• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.I-256
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :52
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UY.I-256
Şikayetçi:
 Cemiloğlu Müh. Mak. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti., TUNUS CAD. NO : 85/9 KAVAKLIDERE ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Muş Alparslan Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Muş Alparslan Üniversitesi Kampüsü, Rektörlüğü, Diyarbakır Yolu 7. Km 49250 MUŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.11.2012 / 36663
Başvuruya konu ihale:
 2012/123765 İhale Kayıt Numaralı "Lojman İle Misafirhane Ve Sosyal Tesis İnşaatı Yapımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Muş Alparslan Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığıtarafından 02.10.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Lojman İle Misafirhane ve Sosyal Tesis İnşaatı Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Cemiloğlu Müh. Mak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 30.10.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 02.11.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.11.2012tarih ve 36663sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.11.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4103sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihaleye katıldıkları, idare tarafından Demars İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti.nin verdiği teklif aşırı düşük olarak değerlendirilerek bu istekliden açıklama istenildiği, daha sonra bu isteklinin açıklamaları uygun bulunarak ihalenin üzerinde bırakıldığı, bu istekli tarafından yapılan açıklamaların Kamu İhale Kanunu, ilgili mevzuat ve Kamu İhale Kurumu kararlarıyla belirlenen ilkelere aykırı bulunduğundan kesinleşen ihale kararının iptal edilerek ihalenin kendilerine verilmesi yönünde idareye şikâyet başvurusunda bulundukları, ancak başvurularının reddine karar verildiği, Demars İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklifi ile ilgili açıklamalarında daha ekonomik bir yapım yöntemi sunmadığı, ihale konusu işin verilen fiyatla sonuçlandırılabilmesinin mümkün olmadığı, ilgili firmanın kullanabileceği avantajlı koşullar bulunmadığı, istenen açıklamalara geçerli açıklamalar getirmediği, firmanın açıklamalarının kabul edilir olmadığı, asgari işçilik maliyetleri, kalifiye eleman maliyetleri, her türlü demir, çimento, akaryakıt, kalıp malzemeleri, ekipmanlar ve ilgili tüm giderler ve nakliyeler gibi işin yapımında önem taşıyan başlıca girdilerin maliyetlerinin geçerli fiyatlarla yapılacak analizlerle izah edilmesinin mümkün olmadığı, sınır değer ile aşırı düşük teklif arasında geçerli belge ve bilgilerle izahı mümkün olmayan bir fark bulunduğu, bu farkın kabul edilebilir bir açıklamasının yapılmasının mümkün olmadığı, zaten geçerli bir açıklama da getirilmediği, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan analizlerin ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına ve teknik şartnamelere uygun olarak hazırlanmadığı, analizlere ek olarak sunulan tüm bilgi ve belgelerin mevzuata uygun sunulmadığı, bazı analizlerde asgari işçilik bedelinden daha düşük işçilik ücreti belirlediği, bazı analizlerde kalifiye işçilik bedeli olarak piyasa koşullarını yansıtmayan saatlik ücretler kullandığı, farklı analizlere aynı işçilik pozu için farklı bedeller beyan ettiği, % 25 genel gider ve kâr hariç bedelinden düşük birim fiyatları kullandığı, bunlara ilişkin teklif birim fiyat listesinin usulüne uygun düzenlenmediği, nakliye fiyatlarının usulüne uygun hazırlanmadığı, her türlü ana malzemenin temin yerlerinden şantiyeye olan mesafesi doğru tespit edilmediğinden gerçekçi nakliye maliyetleri oluşmadığı, ithal malzemelere ait fiyat teklifleri için analiz düzenlenmediği, malzemeler ile ilgili proforma faturalarda/tekliflerde “ortalama” ibaresinin bulunmadığı, imalatlardaki malzeme zayiatlarının maliyetlerde dikkate alınmadığı, analizlerdeki kazı klas oranı tespitlerinin ihale dokümanı olarak verilen sondaj bilgileri ile örtüşmediği, enjeksiyon yapılması ve delgisi imalatlarına ait açıklamaların sadece idare analiz formatında yapılması gerektiği, firmanın bu iş kalemlerini proforma fatura yada teklif ile açıkladığı, ancak her baraj projesinin zemin formasyonunun farklı olduğu gereceği ile bu şekilde yapılan açıklamanın kabul edilemeyeceği, açıklama yapılan iş kalemlerine ait analizlerdeki miktarların idarenin miktarları ile uyuşmadığı, firmanın nakliye formülü kullanmayarak yaptığı nakliye analizlerinde doğru bilgileri kullanmadığı, rayiç listesinin usulüne uygun düzenlenmediği, analizlerde çarpım ve toplamalarda aritmetik hata olduğu, maliyet satış tutarı tespit tutanaklarının usulüne uygun düzenlenmediği, uygun kaşe ve mühür kullanılmadığı, açıklama yapılan analizlerde yer alan genel gider ve firma kârı oranlarının gerçeği yansıtmadığı, firmanın sunduğu analizlerin idarenin verdiği analiz formatına uygun olmadığı, firmanın açıklama istenilmeyen analiz girdileri ile miktarları olması gerektiğinden farklı belirtmesinin o analiz bütünlüğünü bozduğu, bu şekildeki açıklamanın uygun olmadığı, firmanın analizlerinde kullandığı rayiç bedellerle ilgili yeterli açıklama yapamadığı, bu nedenlerle Demars İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının geçersiz kabul edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Bahse konu ihale “Lojman İle Misafirhane ve Sosyal Tesis İnşaatı Yapımı” işi olup, söz konusu ihalede açıklama istenilen iş kalemleri sayısı 83 adet olarak belirlenmiştir. Başvuru sahibinin şikâyet dilekçesi incelendiğinde ihale mevzuatında özellikle Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesinde yer alan aşırı düşük açıklamasının nasıl yapılması gerektiğine ilişkin usul ve esasların yer aldığı maddeler tek tek belirtilerek şikâyet dilekçesinin oluşturulduğu görülmektedir. Bununla birlikte açıklama istenilen iş kalemi sayısının 83 adet olduğu dikkate alındığında başvuru sahibinin şikâyet dilekçesinde belirtilen iddialarının bu 83 iş kaleminden hangisi veya hangilerine ilişkin olduğuna yönelik somut bir iş kalemi belirtilmediği görülmüştür. Bu çerçevede başvuru sahibinin şikâyeti genel nitelikte bir şikâyet olup somut bir iş kaleminin açıklamasına ilişkin bir şikâyet başvurusu olmadığı anlaşıldığından şikâyeti genel çerçevede değerlendirilerek inceleme bu çerçevede yapılmıştır.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuruya konu ihale Muş Alparslan Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının “Lojman ile Misafirhane ve Sosyal Tesis İnşaatı Yapımı” işidir.

 

            İhale konusu iş anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edilmiştir.

 

            Bahse konu ihalede 16 adet ihale dokümanı satın alınmış ve 02.10.2012 tarihinde yapılan ihaleye 9 istekli katılmıştır.

 

            İhale komisyonu 9 istekliye ait teklifin de geçerli teklif olduğunu ve yaklaşık maliyet ile geçerli teklifleri esas alarak ihalede aşırı düşük teklifler için sınır değerin 8.643.981,26 TL olduğunu belirleyerek, teklif fiyatı bu tutarın altında olan isteklilerden Birleşim Gıda Tem. Nak. Turizm İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.- Ortadoğu Telekomünikasyon İnş. Gıda Temizlik Yakıt San. Tic. Ltd. Şti. -  Ömer Faruk Aykan İş Ortaklığı ile Demars Tic. Ltd. Şti. olmak üzere 2 istekliden 08.10.2012 tarihli yazılar ile açıklama istemiştir.

 

            Bu isteklilerin açıklama sunmasını müteakip aldığı 19.10.2012 tarihli kararla ihale komisyonu, ihaleye en düşük fiyat teklifi veren Birleşim Gıda Tem. Nak. Turizm İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.- Ortadoğu Telekomünikasyon İnş. Gıda Temizlik Yakıt San. Tic. Ltd. Şti. -  Ömer Faruk Aykan İş Ortaklığı’nın açıklamalarının uygun olmadığı görüşü ile bu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına, Demars Tic. Ltd. Şti.nin açıklamalarının ise uygun olduğu görüşü ile ihalenin bu istekli üzerinde bırakılmasına karar vermiştir.

 

            İhale komisyonunca  Birleşim Gıda Tem. Nak. Turizm İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.- Ortadoğu Telekomünikasyon İnş. Gıda Temizlik Yakıt San. Tic. Ltd. Şti. -  Ömer Faruk Aykan İş Ortaklığı “analiz girdileri listesinde yer alan analiz girdilerinin hangi kurumdan ve neye göre alındığı yazılmamış, ayrıca bu girdilere ait açıklama yapılmamıştır, Özel 2 ve Özel ÇM pozları için proforma fatura alınmış, ancak analiz kâr ve genel giderler maliyet icmaline yansıtılmıştır, miktarlar % 6 civarında eksik yansıtılmış, kâr ve genel giderler % 1 civarında yansıtılmış, bu ise sözleşme gideri, kik payı, şantiye ve sigorta giderlerini karşılamayacak nitelikte olduğunu ve kendisinin hiçbir şekilde avantajlı konumda olduğunu açıklayacak belge sunmamıştır” gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

            Anahtar teslimi götürü bedel gerçekleştirilen ihalede, idarece aşağıdaki tabloda yer alan toplam 83 iş/imalat kalemi hakkında açıklama istenilmiştir.

 

Açıklama İstenilen İş Kalemleri

Y.16.059/1A

21.210

18.241

38.033

Y.23.015

27.535/MK

17.166/MK

37.030

Y.23.014

Y.23.176

26.005/030A

18.466/1

21.017/1

27.560/7

25.048/2

22.009/3A

ÖZEL İNŞ.05

15.140/5

21.225

833-500

21.011

25.016/1

Y.15.006/2B

28.097

ÖZEL İNŞ. 02

18.111/14

ÖZELİNŞ.01

261-152

19.055/C2

23.167/1

18.140/D1

782-101

Y.23.244/L

Y.17.136

ÖBF4

26.752/C1

04.740/08

Y.23.155

ÖBF3

ÖZEL İNŞ. 16

ÖZEL İNŞ. 03

21.057

950.113

165-708

Y.23.152

26.210/MK

18.071/1/MK

22.007

27.525/A1

27.581/MK

791.415

18.071/3/MK

19.055/A5

Y.23.241

ÖZELİNŞ.11

ÖZEL.2

15.140/2

18.112/13

ÖZEL İNŞ. 07

ÖZELÇM1

27.583/MK

18.469/8

17.031/A

26.008/021A

Y.16.057/1A

18.111/11

26.206/C1

19.050/3

18.111/13

27.501/MK

735-102

Y.16.055/A

27.533/MK

21.054

18.241/a

26.502/MK

ÖBF2

26.007/103A

Y.16.058/1A

Y.16.056/A

18.466/2

25.048/1B

19.053/2

 

 

İdarece toplam 83 iş kaleminden açıklama istenilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan Demars İnş. Turz. Tic. Ltd. Şti. açıklaması ekinde analizler, proforma faturalar sunmuştur. Bu analizlerin incelenmesi sonucunda;

 

1) 165-708 poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan malzeme girdisi için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu, montaj girdi maliyetinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından alındığı,

 

2) 833-500 poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan malzeme girdisi için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu, montaj bedelinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı,

 

3) Özel 2 poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan malzeme girdisi için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu, montaj bedelinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından 204-3101 poz nolu iş kaleminden hesaplandığı,

 

4) Özel ÇM1 poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan “20 Kg/Defa kapasiteli Cr-Ni veya polyester dış panelli çamaşır yıkama makinesi tam otomatik” girdisi için 8.275.050,00 TL/adet birim fiyat beyan edildiği, birim fiyatın Devlet Malzeme Ofisi kataloğundan alındığının belirtildiği, iş kalemine konu ürün için DMO ürün bilgi formu ve DMO katalog kod numarasının belirtildiği çıktı eklendiği,

 

5) 15.140/2 poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

6) 15.140/5 poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

7) 17.031/A poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

8) 17.166/MK poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

9) 18.071/1/MK poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

10) 18.071/3/MK poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

11) 18.111/11 poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

12) 18.111/13 poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

13) 18.111/14 poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

14) 18.112/13 poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

15) 18.140/D poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

16) 18.241 poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı, analizde yer alan 04.152 poz nolu girdi için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu,

 

17) 18.241/a poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

18) 18.466/1 poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı, analizde yer alan 04.626/2A poz nolu girdi için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu,

 

19) 18.466/2 poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı, analizde yer alan 04.626/4A poz nolu girdi için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu,

 

20) 18.469/8 poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı, analizde yer alan 04.630/B2 poz nolu girdi için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu,

 

21) 19.050/3 poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

22) 19.053/2 poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı, analizde yer alan 04.612/4C-2b1 poz nolu girdi için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu,

 

23) 19.055/A5 poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı, analizde yer alan 04.480, 04.479 ve 04.481 poz nolu girdiler için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu,

 

24) 19.055/C2 poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı, analizde yer alan 04.612/4C-1b1, 04.480, 04.479 ve 04.481 poz nolu girdiler için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu,

 

25) 21.011 poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı, analizde yer alan 04.152 poz nolu girdi için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu,

 

26) 21.011 poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

27) 21.054 poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı, analizde yer alan 04.152 poz nolu girdi için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu,

 

28) 21.057 poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı, analizde yer alan 04.152 poz nolu girdi için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu,

 

29) 21.210 poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı, analizde yer alan 04.152 poz nolu girdi için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu,

 

            30) 21.225 poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı, analizde yer alan 04.152 poz nolu girdi için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu,

 

            31) 22.007 poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı, analizde yer alan 04.152 poz nolu girdi için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu,

 

            32) 22.009/3A poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı, analizde yer alan 04.151 poz nolu girdi için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu,

 

            33) 23.167/1 poz nolu “Profil demirleri (Dört köşe ve lamalar gayri) hazırlanması” iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan 08.D/7 ve 08.D/11 poz nolu girdiler için alt analiz sunulduğu, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

34) 25.016/1 poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı, analizde yer alan 04.500 ve 04.505 poz nolu girdiler için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu,

 

35) 25.048/1B poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı, analizde yer alan 04.466/3 ve 04.524/1 poz nolu girdiler için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu,

 

36) 25.048/2 poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı, analizde yer alan 04.466/2 ve 04.524/1 poz nolu girdiler için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu,

 

37) 26.005/030A poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı, analizde yer alan 04.390/030 ve 04.013/1 poz nolu girdiler için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu,

 

38) 26.007/103A poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı, analizde yer alan 04.392/103 ve 04.013/1 poz nolu girdiler için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu,

 

39) 26.008/021A poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı, analizde yer alan 04.393/021 ve 04.013/1 poz nolu girdiler için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu,

 

40) 26.206/C1 poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

41) 26.210/MK poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

42) 26.502/MK poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

43) 26.752/C1 poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

44) 27.501/MK poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

45) 27.525/A1 poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

46) 27.533/MK poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

47) 27.535/MK poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

48) 27.560/7 poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı, analizde yer alan 04.472/1 poz nolu girdi için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu,

 

49) 27.581/MK poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

50) 27.583/MK poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı, analizde yer alan 04.152 poz nolu girdi için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu,

 

51) 28.097 poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı, analizde yer alan 04.691/D poz nolu girdi için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu,

 

52) 37.030 poz nolu “Çim ve Çiçeklik Sahanın Tanzimi” iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

53) ÖBF 03 poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan 04.152 poz nolu MDF Levha 19 mm, MDF Levha 8 mm ve MDF Levha 18 mm girdiler için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu, işçilik girdilerinin saatlik asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

54) ÖBF 2 poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan 04.171/C poz nolu girdinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından, işçilik girdilerinin ise asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

55) ÖBF 4 poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan 04.152 poz nolu MDF Levha 19 mm, MDF Levha 8 mm ve MDF Levha 18 mm girdiler için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu, analizde yer alan açıklama istenilen diğer girdilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından, işçilik girdilerinin ise asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

56) Özel İnş 01 poz nolu “Halı döşeme kaplaması yapılması” iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan “Halı (Tekstil yer döşemesi) girdisi için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu, 04.444 poz nolu girdinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından, işçilik girdilerinin ise asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

57) Özel İnş. 02 poz nolu “Granit 50 x 50 Döşeme Kaplaması Yapılması” iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan “Garnit döşeme plakı” girdileri için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu, 04.031 poz nolu girdinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından, işçilik girdilerinin ise asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

58) Özel İnş. 03 poz nolu “Yakılmış Garanit (50x50 cm) Döşeme Kaplaması Yapılması” iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan “Yakılmış Garanit” girdileri için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu, 04.031 poz nolu girdinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından, işçilik girdilerinin ise asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

59) Özel İnş. 05 poz nolu “Mekanik Montaj Doğaltaş (Muş taşı) Çephe Kaplaması Yapılması” iş kalemi için için analiz sunulduğu, analizde yer alan “Muş taşı” girdisi için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu, analizde yer alan açıklama istenilen diğer girdilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından, işçilik girdilerinin ise asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

60) Özel İnş. 07 poz nolu “Alüminyum Giydirme Cephe Yapılması” iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan “4+12+4 mm Renkli Temperli Reflekte Cam” girdisi için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu, analizde yer alan açıklama istenilen diğer girdilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından, işçilik girdilerinin ise asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

61) Özel İnş. 11 poz nolu “Alüminyum Güneş Kırıcı Yapılması” iş kalemi için isteklinin analiz sunduğu, analizde yer alan “Alüminyum Güneş Kırıcı Profili” girdisi için için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu, analizde yer alan açıklama istenilen diğer girdilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından, işçilik girdilerinin ise asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

62) Özel İnş. 16 poz nolu “Sauna Yapılması” iş kalemi için isteklinin analiz sunduğu, analizde yer alan açıklama istenilen girdilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından, işçilik girdilerinin ise asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

63) Y.15.006/2B poz nolu “Makine ile Her Derinlik ve Her Genişlikte Yumuşak ve Sert Küskülük Kazılması (Derin kazı)” iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan 03.504 (Y) ve 03.520 (Y) poz nolu girdiler için alt analiz sunulduğu, alt analizlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından, işçilik girdilerinin ise asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

64) Y.16.055/A poz nolu iş iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

65) Y.16.056/A poz nolu iş iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

66) Y.16.057/1A poz nolu iş iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

67) Y.16.058/1A poz nolu iş iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

68) Y.16.059/1A poz nolu iş iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

69) Y.17.136 poz nolu iş iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

70) Y.23.014 poz nolu iş iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

71) Y.23.015 poz nolu iş iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

            72) Y.23.152 poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

            73) Y.23.155 poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

            74) Y.23.176 poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

            75) Y.23.241 poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

            76) Y.23.244/L poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı, işçilik girdilerinin asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

İsteklinin analiz sunduğu iş kalemlerinde yer alan 03.501, 03.504(Y), 03.505(Y), 03.517, 03.520(Y), 03.521(Y), 03.527(Y), 03.533, 03.587(Y), 03.588(Y), 03.589(Y), 03.641(Y), 03.651(Y), 08.008/, 08.010, 08.021(Y), 08.026, 08.321, 08.533, 10.001/MK, 10.003/A, 10.004/MK, 10.0026/MK, 10.007/MK, 10.009/MK, 10.010/MK, 10.021, 10.024/MK, 10.044/A1, 10.044/MK, 10.102, 10.104, 08.D/11 ve 08.D/7 poz nolu girdiler için alt analiz düzenlendiği, alt analizlerde yer alan girdilerin ve girdi fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, inşaat birim fiyatlarından, işçilik girdilerinin ise asgari ücret üzerinden hesaplandığı,

 

            İsteklinin 04.740/08, 261-152, 735-102, 782-101, 791-415 ve 950-113 poz nolu iş kalemleri için analiz sunmadığı, bu iş kalemlerine ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatları ile açıklama yapıldığı,

 

            38.033 poz nolu iş kalemi için analiz sunmadığı, bu iş kalemi için Devlet Su İşleri birim fiyatlarından açıklama yapıldığı,

 

Diğer taraftan, isteklinin sunduğu açıklamaların ve belgelerin incelenmesi neticesinde,

idarenin yaklaşık maliyete esas aldığı miktarlar ile isteklinin miktarları arasında % 10’u aşan oranda farklar olmadığı, bazı kalemlerde idarenin bazı kalemlerde ise isteklinin miktarlarının yüksek olduğu, bu haliyle ihale konusu işe ilişkin idarenin miktarı ile isteklinin miktarı arasındaki metraj farklılığının götürü bedel ihale edilen ihale konusu iş için kabul edilebilir oranda olduğu, ancak işin ihale dokümanına ve teknik kriterlere uygun yapılmasının zorunlu bulunduğu,

 

Dolayısıyla isteklinin açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliğinin 45’inci maddesinde yer alan,

“45.1.3. İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri

sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.

45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kâr ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kâr ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kâr ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kâr ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek: O-5, O-6, O-7) ve stok tespit tutanağı (Ek: O-8) sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.

45.1.6. Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaraları da belirterek liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ve stok tespit tutanağı sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

45.1.7. İstekliler tarafından, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması kabul edilecektir.

45.1.9. (Değişik: 20/8/2011-28031 R.G./ 16 md.) İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.

45.1.10. İhale komisyonu, sınır değerin altındaki tekliflerin önemli bileşenlerini;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır.

45.1.11. Yapım yönteminin ekonomik olması hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; kullanılan yapım yöntemi ve teknolojisinin sağlayacağı maliyet avantajının belgelere dayalı olarak açıklanması gereklidir.

45.1.12. Seçilen teknik çözümler, yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya yapım işinin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; belirtilen çözüm, avantajlı koşul ve özgünlük sayesinde elde edilen maliyet avantajı, bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanmalıdır.

45.1.13.  Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada; sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklinin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Çimento ve demir ürünleri için üreticinin ilan edilmiş fiyat tarifeleri

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

d. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

e. Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları,

f. Stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları,

g. İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b. dir.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (45.1.13.1 – 45.1.13.8) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.) (Ek: 20/8/2011-28031 R.G./ 17 md.) Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen yapı elemanları için teklif edilen fiyatın, malzeme ve işçilik (gerekiyorsa nakliye de) fiyatlarının da belirtildiği proforma fatura veya fiyat teklifi ile belgelendirilmesi durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin ayrıca analiz sunulması zorunlu değildir.”

45.1.13.1. Tedarikçi veya imalatçılardan alınan ve birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

45.1.13.2. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  toplam birim maliyet tutarının,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

İstekli tarafından teklif kapsamındaki harita, kadastro ve proje işlerine ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda sadece bu işlere ilişkin fiyat tekliflerinin sunulması yeterlidir.” açıklamasına uygun olduğu anlaşılmıştır.

Diğer taraftan başvuru sahibi itirazen şikâyet dilekçesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin analizlerinde aritmetik hata olduğu, işçilik ücretlerinde saatlik asgari ücretten düşük fiyatların esas alındığını ileri sürmekte olup, açıklama istenilen iş kaleminin 83 kalem olduğu, başvuru sahibinin hangi iş kalemine ilişkin analiz ya da analizlerde aritmetik hata olduğunu belirtmediği dikkate alındığında iddiasının somut olmadığı, bu nedenle başvurusunun reddi gerektiği değerlendirilmekle birlikte örnekleme yoluyla yapılan incelemede; ihale üzerinde bırakılan Demars İnş. Ltd. Şti. tarafından Y.16.059/1A, Y.23.015, Y.23.014, 21.017/1, ÖZEL İNŞ.05, ÖZEL İNŞ.02, ÖZEL İNŞ.03, ÖBF-2, ÖZEL İNŞ.01, ÖBF-4, ÖBF-3, ÖZEL İNŞ.11, ÖZEL İNŞ.07, 18.241/a, ÖZEL İNŞ.16 pozları için analiz sunulduğu, analizde yer alan işçilik girdilerinde ücretlerin 4,18 TL/saat olarak asgari ücret üzerinden hesaplandığı, isteklinin bu analizlerinde aritmetik hata olmadığı, analizlerinde Y.16.059/1A poz nolu iş kalemi için 96,77 TL, Y.23.015 poz nolu iş kalemi için 1.579,01 TL, Y.23.014 poz nolu iş kalemi için 1.587,79 TL, 21.017/1 poz nolu iş kalemi için 18,98 TL, ÖZEL İNŞ.05 poz nolu iş kalemi için 104,68 TL, ÖZEL İNŞ.02 poz nolu iş kalemi için 127,42 TL, ÖZEL İNŞ.03 poz nolu iş kalemi için 134,02 TL, ÖBF-2 poz nolu iş kalemi için 20,73 TL, ÖZEL İNŞ.01 poz nolu iş kalemi için 20,95 TL, ÖBF-4 poz nolu iş kalemi için 130,17 TL, ÖBF-3 poz nolu iş kalemi için 163,92 TL, ÖZEL İNŞ.11 poz nolu iş kalemi için 42,13 TL, ÖZEL İNŞ.07 poz nolu iş kalemi için 333,13 TL, 18.241/a poz nolu iş kalemi için 31,58 TL, ÖZEL İNŞ.16 poz nolu iş kalemi için 8.097,24 TL fiyat hesapladığı, hesap cetvelinde de bu tutarlara yer verdiği görüldüğünden başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          Başvuruya konu ihalede Demars İnş. Ltd. Şti. ile Birleşim Gıda Tem. Nak. Turizm İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.- Ortadoğu Telekomünikasyon İnş. Gıda Temizlik Yakıt San. Tic. Ltd. Şti. -  Ömer Faruk Aykan Ortak Girişimi olmak üzere iki istekliye aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmış olup, ihale komisyonunca Demars İnş. Ltd. Şti.nin açıklaması uygun bulunarak ihalenin üzerinde bırakılmasına, Birleşim Gıda Tem. Nak. Turizm İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.- Ortadoğu Telekomünikasyon İnş. Gıda Temizlik Yakıt San. Tic. Ltd. Şti. -  Ömer Faruk Aykan Ortak Girişimi’nin açıklaması uygun bulunmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

 

          Demars İnş. Ltd. Şti.nin açıklamalarına ilişkin değerlendirme A bölümünde yer almaktadır.

 

          Birleşim Gıda Tem. Nak. Turizm İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.- Ortadoğu Telekomünikasyon İnş. Gıda Temizlik Yakıt San. Tic. Ltd. Şti. - Ömer Faruk Aykan Ortak Girişimi’nin açıklamasının incelenmesi neticesinde aşağıdaki hususlar belirlenmiştir.

 

Anahtar teslimi götürü bedel gerçekleştirilen ihalede, idarece toplam 83 iş/imalat kalemi hakkında açıklama istenilmiştir.

 

Birleşim Gıda Tem. Nak. Turizm İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.- Ortadoğu Telekomünikasyon İnş. Gıda Temizlik Yakıt San. Tic. Ltd. Şti. -  Ömer Faruk Aykan İş Ortaklığı açıklaması ekinde hesap cetveli, bir kısım analizler ve proforma faturalar sunmuştur.

 

            Birleşim Gıda Tem. Nak. Turizm İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.- Ortadoğu Telekomünikasyon İnş. Gıda Temizlik Yakıt San. Tic. Ltd. Şti. -  Ömer Faruk Aykan İş Ortaklığı açıklamasında, açıklama istenilen 83 iş/imalat kaleminden; Y.16.059/1A, Y.23.015, Y.23.014, 21.017/1, 21.011, 19.055/C2, Y.23.244/L, 04.740/08, Y.23.152, 27.525/A1, 19.055/A5, 15.140/2, 27.583/MK, Y.16.057/1A, 18.111/13, 27.533/MK,  18.466/2, 21.210, 27.535/MK, Y.23.176, 27.560/7, 15.140/5, 25.016/1, 18.111/14, Y.17.136,  Y.23.155, 21.057, 26.210/MK, 27.581/MK, Y.23.241, 18.112/13, 18.469/8, 18.111/11, 27.501/MK, 21.054, 26.007/103A, 25.048/1B, 18.241, 17.166/MK, 26.005/030A, 25.048/2, 21.225, Y.15.006/2B, 18.140/D1, 950.113, 18.071/1/MK, 791.415, 26.206/C1, 735-102, Y.16.058/1A, 19.053/2, 18.466/1, 22.009/3A, 833-500, 28.097, 261-152, 782-101, 26.752/C1, 165-708, 22.007, 18.071/3/MK, 26.008/021A, 19.050/3, Y.16.055/A, 26.502/MK, Y.16.056/A olmak üzere toplam 66 iş kalemini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yılı inşaat birim fiyatlarının kârsız tutarına kâr eklenmek suretiyle açıklandığı, istekli tarafından bu iş kalemleri için analiz verilmediği, ayrı bir liste sunulmadığı, bununla birlikte hesap cetvelinde bu iş kalemlerine ilişkin birim fiyatların alındığı kurumun/kuruluşun (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) açıkça belirtildiği,

 

            İstekli tarafından açıklama istenilen iş kalemlerinden 23.167/1 ve 38.033 poz nolu iş kalemleri için analiz verilmediği, iş kalemlerinin DSİ inşaat birim fiyatlarından açıklandığı, buna ilişkin bilginin hesap cetvelinde belirtildiği,

 

            Özel İnş. 05 poz nolu iş kalemi için analiz verildiği, analizde yer alan Doğal taş kaplama, Paslanmaz çelik ankraj malzemesi, Doğal taş derz dolgu ve U Profili girdileri için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu, diğer girdilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yılı inşaat birim fiyatlarından açıklandığı,

 

            Özel İnş. 02 poz nolu iş kalemi için analiz verildiği, analizde yer alan Granit Döşeme Kaplama girdisi için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu, 10.009/MK ve 10.021 poz nolu girdiler için alt analiz sunulduğu, analizde ve alt analizde yer alan girdilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yılı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı,

 

            Özel İnş. 03 poz nolu iş kalemi için analiz verildiği, analizde yer alan Yakılmış granit döşeme kaplama girdisi için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu, 10.009/MK ve 10.021 poz nolu girdiler için alt analiz sunulduğu, analizde ve alt analizde yer alan girdilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yılı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı,

 

            ÖBF2 poz nolu iş kalemi için analiz verildiği, analizde yer alan 0,2 mm kalınlıkta PE Şilte Folyo girdisi için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu, analizde yer alan diğer girdilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yılı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı,

 

            Özel İnş. 01 poz nolu iş kalemi için analiz verildiği, analizde yer alan Tekstil halı yer döşemesi girdisi için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu, analizde yer alan diğer girdilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yılı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı,

 

            ÖBF4 poz nolu iş kalemi için analiz verildiği, analizde yer alan MDF Lam 19 mm girdisi için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu, analizde yer alan diğer girdilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yılı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı,

 

            ÖBF3 poz nolu iş kalemi için analiz verildiği, analizde yer alan 0,2 mm kalınlıkta PE Şilte Folyo girdisi için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu, analizde yer alan diğer girdilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yılı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı,

 

            Özel İnş. 11 poz nolu iş kalemi için analiz verildiği, analizde yer alan Alüminyum güneş kırıcı yapılması girdisi için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu, analizde yer alan diğer girdilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yılı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı,

 

Özel İnş. 07 poz nolu iş kalemi için analiz verildiği, analizde yer alan Alüminyum kompozit kaplama, Paslanmaz çelik ankraj malzemesi, U Profili girdileri için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu, analizde yer alan diğer girdilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yılı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı,

 

            17.031/A poz nolu iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan girdilerin ve girdi miktarlarının Köy Hizmetleri inşaat birim fiyatlarından alındığı, analizde yer alan 08.026 ve 10.003/A poz nolu girdiler için alt analiz sunulduğu, alt analizlerde yer alan 03.517, 08.533 ve 03.533 poz nolu girdiler için alt analiz sunulduğu, analiz ve alt analizlerde yer alan girdilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yılı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı,

 

            18.241/a poz nolu iş kalemi için analiz verildiği, analizde yer alan sıcak daldırma galvanizli sac girdisi için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu, diğer girdilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yılı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı,

 

            37.030 poz nolu girdi için analiz verildiği, analizin Köy Hizmetleri inşaat birim fiyatlarından alındığı, analizde yer alan girdilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yılı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı,

 

            Özel İnş.16 poz nolu “Sauna yapılması” iş kalemi için analiz sunulduğu, analizde yer alan sauna malzemesi girdisi için SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu, diğer girdilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yılı inşaat birim fiyatlarından hesaplandığı,

 

            Özel 2 poz nolu “PEX-c  BORU ø16/2.0 mm -  90 °C - 10.0 Atü” iş kalemi ile Özel ÇM1 poz nolu “20 kg/defa kapasiteli, Cr-Ni veya polyester dış panelli çamaşır yıkama makinası tam otomatik” iş kalemi için isteklinin malzeme ve montaj bedelinin ayrı ayrı belirtildiği SMMM onaylı proforma faturalar sunduğu,

 

            Açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesinde yer alan,

 

“45.1.3. İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri

sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.

45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kâr ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kâr ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kâr ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kâr ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek: O-5, O-6, O-7) ve stok tespit tutanağı (Ek: O-8) sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.

45.1.6. Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaraları da belirterek liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ve stok tespit tutanağı sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

45.1.7. İstekliler tarafından, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması kabul edilecektir.

45.1.9. (Değişik: 20/8/2011-28031 R.G./ 16 md.) İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.

45.1.10. İhale komisyonu, sınır değerin altındaki tekliflerin önemli bileşenlerini;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır.

45.1.11. Yapım yönteminin ekonomik olması hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; kullanılan yapım yöntemi ve teknolojisinin sağlayacağı maliyet avantajının belgelere dayalı olarak açıklanması gereklidir.

45.1.12. Seçilen teknik çözümler, yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya yapım işinin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; belirtilen çözüm, avantajlı koşul ve özgünlük sayesinde elde edilen maliyet avantajı, bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanmalıdır.

45.1.13.  Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada; sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklinin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Çimento ve demir ürünleri için üreticinin ilan edilmiş fiyat tarifeleri

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

d. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

e. Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları,

f. Stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları,

g. İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b. dir.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (45.1.13.1 – 45.1.13.8) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.) (Ek: 20/8/2011-28031 R.G./ 17 md.) Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen yapı elemanları için teklif edilen fiyatın, malzeme ve işçilik (gerekiyorsa nakliye de) fiyatlarının da belirtildiği proforma fatura veya fiyat teklifi ile belgelendirilmesi durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin ayrıca analiz sunulması zorunlu değildir.”

45.1.13.1. Tedarikçi veya imalatçılardan alınan ve birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

45.1.13.2. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  toplam birim maliyet tutarının,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

İstekli tarafından teklif kapsamındaki harita, kadastro ve proje işlerine ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda sadece bu işlere ilişkin fiyat tekliflerinin sunulması yeterlidir.” açıklamasına uygun olduğu anlaşılmıştır.

Diğer taraftan, isteklinin sunduğu açıklamaların ve belgelerin incelenmesi neticesinde,

idarenin yaklaşık maliyete esas aldığı miktarlar ile isteklinin miktarları arasında % 10’u aşan oranda farklar olmadığı, bazı kalemlerde idarenin bazı kalemlerde ise isteklinin miktarlarının yüksek olduğu, bu haliyle ihale konusu işe ilişkin idarenin miktarı ile isteklinin miktarı arasındaki metraj farklılığının götürü bedel ihale edilen ihale konusu iş için kabul edilebilir oranda olduğu, ancak işin ihale dokümanına ve teknik kriterlere uygun yapılmasının zorunlu bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            Bu itibarla, anılan istekli ihale komisyonu tarafından “analiz girdileri listesinde yer alan analiz girdilerinin hangi kurumdan ve neye göre alındığı yazılmamış, ayrıca bu girdilere ait açıklama yapılmamıştır, Özel 2 ve Özel ÇM1 pozları için proforma fatura alınmış, ancak analiz kâr ve genel giderler maliyet icmaline yansıtılmıştır, miktarlar % 6 civarında eksik yansıtılmış, kâr ve genel giderler % 1 civarında yansıtılmış, bu ise sözleşme gideri, kik payı, şantiye ve sigorta giderlerini karşılamayacak nitelikte olduğunu ve kendisinin hiçbir şekilde avantajlı konumda olduğunu açıklayacak belge sunmamıştır” gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakılmış olmakla birlikte, istekli tarafından açıklama ekinde sunulan hesap cetvelinde birim fiyatların alındığı kurum veya kuruluşun adının belirtildiği, Özel 2 ve Özel ÇM1 poz nolu iş kalemleri için malzeme ve montaj bedelinin ayrı ayrı belirtildiği SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu, Özel 2 pozunun idarenin yaklaşık maliyeti içerisinde makine tesisatı imalatları bölümünde yer aldığı ve teknik tarifinin bulunmadığı, Özel ÇM1 poz nolu iş kaleminin çamaşır makinesinin montajı olduğu ve istekli tarafından sunulan proforma faturanın çamaşır makinesi ve montajı ayrı ayrı içerdiği, istekli tarafından sunulan analizlerde kamu kurum ve/veya kuruluşlarından alınan kârsız birim fiyatların üzerine kâr eklenmek suretiyle birim fiyatın hesaplandığı, idarenin yaklaşık maliyette esas aldığı miktarlar ile isteklinin hesap cetvelinde belirttiği miktarlar arasında önemli oranda fark olmadığı dikkate alındığında ihale komisyonunca yukarıda belirtilen gerekçe ile tesis edilen işlemin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Diğer taraftan anılan istekli tarafından sunulan analizler içerisinde örnekleme yoluyla yapılan incelemede ÖZEL İNŞ.05, ÖZEL İNŞ.02, ÖZEL İNŞ.03, ÖBF-2, ÖZEL İNŞ.01, ÖBF-4, ÖBF-3, ÖZEL İNŞ.11, ÖZEL İNŞ.07, 18.241/a, ÖZEL İNŞ.16 poz nolu iş kalemi analizlerinde aritmetik hata bulunmadığı ve analiz fiyatlarının hesap cetveline uygun olduğu, işçilik ücretlerinin asgari ücretten yüksek hesaplandığı görülmüştür.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Birleşim Gıda Tem. Nak. Turizm İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.- Ortadoğu Telekomünikasyon İnş. Gıda Temizlik Yakıt San. Tic. Ltd. Şti. -  Ömer Faruk Aykan İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:

 

FARKLI GEREKÇE

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

          Başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde yer alan iddialarına ilişkin olarak, anılan kurul kararında; başvuru sahibinin iddiaları özetlendikten sonra, “Bahse konu ihale “Lojman İle Misafirhane ve Sosyal Tesis İnşaatı Yapımı” işi olup, söz konusu ihalede açıklama istenilen iş kalemleri sayısı 83 adet olarak belirlenmiştir. Başvuru sahibinin şikayet dilekçesi incelendiğinde ihale mevzuatında özellikle Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesinde yer alan aşırı düşük açıklamasının nasıl yapılması gerektiğine ilişkin usul ve esasların yer aldığı maddeleri tek tek belirtilerek şikayet dilekçesinin oluşturulduğu görülmektedir. Bununla birlikte açıklama istenilen iş kalemi sayısının 83 adet olduğu dikkate alındığında başvuru sahibinin şikayet dilekçesinde belirtilen iddialarının bu 83 iş kaleminden hangisi veya hangilerine ilişkin olduğuna yönelik somut bir iş kalemi belirtilmediği görülmüştür. Bu çerçevede başvuru sahibinin şikayeti genel nitelikte bir şikayet olup somut bir iş kaleminin açıklamasına ilişkin bir şikayet başvurusu olmadığı anlaşıldığından şikayeti genel çerçevede değerlendirilerek inceleme bu çerçevede yapılmıştır.” ifadelerine yer verildiği, anılan Kurul kararının (A) bölümünde ise;  “…Diğer taraftan başvuru sahibi itirazen şikâyet dilekçesinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin analizlerinde aritmetik hata olduğu, işçilik ücretlerinde saatlik asgari ücretten düşük fiyatların esas alındığını ileri sürmekte olup, açıklama istenilen iş kaleminin 83 kalem olduğu, başvuru sahibinin hangi iş kalemine ilişkin analiz ya da analizlerde aritmetik hata olduğunu belirtmediği dikkate alındığında iddiasının somut olmadığı, bu nedenle başvurusunun reddi gerektiği değerlendirilmekle birlikte örnekleme yoluyla yapılan incelemede, …” ifadelerine yer verilerek, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının incelendiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin, itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde dile getirdiği iddiası kapsamında yapılan incelemeye göre;

 

            4734 sayılı Kanun’un 54. maddesinin birinci fıkrasında; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, 56. maddesinin birinci fıkrasında; idareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55. maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, ikinci fıkrasında ise; Kurumun itirazen şikâyet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceleyeceği hükmüne yer verilmiştir.

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; isteklilerin; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabileceği, 14. maddesinin birinci fıkrasında; idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması hallerinde veya şikâyet ya da itirazen şikâyet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği, 15. maddesinin birinci fıkrasında; Kuruma yapılan başvuruların, öncelikle 16. madde çerçevesinde inceleneceği, 16. maddesinin ikinci fıkrasında ise; başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçileceğihükmü yer almaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle; başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvuru dilekçesi ve içeriğinin, 4734 sayılı Yasa ve anılan Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu, başvuru sahibinin, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının içeriğini bilemeyecek durumda bulunduğu ve bu nedenle başvuruya konu iddiaları ile ilgili detaylı deliller sunmasının mümkün olamayacağı (başvuru sahibi tarafından, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının içeriği bilinemeyeceğinden) hususu dikkate alındığında, yukarıda belirtilen ve anılan Kurul kararında yer alan hususların, kararda yer almaması gerektiği yönündeki düşüncemle, “düzeltici işlem belirlenmesine” ilişkin karara katılıyorum.

 

 

                                                                       Erkan DEMİRTAŞ

                                                                            Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul