En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.I-152
  • Toplantı No: 2013/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.01.2013
(Aşağıdaki metin 19/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/003
Gündem No :2
Karar Tarihi:10.01.2013
Karar No :2013/UY.I-152
Şikayetçi:
 Onur İnşaat Tic. Ve San. Ltd. Şti., OSMANGAZİ MAHALLESİ DOĞANKENT D BLOK NO:1 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü , Hamidiye Mah. Emniyet Cad. 63300 ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.12.2012 / 39919
Başvuruya konu ihale:
 2012/128176 İhale Kayıt Numaralı "Şanlıurfa-Cavsak Deresi 2.Kısım" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğütarafından 08.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Şanlıurfa-Cavsak Deresi 2. Kısım” ihalesine ilişkin olarak Onur İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti. nin 16.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarece şikayete cevap verilmemesi üzerine, başvuru sahibince 04.12.2012 tarih ve 39919 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4507 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

Kesinleşen ihale kararında ihalenin Köyüm İnş. Taah. Petr. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. & Öge İnş. Taah. Dah. ve San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, firmalarının da ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiğinin bildirildiği,

 

            İdarece açıklanan yaklaşık maliyetin 3.214.740,94 TL, anılan iş ortaklığının teklifinin ise 1.766.170,00 TL olduğu, verilen bu teklifin aşı düşük açıklamasının ilgili mevzuat çerçevesinde yapılmasının imkan dahilinde olmadığı,

 

            -Teklif cetvelinin 2 nolu nakliye pozuna ilişkin açıklamada idarenin öngördüğü nakliye mesafesi, nakliyeye ait yük ve yol katsayıları olan A ve B katsayılarının sağlıklı olarak poza yansıtılmadığı, ayrıca taşıma katsayısı olan K katsayısının 2012 yılına ait olan katsayısının kullanılamayacağı aşikar olup bu poza ait analizin mevzuata aykırı olarak hazırlandığı,

 

            -3 Nolu pozda idarenin analiz girdileri ile isteklinin analiz girdilerine ilişkin miktarların örtüşmediği, ayrıca analize göre eksik girdilerin bulunduğu,

 

            -Teklif cetvelinin 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ve 14 nolu iş kalemlerinin analizlerinde de idarenin analiz girdi ve miktarlarının isteklinin analiz girdi ve miktarlarıyla örtüşmediği, bu pozlarda özellikle nakliye miktar ve bedellerinin mevzuatla örtüşmediği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” başlıklı 45 inci maddesinde;

            “…

            45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir.

            45.1.2.1. İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.

            Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.

            …

            45.1.3. İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

            …

            b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri

            sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.

            45.1.4. İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında;

            a) Teklif birim fiyatlı işlerde; her bir iş kaleminin yapım şartlarına, tarif ve içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

            …

            (Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi, isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen bu formata uygun olması gerekmektedir.

            İdare tarafından bütün iş kalemleri/iş grupları için tek bir analiz formatı düzenlenebileceği gibi, iş kalemleri/iş gruplarının yapım şartlarına göre birden fazla analiz formatı da düzenlenebilir.

            Ancak bu durumda, idare ihale dokümanında hangi analiz formatının hangi iş kalemleri/iş grupları için kullanılacağını belirtmek zorundadır.

            45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek: O-5, O-6, O-7) ve stok tespit tutanağı (Ek: O-8) sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.

           

            İş kalemleri/grupları için, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar esas alınarak teklif sunulmuş olmakla birlikte; yukarıda belirtildiği şekliyle liste halinde belirtilmemesi durumunda, söz konusu iş kalemleri/grupları için analiz sunulması zorunludur.

            …

            45.1.6. Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaraları da belirterek liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ve stok tespit tutanağı sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

            …

            45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir. Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

            45.1.9. (Değişik: 20/8/2011-28031 R.G./ 16 md.) İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.

            ….

            45.1.13.  Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada; sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

            İsteklinin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

            a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

            b. Fiyat teklifleri,

            c. Çimento ve demir ürünleri için üreticinin ilan edilmiş fiyat tarifeleri

            ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

            d. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

            e. Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları,

            f. Stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları,

            g. İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b. dir.

            İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (45.1.13.1 – 45.1.13.8) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

            Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.) (Ek: 20/8/2011-28031 R.G./ 17 md.) Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen yapı elemanları için teklif edilen fiyatın, malzeme ve işçilik (gerekiyorsa nakliye de) fiyatlarının da belirtildiği proforma fatura veya fiyat teklifi ile belgelendirilmesi durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin ayrıca analiz sunulması zorunlu değildir.

            45.1.13.1. Tedarikçi veya imalatçılardan alınan ve birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

            a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

            b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

            Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

            45.1.13.2. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

            a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  toplam birim maliyet tutarının,

            b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

            Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

           

            45.1.14. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (45.1.3 - 45.1.13) maddelerine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları idarece tanımlanan yapım şartlarına uymayan veya teknik şartnameye aykırı hususlar içeren isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.…” açıklaması yer almaktadır.

 

Bahse konu ihale Cavsak Deresi 2. Kısım Km:0+000  - Km:1+197 arasında kesin proje tip kesitinde gösterildiği gibi 1197 m uzunluğunda daha önce duvarı yapılmış olan kısmın tabanına blokaj yapılarak iyileştirilip betonlanması, 1197 m uzunluğundaki derenin iki kenarına korkuluk yapılması, Km:1+250 – 2+833 arasında kesin proje tip kesitinde gösterildiği şekilde 1588 m uzunluğunda iki taraflı taş duvar yapılması, toplam 10 adet menfez yapılması, toplam 8 adet yaya yol geçidi yapılması, 5 adet mevcut eski köprünün yıkılması işi olup, birim fiyat teklif almak suretiyle yapılan ihalede 15 adet ihale dokümanı satın alınmış/EKAP’tan e-imza kullanılmak suretiyle indirilmiş, 08.10.2012 tarihinde yapılan ihalede 14 istekli teklif vermiş, 3 isteklinin teklifi çeşitli nedenlerle değerlendirme dışı bırakılmış, geçerli teklifler üzerinden sınır değer tespit edilerek bu sınır değerin altında teklif sunan Köyüm İnş. Taah. Petr. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. & Öge İnş. Taah. Dah. ve San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifi aşırı düşük teklif olarak belirlenmiştir.

 

            15.10.2012 tarih ve 443 sayılı yazı ile Köyüm İnş. Taah. Petr. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. & Öge İnş. Taah. Dah. ve San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifi aşırı düşük teklif olması nedeniyle anılan istekliden aşağıda belirtilen 6 iş kaleminde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca açıklama getirmesi istenilmiştir.

 

Aşırı düşük teklif savunmasında açıklama istenilen iş kalemleri,

 

Sıra No

İş Kalemi No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

1

D- CAVSAK-006

300 dozlu harçla çaplanmış moloz taş duvar yapılaması.

2

D-CAVSAK-008

C 16 Betonarme Betonu

3

D-CAVSAK-005

Blokaj yapılması

4

D-CAVSAK-002

Kazıdan veya ocaktan veya depodan alınan her türlü malzemenin her mesafedeki depo veya dolgu mahalline taşınması

5

D-CAVSAK-014

Kanal kenarına kutu profilden korkuluk yapılması

6

D-CAVSAK-003

Her türlü zeminde kazı yapılması

 

Olarak belirlenmiştir. Açıklama istenilen iş kalemleri/grubunda açıklama istenilmeyecek analiz girdileri bulunmamakta olup, idarece tüm iş kalemlerine ilişkin oluşturulan örnek analiz formatı verilmiştir.

 

Anılan İş Ortaklığının teklif fiyatı 1.766.170,00 TL olup, anılan iş ortaklığı açıklaması ekinde Genel İcmal, aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan iş kalemleri analizlerinde DSİ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanmış rayiçler ve birim fiyatlarının kullanıldığını gösteren poz numaraları da belirtilen liste, açıklama istenilen iş kalemleri ile ilgili olarak açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliğinin hangi maddesine göre yapıldığını gösteren tablo ile açıklama istenilen iş kalemlerinin tamamına ilişkin analiz ve alt analizler ile 4 adet fiyat teklifi ile 2 adet proforma faturanın sunulduğu, analiz girdisi olan işçilik ücretlerinin ihale tarihinde yürürlükte olan asgari işçilik maliyetinin üzerinde olduğu görülmüştür.

 

            Teklif cetvelinin 2 nolu nakliye pozuna ilişkin açıklamada idarenin öngördüğü nakliye mesafesi, nakliyeye ait yük ve yol katsayıları olan A ve B katsayılarının sağlıklı olarak poza yansıtılmadığı, ayrıca taşıma katsayısı olan K katsayısının 2012 yılına ait olan katsayısının kullanılamayacağı aşikar olup bu poza ait analizin mevzuata aykırı olarak hazırlandığı iddiasının incelenmesinde;

 

Şikayete konu D-Cavsak 002 nolu “Kazıdan veya ocaktan veya depodan alınan her türlü malzemenin her mesafedeki depo veya dolgu mahalline taşınması” iş kalemine ilişkin sunulan analizde açıklamanın fiyat teklifine dayandırıldığı, anılan isteklinin bahse konu iş kalemine ilişkin Toprak Kardeşler Taah. Nak. Harf. San. ve Tic. :Ltd. Şti.’nden istekli adına düzenlenmiş fiyat teklifinin alındığı, söz konusu fiyat teklifinde satışlar üzerinde açıklama yapıldığı ve söz konusu fiyat teklifinin SMMM tarafından Tebliğde yer alan ibarenin belirtilerek imzalandığı ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelendiği görülmüştür. Bu haliyle bahse konu iş kaleminde yapılan açıklamanın anılan mevzuat hükümlerine uygun olduğu sonucuna varıldığından başvuru sahibinin bahse konu şikayetinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            3 Nolu pozda idarenin analiz girdileri ile isteklinin analiz girdilerine ilişkin miktarların örtüşmediği, ayrıca analize göre eksik girdilerin bulunduğu iddiasının incelenmesinde;

 

            İdarece yaklaşık maliyet hesabında D-Cavsak-003 nolu “Her türlü zeminde kazı yapılması”  kaleminin analizi,

 

İş Kalemi/İş Grubu No

D-Cavsak-003

 

HER CİNS ZEMİNDE MAKİNE İLE TAŞKIN KORUMA KAZISI YAPILMASI (m3)

Poz No

CİNSİ

Birimi

Miktarı

Birim Fiyatı

Karsız Birim Fiyatı

Tutarı

15.001/1A

Yumuşak kazı (karsız)

m3

0,6

2,55

2,04

1,224

15.006/1A

Küskülük kazı (karsız)

m3

0,3

3,39

2,712

0,8136

15.010/2A

Yumuşak kaya kazılması

m3

0,1

5,85

4,68

0,468

 

Karsız 1 m3 kazı fiyatı

2,51

 

Toplam

2,51

 

%25 Müteahhit karı

0,50

 

TOPLAM

3,13

Şeklinde düzenlenmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan İş Ortaklığının analizi ise,

 

İş Kalemi/İş Grubu No

D-Cavsak-003

 

HER CİNS ZEMİNDE MAKİNE İLE TAŞKIN KORUMA KAZISI YAPILMASI (m3)

Poz No

CİNSİ

Birimi

Miktarı

Birim Fiyatı

Tutarı

15.001/1

Makine ile batak, küskülük ve kaya zeminlerden gayri her cins zemin kazılması (karsız)

m3

0,6

1,33

0,80

15.006/1

Küskülük kazı (karsız)

m3

0,3

2,11

0,63

15.010/2

Yumuşak kaya kazılması

m3

0,1

4,03

0,40

 

Kar ve genel gider hariç toplam

1,83

 

Kar ve genel giderler (%9,5)

0,17

 

TOPLAM TUTAR

2,00

Şeklinde düzenlenmiştir.

 

Anılan iş ortaklığı açıklamasında ve birim fiyat ve rayiçlerin kullanıldığını gösterir listede bahse konu analiz içerisinde yer alan birim fiyatların 2012 yılı DSİ’nin karsız birim fiyatlarını kullandığını belirtmiş ve analizde yer alan birim fiyatların karsız 2012 yılı birim fiyatları olduğu, analiz girdilerinde yer alan iş kalemleri miktarlarının idarenin miktarlarıyla örtüştüğü görülmüştür. Bu haliyle bahse konu iş kaleminde yapılan açıklamanın anılan mevzuat hükümlerine uygun olduğu sonucuna varıldığından başvuru sahibinin bahse konu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

-Teklif cetvelinin 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ve 14 poz nolu iş kalemlerinin analizlerinde de idarenin analiz girdi ve miktarlarının isteklinin analiz girdi ve miktarlarıyla örtüşmediği, bu pozlarda özellikle nakliye miktar ve bedellerinin mevzuatla örtüşmediği iddiasının incelenmesinde;

 

Bahse konu ihalede birim fiyat teklif cetvelinin;

 

-4’üncü sırasında yer alan D-Cavsak-004 poz nolu “Cavsak deresi 1. kısım tabanın, menfezlerin temizlenmesi, çıkan atıkların nakledilmesi ve akışa engel olan her türlü engelin, boru vs’nin kaldırılması ve deplase edilmesi” iş kalemi,

-7’nci sırasında yer alan D-Cavsak-007 poz nolu “Taş duvara kabartma derz yapılması”  iş kalemi,

-10’uncu sırasında yer alan D-Cavsak-010 poz nolu “S 420 a Her türlü betonarme demirinin temini bükülmesi yerine konulması” ” iş kalemi,

-11’inci sırasında yer alan D-Cavsak-011 poz nolu “Demirli demirsiz betonarme yapıların kırılması” iş kalemleri aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan iş kalemleri içerisinde yer almadığından bahse konu iş kalemlerine ilişkin 4734 sayılı Kanunun 38 ve anılan Tebliğ hükmü çerçevesinde inceleme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

 

Diğer taraftan Birim Teklif cetvelinin 5, 6, 8 ve 14. sırasında yer alan Kalemlerinin incelenmesinde;

 

D-Cavsak-005 poz nolu “Blokaj yapılması” iş kaleminin birim fiyat tarifi; Projelere, teknik şartnamelere ve idarenin talimatına uygun olarak moloz taş ile blokaj yapılması(YTL/m3) olarak tanımlanmış ve birim fiyata dahil olan giderler; “Ocaktan alınan veya kaya ve tünel kazılarında çıkan, depodan ya da toplama yoluyla elde edilen moloz taş ile blokaj yapılması; moloz taşın temin edilmesi; temin edildiği sahada ve inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma ve istifi; en geniş kenarı 15 cm’yi geçmeyecek şekilde ve istenilen ebatlarda kırılması, düz satıhları alta gelmek şartıyla istenilen eğim ve boyutlarda döşenmesi ve aralarının kamalanması; blokaj yapılacak tabanın düzenlenmesi, tokmaklanması ve muntazam bir satıh teşkil etmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme  ve zayiat, ekipman, iş makineleri, enerji, su çimento bedeli  vs. giderler ile şantiye mobilasyonu, iş zorlukları, randıman düşüklükleri, taşımalar yüklenici karı, sigorta giderleri” olarak belirtilmiştir.

 

Anılan iş ortaklığı açıklamasında Cavsak-005 blokaj yapılması analizinde taş bedeli olarak bir bedel öngörülmediği, blokajda kullanılacak taşın CAVSAK-002 pozunda kazının hasredildiği pozlardan biri olan ve kazının %10’unu teşkil eden 6250 m3 yumuşak kaya pozundan 4,000m3’ünün blokaj için kullanılacağının öngörüldüğü, bu taşın hazırlanmasının, ayıklanması ve depolanması için 08.024 rayiç pozu ve analizinin kullanıldığı belirtilmiş ve bahse konu iş kalemine ilişkin analiz ve bu 08.024 pozuna ilişkin alt analiz ve bahse konu iş kalemine ilişkin analiz sunulmuştur. Anılan iş ortaklığı söz konusu maliyet kalemlerinin tevsiki için analiz girdilerinden olan blokaj yapılması işçiliğine ilişkin nakliyenin de dahil olduğunun belirtildiği Laçinler Ltd. Şti. tarafından istekli adına düzenlenmiş fiyat teklifi sunulmuştur. Söz konusu fiyat teklifinde satışlar üzerinde açıklama yapıldığı ve SMMM tarafından Tebliğde yer alan ibarenin belirtilerek imzalandığı ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelendiği görülmüştür.

 

Bahse konu iş kaleminde isteklinin birim fiyatı 23,35 TL’dir. Analizinde de aynı tutar yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan İş Ortaklığının analizi,

 

İş Kalemi/İş Grubu No

D-Cavsak-005

 

BLOKAJ YAPILMASI (m3)

Poz No

CİNSİ

Birimi

Miktarı

Birim Fiyatı

Tutarı

08.024

Taş hazırlanması (kazıdan çıkan malzeme ile)

m3

1,10

11,13

12,24

 

İşçilik

 

 

 

 

Fiyat teklifi

Blokaj yapılması işçiliği

m3

1,00

9,50

9,50

 

Malzeme

 

 

 

 

 

Malzeme kazı klasından bulunan ve kazı hacminin 6.250 m3lük tutarını teşkil eden 15.010/2 pozundan karşılanacaktır.

 

 

 

 

 

Nakliye

m3

0,00

Fiyat Teklife dahil

0,00

 

Kar ve genel gider hariç toplam

21,74

 

Kar ve genel giderler (%7,4)

1,61

 

TOPLAM TUTAR

23,35

Şeklinde düzenlenmiştir.

 

Laçinler Ltd. Şti.’nden alınan fiyat teklifinin nakliye dahil işçilik fiyatına ilişkin olduğu söz konusu fiyat teklifinde 1 m3 blokaj yapılmasının fiyatının 9,50 TL olduğu belirtilmesine ve analizde söz konusu bu fiyata yer verilmesine rağmen aynı fiyat teklifi içerisinde “blokaj yapılması işçiliği :22,00 TL/m3 ibaresinin de yer aldığı, dolayısıyla aynı fiyat teklifi içerisinde 1 m3 blokaj yapılması ile ilgili birbiriyle örtüşmeyen iki farklı fiyatın bulunduğu, ayrıca nakliyenin fiyata dahil olduğu belirtilmesine rağmen teklif edilen fiyatın ne kadarının nakliye fiyatı olduğunun da belirtilmediği görülmüştür. Bu haliyle bahse konu iş kaleminde yapılan açıklamanın anılan Tebliğ hükmüne uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

-Cavsak-006 poz nolu 300 dozlu harçla çaplanmış moloz taş duvar yapılamasıiş kaleminin analiz girdilerinin malzeme, işçilik ve montaj (yapımı) ve nakliyeden oluştuğu ve kar ve genel giderler hariç 47,68 TL bedel öngörüldüğü, anılan iş ortaklığı söz konusu maliyet kalemlerinin tevsiki için analiz girdilerinden malzeme (harç ve taş), duvar yapımı işçiliği ve nakliyenin de dahil olduğunun belirtildiği Laçinler Ltd. Şti. tarafından istekli adına düzenlenmiş fiyat teklifi sunulmuştur. Söz konusu fiyat teklifinde satışlar üzerinde açıklama yapıldığı ve SMMM tarafından Tebliğde yer alan ve belirtilmesi gereken ibarenin belirtilerek imzalandığı ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelendiği görülmüştür.

 

Laçinler Ltd. Şti.’nden alınan fiyat teklifinin 300 dozlu harçla moloz taş duvar yapılmasının 1 m3 fiyatının 43,50 TL olduğu, malzeme harç ve taş:23,50 TL/m3, duvar yapımı işçiliği 20,00 TL/m3 olarak belirtildiği, söz konu fiyat teklifinde taşın ocaktan nakliyesinin teklif fiyata dahil olduğu belirtilmesine rağmen 43,50 TL tutarın ne kadarının nakliye fiyatı olduğunun belirtilmediği görülmüştür. Bu haliyle bahse konu iş kaleminde yapılan açıklamanın anılan Tebliğ hükmüne uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

-Cavsak-008 poz nolu “C-16 betonarme yapılması” iş kalemine ilişkin analiz ve bu iş kalemi içerisinde yer kalıba ilişkin alt analizin sunulduğu, analiz girdilerinden olan hazır betonuna ilişkin 68,00 TL bedel görüldüğü söz konusu maliyet kaleminin tevsikine ilişkin Çiftçi Tekstil Ltd. Şti.nden istekli adına düzenlenen proforma faturanın, yine kalıp yapılmasına ilişkin malzeme girdisi olan keresteye ilişkin 300,00 TL bedel öngörüldüğü, söz konusu maliyet kaleminin tevsikine ilişkin Ahmet Tüysüz ve Mehmet Emin Tüysüz firmasından alınan proforma faturalarda satışlar üzerinden açıklama yapıldığı ve SMMM tarafından Tebliğde yer alan ve belirtilmesi gereken ibarenin belirtilerek imzalanıp ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelendiği, bu haliyle yapılan açıklamanın uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

-Cavsak-014 poz nolu“Kanal kenarına kutu profilden korkuluk yapılması” iş kalemine ilişkin analizin sunulduğu, söz konusu iş kaleminin birim fiyatı ve analiz fiyatı olarak 3,50 TL bedel öngörüldüğü, analizde nakliyenin teklif fiyata dahil olduğu belirtilmesine rağmen analizde bu girdi kalemine ilişkin bir bedele yer verilmediği, söz konusu iş kaleminin analiz girdilerinden olan malzeme, işçilik ve montaj bedelinin tevsikine ilişkin Badıllı Ltd. Şti.nden istekli adına 2,70 TL tutarında fiyat teklifinin sunulduğu, Söz konusu fiyat teklifinde satışlar üzerinde açıklama yapıldığı ve SMMM tarafından Tebliğde yer alan ve belirtilmesi gereken ibarenin belirtilerek imzalandığı ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelendiği, söz konusu fiyat teklifinde malzeme bedeli için 1,40 TL/kg, işçilik için 0,90 TL/kg ve montaj için 0,40 TLY/kg bedel öngörüldüğü, söz konusu fiyat teklifinde nakliyenin fiyata dahil olduğu belirtilmesine rağmen teklif edilen fiyatın ne kadarının nakliye fiyatı olduğunun belirtilmediği görülmüştür. Bu haliyle bahse konu iş kaleminde yapılan açıklamanın anılan Tebliğ hükmüne uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Köyüm İnş. Taah. Petr. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. & Öge İnş. Taah. Dah. ve San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul