• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.I-1046
  • Toplantı No: 2013/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :40
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UY.I-1046
Şikayetçi:
 Seal İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. - Mehmet Beyazıt Akgün Ortak Girişimi , GALERİA MUŞ İŞ MERKEZİ KAT: 4 NO: 5 MUŞ
 İhaleyi yapan idare:
 Muş İl Özel İdaresi, Kültür Mah. 179. Sok. 49100 MUŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.12.2012 / 40891
Başvuruya konu ihale:
 2012/36644 İhale Kayıt Numaralı "Muş İl Özel İdaresi Hizmet Binası İnşaatı Yapımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Muş İl Özel İdaresitarafından 16.04.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Muş İl Özel İdaresi Hizmet Binası İnşaatı Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Seal İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. & Mehmet Beyazıt Akgün İş Ortaklığı’nın 28.11.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.12.2012tarih ve 40891sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4680sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

            18.05.2012 tarih ve 2790 sayılı kesinleşen ihale kararı ile ihalenin kendi İş Ortaklıkları üzerinde bırakıldığının bildirildiği, akabinde Tuncay Demirel & Bülent Eroğlu İş Ortaklığı’nın gerçek kişi ortağı ve aynı zamanda İş Ortaklığı tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen Tuncay Demirel’in Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen şartları taşımadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle 04.06.2012 tarihinde idareye, 15.06.2012 tarihinde Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu ve Kurulun 11.07.2012 tarih ve 2012/UY.I-2837 sayılı kararı ile “Tuncay Demirel’in başka bir tüzel kişi olan Zana Müh. İnş. Ltd. Şti.’de çalıştığının tespit edilmesi üzerine18.05.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile Tuncay Demirel & Bülent Eroğlu İş Ortaklığının anılan Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen “ Anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya istekli bünyesinde çalışmakta olanlar, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide çalışamazlar” şartını sağlamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığının anlaşılması, bununla birlikte Tuncay Demirel’in bahse konu şirkette çalıştığına ilişkin iptal işleminin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ihale tarihinden sonra yapıldığının görülmesi karşısında idarece mevcut bilgi ve belgelere göre yapılan değerlendirme sonucunda anılan İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmamaktadır.” denilerek itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verildiği, ardından yasal süreç gereği idare tarafından İş Ortaklıkları’nın sözleşmeye davet edilerek ihalenin sözleşmeye bağlandığı,

 

            Ancak, Tuncay Demirel & Bülent Eroğlu İş Ortaklığı tarafından söz konusu Kurul kararına karşı Ankara 9. İdare Mahkemesinde dava açıldığı, anılan Mahkemenin 18.09.2012 tarih ve Esas No:2012/1225 sayılı kararı ile “…Bu durumda anahtar teknik personel olan Tuncay Demirel’in ihale ilan tarihinden itibaren geriye doğru 1 yıl içinde davacı şirket dışında başka bir şirkette çalışmasının bulunmadığı, yapılan SGK girişinin Tuncay Demirel’in bilgisi dışında yapıldığı ve hatalı bildirimlerin daha sonra iptal edildiği ve dolayısıyla da bu gerekçeyle davacıların teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırılığı açık olduğundan, davalı kurumca hatalı bildirimlerin iptali işleminin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ihale tarihinden sonra yapıldığından bahisle itirazen şikayet dilekçesinin reddi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır…” şeklinde gerekçe belirtilerek yürütmenin durdurulmasına karar verildiği, Mahkeme kararının icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca 17.10.2012 tarih ve 2012/MK-329 sayılı kararı ile,

1- 11.07.2012 tarih ve 2012/UY.I-2837 sayılı Kurul Kararının iptaline,

2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verildiği,

 

Bunun üzerine 13.11.2012 tarihli ikinci kesinleşen ihale kararı ile ihalenin Tuncay Demirel & Bülent Eroğlu İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı,

 

Muş Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan teftiş raporunun detaylı inceleme yapılmadan hazırlandığı, Tuncay Demirel’in Zana Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. bünyesinde çalıştığı, sehven yapıldığı belirtilen bildirimin asılsız olduğu, adı geçenin Zana Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin Muş Alpaslan Üniversitesinde yapmakta olduğu 76 dairelik lojman inşaatı işinde çalıştığına dair Muş 1. Noterinde Taahhütname vererek işe başladığının ekte noter onaylı Taahhütnameden anlaşıldığı, dolayısıyla sehven bildirim yapıldığı ibaresinin gerçeği yansıtmadığı,

 

Zana Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Muş Alpaslan Üniversitesi lojman inşaatı işinde Tuncay Demirel’in çalışacağına ilişkin noter Onaylı Personel Taahhütnamesi, Zana Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin Teknik Personel Listesi ve Taahhütnamesinin anılan Üniversitenin Yapı İşleri Dairesi Başkanlığına verildiği,

 

Muş Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Teftiş Heyetinin Tuncay Demirel’in Zana Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin Muş Alpaslan Üniversitesinde yapmakta olduğu 76 dairelik lojman inşaatı işinde çalışacağına dair Muş 1. Noterinde vermiş olduğu Taahhütnameden haberdar edilmediği, bu Taahhütnameyi noter huzurunda imzalayan Tuncay Demirel’in 25.06.2011-14.11.2011 tarihleri arasında anılan şirket bünyesinde teknik personel olarak çalıştığı,

 

Ek’te sunulan noter onaylı Taahhütnamenin halen geçerli olduğu ve Muş Korkut Noterliği’nin “05.11.2012 saat 14:16 itibarıyla Muş 1. Noterliğinden alınan teyide istinaden iş bu örneğin, ibraz edilen Muş 1. Noterliğinden onaylı 02.07.2010 tarih ve 7298 yevmiye nolu örnekten çıkarıldığı ve aynı bulunduğunu onaylarım” ibaresinin Taahhütnamenin üzerinde yazdığı, bu yazıdan da anlaşıldığı üzere Tuncay Demirel’in noter onaylı Taahhütnamesinin iptal edilmediği ve söz konusu tarihler arasında anılan şirket bünyesinde çalışmasının sehven olmadığının anlaşıldığı,

 

Bu hususlara ilişkin olarak Ankara 9. İdare Mahkemesine müdahillik dilekçesinin verildiği,

 

Diğer taraftan, şimdiye kadar konu edilmeyen farklı başka gerekçelerden dolayı düzeltici işlem yapılmasına gerek olmadığı, dolayısıyla (düzeltilen) ikinci kesinleşen ihale kararının geçersiz ve hükümsüz olduğu kanaatinde oldukları,

 

Şöyle ki;

 

Tuncay Demirel & Bülent Eroğlu İş Ortaklığı’nın gerçek kişi ortağı aynı zamanda anahtar teknik personeli olan Tuncay Demirel’in anılan mevzuat hükümleri uyarınca “ilan tarihinden önceki 1 yıllık dönemde başka yerde şantiye çalışması” olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı kaldığı, ancak ilan tarihinden sonra adı geçenin SGK kayıtlarında yer alan 4/a (SSK) prim ödemelerinin, hatalı ve sehven olduğu gerekçesiyle ihale tarihinden sonra SGK denetmenlerinin raporu ile iptal edildiği,

 

Kamu İhale Kurumunun itirazen şikâyet red gerekçesinin iptal işleminin ihale tarihinden sonra olmasına dayandığı, ancak Mahkemenin ise iptal işlemlerinin ihale tarihinden sonra da olsa kabul edilmesi gerektiğine hükmettiği,

 

Nitekim, SGK primleri iptal edilmiş olduğundan yola çıkılarak Mahkeme kararının içeriğine dayanak gösterilen yorum ve ifadelerden olan“…Tuncay Demirel’in ihale ilan tarihinden itibaren geriye doğru 1 yıl içinde davacı şirket dışında başka bir şirkette çalışmasının bulunmadığı…” şeklindeki ifadelerden de anlaşılacağı gibi Tuncay Demirel’in başka bir şirkette faaliyeti bulunması halinde ise değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucunun çıktığı,

 

Ancak, gerek idare ve KİK gerekse de Mahkeme nezdinde itilaf konusu Tuncay Demirel’in başka bir şirkette faaliyetinin olup olmadığı hususunun sadece Zana Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. bünyesinde faaliyeti olup olmadığı noktasında yoğunlaştığı,

 

Oysa, aynı dönemlerde Tuncay Demirel’in Zana Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. haricinde idarenin ve Kamu İhale Kurumunun değinmediği “Muş Yapı Denetim Ltd. Şti.nde” faaliyet yürüttüğü, adı geçenin 23.07.2010 tarih ve 7613 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin 117 ve 178’inci sayfasında kuruluşu ilan edilen kurucu ortak ve müdürü olduğu Muş Yapı Denetim Ltd. Şti.nde çalıştığı ve faaliyet yürüttüğü, her ne kadar ihale aşamasında elenmesine konu olan başka bir işverende SGK primine tabi olarak şantiye çalışmasına rastlanmış ise sonradan hatalı bildirim olduğu gerekçesiyle 4/a (SSK) statüsünde prim kayıtlarının iptal edilmiş ise de farklı bir tüzel kişilik olan Muş Yapı Denetim Ltd. Şti.nde 4/b (Bağ-Kur) statüsünde kurucu ortak ve müdür olarak görev yaptığı ve halen de ortaklığı ve müdürlüğünün devam ettiği,

 

Söz konusu ihalede ilan tarihinin 26.03.2012 olduğu, ilan tarihinden geriye doğru bir yıllık zaman diliminin 23.03.2011 tarihine kadar devam ettiği göz önüne alındığında Tuncay Demirel’in anahtar teknik personel olarak 26.03.2011-26.03.2012 tarihleri arasında kesintisiz olarak sadece kendi şahsi taahhüt işlerini merkezden yönetmesi gerektiği, ancak adı geçenin ihale ilan tarihinden önceki bir yıllık zaman dilimini de kapsayacak şekilde 23.07.2010 tarihinden itibaren Muş Yapı Denetim Ltd. Şti.nde 26.03.2011-26.03.2012 tarihleri arasında başka bir tüzel kişilikte ortak ve müdür olarak faaliyetinin olduğu,

 

Anılan Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin 6’ncı fıkrasında “Anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya istekli bünyesinde çalışmakta olan, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide çalışamazlar” hükmüne aykırılık taşıdığından bu gerekçeden dolayı da zaten ikinci kez değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            Ayrıca Yapı Denetim Kanunu ve mevzuat açısından bu husus irdelendiğinde;

 

            Tuncay Demirel’in 13.06.2006 tarih ve 6576 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği üzere 2006 yılından beri taahhüt işleriyle iştigal ettiği, diğer yandan ise 23.07.2010 tarih ve 7613 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen kurucu ortak ve müdürü olduğu Muş Yapı Denetim Ltd. Şti.ni kurduğu ve 23.07.2010 tarihinden itibaren yapı denetim faaliyetlerini yürütmek amacıyla girişimde bulunduğu ve hazırlık çalışmaları ile meşgul olduğu, her ne kadar 2010 yılında yapı denetim şirketi kurulmuş olsa da aynı yılda Muş’ta henüz yapı denetim yasasının uygulamaya girmediği, ancak 01.01.2011 tarihinden itibaren Muş İli yapı denetim kapsamına alınıp uygulamaya başlandığı,

 

            01.01.2011 tarihinden itibaren yapı denetim mevzuatı çerçevesinde asgari nitelikli büro-ofis kurma, teknik kadronun oluşturulması, Yapı Denetim İzin Belgesi alma, ruhsat vb. hazırlık faaliyetlerini tamamlayıp fiili olarak Muş ilindeki diğer denetim firmaları ile başlangıçta yapılan mutabakat gereği (kotası doluncaya kadar) Büte Yapı Denetim Şirketi adına denetim faaliyetlerini yürütmekle beraber gerek denetim şirketinin kuruluşu ile ve akabinde almaya hak kazandığı Yapı Denetim İzin Belgesi tarihi itibarıyla da yapı denetim mevzuatı gereği hem şirket kuruluş ana sözleşmesi gereği, hem de Yapı Denetim Kanunu’nun hükmü ve Yönetmeliği gereği ortak olduğundan ve taahhütname verdiğinden tereddütsüz olarak herhangi bir mesleki (örneğin anahtar teknik personel) ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmasının kısıtlandığı,

 

            Şöyle ki; Muş Yapı Denetim Şirketinin 23.07.2010 tarih ve 7613 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ana sözleşmesinin 3’üncü maddesinde “…Şirket bu amacı gerçekleştirirken yapı denetim ve konusu ile ilgili diğer yasaların hükümlerine aynen uyar” denilerek Yapı Denetim Kanunu’na aynen uyulacağının ortaklar tarafından tescil ve ilan edildiği,

           

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun’un 3’üncü maddesinin son fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu denetim faaliyeti dışında başka ticari faaliyette bulunamaz. Bu kuruluşun denetçi mimar ve mühendislerinin, denetim faaliyetleri süresince başkaca mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmaları yasaktır” hükmünün yer aldığı, söz konusu hükmün kuruluşun denetçi mühendislerini dahi kapsadığı, bir kuruluşun ortakları ile var olduğu dikkate alındığında ortakların kendilerinin bu kuraldan muaf tutulmasının anılan maddede güdülen amaca aykırı düştüğü, nitekim Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin “Yapı denetim kuruluşuna izin verilmesi” başlıklı 12’nci maddesinde,

            “(1) Yapı denetim kuruluşuna izin belgesi alabilmek için, kuruluşun ortakları tarafından, kuruluşun faaliyette bulunacağı ili belirten dilekçe ile Bakanlığa müracaat edilir. Dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir.

            a-….

            b-Ticaret ve Sanayi Odasına kayıt belgesi,

            c-Kuruluş ortaklarının diploma veya yerine geçen belgelerinin asılları veya aslına uygun olarak noterlikçe tasdiklenmiş örnekleri, Ek-13’deki Form-11’e uygun taahhütnameleri, odaya kayıt belgeleri, adli sicil belgeleri, noterlikçe tasdikli imza sirküleri, vukuatlı nüfus kaydı örneği ve ikametgah ilmühaberleri,

            d-…” hükmünün yer aldığı,

 

İlgili Yönetmeliğin “Ek-13”deki “Form-11” olarak Bakanlıkça düzenlenen Kuruluş Ortağı Mimar ve Mühendislere ait söz konusu Taahhütname içeriğinde yer alan ifadelerin,

            “…Yapı denetim kuruluşuna ortak olduğum müddetçe, başkaca hiçbir mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmayacağımı… kabul ve taahhüt ederim”. şeklinde matbu ifadeler olduğu, Yapı Denetim İzin Belgesi alabilmek için ortaklar tarafından denetim şirketine ortak olunduğu müddetçe başkaca hiçbir mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunulmayacağına dair Taahhütname verildiği,

 

            Nitekim, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca muhtelif tarihlerde verilen Yapı Denetim İzin Belgesi almaya hak kazanan kuruluşların listelerinin ilan edilirken son paragraflarında özellikle uyarı yapıldığı,

           

            Örn:

“Merkez Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığının …./…/…. tarih ve …./….sayılı, kararı ile;

Yapı Denetim Belgesi Almaya Hak Kazanan Kuruluşlar

….

Yukarıda verilen firmaların müracaatlarının uygun görülmesi nedeni ile bu kuruluşlara Yapı Denetim İzin Belgesi verilmesine,

Denetim izin belgesi almaya hak kazanan kuruluşlarda, kurucu ortakların ve denetçilerin, 4708 sayılı kanunun 3’üncü maddesinin son fıkrası ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (c ) ve (ç) bentleri gereği alınan taahhütnamelerde, ilgilinin başkaca hiçbir mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunamayacağı taahhüt altına alındığından,

Kuruluşun izin belgesi almaya hak kazandığı aşamada, ortaklarının ve denetçilerinin başka bir işte çalışıyorlar ise bu işlerinden ayrılmaları gerekmektedir.

İlgilere duyurulur”şeklindeki uyarı ve açıklamaların yer aldığı, özelliklede vurgulandığı,

 

            Yapı denetim mevzuatı açısından inşaat mühendisi Tuncay Demirel’in kurucu ortağı ve müdürü olduğu Muş Yapı Denetim Ltd. Şti.ndeki faaliyeti nedeniyle Taahhütname ve diğer hükümler gereği yapı denetim kuruluşunda ortak olduğu müddetçe “başkaca hiçbir mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette” bulunmayacağı, dolayısıyla ister kendi adına isterse herhangi bir işveren adına “anahtar teknik personel”, “şantiye personeli”, “danışmanlık” “büro mühendisi” “projecilik” vb. mühendislik mesleğine giren faaliyetlerde kesinlikle bulunamayacağı, anahtar teknik personel olmak da bir mühendislik mesleği (maaşlı çalışıyor ise aynı zamanda ticari faaliyet) olduğuna göre Yapı Denetim Kanunu’na göre Tuncay Demirel’in ihale ilan tarihinden geriye doğru bir yıllık dönem içinde anahtar teknik personel sıfatının geçersiz ve hükümsüz olduğu,

 

            Sonuç olarak;

 

1-Tuncay Demirel’e ilişkin Zana Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.ndeki çalışmasına ilişkin SKG kaydının sehven olmadığı,

 

2-Adı geçenin başka bir yapı denetim firmasının kurucu ortağı ve müdürü olması nedeniyle aynı dönemler için başka bir tüzel kişilikte daha faaliyette bulunması nedeniyle ihale tarihi itibarıyla değerlendirme dışı bırakılması gerektiğiiddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Bahse konu ihale “Muş İl Özel İdaresi Hizmet Binası İnşaatı Yapımı” işi olup 16.04.2012 tarihinde yapılan ihaleye 22 istekli teklif vermiş olup, bu isteklilerden 5 tanesinin anahtar teknik personel nedeniyle teklifi değerlendirme dışı bırakılmış, geçerli teklifler üzerinden sınır değer belirlenerek, sınır değerin altında teklif veren Artes Ltd. Şti. 17.05.2012 tarihinde aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmuş, anılan isteklinin aynı tarihte idareye verdiği dilekçe ile aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmayacağını belirtmesi üzerine 18.05.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile ihale Seal İnş. San. Tic. Ltd. Şti. & Mehmet Beyazıt AKGÜN İş Ortaklığı üzerinde bırakılmış, ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak Simmak İnş. Mak. Mad. Hayv. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.& Kay Sa İnş. Teks. Tic. San. Ltd. Şti. & Babacanoğlu İnş. Tic. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı belirlenmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 40’ıncı maddesinde,

“(1) İdarece yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personele ilişkin belgelerin istenildiği hallerde, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca gerçek veya tüzel kişiliğin ticari faaliyette bulunduğu yerde kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak idarece öngörülen sayıda mühendis veya mimar çalıştırması ve bu durumun belgelendirilmesi şartı aranır. Bu şart aynı pozisyon için tek bir mühendis veya mimar ile tevsik edilebileceği gibi farklı mühendis veya mimarlarla da tevsik edilebilir. Yıl içinde toplam olarak otuz günü aşmayan kesintiler, kesinti olarak kabul edilmez.

(4) (Değişik:16/07/2011-27996 R.G./7 md.) Anahtar teknik personelin ilgili meslek odasına kayıtlı olması zorunludur. Bu personelin mezuniyetinden itibaren geçecek süre en fazla beş yıl olarak öngörülebilir. Bu sürenin sağlandığı hususu mezuniyet belgesi ile, odaya kayıtlı olduğu hususu ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığı hususu ise Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir. Anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mezuniyet belgelerinin sunulması zorunludur.

(5) (Değişik:16/07/2011-27996 R.G./7 md.) Anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya istekli bünyesinde çalışmakta olan mimar ve mühendisler, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale konusu işte isteklinin anahtar teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.

(6) (Değişik:16/07/2011-27996 R.G./7 md.) Anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya istekli bünyesinde çalışmakta olanlar, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide çalışamazlar.

(7) Yukarıda belirtilen niteliklere sahip gerçek kişi istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. (Değişik:03/07/2009-27277 R.G./7 md.) Gerçek kişi istekliler hariç, bu kişilerin tüzel kişilikteki görev ve/veya ortaklık süreleri, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilir.

(8) İş ortaklığında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir...” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.2’nci maddesinin 7.5.2.’nci alt maddesinde,

1 Adet Mimar veya İnşaat Mühendisi ( En az 5 Yıl Deneyimli )

İsteklinin; ticari faaliyette bulunduğu yerde, ilk ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak, yukarıda belirtilen sayı ve nitelikte anahtar teknik personeli çalıştırması ve bu durumu belgelendirmesi gereklidir. Bu personel için mezuniyetinden itibaren geçirilmesi gereken sürenin sağlandığı hususu; mezuniyet belgesi ile, odaya kayıtlı olduğu hususu ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığı hususu ise Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı "Hizmet Bildirimi" ile tevsik edilir. Anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mezuniyet belgelerinin sunulması zorunludur.

                Anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya istekli bünyesinde çalışmakta olan mimar ve mühendisler, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale konusu işte isteklinin anahtar teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.

               İsteklinin; ticari faaliyette bulunduğu yerde, ilk ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak, yukarıda belirtilen sayı ve nitelikte anahtar teknik personeli çalıştırması ve bu durumu belgelendirmesi gereklidir. Bu personel için mezuniyetinden itibaren geçirilmesi gereken sürenin sağlandığı hususu; mezuniyet belgesi ile, odaya kayıtlı olduğu hususu ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığı hususu ise Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı "Hizmet Bildirimi" ile tevsik edilir. Anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mezuniyet belgelerinin sunulması zorunludur.

                Anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya istekli bünyesinde çalışmakta olan mimar ve mühendisler, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale konusu işte isteklinin anahtar teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Anılan Yönetmelik ve Şartname maddesi uyarınca ihaleye teklif veren isteklinin 1 adet inşaat mühendisi veya mimarı ilan tarihi olan 26.03.2012 tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca gerçek veya tüzel kişiliğin ticari faaliyette bulunduğu yerde kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak çalıştırması ve bu durumu belgelendirilmesi gerekmektedir.

 

            Tuncay Demirel & Bülent Eroğlu İş Ortaklığı tarafından anahtar teknik personel olarak İş Ortaklığı’nın özel ortağı inşaat yüksek mühendisi Tuncay Demirel’in beyan edildiği görülmüştür.

 

            İdare tarafından Muş Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden 04.05.2012 tarih ve 2355 sayılı yazı ile istekliler tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen kişilerin 26.03.2011-26.03.2012 tarihleri arasında prim ödemelerinin hangi firmalarca yapıldığının bildirilmesinin istenilmesi üzerine anılan İl Müdürlüğü tarafından 10.05.2012 tarih ve 8429678 sayılı yazı ile istenilen bilgiler gönderilmiş, söz konusu bilgi ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda Tuncay Demirel’in başka bir tüzel kişi olan Zana Müh. İnş. Ltd. Şti.nde çalıştığının tespit edilmesi üzerine 18.05.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile Tuncay Demirel & Bülent Eroğlu İş Ortaklığı’nın anılan Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen “ Anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya istekli bünyesinde çalışmakta olanlar, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide çalışamazlar” şartını sağlamadığı gerekçesiyle teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

            Akabinde, anılan İş Ortaklığı’nın teklifinin yukarıda belirtilen gerekçeyle değerlendirme dışı bırakıldığının kesinleşen ihale kararı ile bildirilmesi üzerine Tuncay Demirel & Bülent Eroğlu İş Ortaklığı 04.06.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunmuştur.

 

            Söz konusu şikayet başvurusu üzerine idare, Muş Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden 12.06.2012 tarih ve 3181 sayılı yazı ile; 10.05.2012 tarih ve 8426978 sayılı yazıyla Bülent Eroğlu & Tuncay Demirel İş Ortaklığı’nda anahtar teknik personel olarak gösterilen Tuncay Demirel’in ilgili tarihler arasında Zana Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. bünyesinde çalıştığının Kurumlarınca tespit edildiğinin bildirildiği, fakat Tuncay Demirel tarafından verilen itiraz dilekçesinde 25.06.2011-14.11.2011 tarihleri arasında herhangi bir firmada çalışmasının bulunmadığı ve sehven hatalı bildirimlerin Teftiş Raporuna istinaden 31.05.2012 tarihinde iptal edildiğinin iddia edildiği belirtilerek “26.03.2011-26.03.2012 tarihleri arasında Tuncay Demirel’e ait prim ödemelerinin hangi firmalarca yapıldığı” hususunda yeniden bilgi istenilmiş, anılan İl Müdürlüğünden gelen 12.06.2012 tarih ve 10691986 sayılı yazıda; “Yapılan bilgisayar kayıtlarımızın tetkiki sonucu Tuncay Demirel’e ait belirtilen tarihler arasında prim ödemesi yapılmamıştır” denilmiştir.

 

            Muş Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün bahse konu yazısı üzerine başvuru sahibinin şikayet başvurusunu incelemekle görevlendirilmiş raportör tarafından hazırlanan bila tarihli Raporda,

            “…

Söz konusu firmanın itirazen şikayet başvurusu üzerine SGK Muş İl Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar sonucunda Tuncay Demirel’e ait 26.03.2011-26.03.2011 tarihleri arasında herhangi bir prim ödemesinin bulunmadığı, SGK Muş İl Müdürlüğünce 12.06.2012  tarih ve 3055 sayılı yazısı ile Kurumumuza bildirilmiştir.

            SGK İl Müdürlüğünün denetmenleri tarafından hazırlanan Teftiş Raporunda Tuncay Demirel’in sigortalı olarak görüldüğü 24.06.2011-14.11.2011 tarihleri arasında herhangi bir firmada çalışmasının bulunmadığı SGK Muş İl Müdürlüğünce yapılan hatalı bildirimlerin 31.05.2012 tarihinde iptal edildiği söz konusu firma tarafından belirtilmektedir. Anılan iş ve işlemlerin ihale tarihi öncesi yapılması durumunda ihale komisyonunca verilen kararda düzeltici işlem yapılması gerekirdi. Ancak yapılan iş ve işlemlerin ihale tarihi ve sürecinden sonra (31.05.2012) olması nedeniyle ihale komisyonunca alınan kararın mevzuata aykırı olmadığı” belirtilmiş ve idarenin 14.06.2012 tarih ve 3230 sayılı yazısı ile şikâyet başvurusu reddedilmiştir.

 

            Akabinde Bülent Eroğlu & Tuncay Demirel İş Ortaklığının idarece şikâyetlerinin reddi üzerine anılan İş Ortaklığı Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurumun 11.07.2012 tarih ve 2012/ UY.I-2837 sayılı kararı ile “Bahse konu ihalede İhale komisyonu tarafından tekliflerin değerlendirilme aşamasında Muş Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile yapılan yazışma sonrasında Tuncay Demirel’in başka bir tüzel kişi olan Zana Müh. İnş. Ltd. Şti.’de çalıştığının tespit edilmesi üzerine 18.05.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile Tuncay Demirel & Bülent Eroğlu İş Ortaklığının anılan Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin 6 ıncı fıkrasında belirtilen “ Anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya istekli bünyesinde çalışmakta olanlar, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide çalışamazlar” şartını sağlamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığının anlaşılması, bununla birlikte Tuncay Demirel’in bahse konu şirkette çalıştığına ilişkin iptal işleminin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ihale tarihinden sonra yapıldığının görülmesi karşısında idarece mevcut bilgi ve belgelere göre yapılan değerlendirme sonucunda anılan iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmamaktadır.” denilerek 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar verilmiştir.

 

            Bunun üzerine idare ihale üzerinde bırakılan Seal İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. & Mehmet Beyazıt Akgün İş Ortaklığı ile 08.08.2012 tarihinde sözleşme imzalamıştır.

 

Bahse konu Kurul kararı üzerine Bülent Eroğlu & Tuncay Demirel İş Ortaklığı anılan Kurul kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması için dava açmış ve Ankara 9. İdare Mahkemesinin 18.09.2012 tarihli Esas No:2012/1225 sayılı kararı ile;

“…

Bu durumda anahtar teknik personel olan Tuncay Demirel’in ihale ilan tarihinden itibaren geriye doğru 1 yıl içinde davacı şirket dışında başka bir şirkette çalışmasının bulunmadığı, yapılan SGK girişinin Tuncay Demirel’in bilgisi dışında yapıldığı ve hatalı bildirimlerin daha sonra iptal edildiği ve dolayısıyla da bu gerekçeyle davacıların teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırılığı açık olduğundan, davalı kurumca hatalı bildirimlerin iptali işleminin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ihale tarihinden sonra yapıldığından bahisle itirazen şikayet dilekçesinin reddi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır…” şeklinde gerekçe belirtilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş, söz konusu Mahkeme kararı üzerine 17.10.2012 tarih ve 2012/MK- 329 sayılı Kurul kararı alınarak,

 

“1- 11.07.2012 tarih ve 2012/UY.I-2837 sayılı Kurul Kararının iptaline,

2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine,”karar verilmiştir.

 

Söz konusu 17.10.2012 tarih ve 2012/MK- 329 sayılı Kurul kararının idareye tebliği üzerine 13.11.2012 tarihli ihale komisyonu kararıyla ihale Bülent Eroğlu & Tuncay Demirel İş Ortaklığı üzerinde bırakılmış, ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak Seal İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. & Mehmet Beyazıt Akgün İş Ortaklığı belirlenmiş ve komisyon kararı 19.11.2012 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylanmıştır.

 

            19.11.2012 tarihli kesinleşen ihale kararının başvuru sahibi Seal İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. & Mehmet Beyazıt Akgün İş Ortaklığı’na tebliği üzerine anılan İş Ortaklığı’nın bahse konu iddialarla ilgili olarak 28.11.2012 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmış, idarenin 07.12.2012 tarihli yazısında “Şikayete konu işlemlerde ihalenin iptalini veya düzeltici işlem belirlenmesini gerektirecek hukuka aykırı bir durum tespit edilmediğinden” denilerek şikâyet başvurusu reddedilmiştir.

 

            Daha sonra 9. İdare Mahkemesinin 17.12.2012 tarih ve E:2012/1225, K:2012/1898 sayılı kararı ile “…Bu durumda anahtar teknik personel olan Tuncay Demirel’in ihale ilan tarihinden itibaren geriye doğru 1 yıl içinde davacı şirket dışında başka bir şirkette çalışmasının bulunmadığı, yapılan SGK girişinin Tuncay Demirel’in bilgisi dışında yapıldığı ve hatalı bildirimlerin daha sonra iptal edildiği ve dolayısıyla da bu gerekçeyle davacıların teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırılığı açık olduğundan, davalı kurumca hatalı bildirimlerin iptali işleminin Sosyal Güvenlik kurumu tarafından ihale tarihinden sonra yapıldığından bahisle itirazen şikayet dilekçesinin reddi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır” denilerek “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.

 

Mevcut bilgiler ışığında, başvuru sahibi İş Ortaklığı’nın bahse konu iddiası önce Kurulun 11.07.2012 tarih ve 2012/ UY.I-2837 sayılı kararı ile akabinde söz konusu Kurul kararına ilişkin Ankara 9. İdare Mahkemesinin 18.09.2012 tarihli Esas No:2012/1225 sayılı yürütmenin durdurulması kararı üzerine alınan 17.10.2012 tarih ve 2012/MK- 329 sayılı Kurul kararı ile karara bağlandığından ve 9. İdare Mahkemesinin 17.12.2012 tarih ve Esas No:2012/E:1225, Karar No:2012/1898 sayılı kararıyla “dava konusu işlemin iptaline” karar verildiğinden, dolayısıyla bahse konu iddia söz konusu Kurul kararlarında incelendiğinden bu hususta yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle başvuru sahibinin bahse konu iddialarına ilişkin olarak 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun reddi gerekmektedir.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un “Sorumluluklar ve yapılamayacak işler” başlıklı 3’üncü maddesinde,

“Bu Kanunun uygulanmasında, yapı denetim kuruluşları imar mevzuatı uyarınca öngörülen fenni mesuliyeti ilgili idareye karşı üstlenir.

Yapı denetim kuruluşları, denetçi mimar ve mühendisler, proje müellifleri, laboratuvar görevlileri ve yapı müteahhidi ile birlikte yapının ruhsat ve eklerine, fen, sanat ve sağlık kurallarına aykırı, eksik, hatalı ve kusurlu yapılmış olması nedeniyle ortaya çıkan yapı hasarından dolayı yapı sahibi ve ilgili idareye karşı, kusurları oranında sorumludurlar. Bu sorumluluğun süresi; yapı kullanma izninin alındığı tarihten itibaren, yapının taşıyıcı sisteminden dolayı on beş yıl, taşıyıcı olmayan diğer kısımlarda ise iki yıldır.

Yapıda, yapı kullanma izni alındıktan sonra, ilgili idareden izin alınmadan yapılacak esaslı tadilattan doğacak yapı hasarından, izinsiz tadilat yapan sorumludur. Yapı denetim kuruluşu; yazılı ihtarına rağmen yapı sahibi tarafından önlemi alınmayan, parsel dışında meydana gelen ve yapıda hasar oluşturan yer kayması, çığ düşmesi, kaya düşmesi ve sel baskınından doğan hasarlardan sorumlu değildir.

Yapı denetim kuruluşlarının yöneticileri, ortakları, denetçi mimar ve mühendisleri ile proje müellifleri, laboratuvar görevlileri ve yapı müteahhidi; bu Kanunun uygulanmasından dolayı ortaya çıkan yapı hasarından sorumludur.

Yapı denetim kuruluşu denetim faaliyeti dışında başka ticari faaliyette bulunamaz. Bu kuruluşun denetçi mimar ve mühendislerinin, denetim faaliyeti süresince başkaca mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmaları yasaktır.”hükmü,

 

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin “Yapı denetim kuruluşuna izin belgesi verilmesi” başlıklı 12’nci maddesinde, 

“(1) Yapı denetim kuruluşuna izin belgesi alabilmek için, kuruluşun ortakları tarafından, kuruluşun faaliyette bulunacağı ili belirten dilekçe ile Bakanlığa müracaat edilir. Dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir:

c) (Değişik:RG-31/72009-27305) Kuruluş ortaklarının diploma veya yerine geçen belgelerinin asılları veya ibraz edilen asıllarının idare tarafından tasdikli sureti, ek-13’deki form-11’e uygun taahhütnameleri, odaya kayıt belgeleri, sabıka kaydı olmadığına dair beyanı, noterlikçe tasdikli imza sirküleri, T.C. kimlik numaraları,.

….

(2) Teslim edilen belgelerin uygun görülmesi halinde, Yapı Denetim Komisyonunca ek-15’de gösterilen form-13’e uygun yapı denetim izin belgesi tanzim edilir. Verilen izin belgesi üç yıl geçerlidir. Bu sürenin sonunda vize verilmeyen izin belgesinin kullanımına izin verilmez…” hükmü yer almaktadır.

 

Ayrıca anılan Yönetmeliğin eki Form-11’de yer alan Taahhütnamede aşağıda yer alan bilgiler bulunmaktadır.

 

FORM – 11

Şirket Ortağı Mimar ve Mühendislere Ait Taahhütname

Bayındırlık ve İskan Bakanlığına

(Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığı)

 

................................................................................................................adresinde faaliyet gösteren, ....................................................................... unvanlı yapı denetim kuruluşunda görevli denetçi mimar ve denetçi mühendisler ile kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının görevlerini Kanun ve Yönetmelik doğrultusunda yerine getirmeleri için gereken tüm tedbirleri alacağımı, kuruluşun denetimi altında bulunan işlerin mevzuata uygun biçimde denetlenmesini sağlayacağımı, yapı denetim kuruluşunda ortak olduğum müddetçe, başkaca hiçbir mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmayacağımı,

Ayrıca anılan yapı denetim kuruluşu ortaklığından herhangi bir nedenle ayrılacağım zaman bildirimde bulunacağımı kabul ve taahhüt ederim. ...../...../20......

 

Kuruluş Ortağı Mimar veya Mühendis

Adı-Soyadı

İmza”

 

 

Bahse konu ihalede Bülent Eroğlu & Tuncay Demirel İş Ortaklığı olarak ihaleye teklif vermiştir. Anılan İş Ortaklığı’nın gerçek kişi ortağı Tuncay Demirel hakkında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi resmi internet sitesinden temin edilen bilgilerden;

 

-23.07.2010 tarih ve 7613 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde;

 

Muş Yapı Denetim Limited Şirketinin “kuruluşu”nun ilan edildiği, kuruluş ortaklarının Tuncay Demirel (1000 hisse), Mehmet Kaşdaş (1000 hisse) olduğu, şirketi müdür veya müdürlerin temsil edeceği, ilk on yıl için Tuncay Demirel ve Mehmet Kaştaş’ın şirket müdürü olarak seçildiği, şirketin süresinin tescil ve ilan tarihinden itibaren 99 yıl olarak belirtildiği

-02.08.2010 tarih ve 7619 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin “düzeltme”ye ilişkin olduğu, daha önce yayımlanan “şirketin sermayesine” ilişkin 6’ncı maddesinin “Şirket sermayesinin 100.000 TL olduğu, 4000 adet hisseye bölündüğü, her bir hisse değerinin 25,00 TL olduğu, buna göre,

Tuncay Demirel’e ait 25 TL değerinde 2000 adet hisse ile 50.000 TL sermayesi olduğu,

Mehmet Kaştaş’a ait 25 TL değerinde 2000 adet hisse  ile 50.000 TL sermayesi olduğu Muş Ticaret Sicili Memurluğunda gerekli düzeltmenin yapılmasına ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmasına
   Oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Sonuç itibarıyla, 23.07.2010 tarih ve 7613 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Muş Yapı Denetim Ltd. Şti.nin kuruluşuna ilişkin olduğu ve Tuncay Demirel’in anılan şirketin şirket ortağı ve şirket müdürlerinden birisi olduğu görülmektedir.

 

08.01.2013 tarih ve 502 sayılı yazı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Bülent Eroğlu & Tuncay Demirel İş Ortaklığı tarafından İş Ortaklığı’nın gerçek kişi ortağı Tuncay Demirel’in anahtar teknik personel olarak beyan edildiği, başvuru sahibi tarafından Tuncay DEMİREL’in gerçek kişi olarak kendi adına, ayrıca Muş Yapı Denetim Ltd. Şti.nde de şirket ortağı ve şirket müdürü olarak ticari faaliyette bulunduğunun iddia edildiği belirtilerek Tuncay DEMİREL’in bütün sigorta (Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı) kayıtlarının giriş ve çıkışları, firma isimleri, iş yeri unvanı, işyeri SGK numarası, işyeri adresinin açıkça bildirilmesi istenilmiştir.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından gelen 24.01.2013 tarih ve 650559 sayılı yazı ve eklerinde; Tuncay Demirel’in,

“506 sayılı Kanun’a göre

-0602200820683 sicil numarası ile 1004973.49 numaralı işyerinde 25.06.2011-14.11.2011 tarihleri arasında geçen çalışma süresine ait iptal bordrosu verildiği,

-65012002011967 sicil numarası ile 100.20734.49 nolu işyerinde 2002-2003 yıllarında 264 gün çalışmasının mevcut olduğu, ancak söz konusu işyerine ait herhangi bir kaydın bulunmadığı,

-1130650.06 nolu Yükseliş Yapı Turz. ve Tic. Ltd. Şti.de 16.04.2008-16.07.2008 tarihleri arasında,

-1002197.49 nolu Özakyurtlar Nak. İnş. Gıda Hayv. Tem. Ürün. San. Tic. Ltd. Şti.’de 06.10.2009-23.10.2009 tarihleri arasında,

-1004973.49 nolu Piramit Yol Yapı İnş. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.’de 29.06.2010-31.12.2010 tarihleri arasında,

-1005382.49 nolu Demirel İnş. San. Tic. Ltd. Şti.de 09.11.2010-30.11.2010 tarihleri arasında,

Mülga 5434 sayılı (Emekli Sandığı) Kanun’a tabi olarak 02.01.2004-15.09.2005 tarihleri arasında kaydının olduğu,

1479 sayılı Kanun’a tabi 1248621663 Bağ-Kur numarası ile 31.05.2006 tarihinde tescilinin yapıldığı ve halen devam ettiği”bildirilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesi ve İdari Şartname’nin 7.2’nci maddesi hükmü uyarınca 1 adet inşaat mühendisi veya mimarın ihalenin ilan tarihi olan 26.03.2012 tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca gerçek veya tüzel kişiliğin ticari faaliyette bulunduğu yerde kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak çalıştırması ve bu durumun belgelendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının bahse konu yazısından anahtar teknik personel olarak gösterilen Tuncay Demirel’in ihale ilan tarihinden itibaren geriye doğru 1 yıl içinde sadece Bağ-Kur kaydının bulunduğu görülmüştür.

 

Ayrıca, 10.01.2013 tarih ve 663 sayılı yazı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Bülent Eroğlu & Tuncay Demirel İş Ortaklığı tarafından İş Ortaklığı’nın gerçek kişi ortağı Tuncay Demirel’in bahse konu ihalede anahtar teknik personel olarak beyan edildiği, başvuru sahibi tarafından Tuncay Demirel’in 23.07.2010 tarih ve 7613 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin tetkikinden “Muş Yapı Denetim Ltd. Şti.nin kurucu ortağı ve şirket müdürü olduğu, halen şirket müdürü ve ortaklığının devam ettiği, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 3 üncü maddesi, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 12’nci maddesinin (c) bendi uyarınca Tuncay Demirel’in anılan şirketin şirket müdürü ve kurucu ortağı olduğu sürece başka bir mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunamayacağı, dolayısıyla anahtar teknik personel olarak gösterilemeyeceği iddia edildiği belirtilerek,

“1- Tuncay Demirel’in “Muş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin” şirket ortağı olup olmadığı, şirket ortağı ise hangi tarihler arasında şirket ortağı olduğu,

2- Tuncay Demirel’in “Muş Yapı Denetim Ltd. Şti.nin” şirket ortağı olması halinde adı geçenin gerçek kişi olarak anılan şirket dışında mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunup bulunamayacağı,

3- İdarenizce Muş Yapı Denetim Ltd. Şti.ne “yapı denetim izin belgesi” verilip verilmediği, verilmiş ise hangi tarihte verildiği ve belgenin hangi tarih/tarihler arasında geçerli olduğu,

4- Muş Yapı Denetim Ltd. Şti.ne yapı denetim izin belgesi verilmemiş ise anılan şirketin şirket ortaklarının bu şirketten bağımsız olarak mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunup bulunamayacakları,

5- Tuncay Demirel’in başka bir yapı denetim şirketinde denetçi mimar/mühendis olarak çalışıp çalışmadığı, çalışmış ise hangi tarihler arasında çalıştığı,

6- Adı geçen hakkında 4708 sayılı Kanun’a aykırı davrandığı gerekçesiyle Bakanlığınızın ilgili birimleri tarafından herhangi bir işlem tesis edilip edilmediği, edilmiş ise tesis edilen işlemler ve sonuçlarına ilişkin bilgi ve belgelerin”gönderilmesi istenilmiştir.

 

Anılan Bakanlığın Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün 22.01.2013 tarih ve 420 sayılı yazısında,

Yapılan incelemede;

Muş Yapı Denetim Ltd. Şti.nin 1314 dosya numarası ile 07.02.2011 tarihinde izin belgesi alarak yapı denetim faaliyetine başladığı, kuruluşun denetim faaliyetleri sırasında Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesinin birinci fıkrası gereği, çekirdek personel eksikliğini 3 ay boyunca istihdam etmediğinden, kuruluşun yapı denetim izin belgesi 19.01.2012 tarihi itibarıyla geçici olarak geri alınmış ve faaliyet gösterdiği Muş ilinde yedek bekleyen yapı denetim kuruluşlarının son sırasına yerleştirilmiştir.

Ayrıca; kuruluşun izin belgesinin geçici olarak geri alınmasından önce denetim faaliyetini yürüttüğü aşamada, 4708 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinde belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmediği sonradan tespit edildiğinden, 03.04.2012 tarih ve 2416 sayılı Makam Olur’u ile kuruluşa ve kuruluş ortağı Tuncay Demirel’e aynı Kanun’un 8’inci maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre faaliyet durdurması verilmiştir. Söz konusu ceza 07.04.2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazetede ile uygulamaya konulmuştur.

Muş Yapı Denetim Ltd. Şti. halen Muş ilinde yedek sırada bulunmakta olup, 04.04.2013 tarihinde kendisine verilen 1 (bir) yıllık cezanın bitmesi ve Muş ilinde yapı denetim kuruluşuna ihtiyaç duyulması halinde izin belgesinin aktif hale getirilmesi için mevzuatta belirtilen şartları da sağladığı takdirde denetim faaliyetine başlayabilecektir.

Muş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin de aralarında bulunduğu yapı denetim faaliyeti yapmak üzere yedek sırada bekleyen kuruluşlar ve ortaklarının, kuruluşun izin belgesi alıncaya kadar ki süre içinde, ticari faaliyette bulunmaları ile ilgili olarak mevzuatta tanımlanmış herhangi bir kısıtlamaları bulunmamaktadır. Söz konusu kısıtlamalar kuruluş izin belgesi alması ve aktif hale gelmesi ile başlamaktadır.

İlgide kayıtlı yazınızda bahsi geçen;

1-Tuncay Demirel’in Muş Yapı denetim Ltd. Şti.’nin şirket ortağı olup olmadığı, şirket ortağı ise hangi tarihler arasında şirket ortağı olduğu hususu ile ilgili olarak;

Muş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ilanının yayımlandığı 23.07.2010 tarih ve 7613 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi incelendiğinde firmanın ilk kurucu ortaklarının %50 hisse oranı ile Tuncay Demirel ve %50 hisse oranı ile Mehmet Kaşdaş olduğu görülmüştür.

            2-Tuncay Demirel’in Muş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin şirket ortağı olması halinde adı geçenin gerçek kişi olarak anılan şirket dışında mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunup bulunamayacağı hususu ile ilgili olarak;

            Muş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 19.01.2012 tarihinden itibaren Muş ilinde yapı denetim faaliyeti yapmak üzere yedek sırada bekleyen kuruluşlar sıralamasında bulunduğundan, bu tarihten itibaren söz konusu kuruluş ve ortaklarının mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyetleri açısından mevzuatta tanımlanmış herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

            3-İdaremizce Muş Yapı Denetim Ltd. Şti.ne yapı denetim izin belgesi verilip verilmediği, verilmiş ise hangi tarihte verildiği ve belgenin hangi tarihler arasında geçerli olduğu hususu ile ilgili olarak;

            Söz konusu kuruluşa 07.02.2011 tarihinde yapı denetim izin belgesi verilmiş olup, kuruluşun istihdam etmesi gereken çekirdek personeli 3 ay boyunca istihdam etmediğinden 19.01.2012 tarihinden itibaren yapı denetim izin belgesi geçici olarak geri alınmış ve Muş ilinde yedek sıraya yerleştirilmiştir.

            Ayrıca kuruluşun izin belgesi aktif durumda iken 4708 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinde belirtilen görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğinin tespit edilmesi üzerine aynı Kanun’un 8’inci maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre geçici olarak durdurulmasına karar verilmiş olup ceza süresi 07.04.2013 tarihinde sona erecektir. Bu tarihten önce kuruluşun izin belgesinin aktif hale gelmesi mümkün değildir.

4-Muş Yapı Denetim Ltd. Şti.ne yapı denetim izin belgesi verilmemiş ise anılan şirketin şirket ortaklarının bu şirketten bağımsız olarak mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunup bulanamayacakları hususları ile ilgili olarak,

Muş Yapı Denetim Ltd. Şti. 19.01.2012 tarihinden itibaren Muş ilinde yapı denetim faaliyeti yapmak üzere yedek sırada bekleyen kuruluşlar sıralamasında bulunduğundan, kuruluşun ve ortaklarının yaptıkları mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyetleri açısından mevzuatta tanımlanmış herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

5-Tuncay Demirel’in başka bir yapı denetim şirketinde denetçi mimar/mühendis olarak çalışıp çalışmadığı, çalışmış ise hangi tarihler arasında çalıştığı hususları ile ilgili olarak,

Yapılan inceleme neticesinde Tuncay Demirel’in denetçi belgesine sahip olmadığı, tespit edilmiştir. Denetçi belgesine sahip olmayan mühendis ve mimarların yapı denetim kuruluşlarında denetçi olarak çalışması mümkün değildir.

6-Adı geçen hakkında 4708 sayılı Kanun’a aykırı davrandığı gerekçesiyle Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından herhangi bir işlem tesis edilip edilmediği hususları ile ilgili olarak;

Muş Yapı Denetim Ltd. Şti. aktif durumda denetim faaliyetlerini sürdürdüğü sırada, kuruluş ortağı Tuncay Demirel’in “yapı denetim kuruluşunda ortak oldukları müddetçe başka hiçbir mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmayacaklarına” ilişkin, kuruluşun izin belgesi alma aşamasında verilmiş Taahhütnameye aykırı hareket ederek, 4708 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinde belirtilen görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği tespit edildiğinden, 03.04.2012 tarih ve 2416 sayılı Makam Olur’u ile kuruluşa ve kuruluş ortağı Tuncay Demirel’e aynı Kanun’un 8’nci maddesi gereği 1 (bir) yıl süre faaliyet durdurma cezası verilmiştir. Söz konusu ceza 07.04.2012 tarih ve 07.04.2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazete ile uygulamaya konulmuştur”denilmiştir.

 

Anılan Bakanlığın bahse konu yazısı ekinde 19.01.2012 tarih ve 28178 sayılı 07.04.2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazetelere ve 23.07.2010 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesine yer verilmiştir.

 

            Mevcut bilgiler ışığında; Muş Yapı Denetim Ltd. Şti.nin 23.07.2010 tarih ve 7613 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde kuruluş ilanının yayımlandığı, Tuncay Demirel’in anılan şirketin şirket ortağı olduğu, anılan şirkete Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 07.02.2011 tarihinde yapı denetim izin belgesi verilerek yapı denetim faaliyetlerine başlandığı, 19.01.2012 tarihinde Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli istihdam etmek zorunda olmasına rağmen istihdam etmediğinden anılan Bakanlık tarafından 19.01.2012 tarihinden itibaren yapı denetim izin belgesinin geçici olarak alındığı ve Muş ilinde yedek sıraya yerleştirildiği, ayrıca anılan yapı denetim şirketinin aktif durumda denetim faaliyetlerini sürdürdüğü sırada, Tuncay Demirel’in “yapı denetim kuruluşunda ortak oldukları müddetçe başka hiçbir mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmayacaklarına” ilişkin, kuruluşun izin belgesi alma aşamasında verilmiş Taahhütnameye aykırı hareket ederek, 4708 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinde belirtilen görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğinden 03.04.2012 tarih ve 2416 sayılı Makam Olur’u ile kuruluşa ve kuruluş ortağı Tuncay Demirel’e aynı Kanun’un 8’nci maddesi gereği 1 (bir) yıl süre ile faaliyet durdurma cezası verildiği görülmüştür.

 

Sonuç itibarıyla bahse konu ihalede; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesi ve İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesi hükmü uyarınca 1 adet inşaat mühendisi veya mimarın ilan tarihi olan 26.03.2012 tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca gerçek veya tüzel kişiliğin ticari faaliyette bulunduğu yerde kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak çalıştırması ve bu durumun belgelendirilmesi gerektiği belirtilmiş ayrıca anılan Yönetmelikte anahtar teknik personel olarak bildirilenlerin ihale tarihi itibarıyla istekli bünyesinde çalışmakta olanların, isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide çalışamayacakları hüküm altına alınmıştır. İncelemeye konu ihalede Bülent Eroğlu & Tuncay Demirel İş Ortaklığı tarafından İş Ortaklığı’nın gerçek kişi ortağı Tuncay Demirel’in anahtar teknik personel olarak gösterildiği, anahtar teknik personel olarak gösterilen Tuncay Demirel’in aynı zamanda 23.07.2010 tarihinden itibaren Muş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin ortağı olduğu ve bu yapı denetim şirketinin 07.02.2011 tarihinden 19.01.2012 tarihine kadar yapı denetim faaliyetini  sürdürdüğü görülmüştür. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün bahse konu yazısından Tuncay Demirel’in yapı denetim kuruluşunda ortak olduğu ve yapı denetim faaliyetlerinin aktif olarak sürdürüldüğü müddetçe başka hiçbir mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunamayacağı anlaşıldığından Tuncay Demirel’in anılan şirketin yapı denetim faaliyetini aktif olarak sürdüğü dönemlerde (07.02.2011-19.01.2012 tarihleri arasında) bahse konu ihalede anahtar teknik personel olarak gösterilemeyeceği açık olup Bülent Eroğlu & Tuncay Demirel İş Ortaklığı’nın anılan mevzuat hükümleri uyarınca bu gerekçeyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Bülent Eroğlu & Tuncay Demirel İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul