• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.I-311
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :20
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UY.I-311
Şikayetçi:
 Osman Samar, BÜYÜK ÇARŞI KAT:3 NO:101 MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Tcdd) 5. Bölge Taşınmaz Mallar Müdürlüğü, Inönü Istasyon 44070 MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.12.2012 / 41421
Başvuruya konu ihale:
 2012/143467 İhale Kayıt Numaralı "Malatya Loko Bakım Onarım Atölyesi İdari Bina Ve Puantörlük Binası Pencerelerinin Pvc Yapılması" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) 5. Bölge Taşınmaz Mallar Müdürlüğütarafından 23.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Malatya Loko Bakım Onarım Atölyesi İdari Bina ve Puantörlük Binası Pencerelerinin PVC Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Osman Samar’ın 29.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.12.2012 tarih ve 41421 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4767 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, bahse konu ihalede ihalenin Sağlampınar İnş. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak firmalarının belirlendiği, idarece aşırı düşük teklif açıklaması istenilen ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı, analizlerdeki işçilik ve metrajlarda eksiklik bulunduğu, söz konusu firmanın fatura girdilerinin son üç ayda olması gerekirken bir yıllık faturalar olabileceği, proforma faturaların opsiyonlu olup YMM/SMMM kaşeli olmadığı, daha birçok eksiklilerinin bulunmasına rağmen ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun“Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde,

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/12 md.) İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü,

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin yapım işlerinde “(Değişik: 30/07/2010 -27657 RG/ 2. md.) “Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” başlıklı 45’inci maddesinde;

            “…

            45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir.

            45.1.2.1. İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.

            Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.

            …

            45.1.3. İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

            …

            b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri

            sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.

            45.1.4. İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında;

            a) Teklif birim fiyatlı işlerde; her bir iş kaleminin yapım şartlarına, tarif ve içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

            …

            (Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi, isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen bu formata uygun olması gerekmektedir.

            İdare tarafından bütün iş kalemleri/iş grupları için tek bir analiz formatı düzenlenebileceği gibi, iş kalemleri/iş gruplarının yapım şartlarına göre birden fazla analiz formatı da düzenlenebilir.

            Ancak bu durumda, idare ihale dokümanında hangi analiz formatının hangi iş kalemleri/iş grupları için kullanılacağını belirtmek zorundadır.

            45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek: O-5, O-6, O-7) ve stok tespit tutanağı (Ek: O-8) sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.

           

            İş kalemleri/grupları için, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar esas alınarak teklif sunulmuş olmakla birlikte; yukarıda belirtildiği şekliyle liste halinde belirtilmemesi durumunda, söz konusu iş kalemleri/grupları için analiz sunulması zorunludur.

            …

            45.1.6. Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaraları da belirterek liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ve stok tespit tutanağı sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

            …

            45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir. Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

            45.1.9. (Değişik: 20/8/2011-28031 R.G./ 16 md.) İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.

            ….

            45.1.13.  Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada; sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

            …

            45.1.14. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (45.1.3 - 45.1.13) maddelerine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları idarece tanımlanan yapım şartlarına uymayan veya teknik şartnameye aykırı hususlar içeren isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.…”açıklaması yer almaktadır.

 

Bahse konu ihale “Malatya Loko Bakım Onarım Atölyesi İdari Bina ve Puantörlük Binası Pencerelerinin PVC Yapılması” işi olup, birim fiyat teklif almak suretiyle yapılan ihalede (20) adet ihale dokümanı satın alınmış/EKAP’tan e-imza kullanılmak suretiyle indirilmiş, 23.10.2012 tarihinde yapılan ihaleye (18) istekli katılmıştır. İhaleye teklif veren bu isteklilerden birisi teklif cetvelinde aritmetik hata olduğundan, diğeri ise birim fiyat teklif cetvelinde karalama, ayrıca iş deneyim belgesi tutarı yetersiz olduğundan değerlendirme dışı bırakılmış, geçerli teklifler üzerinden sınır değer belirlenerek sınır değerin altında teklif sunan Feyzi Arda Örün, Bora Gülbay, Ercan Gelmez, Sağlampınar İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ve Mehmet Ormangören firmalarının teklifinin aşırı düşük teklif olduğu tespiti yapılarak bu isteklilerden 31.10.2012 tarihinde tekliflerine açıklama getirmeleri istenilmiştir.

 

Açıklama istenilen iş kalemleri,

 

Sıra No

İş Kalemi No

İş Kalemi Tanımı

1

21.065

İş iskelesi 0-12.50 m yükseklikte (duvar için)  (m2)

2

27.560/7

Silikon esaslı dış cephe boyası (su bazlı) yapılması (m2)

3

28.097

4+4 mm çift cam penc. ünitesi (madeni konst. çıtayla) (m2)

4

V.0405

Kaba badana raspası yapılması

5

Y.23.241

Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) (PVC hammaddesi kurşun ihtiva etmeyen)not: tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı ik.

            Olarak belirlenmiştir.

 

            19.11.2012 tarihli ihale komisyonu kararıyla aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan isteklilerden Feyzi Arda Örün, Bora Gülbay, Ercan Gelmez firmaları aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap vermediklerinden, Mehmet Ormangören ise aşırı düşük teklif açıklamasında sunduğu analizlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı analizlerinde yer alan işçilik miktarlarından daha az işçilik miktarı öngördüğünden teklifi değerlendirme dışı bırakılmış, ihale aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan Sağlampınar İnş. San. Tic. Ltd. Şti.. üzerinde bırakılmıştır.

 

Sağlampınar İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasının incelenmesinde;

 

            Anılan istekli açıklama istenilen iş kalemlerinden 21.065 poz nolu iş iskelesi kurulması, 27.560/7 poz nolu Silikon esaslı dış cephe boyası (su bazlı) yapılması, 28.097 poz nolu 4+4 mm çift cam penc. ünitesi (madeni konst. çıtayla), Y.23.241 poz nolu Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması iş kalemlerinde analiz sunduğu, sunulan analizlerin idare ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı analizlerinde belirtilen analiz girdi ve miktarları ile örtüştüğü, işçilik dışındaki analiz girdileri fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yılı birim rayiçleri olduğu, analiz girdilerinde kullanılan rayiçlerin poz numaraları belirtilmek süratiyle açıklama ekinde sunulduğu, söz konusu analizlerde işçilik ücretlerinin yürürlükte olan saatlik asgari ücret düzeyinde belirlendiği, analiz ekinde anılan Bakanlığın birim fiyat analizlerine yer verildiği,

 

            V.0405 poz nolu “Kaba badana raspası yapılması” iş kaleminin açıklamasında anılan isteklinin söz konusu iş kalemine ilişkin analiz sunmadığı ancak anılan Tebliğinin 45.1.5 inci maddesi uyarınca bahse konu iş kalemine ilişkin olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü 2012 yılı “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, anılan isteklinin belirlediği “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatını oluşturduğu, söz konusu birim fiyatın açıklamasında Vakıflar Genel Müdürlüğünün “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandığını ve kendi belirlediği “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle birim fiyatın öngörüldüğünü belirtir bir listenin sunulduğu, teklif edilen birim fiyatın anılan Genel Müdürlüğün 2012 yılı birim fiyatının kârsız birim fiyatının üzerinde olduğunun görüldüğü,

 

            Bu haliyle yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının anılan mevzuat hükümlerine uygun olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı gibi anılan isteklinin açıklamalarının tamamını kamu kurumu birim fiyat ve rayiçlerine dayandırdığının görülmesi karşısında başvuru sahibinin anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasını tevsik etmek için sunduğu proforma faturaların opsiyonlu olup YMM/SMMM kaşeli olmadığı, daha birçok eksiklilerinin bulunmasına rağmen ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul