• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.I-1055
  • Toplantı No: 2013/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :48
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UY.I-1055
Şikayetçi:
 İdris Kurtum, EVREN MAH. 1327 SOK. NO:17 SİİRT
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (10. Bölge Müdürlüğü) , Yenısehır Mah. Dsı Cad. No:1 47300 MARDİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.01.2013 / 122
Başvuruya konu ihale:
 2012/128839 İhale Kayıt Numaralı "Şırnak İli Uludere İlçesi Şenoba Beldesi ( Doğan- Başyazı- Tugay- Ondubalık) Dereleri Taşkından Koruma İnşaatı Yapım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğütarafından 23.10.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Şırnak İli Uludere İlçesi Şenoba Beldesi (Doğan-Başyazı-Tugay-Ondubalık) Dereleri Taşkından Koruma İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 02.01.2013tarih ve 122sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/18sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle,

 

           
1 ) Aşırı düşük teklif açıklamalarının idarece uygun görülmediği ancak açıklamalarının mevzuata uygun olduğu,

 

           
2 ) Kartalkaya İnş. Ltd. Şti. - Alyan Dostlar Ltd. Şti. İş Ortaklığı'nın iş deneyim tutarının yanlış hesaplanarak isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bu durumun sonucunda aşırı düşük teklif sınır değerinin olması gerekenden yüksek tespit edildiğiiddialarına yer verilmiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere Yönelik Başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “…Şikâyet başvuruları idareye, itirazen şikâyet başvuruları Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır. Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:

            …                                                                                                                                       

 e) İtirazen şikâyet başvurularında idareye yapılan şikâyetin ve varsa şikâyete ilişkin idare kararının bildirim tarihi.

İtirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikâyete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.”hükmü,

 

Anılan Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde“…İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

 

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir.

 

İdareye şikâyet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmadığı hususuna ilişkin sorgulama yapılmadan veya itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması halinde ise Kurum tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

… 
            f) İdareye başvuru tarihi ile varsa idarenin cevabının başvuru sahibine bildirildiği tarihin belirtilip belirtilmediği,


            g) İdare tarafından şikâyet üzerine alınan karar başvuru sahibine bildirilmiş ise bu kararın bir örneğinin eklenilip eklenilmediği,

Yönlerinden sırasıyla incelenir.


            (2) Başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen  ön inceleme   konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçilir.”hükmüne,

 
            Anılan Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde ise “16’ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin 02.01.2013 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikâyet başvurusunda, idarenin 10 günlük süre içerisinde şikâyetlerine cevap vermediği belirtilerek idarece şikâyet başvurusu üzerine verilen kararın bildirim tarihinin belirtilmediği ve bu kararın bir örneğinin itirazen şikâyet dilekçesine eklenmediği görülmüştür. Ancak yapılan inceleme neticesinde, başvuru sahibi tarafından 18.12.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, şikâyet üzerine idarece alınan 25.12.2012 tarihli karar ile başvurunun reddine karar verildiği, şikâyete cevabın 25.12.2012 tarihinde iadeli taahhütlü posta yoluyla başvuru sahibine gönderildiği ve 31.12.2012 tarihinde istekliye tebliğ edildiği görülmüştür.

 

            Bu yönüyle, başvuru sahibinin 02.01.2013 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikâyet dilekçesinde, şikâyete ilişkin idare kararının bildirim tarihinin belirtilmemesi ve idarece şikâyete verilen cevabın bir örneğinin sunulmaması hususlarının 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmış olup anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul