En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.I-255
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :51
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UY.I-255
Şikayetçi:
 Birleşim Gıda Tem. Nak. Turizm İnş. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.- Ortadoğu Telekominikasyon İnş. Gıda Temizlik Yakıt San. Tic. Ltd. Şti. - Ömer Faruk Aykan Ortak Girişimi, GALERİA MUŞ İŞ MERKEZİ NO:3/14 MUŞ
 İhaleyi yapan idare:
 Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Muş Alparslan Üniversitesi Kampüsü, Diyarbakır Yolu 7. Km 49250 MUŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.11.2012 / 37153
Başvuruya konu ihale:
 2012/123765 İhale Kayıt Numaralı "Lojman İle Misafirhane Ve Sosyal Tesis İnşaatı Yapımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığıtarafından 02.10.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Lojman ile Misafirhane ve Sosyal Tesis İnşaatı Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Birleşim Gıda Tem. Nak. Turizm İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.- Ortadoğu Telekomünikasyon İnş. Gıda Temizlik Yakıt San. Tic. Ltd. Şti. -  Ömer Faruk Aykan Ortak Girişimi’nin 31.10.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 02.11.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 12.11.2012tarih ve 37153sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.11.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4156sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhaleye teklif verdikleri, kesinleşen ihale kararı ile ihalenin Demars İnş. Turz. Tic. Ltd. Şti. üzerinde kaldığının bildirildiği, ihaleye toplam 9 isteklinin katıldığı, işin yaklaşık maliyetinin 12.940.650,00 TL olduğunun açıklandığı, açıklanan tekliflere göre sınır değerin 8.643.981,26 TL olduğu, Demars İnş. Turz. Tic. Ltd. Şti. ve kendileri olmak üzere 2 isteklinin teklif fiyatının sınır değerin altında kaldığı, bu isteklilerden açıklama istenildiği, kendilerinin de aşırı düşük teklif sınır değerin altında olduğu, idarece açıklama istenildiği, aşırı düşük teklif açıklamasını 19.10.2012 tarihinde idareye sundukları, idarece yapılan değerlendirme sonucunda aşırı düşük açıklamalarının yeterli bulunmadığının belirtildiği, ihalenin aşırı düşük açıklaması uygun bulunan Demars İnş. Turz. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığının bildirildiği, ihale konusu işte 731 iş kalemi bulunduğu, 83 iş kalemi için açıklama istenildiği, bu nedenle 83 iş kalemi için açıklama verdikleri, diğer iş kalemleri için fiyat ve miktar yazarak açıklamalarını tamamladıkları, 83 kalemden 66 adet iş kalemi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2012 yılı kârsız fiyatının üzerine kâr eklemek suretiyle fiyat verdikleri, Tebliğe göre bu pozlar için analiz ve proforma fatura vermelerine gerek olmadığı, 2 adet iş kalemi için Devlet Su İşleri fiyatından, 2 adet iş kalemi için Köy Hizmetleri fiyatından açıklama yaptıkları, bu iş kalemleri için de analiz ve proforma fatura vermelerine gerek olmadığı, 11 adet iş kalemi için analiz ve proforma fatura ile açıklama yaptıkları, 1 adet iş kalemi için (Özel-ÇM1) Tebliğin 45.1.13’üncü maddesi uyarınca sadece proforma fatura ile açıklama yaptıkları, analiz düzenlemedikleri, 1 adet iş kalemi (Özel-2) için Tebliğin 45.1.7’nci maddesi uyarınca analiz düzenlemeden sadece proforma fatura ile açıklama yaptıkları, belirtilen şekilde yapılan açıklamalarının uygun bulunmamasının anlaşılır olmadığı, kendilerine hangi gerekçeler ile yetersiz sayıldıklarının bildirilmediği, 19.10.2012 tarihinde saat 16:21’de sundukları açıklamanın aynı tarihte alınan kararla uygun bulunmadığının belirtildiği, aşırı düşük teklif açıklamasına konu olan 731 adet iş kaleminin 39 dakika içerisinde incelenmesinin akla ve mantığa aykırı olduğu,

 

2) Demars İnş. Turz. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının bir çok yönüyle reddedilmesi gerektiği, idare tarafından belirlenen metrajlar ile Demars İnş. Turz. Tic. Ltd. Şti.nin hesap cetvelinde yer alan metrajlar arasında fark olduğu, metrajlar üzerinde düşüş yaparak fiyat avantajı sağladığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2’nci maddesi uyarınca sınır değerin altındaki isteklilerden yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmını oluşturan iş kalemlerine ilişkin açıklama istenildiği, ihale konusu işin % 80’lik kısmının 83 kalemden oluştuğu, Demars İnş. Turz. Tic. Ltd. Şti.nin hesap cetvelindeki miktarlarının idarece oluşturulan miktarlarla örtüşmediği, bu iş kalemlerine ait miktarlarda eksiltme yapıldığı,

 

3) Demars İnş. Turz. Tic. Ltd. Şti.nin 17.031/A, 37.030, 26.502/MK, 18.071/3/MK, 26.206/C1, 27.581/MK, 26.210/MK, 27.535/MK, 27.583/MK poz nolu iş kalemleri için 2012 yılı yerine 2011 yılı birim fiyatları ile açıklama yaptığı,

 

4) Saatlik asgari ücret 4,18 TL/saat olmasına karşın Demars İnş. Turz. Tic. Ltd. Şti.nin Y.16.059/1A, Y.23.015, Y.23.014, 21.017/1, ÖZEL İNŞ.05, ÖZEL İNŞ.02, ÖZEL İNŞ.03, ÖBF-2, ÖZEL İNŞ.01, ÖBF-4, ÖBF-3, ÖZEL İNŞ.11, ÖZEL İNŞ.07, 18.241/a, ÖZEL İNŞ.16 pozlarında 4,18 TL/saatin altında bir fiyatla analiz oluşturduğu, ayrıca bu pozlarda alt analizlere yer vermediği, analizlerinde yuvarlama yapılmadığı için aritmetik hata yapıldığı, bu hatanın teklif cetveline yansıdığının araştırma sonucunda görüleceği,

 

İdarece kendilerinden istenilen açıklamaları Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun verdikleri, açıklamalarının kabul edilerek ihalenin kendi üzerlerine yapılmasını talep ettikleri iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

           

            Başvuruya konu ihale Muş Alparslan Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının “Lojman ile Misafirhane ve Sosyal Tesis İnşaatı Yapımı” işidir.

 

            İhale konusu iş anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edilmiştir.

 

            Bahse konu ihalede 16 adet ihale dokümanı satın alınmış ve 02.10.2012 tarihinde yapılan ihaleye 9 istekli katılmıştır.

 

            İhale komisyonu 9 istekliye ait teklifin de geçerli teklif olduğunu ve yaklaşık maliyet ile geçerli teklifleri esas alarak ihalede aşırı düşük teklifler için sınır değerin 8.643.981,26 TL olduğunu belirleyerek, teklif fiyatı bu tutarın altında olan isteklilerden başvuru sahibi Birleşim Gıda Tem. Nak. Turizm İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.- Ortadoğu Telekomünikasyon İnş. Gıda Temizlik Yakıt San. Tic. Ltd. Şti. -  Ömer Faruk Aykan İş Ortaklığı ile Demars Tic. Ltd. Şti. olmak üzere 2 istekliden 08.10.2012 tarihli yazılar ile açıklama istemiştir.

 

            Bu isteklilerin açıklama sunmasını müteakip aldığı 19.10.2012 tarihli kararla, ihale komisyonu ihaleye en düşük fiyat teklifi veren Birleşim Gıda Tem. Nak. Turizm İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.- Ortadoğu Telekomünikasyon İnş. Gıda Temizlik Yakıt San. Tic. Ltd. Şti. -  Ömer Faruk Aykan İş Ortaklığı’nın açıklamalarının uygun olmadığı görüşü ile bu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına, Demars Tic. Ltd. Şti.nin açıklamalarının ise uygun olduğu görüşü ile ihalenin bu istekli üzerinde bırakılmasına karar vermiştir.

 

            İhale komisyonunca başvuru sahibi Birleşim Gıda Tem. Nak. Turizm İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.- Ortadoğu Telekomünikasyon İnş. Gıda Temizlik Yakıt San. Tic. Ltd. Şti. -  Ömer Faruk Aykan İş Ortaklığı “analiz girdileri listesinde yer alan analiz girdilerinin hangi kurumdan ve neye göre alındığı yazılmamış, ayrıca bu girdilere ait açıklama yapılmamıştır, Özel 2 ve Özel ÇM pozları için proforma fatura alınmış, ancak analiz kâr ve genel giderler maliyet icmaline yansıtılmıştır, miktarlar % 6 civarında eksik yansıtılmış, kar ve genel giderler % 1 civarında yansıtılmış, bu ise sözleşme gideri, kik payı, şantiye ve sigorta giderlerini karşılamayacak nitelikte olduğunu ve kendisinin hiçbir şekilde avantajlı konumda olduğunu açıklayacak belge sunmamıştır” gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

            Başvuru sahibi dilekçesinde ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin uygun olmadığını, sunduğu açıklamaların uygun olduğunu ileri sürmektedir.

 

            Anahtar teslimi götürü bedel gerçekleştirilen ihalede, idarece aşağıdaki tabloda yer alan toplam 83 iş/imalat kalemi hakkında açıklama istenilmiştir.

 

Açıklama İstenilen İş Kalemleri

Y.16.059/1A

21.210

18.241

38.033

Y.23.015

27.535/MK

17.166/MK

37.030

Y.23.014

Y.23.176

26.005/030A

18.466/1

21.017/1

27.560/7

25.048/2

22.009/3A

ÖZEL İNŞ.05

15.140/5

21.225

833-500

21.011

25.016/1

Y.15.006/2B

28.097

ÖZEL İNŞ. 02

18.111/14

ÖZELİNŞ.01

261-152

19.055/C2

23.167/1

18.140/D1

782-101

Y.23.244/L

Y.17.136

ÖBF4

26.752/C1

04.740/08

Y.23.155

ÖBF3

ÖZEL İNŞ. 16

ÖZEL İNŞ. 03

21.057

950.113

165-708

Y.23.152

26.210/MK

18.071/1/MK

22.007

27.525/A1

27.581/MK

791.415

18.071/3/MK

19.055/A5

Y.23.241

ÖZELİNŞ.11

ÖZEL.2

15.140/2

18.112/13

ÖZEL İNŞ. 07

ÖZELÇM1

27.583/MK

18.469/8

17.031/A

26.008/021A

Y.16.057/1A

18.111/11

26.206/C1

19.050/3

18.111/13

27.501/MK

735-102

Y.16.055/A

27.533/MK

21.054

18.241/a

26.502/MK

ÖBF2

26.007/103A

Y.16.058/1A

Y.16.056/A

18.466/2

25.048/1B

19.053/2

 

 

Başvuru sahibi istekli Birleşim Gıda Tem. Nak. Turizm İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.- Ortadoğu Telekomünikasyon İnş. Gıda Temizlik Yakıt San. Tic. Ltd. Şti. -  Ömer Faruk Aykan İş Ortaklığı açıklaması ekinde hesap cetveli, bir kısım analizler ve proforma faturalar sunmuştur.

 

            Başvuru sahibi istekli açıklamasında, açıklama istenilen 83 iş/imalat kaleminden; Y.16.059/1A, Y.23.015, Y.23.014, 21.017/1, 21.011, 19.055/C2, Y.23.244/L, 04.740/08, Y.23.152, 27.525/A1, 19.055/A5, 15.140/2, 27.583/MK, Y.16.057/1A, 18.111/13, 27.533/MK,  18.466/2, 21.210, 27.535/MK, Y.23.176, 27.560/7, 15.140/5, 25.016/1, 18.111/14, Y.17.136,  Y.23.155, 21.057, 26.210/MK, 27.581/MK, Y.23.241, 18.112/13, 18.469/8, 18.111/11, 27.501/MK, 21.054, 26.007/103A, 25.048/1B, 18.241, 17.166/MK, 26.005/030A, 25.048/2, 21.225, Y.15.006/2B, 18.140/D1, 950.113, 18.071/1/MK, 791.415, 26.206/C1, 735-102, Y.16.058/1A, 19.053/2, 18.466/1, 22.009/3A, 833-500, 28.097, 261-152, 782-101, 26.752/C1, 165-708, 22.007, 18.071/3/MK, 26.008/021A, 19.050/3, Y.16.055/A, 26.502/MK, Y.16.056/A olmak üzere toplam 66 iş kalemini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yılı inşaat birim fiyatlarının kârsız tutarına kâr eklemek suretiyle açıkladığı, istekli tarafından bu iş kalemleri için analiz verilmediği, ayrı bir liste sunulmadığı, bununla birlikte hesap cetvelinde bu iş kalemlerine ilişkin birim fiyatların alındığı kurumun/kuruluşun (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) açıkça belirtildiği,

 

            İstekli tarafından açıklama istenilen iş kalemlerinden 23.167/1 ve 38.033 poz nolu iş kalemleri için analiz verilmediği, iş kalemlerinin DSİ inşaat birim fiyatlarından açıklandığı, buna ilişkin bilginin hesap cetvelinde belirtildiği,

 

            Özel İnş. 05 poz nolu iş kalemi için analiz verildiği, analizde yer alan Doğal taş kaplama, Paslanmaz çelik ankraj malzemesi, Doğal taş derz dolgu ve U Profili girdileri için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu, diğer girdilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yılı inşaat birim fiyatlarından açıklandığı,

 

            Özel İnş. 02 poz nolu iş kalemi için analiz verildiği, analizde yer alan Granit Döşeme Kaplama girdisi için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu, 10.009/MK ve 10.021 poz nolu girdiler için alt analiz sunulduğu, analizde ve alt analizde yer alan girdilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yılı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı,

 

            Özel İnş. 03 poz nolu iş kalemi için analiz verildiği, analizde yer alan Yakılmış granit döşeme kaplama girdisi için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu, 10.009/MK ve 10.021 poz nolu girdiler için alt analiz sunulduğu, analizde ve alt analizde yer alan girdilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yılı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı,

 

            ÖBF2 poz nolu iş kalemi için analiz verildiği, analizde yer alan 0,2 mm kalınlıkta PE Şilte Folyo girdisi için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu, analizde yer alan diğer girdilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yılı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı,

 

            Özel İnş. 01 poz nolu iş kalemi için analiz verildiği, analizde yer alan Tekstil halı yer döşemesi girdisi için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu, analizde yer alan diğer girdilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yılı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı,

 

            ÖBF4 poz nolu iş kalemi için analiz verildiği, analizde yer alan MDF Lam 19 mm girdisi için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu, analizde yer alan diğer girdilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yılı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı,

 

            ÖBF3 poz nolu iş kalemi için analiz verildiği, analizde yer alan 0,2 mm kalınlıkta PE Şilte Folyo girdisi için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu, analizde yer alan diğer girdilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yılı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı,

 

            Özel İnş. 11 poz nolu iş kalemi için analiz verildiği, analizde yer alan Alüminyum güneş kırıcı yapılması girdisi için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu, analizde yer alan diğer girdilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yılı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı,

 

Özel İnş. 07 poz nolu iş kalemi için analiz verildiği, analizde yer alan Alüminyum kompozit kaplama, Paslanmaz çelik ankraj malzemesi, U Profili girdileri için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu, analizde yer alan diğer girdilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yılı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı,

 

            17.031/A poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi miktarlarının Köy Hizmetleri inşaat birim fiyatlarından alındığı, analizde yer alan 08.026 ve 10.003/A poz nolu girdiler için alt analiz sunulduğu, alt analizlerde yer alan 03.517, 08.533 ve 03.533 poz nolu girdiler için alt analiz sunulduğu, analiz ve alt analizlerde yer alan girdilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yılı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı,

 

            18.241/a poz nolu iş kalemi için analiz verildiği, analizde yer alan sıcak daldırma galvanizli sac girdisi için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu, diğer girdilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yılı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı,

 

            37.030 poz nolu girdi için analiz verildiği, analizin Köy Hizmetleri inşaat birim fiyatlarından alındığı, analizde yer alan girdilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yılı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı,

 

            Özel İnş.16 poz nolu “Sauna yapılması” iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan sauna malzemesi girdisi için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu, diğer girdilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yılı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı,

 

            Özel 2 poz nolu “PEX-c  BORU ø16/2.0 mm -  90 °C - 10.0 Atü” iş kalemi ile Özel ÇM1 poz nolu “20 kg/defa kapasiteli, Cr-Ni veya polyester dış panelli çamaşır yıkama makinası tam otomatik” iş kalemi için isteklinin malzeme ve montaj bedelinin ayrı ayrı belirtildiği SMMM onaylı proforma faturalar sunduğu,

 

            Açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesinde yer alan,

 

45.1.3. İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri

sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.

45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kâr ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kâr ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kâr ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kâr ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek: O-5, O-6, O-7) ve stok tespit tutanağı (Ek: O-8) sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.

45.1.6. Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaraları da belirterek liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ve stok tespit tutanağı sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

45.1.7. İstekliler tarafından, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması kabul edilecektir.

45.1.9. (Değişik: 20/8/2011-28031 R.G./ 16 md.) İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.

45.1.10. İhale komisyonu, sınır değerin altındaki tekliflerin önemli bileşenlerini;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır.

45.1.11. Yapım yönteminin ekonomik olması hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; kullanılan yapım yöntemi ve teknolojisinin sağlayacağı maliyet avantajının belgelere dayalı olarak açıklanması gereklidir.

45.1.12. Seçilen teknik çözümler, yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya yapım işinin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; belirtilen çözüm, avantajlı koşul ve özgünlük sayesinde elde edilen maliyet avantajı, bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanmalıdır.

45.1.13.  Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada; sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklinin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Çimento ve demir ürünleri için üreticinin ilan edilmiş fiyat tarifeleri

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

d. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

e. Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları,

f. Stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları,

g. İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b. dir.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (45.1.13.1 – 45.1.13.8) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.) (Ek: 20/8/2011-28031 R.G./ 17 md.) Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen yapı elemanları için teklif edilen fiyatın, malzeme ve işçilik (gerekiyorsa nakliye de) fiyatlarının da belirtildiği proforma fatura veya fiyat teklifi ile belgelendirilmesi durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin ayrıca analiz sunulması zorunlu değildir.”

45.1.13.1. Tedarikçi veya imalatçılardan alınan ve birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

45.1.13.2. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  toplam birim maliyet tutarının,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

İstekli tarafından teklif kapsamındaki harita, kadastro ve proje işlerine ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda sadece bu işlere ilişkin fiyat tekliflerinin sunulması yeterlidir.” açıklamasına uygun olduğu anlaşılmıştır.

Diğer taraftan, isteklinin sunduğu açıklamaların ve belgelerin incelenmesi neticesinde,

idarenin yaklaşık maliyete esas aldığı miktarlar ile isteklinin miktarları arasında % 10’u aşan oranda farklar olmadığı, bazı kalemlerde idarenin bazı kalemlerde ise isteklinin miktarlarının yüksek olduğu, bu haliyle ihale konusu işe ilişkin idarenin miktarı ile isteklinin miktarı arasındaki metraj farklılığının götürü bedel ihale edilen ihale konusu iş için kabul edilebilir oranda olduğu, ancak işin ihale dokümanına ve teknik kriterlere uygun yapılmasının zorunlu bulunduğu anlaşılmıştır.

           

            Bu itibarla, başvuru sahibi İş Ortaklığı ihale komisyonu tarafından “analiz girdileri listesinde yer alan analiz girdilerinin hangi kurumdan ve neye göre alındığı yazılmamış, ayrıca bu girdilere ait açıklama yapılmamıştır, Özel 2 ve Özel ÇM1 pozları için proforma fatura alınmış, ancak analiz kâr ve genel giderler maliyet icmaline yansıtılmıştır, miktarlar % 6 civarında eksik yansıtılmış, kâr ve genel giderler % 1 civarında yansıtılmış, bu ise sözleşme gideri, kik payı, şantiye ve sigorta giderlerini karşılamayacak nitelikte olduğunu ve kendisinin hiçbir şekilde avantajlı konumda olduğunu açıklayacak belge sunmamıştır” gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakılmış olmakla birlikte, istekli tarafından açıklama ekinde sunulan hesap cetvelinde birim fiyatların alındığı kurum veya kuruluşun adının belirtildiği, Özel 2 ve Özel ÇM1 poz nolu iş kalemleri için malzeme ve montaj bedelinin ayrı ayrı belirtildiği SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu, Özel 2 pozunun idarenin yaklaşık maliyeti içerisinde makine tesisatı imalatları bölümünde yer aldığı ve teknik tarifinin bulunmadığı, Özel ÇM 1 poz nolu iş kaleminin çamaşır makinesinin montajı olduğu ve istekli tarafından sunulan proforma faturanın çamaşır makinesi ve montajı içerdiği, istekli tarafından sunulan analizlerde kamu kurum ve/veya kuruluşlarından alınan kârsız birim fiyatların üzerine kâr eklenmek suretiyle birim fiyatın hesaplandığı, idarenin yaklaşık maliyette esas aldığı miktarlar ile isteklinin hesap cetvelinde belirttiği miktarlar arasında önemli oranda fark olmadığı dikkate alındığında ihale komisyonunca yukarıda belirtilen gerekçe ile tesis edilen işlemin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

           

Demars İnş. Ltd. Şti.nin sunduğu açıklamaların ve belgelerin incelenmesi neticesinde,

idarenin yaklaşık maliyete esas aldığı miktarlar ile isteklinin miktarları arasında % 10’u aşan oranda farklar olmadığı, bazı kalemlerde idarenin bazı kalemlerde ise isteklinin miktarlarının yüksek olduğu, bu haliyle ihale konusu işe ilişkin idarenin miktarı ile isteklinin miktarı arasındaki metraj farklılığının götürü bedel ihale edilen ihale konusu iş için kabul edilebilir oranda olduğu, ancak işin ihale dokümanına ve teknik kriterlere uygun yapılmasının zorunlu bulunduğu, dolayısıyla başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’ncü iddiasına ilişkin olarak:

           

            İhale üzerinde bırakılan Demars İnş. Ltd. Şti. açıklamasının ekinde, başvuru sahibinin iddiasının aksine söz konusu iş kalemleri için analiz sunulduğu, analizlerin incelenmesi neticesinde;

 

17.031/A poz nolu iş kalemi için analiz verdiği, analizde yer alan girdi ve girdi miktarlarının idarenin aynı iş kalemine ait analizi ile uyumlu olduğu, 08.026 ve 10.003/A poz nolu girdiler için alt analiz oluşturulduğu, analizde ve alt analizlerde yer alan işçilik ücretlerinin 4,18 TL/saat üzerinden hesaplandığı,

 

            37.030 poz nolu “Çim ve Çiçeklik Sahanın Tanzimi” iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan işçilik girdilerinin 4,18 TL/saat olarak asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

            26.502/MK poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

18.071/3/MK poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

            26.206/C1 poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

27.581/MK poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

26.210/MK poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

27.535/MK poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

27.583/MK poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı, analizde yer alan 04.152 poz nolu girdi için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu,

 

            Dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

           

            Demars İnş. Ltd. Şti. tarafından Y.16.059/1A, Y.23.015, Y.23.014, 21.017/1, ÖZEL İNŞ.05, ÖZEL İNŞ.02, ÖZEL İNŞ.03, ÖBF-2, ÖZEL İNŞ.01, ÖBF-4, ÖBF-3, ÖZEL İNŞ.11, ÖZEL İNŞ.07, 18.241/a, ÖZEL İNŞ.16 pozları için analiz sunulduğu, analizde yer alan işçilik girdilerinde ücretlerin 4,18 TL/saat olarak asgari ücret üzerinden hesaplandığı, isteklinin bu analizlerinde aritmetik hata olmadığı, analizlerinde Y.16.059/1A poz nolu iş kalemi için 96,77 TL, Y.23.015 poz nolu iş kalemi için 1.579,01 TL, Y.23.014 poz nolu iş kalemi için 1.587,79 TL, 21.017/1 poz nolu iş kalemi için 18,98 TL, ÖZEL İNŞ. 05 poz nolu iş kalemi için 104,68 TL, ÖZEL İNŞ. 02 poz nolu iş kalemi için 127,42 TL, ÖZEL İNŞ.03 poz nolu iş kalemi için 134,02 TL, ÖBF-2 poz nolu iş kalemi için 20,73 TL, ÖZEL İNŞ.01 poz nolu iş kalemi için 20,95 TL, ÖBF-4 poz nolu iş kalemi için 130,17 TL, ÖBF-3 poz nolu iş kalemi için 163,92 TL, ÖZEL İNŞ.11 poz nolu iş kalemi için 42,13 TL, ÖZEL İNŞ.07 poz nolu iş kalemi için 333,13 TL, 18.241/a poz nolu iş kalemi için 31,58 TL, ÖZEL İNŞ.16 poz nolu iş kalemi için 8.097,24 TL fiyat hesapladığı, hesap cetvelinde de bu tutarlara yer verdiği görüldüğünden başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Birleşim Gıda Tem. Nak. Turizm İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.- Ortadoğu Telekom. İnş. Gıda Temizlik Yakıt San. Tic. Ltd. Şti. - Ömer Faruk Aykan Ortak Girişiminin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

 
   Oybirliği  ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul