• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.IV-996
  • Toplantı No: 2013/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.02.2013
(Aşağıdaki metin 22/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/014
Gündem No :45
Karar Tarihi:14.02.2013
Karar No :2013/UM.IV-996
Şikayetçi:
 Girişim Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti., MEVLANA HALİT MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI NO : 123/D DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Üçkuyular Elazıg Yolu Üzerı 10.Km. DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.02.2013 / 4554
Başvuruya konu ihale:
 2012/80365 İhale Kayıt Numaralı "2012 Mali Yılı 5 Grup Kit Karşılığı Cihaz Edinme İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğitarafından 18.07.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2012 Mali Yılı 5 Grup  Kit Karşılığı  Cihaz Edinme İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 04.02.2013 tarih ve 4554 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/617 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İlk itirazen şikâyet başvuruları haklı bulunarak düzeltici işlem kararı verildiği, idarenin bu karara uymayıp ihaleyi iptal ettiği, bunun üzerine ikinci kez itirazen şikâyet başvurusunda bulundukları, başvurularının yine haklı bulunduğu, idarenin ihale kararını onayladıktan bir ay sonra kendilerini sözleşmeye davet ettiği, idareye yasal süresi içerisinde sözleşme imzalamak üzere başvurdukları, bununla birlikte idarenin "ihalenin 2012 mali yılını kapsadığı, 2012 mali yılının sona erdiği, ihalenin zamanaşımına uğradığı yanıtını aldıkları, hak kaybına uğradıkları, kendileri ile sözleşme imzalanması gerektiği,

 

2) Şimdiye kadar ödedikleri toplam 2.610 TL'lik başvuru bedelleri ile diğer masraflarının boşa gittiği, zaten ikinci itirazen şikâyet başvurularının da aslında yeni bir başvuru olmayıp ilk başvuruları ile aynı konuyu ihtiva ettiği, bu nedenle 27.11.2012 tarihli dilekçeleri ile son başvuru bedeli olan 1.305 TL'nin iadesini talep ettikleri, bununla birlikte Kurumdan bir yanıt alamadıkları, idarenin Kurum kararına uymaması nedeniyle aynı ihaleye aynı konu nedeniyle yapılan ikinci başvuruya ilişkin bedelin kendilerine iadesi gerektiği, idarenin kanuni bir sebep olmaksızın sözleşme aşamasında ihaleyi iptal edebilme özgürlüğü olduğuna göre, Kuruma şu ana kadar yaptıkları başvurulara ilişkin olarak ödedikleri başvuru bedellerinin de bir anlamı olmadığı, bu başvurularına ilişkin olarak başvuru bedeli yatırılmaya zorlanmalarının da adaletsizlik olacağı, itirazen şikâyet başvurularının daha önce iki kere yatırdıkları başvuru bedeli dikkate alınarak başvuru bedeli aranmaksızın değerlendirilmesi gerektiği,

      

İddialarına yer verilmiştir.

   

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin yedinci fıkrasında, itirazen şikâyet dilekçelerine başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi gerektiği, aynı maddenin onuncu fıkrasında da, başvurunun şekil kurallarına uygun olmaması halinde başvurunun reddine karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise, birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği; söz konusu eksikliğin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için www.ihale.gov.tr adresinde ilan edildiği, ancak anılan eksikliklerin belirtilen süre zarfında giderilmediği tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla; 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

  


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul