• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.I-1060
  • Toplantı No: 2013/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :53
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UY.I-1060
Şikayetçi:
 Mehmet Ömür Gezer , Av. Orkun Doğan STARZBURG CAD. NO : 30/22 SIHHİYE ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 D.S.İ -12.Bölge Müdürlüğü- Kayseri, Sanayı Mahallesı Osman Kavuncu Caddesı 38060 KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.01.2013 / 2684
Başvuruya konu ihale:
 2012/164790 İhale Kayıt Numaralı "Kırşehir Dsi 122. Şube Müdürlüğü Tesisleri İnşaatı Yapım İşi." İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

D.S.İ -12.Bölge Müdürlüğü- Kayseritarafından 30.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Kırşehir Dsi 122. Şube Müdürlüğü Tesisleri İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Mehmet Ömür Gezer’in 02.01.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.01.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine,  başvuru sahibince 21.01.2013tarih ve 2684sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/412sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idarece tekliflerinin, teklif mektubunun idari şartname ve ihale dokümanında belirtilen şekil ve içeriğe uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece ileri sürülen eksikliğin teklif mektubunun içeriğine ilişkin değil, teklif mektubunun nasıl ve ne şekilde doldurulacağına ilişkin açıklayıcı nitelikte olan dipnotlara ilişkin olduğu,

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 30’uncu maddesinde,

 

“Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.  Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.” hükmünün,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli”başlıklı 54’üncü maddesinde de,

 

“(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

(4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmünün yer aldığı,

 

Sunmuş oldukları teklif mektubunun mevzuata uygun olarak doldurulmuş standart teklif mektubu olduğu, standart formdan sadece mektup içeriğinin nasıl doldurulacağını gösteren dipnotların çıkarıldığı, standart formlarda söz konusu dipnotların bulunmasının zorunlu olmadığı, teklif mektubunun dip notlarda yer verilen açıklamalara uygun düzenlenmesinin gerekli olduğu yönünde emsal Kurul kararı olduğu,

 

İdarece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma işleminin haksız ve mevzuata aykırı olduğu,

iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 2.1.(a) maddesinde ihale konusu işin adının “Kırşehir DSİ 122. Şube Müdürlüğü Tesisleri İnşaatı Yapım İşi ” şeklinde belirtildiği,

 

            Anılan Şartname’nin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19’uncu maddesinde,

 

            “İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesinin,

 

            Anılan Şartname’nin “Teklif mektubunun şekil ve içeriği” başlıklı 23’üncü maddesinde,

 

“23.1.Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2.Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, incelemeye konu ihaleye 8 teklif verildiği, ihale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda Dilan İnş. Petshop Tic. ve San. Ltd. Şti.nin teklifinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilerek söz konusu istekliye gönderilen 04.12.2012 tarih ve 585421 sayılı yazı ile “tekliflerinin açıklayıcı analizlerini 5 gün içinde yazılı olarak bildirilmesi”nin istenildiği, söz konusu isteklinin yazılı açıklamada bulunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Mehmet Ömür Gezer’in teklifinin sunmuş olduğu teklif mektubunun İdari Şartname’de belirlenen şekil ve içeriğe uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli olan Öz Çağrı İnş. Taah. Gıda Dek. Em. Mob. Hayv. Tek. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde,

 

“Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur”hükmü,

 

“Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde,

 

“Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.” hükmü,

 

   Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 54’üncü maddesinde,

 

“(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

 (2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

 a) Yazılı olması.

 b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

 c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

 ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

 d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

 e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

(4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

Başvuru sahibi tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubu incelendiğinde, anılan Yönetmelik hükmü uyarınca teklif mektubunda bulunması gereken hususlardan yazılı olma, ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının belirtilmesi ve yetkili kişilerce imzalanmış olması hususlarının başvuru sahibinin teklif mektubunda yer aldığı anlaşılmıştır.

Buna karşın söz konusu birim fiyat teklif mektubunda ihale dokümanı kapsamında Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan Standart Form-KİK015.3/Y Birim Fiyat Teklif Mektubu’nda

“Ek: Birim Fiyat teklif Cetveli

1İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

2İstekli kabul ettiği seçeneği yazacaktır.

3Konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde, her bir ortağın teklif verdiği kısma ilişkin teklif bedeli rakam ve yazı ile ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmeyen hallerde idare bu dipnota yer vermeyecektir.

 

4Kısmi teklif verilebileceği ihale dokümanında belirtilen ihalelerde, 7 nci madde aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

 

“7) İhale konusu işin, [ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvellerde yer alan kısımlarını] bu teklifin ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam …(Teklif edilen toplam bedel para birim belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.)...... bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

5Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.” şeklinde yer alan dip notlara yer verilmediği görülmüştür.

 

Anılan mevzuat hükümleri uyarınca, Birim fiyat teklif mektubu standart formlarında yer alan dipnotların söz konusu teklif mektubunun düzenlenmesi konusunda açıklayıcı bilgiler içerdiği, teklif mektubunun söz konusu dipnotlarda yer verilen açıklamalara uygun olarak düzenlenmesi gerektiği, bu çerçevede dipnotların teklif mektubu metnine dahil olmadığı ve isteklilerce sunulan teklif mektuplarında dipnotların yer almasına gerek bulunmadığı anlaşıldığından, idarece, başvuru sahibi isteklinin teklifinin sunmuş olduğu birim fiyat teklif mektubunun İdari Şartname’de belirtilen şekil ve içeriğe uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Mehmet Ömür Gezer’in teklifinin değerlendirmeye alınmasına ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle,  4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul