En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.I-1057
  • Toplantı No: 2013/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :50
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UY.I-1057
Şikayetçi:
 Mustafa Turan Mühendislik Enerji Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., SANCAK MAH. TURAN GÜNEŞ BULVARI NO:17/1-2 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. , Kazim Dirik Mah. Üniversite Caddesi No:57 35042 İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.12.2012 / 40726
Başvuruya konu ihale:
 2012/97088 İhale Kayıt Numaralı "(2012-35-39) Iı. Etap Menemen(Merkez) Ve Asarlık, Koyundere, Ulukent Mah. Ag-Yg Elektrik Tesisi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.tarafından 24.08.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “(2012-35-39) II. Etap Menemen (Merkez) ve Asarlık, Koyundere, Ulukent Mah. Ag-Yg Elektrik Tesisi Yapım İhalesi” ihalesine ilişkin olarak Mustafa Turan Müh. En. Taah. İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin 19.11.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 10.12.2012tarih ve 40726sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4640sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan istekli olan Ayduran Elek. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olan Yortel Elek. İnş. Taah. Tur. Bil. Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin anahtar teknik personel olarak gösterdikleri kişilerin anılan şirketlerin ticaret sicilinde kayıtlı merkez veya şube adresinde çalışmadıkları, bu kişilerin ilan tarihinden geriye doğru bir yıllık süre boyunca başka bir gerçek veya tüzel kişi bünyesinde çalışmamış olma şartını sağlamadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

13.08.2012 tarihli ve 28383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’le Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin anahtar teknik personele ilişkin hükümlerin yer aldığı 40’ıncı maddesinde değişiklik yapılmakla birlikte, Geçici 11’inci madde ile 01.09.2012 tarihinden önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihalelerin, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacağı hükme bağlanmış, Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de ise Kamu İhale Genel Tebliği’nin anahtar teknik personelle ilgili 37’nci maddesinin yürürlükten kaldırılmış, ancak Geçici 2’nci maddede bu değişikliğin 01.09.2012 tarihinde yürürlüğe gireceği açıklamalarına yer verilmiştir. Başvuruya konu ihalenin ilan tarihinin 31.07.2012 olduğu anlaşıldığından inceleme bu tarih itibariyle yürürlükte olan mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmıştır.

 

İlan tarihinde yürürlükteki Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 40’ıncı maddesinde,

 

“(1) İdarece yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personele ilişkin belgelerin istenildiği hallerde, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca gerçek veya tüzel kişiliğin ticari faaliyette bulunduğu yerde kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak idarece öngörülen sayıda mühendis veya mimar çalıştırması ve bu durumun belgelendirilmesi şartı aranır. Bu şart aynı pozisyon için tek bir mühendis veya mimar ile tevsik edilebileceği gibi farklı mühendis veya mimarlarla da tevsik edilebilir. Yıl içinde toplam olarak otuz günü aşmayan kesintiler, kesinti olarak kabul edilmez.

(4) Anahtar teknik personelin ilgili meslek odasına kayıtlı olması zorunludur. Bu personelin mezuniyetinden itibaren geçecek süre en fazla beş yıl olarak öngörülebilir. Bu sürenin sağlandığı hususu mezuniyet belgesi ile, odaya kayıtlı olduğu hususu ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle,aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığı hususu ise Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir. Anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mezuniyet belgelerinin sunulması zorunludur.

 

            (5)  Anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya istekli bünyesinde çalışmakta olan mimar ve mühendisler, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale konusu işte isteklinin anahtar teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.

 

            (6)  Anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya istekli bünyesinde çalışmakta olanlar, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide çalışamazlar.

 

            (7) Yukarıda belirtilen niteliklere sahip gerçek kişi istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas            müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

Gerçek kişi istekliler hariç, bu kişilerin tüzel kişilikteki görev ve/veya ortaklık süreleri, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

İlan tarihinde yürürlükte olan Kamu İhale Genel Tebliği’nin 37.1.2’nci maddesinde, anahtar teknik personel bakımından ticari faaliyette bulunulan yer olarak ticari işletmelerde ticaret sicilinde kayıtlı merkez veya şube adresinin kabul edileceği açıklamasına yer verilmiştir.

 

İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde, ihalede anahtar teknik personel olarak, konusunda 5 yıl deneyimli bir (1) kişi elektrik veya elektrik-elektronik mühendisi istenmiştir.

 

Anılan Yönetmelik hükmüne göre, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortakların anahtar teknik personel olarak gösterilmesi halinde anılan kişinin, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belgenin aranmayacağı açık olmakla birlikte, anahtar teknik personelin ilan tarihinden geriye doğru görev yaptığı süre boyunca başka bir yerde çalışmama koşulu bu kişiler için de geçerli olduğundan, başvuruya konu ihalede ihale üzerinde kalan isteklinin anahtar teknik personelinin ihalenin ilan tarihi olan 31.07.2012 tarihinden geriye doğru başka bir yerde çalışıp çalışmadığının incelenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Yapılan incelemede ihale üzerinde kalan istekli olan Ayduran Elek. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.nin anahtar teknik personel olarak 37 yıl deneyimli elektrik mühendisi ve şirketin müdürü ve ortağı olduğu usulüne uygun olarak tevsik edilen Mustafa Ayduran’ı beyan ettiğigörülmüştür. Anılan kişinin ihale ilan tarihinden geriye doğru bir yıl boyunca başka bir gerçek veya tüzel kişi bünyesinde çalışıp çalışmadığı konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından bilgi istenmiş, gönderilen cevabi yazıdailgili kişinin 0528024453 Bağ-Kur numarası ile emekli olduğu belirtilmiştir. Bu çerçevede ihale üzerinde kalan istekli tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen Mustafa Ayduran’ın ihale ilan tarihinden geriye doğru bir yıllık süre içinde başka bir gerçek veya tüzel kişi bünyesinde çalıştığını ya da istekli bünyesinde çalışmakla birlikte çalıştığı adresin isteklinin merkez veya şube adresi olmadığını gösteren bir kayıt bulunmadığı görülmüştür. Bu itibarla Ayduran Elek. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.nin anahtar teknik personele ilişkin beyanının mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası anılan istekli bakımından yerinde bulunmamıştır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olan Yortel Elek. İnş. Taah. Tur. Bil. Sis. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından anahtar teknik personel olarak 12 yıl deneyimli elektrik-elektronik mühendisi Barış Öğünmez’in beyan edildiği belirlenmiştir. Barış Öğünmez hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca gönderilen belgeler incelendiğinde, 10.06.2012 tarihinde 1152044 sıra numaralı işyerinde çalışmaya başladığı, bu işyerinden 11.08.2012 tarihinde ayrıldığı, 12.08.2012 tarihinde 1421231 sıra numaralı işyerinde çalışmaya başladığı, 21.12.2012 tarihinde ise bu işyerinden çıkış yaptığı, 22.12.2012 tarihinde 1431297 sıra numaralı işyerinde çalışmaya başladığı, söz konusu işyeri sıra numaralarının tümünün Yortel Elek. İnş. Taah. Tur. Bil. Ltd. Şti.ne ait olmakla birlikte bu işyerlerinin adreslerinin birbirinden farklı olduğu anlaşılmıştır. Kamu İhale Genel Tebliği’nde isteklinin ticari faaliyette bulunduğu yerden ticaret sicilinde kayıtlı merkez veya şube adresinin anlaşılacağı açıklaması yer aldığından, Yortel Elek. İnş. Taah. Tur. Bil. Sis. San. Tic. Ltd. Şti.nin anahtar teknik personel olarak beyan ettiği kişinin istekli bünyesinde çalıştığı süre boyunca merkez adresinin değişip değişmediği sunulan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nüshalarından kontrol edilmiş ve şirket merkez adresinin bu süre zarfında değişmediği belirlenmiştir. Ayrıca İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğüne anılan şirketin ticaret sicilinde kayıtlı merkez adresi ile varsa kuruluş kayıt tarihinden itibaren sicile işlenmiş tüm şubelerinin adresleri sorulmuş, gönderilen cevabi yazıda şirketin şube kaydına rastlanmadığı belirtilerek şirketin merkez adresi bildirilmiştir. Bu çerçevede Barış Öğünmez’in 10.06.2012-11.08.2012 tarihleri arasında çalıştığı 1152044 sıra numaralı işyerinin şirketin merkez adresi olduğu, diğer adreslerin merkez ya da şube adresi olmadığı tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla Yortel Elek. İnş. Taah. Tur. Bil. Sis. San. Tic. Ltd. Şti.nin anahtar teknik personel olarak beyan ettiği Barış Öğünmez’in ihalenin ilan tarihinden geriye doğru bir yıllık süre boyunca başka bir gerçek veya tüzel kişi bünyesinde çalışmamakla birlikte, istekli bünyesinde görev yaptığı sürenin tamamında şirketin merkez veya şube adresinde çalışmadığı, bu süre içinde belirtilen adreslerin dışındaki işyerlerinde de çalıştığı, dolayısıyla Yortel Elek. İnş. Taah. Tur. Bil. Sis. San. Tic. Ltd. Şti.nin anahtar teknik personelinin Tebliğ açıklamasındaki koşulları sağlamadığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiası Yortel Elek. İnş. Taah. Tur. Bil. Sis. San. Tic. Ltd. Şti. bakımından uygun bulunmuştur.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

İsteklilerce anahtar teknik personel olarak beyan edilen kişilerin isteklinin ticaret sicilinde kayıtlı merkez veya şube adresinde çalışıp çalışmadığının incelenebilmesi için öncelikle ilgilinin istekli bünyesindeki çalışmasının tevsik edilmiş olması gerekmektedir. Anılan Yönetmelik hükümlerine göre anahtar teknik personelin istekli bünyesinde çalıştığı hususunun Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilmesi gerekmekte, ilgilinin limited şirketlerde şirketin müdürlük görevini yürüten ortağı olması halinde ise istekli bünyesinde çalıştığının belgelendirilmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak bu durumda isteklinin anahtar teknik personel olarak gösterdiği kişinin şirketin müdürü ve ortağı olduğunu ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik etmesi zorunludur.

 

Arda Müh. Elek. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinde anahtar teknik personel olarak beyan ettiği Mehmet Öcal’a ilişkin SGK onaylı hizmet bildiriminin bulunmadığı, YMM tarafından düzenlenen iki belge ile anılan kişinin şirketin ortağı olduğunun belirlendiği görülmekle birlikte belgede yer alan bilgilerden ilgilinin ilan tarihinden geriye doğru bir yıllık dönemde müdürlük görevinin kesintisiz olarak yürütüldüğüne ilişkin bir tespitin yapılamadığı anlaşılmıştır. Anılan Yönetmelik hükmünde anahtar teknik personel olarak gösterilen ve limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortakların tüzel kişilikteki görev ve ortaklık sürelerinin ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edileceğinin düzenlenmiş olması sebebiyle, söz konusu tevsik usulünün bir ispat şekli olarak öngörüldüğü ve Yönetmelik’te yer alan düzenleme çerçevesinde söz konusu durumun yalnızca Yönetmelik’te zikredilen belgeler ile ispat edilebileceği düşüncesiyle, teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Yortel Elek. İnş. Taah. Tur. Bil. Sis. San. Tic. Ltd. Şti. ve Arda Müh. Elek. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirtilen iddiasının Kurul çoğunluğunca İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemesi sonucunda, istekli Arda Müh. Elek. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin “anahtar teknik personel olarak beyan ettiği Mehmet Öcal’a ilişkin SGK onaylı hizmet bildiriminin bulunmadığı, YMM tarafından düzenlenen iki belge ile anılan kişinin şirketin ortağı olduğunun belirlendiği görülmekle birlikte belgede yer alan bilgilerden ilgilinin ilan tarihinden geriye doğru bir yıllık dönemde müdürlük görevinin kesintisiz olarak yürütüldüğüne ilişkin bir tespitin yapılamadığı anlaşılmıştır. Anılan Yönetmelik hükmünde anahtar teknik personel olarak gösterilen ve limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortakların tüzel kişilikteki görev ve ortaklık sürelerinin ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edileceğinin düzenlenmiş olması sebebiyle, söz konusu tevsik usulünün bir ispat şekli olarak öngörüldüğü ve Yönetmelikte yer alan düzenleme çerçevesinde söz konusu durumun yalnızca Yönetmelik’te zikredilen belgeler ile ispat edilebileceği” gerekçesi üzerinden değerlendirme dışı bırakılması yönünde karar verilmiştir.

 

 

Başvuru sahibinin iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemesine göre;

 

İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde, ihalede anahtar teknik personel olarak, konusunda 5 yıl deneyimli bir (1) kişi elektrik veya elektrik-elektronik mühendisi istenmiştir.

 

            İsteklilerden, Arda Müh. Elek. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin anahtar teknik personele ilişkin İdari Şartnamenin 7.5.2 nci maddesi uyarınca sunduğu belgeler idarece yeterli kabul edilerek, isteklinin teklifinin geçerli teklif olarak değerlendirildiği anlaşılmıştır.

 

Konu ile ilgili verilen Kurul kararı gerekçesinde, anahtar teknik personel olarak gösterilen ve limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortakların tüzel kişilikteki görev ve ortaklık sürelerinin ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edileceğinin düzenlenmiş olması sebebiyle, söz konusu tevsik usulünün bir ispat şekli olarak öngörüldüğü ve Yönetmelikte yer alan düzenleme çerçevesinde söz konusu durumun yalnızca Yönetmelik’te zikredilen belgeler ile ispat edilebileceği düşüncesiyle, teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği hususlarına yer verilmiştir.

 

Anılan isteklinin teklifi ekinde anahtar teknik personele ilişkin sunduğu belgeleri bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu ve il müdürlüklerinden gelen bilgi ve belgeler çerçevesinde incelendiğinde;

 

Anılan isteklinin teklif dosyasında, Anahtar Teknik Personel Listesinin, Anahtar Teknik Personel Beyannamesinin, Anahtar teknik Personel Niteliğindeki Personel Listesinin, Geriye Doğru Bir Yıllık Dönem İçinde Çalıştırılan Anahtar Teknik Personel Listesinin, Anahtar Teknik Personelin Tüzel Kişiliklerdeki Görev/Ortaklık Sürelerinin Tespitine ilişkin YMM Yaşar ZENGİN tarafından onaylı raporun, Elektrik Mühendisleri Diyarbakır Şubesi kayıt belgesinin, mezuniyet belgesinin, YMM Yaşar ZENGİN tarafından onaylanmış ortaklık durum belgesinin ve noter onaylı imza sirkülerinin sunulduğu,

 

Ayrıca, anılan isteklinin teklifi ekinde anahtar teknik personele ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu ve il müdürlüklerinden gelen bilgi ve belgeler çerçevesinde, ilgilinin Bağ-Kur emeklisi olduğu, dolayısıyla ihalenin ilan tarihinden geriye doğru bir yıllık süre içinde başka bir gerçek veya tüzel kişi bünyesinde çalıştığına dair bir kayıt bulunmadığı,

 

Anlaşılmıştır.

 

Sunulan anahtar teknik personel listesine göre, idari şartnamenin yukarıda aktarılan maddesinde talep edilen elektrik mühendisi anahtar teknik personel pozisyonu için, 36 yıllık deneyimli Mehmet ÖCAL’ın belirlendiği,

 

            Geriye Doğru Bir Yıllık Dönem İçinde Çalıştırılan Anahtar Teknik Personel Listesinde, Mehmet ÖCAL’ın 12.02.1998 tarihinde şirket ortağı olarak işe girdiği ve 36 yıl deneyimli elektrik mühendisi olarak halen bu işte çalıştığı bilgilerine yer verildiği,

 

Anahtar teknik Personel Niteliğindeki Personel Listesinde de aynı bilgilerin yer aldığı,

 

Anahtar Teknik Personelin Tüzel Kişiliklerdeki Görev/Ortaklık Sürelerinin Tespitine ilişkin YMM Yaşar ZENGİN tarafından onaylı rapor ile aynı şahış tarafından onaylı ortaklık durum belgesinde, Mehmet ÖCAL’ın şirketin 12.02.1998 tarihinden bu yana % 50 ortağı olduğu ve ortaklığının halen devam ettiği bilgisinin yer aldığı,

 

Mehmet ÖCAL’ın mezuniyet belgesinde, adı geçenin 219.04.1976 tarihinde mezun olduğunun, aynı kişi adına düzenlenmiş oda kayıt belgesinde ise 07.05.1976 tarihinde odaya kayıt olduğu,

 

Teklif dosyasında sunulan noter onaylı imza sirkülerinde Mehmet ÖCAL’ın 29.01.2009 tarihinden itibaren şirketi on yıl süre şirket müdürü olarak atandığı ve bu sıfatla şirketi münferiden temsil ve ilzama yetkilendirildiği bilgisinin yer aldığı,

 

Tespit edilmiştir.

 

            İncelemeye konu ihalenin ilan tarihi olan 31.07.2012 tarihi itibariyle yürürlükte olan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 40 ıncı maddesinin yedinci fıkrasında, “Yukarıda belirtilen niteliklere sahip gerçek kişi istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. (Değişik:03/07/2009-27277 R.G./7 md.)Gerçek kişi istekliler hariç, bu kişilerin tüzel kişilikteki görev ve/veya ortaklık süreleri, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilir.” hükmü yer almaktadır.

Arda Müh. Elek. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.tarafından anahtar teknik personel olarak beyan edilen adı geçen kişinin, ihale ilan tarihinden geriye doğru bir yıl öncesine kadar adı geçen anonim şirkette kesintisiz görev yaptığı hususu ile ilk ilan tarihinden bir yıl öncesine kadar anılan şirkette şirket müdürü olduğu hususunun, mezkur yönetmeliğinin yukarıda verilen 40 ıncı maddesinin 7 nci fıkrası hükmü uyarınca; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilmesi gerekmektedir.                 

 

          Bu amaçla, anılan istekli tarafından teklifi kapsamında yukarıda sunulan belgelerin yalnızca şirket ortaklık yapısı ile adı geçen şahısın şirket ortağı olduğunu ortaya koyduğu, diğer bir ifadeyle bu belgelerde adı geçen şahısın şirket müdürü statüsünde geçirdiği süreye ilişkin herhangi bir bilginin yer almadığı görülmektedir. Bu durum, her ne kadar şirket müdürü statüsünde geçirilen sürenin mezkür Yönetmelik maddesinde öngörüldüğü şekliyle tevsik edilmediğini akla getirse de,

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin anılan maddesinin yedinci maddesi hükmü lafzından hareketle, limited şirketlerde şirket müdürü görev süresi ve ortaklık süresinin tevsikinin yalnızca mali müşavir raporu ya da ticaret sicil memurluğu tarafından düzenlenecek olan belgelere hasredildiğinden bahisle, teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren belgelerin bahsi geçen keyfiyetinin ortaya koyma kabiliyetinin bulunmadığı ileri sürülebilir. Ancak, bu argümanın kabulü halinde,  adı geçen anahtar teknik personel kişinin şirketin ortağı vemüdürü vasfıyla teklif verme yetkisi uygun görüldükten sonra, anılan şahısın aynı vasıfla anahtar teknik personel olarak gösterilebilme yeterliliğini haiz olmadığı kabul etmek gibi bir tutarsızlık tezahür edecektir. Diğer bir ifadeyle,  başvuruda bulunma yetkisinin kaynağı olan şirket müdürlüğü ve ortaklığı görevinin ihale tarihi itibariyle güncel olduğu ve bahsi geçen şirketin son durumlarını yansıttığı bir kere kabul edildikten sonra (bu kabul yapılmamış olsaydı, bu isteklinin “şirketin son durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi örneği sunmadığıgerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmış olması gerekir idi), artık şirket müdürlüğü görevinin güncelliğinin ilgili ticaret sicil memurluğunca bir kere daha ortaya konulmasına gerek bulunmamaktadır.

 

            Bahsi geçen tutarsızlıklar, birbiri ile çelişen Yönetmelik düzenlemelerinin kural dışı boşluk oluşturmasına sebebiyet vermekte, yani soyut düzenlemelerin ihtilaf konusu hususi duruma; anlamlı, tutarlı ve 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine uygun bir şekilde tatbik edilmesine imkan vermemektedir. Kural dışı boşluğun, yargısal faaliyetlerde hakimin boşluk doldurması ile, yürütme faaliyetinde ise idarenin takdir yetkisi ile giderilebileceği bilinmektedir. Binaenaleyh, idareler ve Kurum tarafından bu takdir yetkisinin; isteklinin dürüstlük kuralı çerçevesinde hareket ettiği göz önünde bulundurularak ve de “kamu kaynaklarının etkin-verimli kullanılması”, “ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması” ilkeleri ile düzenlemelerin “açıklığı” ve “hukuki güvenirliği” esasları çerçevesinde kullanmak hususunda mütereddit davranmaması iktiza etmektedir.

 

 

 

            Somut olayda, Arda Müh. Elek. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin anahtar teknik personele ilişkin sunduğu belgelere bir bütünlük içinde bakıldığında, anahtar teknik personel olarak beyan edilen Mehmet ÖCAL’ın, şirket ortağı ve şirketi 29.01.2009 tarihinden itibaren on yıl süre ile şirket müdürü olarak münferiden temsil ve ilzama yetkilendirildiğinin teklifleri ekinde sundukları bilgi ve belgelerden açık anlaşıldığı, bu durumda, anılan tüzel kişiliğin anahtar teknik personel belgelerinin uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

 

Benzer konuya ilişkin açılan davaya ilişkin Ankara 16 ncı İdare Mahkemesi tarafından verilen 09.02.2012 tarih ve E:2011/2405 sayılı kararda; “…dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesinden, davacı şirket tarafından Ankara Ticaret Sicil Memurluğundan, ortakların ve bu ortakların hisse adet ve tutarlarını gösteren 19.08.2011 tarihli yazının alındığı, yine bu konu ile ilgili olarak 13.02.2009 tarih ve 7249 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi örneğinin sunulduğu, bu bağlamda davacının kesintisiz çalıştığının karine olarak kabul edilmesi gerektiği, tereddüde mahal bırakılmaması açısından ise yukarıda yer verilen kanun hükmü uyarınca teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliğinin giderimi noktasında Kamu İhale Kanununun 37. Maddesi bağlamında belgelerde bulunan bilgi eksikliğinin idarece belirlenen sürede tamamlatılmasının yazılı olarak istenmesi gerekirken aksi yönde tesis edilen dava konusu kararda hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir.” gerekçelerine değinilerek, Ticaret Sicil Gazetesi örneğinden kesintisiz çalışıldığının karine olarak kabul edilmesinin gerektiğinden bahisle tereddüde mahal bırakılmaması açısından ise konunun teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliğinin giderimi ile karşılanabileceği hususlarında yaklaşım yapılmıştır.

 

            Dolayısıyla, başvuruda bulunma yetkisini gösteren belgelerden anahtar teknik personel olarak gösterilen kişinin şirket idare organlarında görevli olduğu hususunun açıkça anlaşılabildiği durumlarda, Yapım İşleri İhaleleri Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinde hüküm altına alınan mali müşavir raporu veya ticaret sicil memurluğu tarafından düzenlenen belgelerin sunulma zorunluluğunun aranmayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle, Arda Müh. Elek. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin anahtar teknik personele ilişkin öngörülen yeterlik kriterinin yukarıda aktarılan değerlendirmeler uyarınca karşıladığı hususlarına yönelik “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncem ile, bu hususa ilişkin Kurulca verilen “düzeltici işlem belirlenmesine” ilişkin karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                           Ali Kemal AKKOÇ                           

                                                                                                    Kurul Üyesi                               

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul