• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.IV-872
  • Toplantı No: 2013/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.02.2013
(Aşağıdaki metin 15/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/012
Gündem No :45
Karar Tarihi:07.02.2013
Karar No :2013/UM.IV-872
Şikayetçi:
 Teknis Teknolojik Sistemler Araş. Dan. Ve Plan. San. Tic. Ltd. Şti. , KARANFİL SOK. DENİZ APT. NO:11/19 KIZILAY/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü, İzzet Baysal Kampüsü Gölköy BOLU
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.01.2013 / 3273
Başvuruya konu ihale:
 2009/111039 İhale Kayıt Numaralı "Sıvı Azot Üretim Sistemi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 07.09.2009tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Sıvı Azot Üretim Sistemi Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 25.01.2013tarih ve 3273sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/510sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, işin yüklenicisinin ihalede teklif etmiş olduğundan farklı bir ünitenin kurulumunu gerçekleştirdiği, muayene komisyonu tarafından hatalı şekilde kabul işleminin yapıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Kurumunun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinde düzenlenen görevleri arasında, ihalelerinbaşlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde anılan Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikâyetleri inceleyerek sonuçlandırmak görevi sayılmış bulunmaktadır.

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinde, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday, istekli ve istekli olabileceklerin anılan Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hüküm altına alınmıştır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in tanımlara ilişkin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ihale süreci; ihale yetkilisince ihale onayının verildiği tarihten itibaren başlayan, sözleşmeninveya çerçeve anlaşmanın taraflarca imzalanıp notere onaylattırılması ve tescili ile noter onayı ve tescili gerekmeyen hallerde ise sözleşmenin veya çerçeve anlaşmanın taraflarca imzalanmasıyla tamamlanan süreç şeklinde tanımlanmıştır.

 

Yapılan incelemede, 12.10.2009 tarihinde ihale konusu işe ilişkin sözleşmenin imzalandığı, başvuru sahibinin iddialarının, “ihale süreci”nin dışında kalan, sözleşmenin uygulanması aşamasına yönelik olduğu, konuyla ilgili olarak, 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi kapsamında Kamu İhale Kurumunun görev ve yetkisinin bulunmadığı, ayrıca, yapılan başvuru Kurumun görev alanında bulunsaydı dahi, başvurunun İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde yer alan şekil unsurlarına uygun olmadığı ve 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun da başvuru dilekçesine eklenmediği tespit edilmiştir. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun görev ve şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul