• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.I-292
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :89
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UY.I-292
Şikayetçi:
 Ok-Sa İnşaat Nakliye Turz.Tem. San. Ve Tic. Ltd. Şti., UĞUR MUMCU SOK. NO : 28/10 BÜYÜKESAT ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karabük Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü, Yenişehır Mahallesi Ali Reis Sokak No: 3/A 78100 KARABÜK
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.12.2012 / 40226
Başvuruya konu ihale:
 2012/129714 İhale Kayıt Numaralı "Karabük İli Eskipazar İlçesine Gençlik Merkezi Binası" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğütarafından 17.10.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Karabük İli Eskipazar İlçesine Gençlik Merkezi Binası” yapım ihalesine ilişkin olarak Ok-Sa İnşaat Nakliye Turz. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 21.11.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 06.12.2012tarih ve 40226sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4553sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan Kule İnşaat. Tic. Ltd. Şti.ne ait aşırı düşük teklif açıklamalarında; analizlerinin eksik olduğu, idarenin verdiği formata uygun olmadığı, söz konusu istekli ile idarenin metrajları arasında fark bulunduğu, açıklamalarında yer alan fiyat tekliflerinde malzeme ve işçiliğin ayrı ayrı gösterilmediği, bunlara ilişkin analiz sunulmadığı, idarece açıklama istenmeyen analiz girdileri için fiyat öngörülmemesinin iş kalemi için belirlenen birim fiyatı düşük gösterdiği, işçilik giderlerinin belirtilmediği, mevzuata uygun şekilde proforma fatura, fiyat teklifi sunulmadığı, sıva altı spot için montaj maliyetinin proforma faturada yer almadığı, açıklamalarda nakliyenin belirtilmediği, analizlerde ve fiyat teklif cetvelinde sunulan fiyatlarda aritmetik hata olduğu, çimento ve demir için ilan edilmiş fiyatları gösterir belgenin sunulmadığı, istekli tarafından teklif edilen tutarın resen düzeltildiği ve idare tarafından sorgulama yapılan kalemlerde eksiklik olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 60’ ıncı maddesinde,

 

          “İhale komisyonu verilen tekliflerden teklif fiyatı, Kurum tarafından belirlenen hesaplama yöntemine göre yapılan hesaplama sonucunda ortaya çıkan aşırı düşük teklif sınır değerinin altında olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenlere ilişkin;

           

           a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

          

          b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

           

          c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen analizlerin girdi maliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri,

             yazılı olarak ister.     

         

          (2) İhale komisyonu;

         

          a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

         

          b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

         

          c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

         

          Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları, isteklinin teklifinin hesaplanmasına dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeleri de dikkate almak suretiyle değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

         

          (3) Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır.” hükmü,

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin“Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” başlıklı 45 inci maddesinde,

 

“45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir.

45.1.3. İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

 

            a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

            b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri

            sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.

45.1.4. İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında;

            a) Teklif birim fiyatlı işlerde; her bir iş kaleminin yapım şartlarına, tarif ve içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

            b) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; iş kalemleri ve/veya iş gruplarının yapım şartlarına bağlı kalınarak, her iş kalemi/iş grubunun içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

            (Ek-Y.2)de yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi, isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen bu formata uygun olması gerekmektedir.

            İdare tarafından bütün iş kalemleri/iş grupları için tek bir analiz formatı düzenlenebileceği gibi, iş kalemleri/iş gruplarının yapım şartlarına göre birden fazla analiz formatı da düzenlenebilir. Ancak bu durumda, idare ihale dokümanında hangi analiz formatının hangi iş kalemleri/iş grupları için kullanılacağını belirtmek zorundadır.

            45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek: O-5, O-6, O-7) ve stok tespit tutanağı (Ek: O-8) sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.

            45.1.7. İstekliler tarafından, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması kabul edilecektir.

45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir.

 

            45.1.9. İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.

            …

            45.1.13.  Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada; sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

            İsteklinin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

            a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

            b. Fiyat teklifleri,

            c. Çimento ve demir ürünleri için üreticinin ilan edilmiş fiyat tarifeleri

            ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

            d. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

            e. Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları,

            f. Stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları,

            g. İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b. dir.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (45.1.13.1 – 45.1.13.8) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

            Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.

 

            Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen yapı elemanları için teklif edilen fiyatın, malzeme ve işçilik (gerekiyorsa nakliye de) fiyatlarının da belirtildiği proforma fatura veya fiyat teklifi ile belgelendirilmesi durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin ayrıca analiz sunulması zorunlu değildir.

45.1.13.1. Tedarikçi veya imalatçılardan alınan ve birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

45.1.13.2. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  toplam birim maliyet tutarının,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

İstekli tarafından teklif kapsamındaki harita, kadastro ve proje işlerine ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda sadece bu işlere ilişkin fiyat tekliflerinin sunulması yeterlidir.

45.1.13.3. İsteklinin teklifine konu çimento veya demir ürünlerine ilişkin açıklamalarında çimento veya demir ürünleri üreticisinin ilan edilmiş fiyat tarifelerini kullanması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunması yeterlidir.”açıklamaları yer almaktadır.

Başvuruya konu ihalenin“Karabük İli Eskipazar İlçesine Gençlik Merkezi Binası” yapım işi olduğu anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalede; teklif tutarı, geçerli teklifler dikkate alınarak hesaplanan 1.512.007,11TL sınır değerin altında kalan üç istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, söz konusu isteklilerden Yaman İnş. Tic. Ltd. Şti. ile 7K Öztürk İnş. Tic. Ltd. Şti.nin açıklamalarını sunmaması nedeniyle İhale Komisyonu tarafından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin açıklamaları uygun bulunan Kule İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2’nci maddesine uygun olarak sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan 38 iş kalemine ilişkin aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği anlaşılmıştır.

Kule İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;

 

Söz konusu istekli tarafından toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemlerine ait miktarlar ile bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetvelinin sunulduğu, hesap cetvelindeki toplam tutarın isteklinin teklif etmiş olduğu tutarı karşıladığı,

 

Anılan istekli tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanmış kâr ve genel gider içermeyen birim fiyatların üzerine, kendi belirlediği kâr ve genel gideri ilave ederek birim fiyatların oluşturulduğu 29 iş kalemine ilişkin Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.5 inci maddesine uygun olarak listenin sunulduğu,

 

 “Kat silmesi, Söve yapımı, Aliminyum kompozit panel cephe kaplaması, Konferans koltuğu”iş kalemleri için analiz düzenlendiği ve söz konusu iş kalemleri birim maliyetlerinin tevsik etmek amacıyla sunulan fiyat tekliflerinde işçilik, malzeme, montaj maliyetlerinin ayrı ayrı belirtildiği,

 

“Çakıl”iş kalemi için düzenlenen analizde yer alan ocakta çakıl bedelini tevsik etmek amacıyla proforma faturanın sunulduğu, iş kalemi içerisindeki nakliyeye ilişkin düzenlenen yardımcı analizin, idarece hazırlanmış olan analiz formatına uygun olduğu,

 

 276.202/A poz no’lu “42.000 BTU/H Split Klima” iş kalemine ilişkin analiz düzenlendiği, iş kaleminin birim maliyetini tevsik amacıyla sunulan proforma faturada Tebliğin 45.1.7’nci maddesine uygun olarak malzeme ve montaj bedelinin ayrı ayrı gösterildiği,

 

Y.23.014 poz no’lu “? 8- ?12 mm Beton çelik çubuğu, çubukların bükülmesi ve yerine konulması” iş kalemi ile Y.23.015 poz no’lu “? 14 - ?28 mm Beton çelik çubuğu, çubukların bükülmesi ve yerine konulması” iş kalemi için düzenlenen analizlerde yer alan “beton çelik çubuğu nervürlü ? 8- ?12 mm” ile“beton çelik çubuğu nervürlü ? 14 - ?32 mm” girdi fiyatlarının  Kardemir A.Ş. tarafından yayımlanan birim fiyatlar kullanılarak oluşturulduğu ve söz konusu istekli tarafından buna ilişkin belgenin açıklamamaları kapsamında sunulduğu,

 

“Hafriyat”iş kalemi için düzenlenen analizin idarece hazırlanmış olan analiz formatına uygun olduğu,

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından açıklamaları kapsamında sunulan fiyat teklifleri ile proforma faturaların Tebliğin yukarıda aktarılan 45.1.13.1’ inci ile 45.1.13.2’ inci maddelerinde yer alan açıklamalara uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yuvarlama ve aritmetik hata” başlıklı 39’uncu maddesinde yer alan  “…Birim fiyat teklif cetvellerinde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata yapan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır” açıklaması uyarınca aritmetik hatanın birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilen işlerde oluşabileceği anlaşılmış olup, söz konusu ihalenin anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle gerçekleştirildiği belirlendiğinden başvuru sahibinin fiyat teklif cetvelinde sunulan fiyatlarda aritmetik hata olduğu yönündeki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Ayrıca ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan analizlerde aritmetik hatanın bulunmadığı görülmüştür.

 

 İdare tarafından açıklama istenen iş kalemlerinden 9 tanesine ilişkin idare ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin metraj hesaplamalarının ve buna bağlı ortaya çıkan farkın gösterildiği tablo,

 

Poz no

İdare

Kule İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti.

Fark (yaklaşık)

 

Y.16.059/1A

1.772,67 m3

1.703,00 m3

%3,93 (-)

Y.23.015

65,802 Ton

65,00 Ton

%1,22 (-)

21.011

6.212,94 m2

6.093,00 m2

%1,93 (-)

27.525/1

5.448,671m2

5.380,00 m2

%1,26 (-)

Y.23.014

56,01 Ton

55,00 Ton

%1,80 (-)

25.048/4A

5.448,671 m2

5.380,00m2

%1,26 (-)

25.116/S

376,8 m2

380,00 m2

% 0,84 (+)

18.111/11

575,845 m2

581,00 m2

%0,89 (+)

27.528/3

2.840,808 m2

2975,00 m2

% 4,72 (+)

           

şeklindedir.

 

Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilen işlerde, idarece belirlenen miktarlar ile istekliler tarafından öngörülen miktarların bire bir örtüşmesi beklenmemekle birlikte, belirtilen miktarlar arasındaki sapmaların da makul düzeyde olması gerekmektedir.

 

Yapılan inceleme neticesinde; açıklama istenen iş kalemleri için Kule İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti.’nin bazı kalemlerde yapmış olduğu miktar hesabının, idare tarafından belirlenen miktarlardan yaklaşık %3,93 , %1,22, %1,93 gibi düşük oranlarda, bazı kalemlerde ise %4,72, %0,89 fazla belirlendiği görüldüğünden, bu farklılığın kabul edilebilir düzeyde olduğu anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, söz konusu istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olduğu belirlenmiş olup başvuru sahibinin iddiaları yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65’ inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54’ üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul