılı Taşımalı Sistem Laboratuar Test Sonucu Mal” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 31.01.2013tarih ve 4171sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/586sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihale dokümanının muhtelif maddelerinin yeniden düzenlenmesi gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

   

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında, sırasıyla;

 

“Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu  işlem  veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

 

İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir.”

 

hükümleri yer almaktadır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 15’inci maddesinin ikinci fıkrasında; “İdareye başvuruda bulunulması gerekirken doğrudan Kuruma yapılan başvurular ile idareye başvurulmuş olmakla birlikte Kurumun haberdar edilmesine yönelik başvurular veya idarenin on günlük karar alma süresi beklenilmeden yapılan başvurular ihaleyi yapan idareye gönderilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi, ihale dokümanını 03.01.2013 tarihinde satın almış, ihale dokümanına yönelik şikâyet başvurusunu 07.01.2013 tarihinde idare kayıtlarına alınan dilekçesi ile yapmış, idarenin cevap verme süresinin bitimini beklemeden 16.01.2013 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuştur.

 

Bunun üzerine, idarenin on günlük karar alma süresi beklenilmeden yapılan başvuruya ilişkin dilekçenin bir örneği, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 15’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye gönderilerek, konu hakkında ayrıca başvuru sahibine de bilgi verilmiştir.

 

Başvuru sahibi, bu defa, 31.01.2013 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş, yukarıda safahatı aktarılan ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 15’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye gönderilen başvuruya ilişkin 2013/330 numaralı dosya, 2013/586 numaralı dosya ile birleştirilmiştir.

 

Başvuru sahibi, ikinci dilekçesinde, 07.01.2013 tarihinde yaptıkları şikâyet başvurusu üzerine idarece verilen cevabı 17.01.2013 tarihinde tebellüğ ettiğini beyan etmektedir.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibinin 07.01.2013 tarihinde idare kayıtlarına alınan dilekçesi ile şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarece şikâyete ilişkin olarak alınan kararın 17.01.2013 tarihinde başvuru sahibine bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 31.01.2013 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla; 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

  


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul