En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.I-321
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :30
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UY.I-321
Şikayetçi:
 Uçak Mühendislik İnşaat Ve Elekt. San.Tic. Ltd. Şti., TOYBELEN MAH. ANADOLU BULV. NO:295 SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları Genel Müdürlüğü Samsun 7. Bölge Müdürlüğü, Esenevler Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 380 55200 SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.12.2012 / 42432
Başvuruya konu ihale:
 2012/151986 İhale Kayıt Numaralı "İskilip-Çorum Devlet Yolu Proje Güzergahı Üzerinde Km:0+000-10+000 Arasında Bulunan,Yol Yapım Çalışmalarına Engel Olan Enerji Nakil Hattı Direklerinin Deplase İşleri" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından 06.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “İskilip-Çorum Devlet Yolu Proje Güzergahı Üzerinde Km:0+000-10+000 Arasında Bulunan Yol Yapım Çalışmalarına Engel Olan Enerji Nakil Hattı Direklerinin Deplase İşleri” ihalesine ilişkin olarak Uçak Mühendislik İnşaat ve Elekt. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 04.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.12.2012 tarih ve 42432 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4971 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatının aşırı düşük olduğu ve izahının mümkün olmadığı, anılan teklifte yer alan metrajlarda, teknik izahlarda veya birim maliyet analizlerinde eksiklik olduğu, bu hususların tekrar incelenmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            Birim fiyat üzerinden ihale edilen söz konusu işte, ihale üzerinde bırakılan isteklinin birim fiyat teklif cetvelini teklifi kapsamında sunduğu tespit edilmiş olup, bu cetvelin ihale dokümanı kapsamında verilen birim fiyat teklif cetveline uygun olduğu ve herhangi bir imalat miktarının düşürülmesinin söz konusu olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Yapılan incelemede, idare tarafında yaklaşık maliyetin %80’lik kısmına giren iş kalemlerinin belirlendiği ve bu çerçevede isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talep yazısı ekinde 13 iş kalemine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

            İhale üzerinde bırakılan istekli aşırı düşük teklif açıklama yazısı kapsamında;

           

            Sekizi malzeme, birisi montaj iş kalemi olmak üzere toplam 9 iş kalemine ilişkin olarak TEDAŞ 2012 yılı II. Bölge Birim Fiyatlarını esas almak suretiyle “kâr ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine kendi belirledikleri “kâr ve genel gideri” ilave ederek oluşturdukları birim fiyatlara ilişkin liste,

 

            İkisi montaj, birisi demontaj kalemi olmak üzere toplam 3 iş kalemine ilişkin (110, 76, 91 nolu kalemler) teklif edilmiş birim fiyatlara esas işçilik birim maliyetinin analiz edilerek hesaplandığını gösterir liste,

 

            55 nolu iş kalemine (tuvenan dolgulu kaplamasız kablo kanalı yapılması) ilişkin analiz kapsamında malzeme hesabı, kum ve tuvenan malzemeye ilişkin proforma fatura ve eki maliyet/satış tutarı tespit tutanakları,

 

Beton ve demir direkler temel hesabı,

 

Teklif fiyatının ayrıntılı bir şekilde gösterildiği ve 125.105,00 TL yüklenici kârının öngörüldüğü anlaşılan maliyet hesabı,

 

            İşçilik modülü çıktıları,

 

İstekli tarafından düzenlenmiş makine parkı listesi ve bu araçlara ilişkin SMMM onaylı alış faturaları,

 

            SMMM tarafından düzenlenmiş birtakım elektrik malzemelerine ilişkin tek sayfalık envanter listesi ile birtakım elektrik malzemelerine ilişkin SMMM onaylı alış faturaları

 

            sunmuştur.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

 

İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a)İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           

c)Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinde ise;

 

“45.1.2.2…..Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üneeşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir.

            …………

 

            45.1.3. İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri

sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.

……………

45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek: O-5, O-6, O-7) ve stok tespit tutanağı (Ek: O-8) sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.

………..

45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir. Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

             45.1.9. (Değişik: 20/8/2011-28031 R.G./ 16 md.) İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.

……………

 

45.1.13.  Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada; sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklinin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Çimento ve demir ürünleri için üreticinin ilan edilmiş fiyat tarifeleri

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

d. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

e. Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları,

f. Stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları,

g. İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b. dir.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (45.1.13.1 – 45.1.13.8) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.) (Ek: 20/8/2011-28031 R.G./ 17 md.) Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen yapı elemanları için teklif edilen fiyatın, malzeme ve işçilik (gerekiyorsa nakliye de) fiyatlarının da belirtildiği proforma fatura veya fiyat teklifi ile belgelendirilmesi durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin ayrıca analiz sunulması zorunlu değildir.”

45.1.13.1. Tedarikçi veya imalatçılardan alınan ve birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.” açıklaması yer almaktadır.

İhale konusu işte 125.105,00 TL kâr öngördüğü tespit edilen ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması yukarıda yer verilen mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde incelendiğinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin birim fiyat teklif cetvelindeki imalat miktarlarının idarenin ihale dokümanı kapsamında verdiği cetveldeki imalat miktarlarına eşit olduğu; ihale üzerinde bırakılan isteklinin birim fiyat teklif cetvelinde yer alan birim fiyatları ile açıklama kapsamındaki birim fiyatlarının uyumlu olduğu; açıklama istenilen 13 iş kaleminden dokuzuna ilişkin fiyatını TEDAŞ 2012 yılı II. Bölge Birim Fiyatlarını esas almak suretiyle “kâr ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine kendi belirlediği “kâr ve genel gideri” ilave ederek oluşturduğu ve buna ilişkin listeyi sunduğu; ikisi montaj, birisi demontaj kalemi (110, 76, 91 nolu kalemler) olmak üzere 3 iş kalemine ilişkin teklif edilmiş birim fiyatlara esas işçilik birim maliyetine ilişkin analizin sunulduğu,  bu analiz kapsamında esas alınan işçilik fiyatlarının ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin üzerinde olduğu; 55 nolu iş kalemine (tuvenan dolgulu kaplamasız kablo kanalı yapılması) ilişkin analiz kapsamında malzeme hesabının sunulduğu, maliyet hesabına ilişkin cetvelden ihale konusu işin gerçekleştirilmesine yönelik olarak toplam 10 işçi ve 2 ustanın çalıştırılacağının anlaşıldığı, bu iş kalemi kapsamında sunulan kum ve tuvenan malzemeye ilişkin proforma fatura ve eki maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.1 inci maddesine uygun olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde, anılan açıklamanın mevzuata uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul