• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.I-323
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :32
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UY.I-323
Şikayetçi:
 Aydın İnş.Elk.Turizm Tic. Ve San. Ltd. Şti. Tic.- Emir Şurdum , CAFERBEY MAH. KARTAL BULVARI NO : 58 KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü (Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı), Merkez Kampüsü Talas Yolu KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2012 / 41647
Başvuruya konu ihale:
 2012/67238 İhale Kayıt Numaralı "Erü.Besyo Çok Amaçlı Antreman Sahaları İnşaatı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığıtarafından 26.06.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “ERÜ. Besyo Çok Amaçlı Antreman Sahaları İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak idarenin 07.12.2012 tarihli “ihalenin iptali” kararı üzerine Aydın İnş. Elk. Turizm Tic. ve San. Ltd. Şti. & Emir Şurdum İş Ortaklığı 17.12.2012 tarih ve 41647 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2012/4808 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ihalesi yapılan ERÜ. Besyo Çok Amaçlı Antrenman Sahaları İnşaatı Yapım işi ihalesi ile ilgili olarak ilgili idarece verilen ihalenin iptal edilmesi kararının Kamu İhale Kanunu, mevzuatlara ve hukuka uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

          İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

26.06.2012 tarihinde yapılan ihaleye 9 istekli teklif vermiş olup, Atasel Ltd. Şti. & Sedat Çakmak İş Ortaklığı ve Penapen PVC Ltd. Şti. & Özkonak Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifleri bilanço ve eşdeğer belgeler için istenilen kriterleri sağlayamadığı için, Furkan Ltd. Şti.nin teklifi göstermiş olduğu anahtar teknik personel kendi şirketinde de çalıştığı için, Çelik Ltd. Şti.nin teklifi ise teminat mektubunda rakam ve yazı arasında uyumsuzluk olduğu için değerlendirme dışı bırakılmış, diğer 5 istekliye ait teklifler geçerli kabul edilerek ihale Ne-Sa Bina Onr. Yapı İnş. Tic. Ltd. Şti. & Mehmet BAŞOĞLU İş Ortaklığı üzerinde bırakılmış,

 

            Kesinleşen ihale kararının isteklilere tebliğinden sonra Aydın İnş. Elk. Trz. Tic. San. Ltd. Şti. & Emir ŞURDUM İş Ortaklığı tarafından önce idareye şikâyet başvurusunda daha sonrasında Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ve Kurumca 17.10.2012 tarih ve 2012/UY.I-4018 sayılı karar ile “Ne-Sa Bina Onarım Yapı Taahhüt Gıda Tic. Ltd. Şti. & Mehmet Başoğlu İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir” denilerek düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmiş,

 

            2012/UY.I-4018 sayılı Kurul kararı gereğince ihale komisyonu tarafından gerçekleştirilen düzeltici işlem sonucunda 14.11.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile ihale Aydın İnş. Elk. Trz. Tic. San. Ltd. Şti. & Emir ŞURDUM İş Ortaklığının üzerinde bırakılmış, Can İnşaat San. Tic. A.Ş. ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmiş ve karar 15.11.2012 tarihinde ihale yetkilisince onaylanmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeye davet edilmesi” başlıklı 68’inci maddesinde,

“(1) Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.”hükmü yer almakta olup anılan düzenlemeden, kesinleşen ihale kararının bildiriminden sonra ön mali kontrol yapılması gereken hallerde, ön mali kontrolün tamamlanmasından sonra, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşme imzalamaya davet edileceği anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kanun’un yukarıda anılan hükmü gereğince idare tarafından kesinleşen ihale kararının bildiriminden sonra ön mali kontrol yapılmış ve Erciyes Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın 06.12.2012 tarih ve 917 sayılı yazısında,

 

“14.01.2012 tarih ve 28173 mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlanan 2012 yılı yatırım programı kapsamında üniversitemizce beden eğitimi ve spor sektöründe gerçekleştirilmesi planlanan 1998H050160 proje numaralı açık ve kapalı spor tesisleri adı altındaki “Çok Amaçlı Antrenman Salonları İnşaatı” işinin 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre Açık İhale Usulü ile Aydın İnş. Elk. Turz. Tic. San.Tic.Ltd.Şti. ve Emir ŞURDUM ortak girişimine 6.434.0000.-TL (KDV Hariç) bedel ile ihale edilmesi, 5018 sayılı kanun gereğince çıkarılan “ İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların” 14 ve 17. maddeleri İle Erciyes Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinin 7 ve 9. maddelerine istinaden “ kontrol edilmiş ancak uygun görülmemiştir.”

Uygun görülmeme gerekçeleri şunlardır;

  1. )Kalkınma Bakanlığınca söz konusu projenin gerçekleştirilmesi için üniversitemize 2012-2014 döneminde toplamda 4.500.000.-TL bütçe ödeneği tahsis edilmiştir. 2012 yılı bütçesiyle bu iş için tahsis edilen ödenek miktarı ise 1.500.000.-TL’dir. Ancak söz konusu iş için idarece (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı) hazırlanan yaklaşık maliyet 8.548.256,93.- TL’dir. Görüleceği üzere bütçe ile verilen ödenekle idarece hazırlanan yaklaşık maliyet arasında çok ciddi fark vardır. Dolayısıyla idare burada 4734 sayılı kamu ihale kanunun 5. Maddesine göre; “ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz” hükmüne rağmen tahsis edilen ödeneğin yaklaşık iki katı tutarında bir yaklaşık maliyetle ihaleye çıkmış ve ödenek üstü yüklenmeye girişmiştir.
  2. )  Proje kapsamında idarece yapılan maliyet ve proje değişiklikleri 18.10.2012 tarih ve 28088 mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlanan “2012 Yılı Programı” ile 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”ın 7/d-2. Maddesi gereğince Kalkınma Bakanlığı onayına tabiidir. Söz konusu proje kapsamında idarece yapılan proje ve maliyet değişiklikleri Kalkınma Bakanlığınca onaylanmamıştır. Dolayısıyla böyle bir onay olmadan ihaleye çıkılması maddede zikredilen mevzuat düzenlemesine aykırıdır.

Yukarıda zikredilen mevzuat düzenlemeleri ve 25.10.2010 tarihli ve 2010/DK.D-162 sayılı Kamu İhale Kurumu düzenleyici kurul kararı göz önünde bulundurularak dairenizce yapılan söz konusu ihalenin sözleşmeye bağlanmadan iptal edilmesi; gerekli proje, maliyet ve bütçe ödeneği değişikliklerinin yapıldıktan sonra yeniden ihaleye çıkılması gerekmektedir.”denilmiştir.

 

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının 19.12.2012 tarih ve 1477 sayılı yazı ile Kurumumuza yollamış olduğu ihale işlem dosyası incelendiğinde, ihalenin iptal edildiği gerekçeli kararın dosya içerisinde yer almadığı tespit edilmiş ve 27.12.2012 tarih ve 4389-22399 sayılı yazı ile Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’nden “06.12.2012 tarih ve 917 sayılı ERÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın Ön Mali Kontrol yazısına istinaden ihale yetkilisince ihale kararının iptal edildiğine dair alınmış olan gerekçeli karar” istenilmiştir ve Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından alınan  03.01.2012 tarih ve 0008-0010 sayılı yazıda “19.12.2012 tarih ve 1477 sayılı yazımız ve eki belgelerinden anlaşılacağı üzere söz konusu ihale, Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın Dairemize göndertmiş olduğu 06.12.2012 tarih ve 917 sayılı Ön Mali Kontrol yazısında belirtilen gerekçelerle iptal edilmiştir. Söz konusu ön mali kontrol yazısında belirtilen gerekçelere Dairemizde aynen katıldığı için ihalenin iptal edilmesi amacıyla yeni bir gerekçeli karar alınmamış olup ön mali kontrol yazısındaki iptal gerekçelerine uyularak ihalenin iptaline karar verilmiştir. Bu aşama da ihale komisyonu tekrar toplanarak yeni bir karar alması ihale mevzuatı gereği mümkün değildir.” denilmiştir.

 

Üniversiteden gelen cevap yazısından anlaşılacağı üzere, ihalenin iptali ile ilgili olarak ihale yetkilisince gerekçeli bir karar alınmadığı ancak “Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı ve Harcama Yetkilisi” Fikret YAĞMUR tarafından imzalanmış olan Standart Form- KİK.019.2/Y “İhale İptal Kararının Bildirilmesi Formu” ile “ERÜ. Besyo Çok Amaçlı Antrenman Sahaları İnşaatı işine ait ihale, ihale yetkilisi tarafından ERÜ. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın ekteki 06/12/2012 tarih ve 917 sayılı Ön Mali Kontrol yazısına istinaden iptal edilmiştir.” denilerek ihalenin iptal edildiğinin isteklilere bildirildiği tespit edilmiştir.

 

Şikâyete konu “ERÜ. Besyo Çok Amaçlı Antrenman Sahaları İnşaatı Yapım İşi” anahtar teslimi götürü bedel ihale edilmiş olup Sözleşme Tasarısı’nın 9.2’nci maddesine işin süresi 800 gün olarak belirlenmiştir. İşe ait İdari Şartname’nin “Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar” başlıklı 45’inci maddesinde,

 

“45.2.Planlanan ödenek dilimleri

45.2.1.Bu iş için planlanan yıllık ödenek dilimleri aşağıdadır;

 

 

Yıllar

Ödenek %

2012

% 14

2013

% 43

2014

% 43

 

Şeklinde ödenek dilimleri düzenlenmiş ve 4734 sayılı Kanun’un 62’inci maddesinin

“Bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:

 

a) Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. İlk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin % 10’undan az olamaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.” hükmü gereğince yaklaşık maliyeti 8.548.256,93 TL olarak belirlenen ihale konusu iş için ihale onay belgesinde kullanılabilir ödenek tutarı 1.500.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

 

25.10.2010 tarih ve 2010/DK.D-162 sayılı Düzenleyici Kurul kararında,

 

“...

4734 sayılı Kanuna göre, isteklilerin tekliflerinin 37 ve 38 inci maddelere göre değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinin ihale komisyonun yetki ve sorumluluğunda olduğu, ihale komisyonunun gerekçeli kararının belirlenmesinden sonra ihale yetkilisinin karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylamak veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal etmek yetkisine sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda ihale komisyonunca verilen ihale kararının ihale yetkilisi açısından öneri niteliğinde olduğu, ihale yetkilisince yapılan incelemelerde eksiklik veya hatalar bulunduğu kanaatine varılması durumunda, ihale kararının iptal edebileceği, 45 inci madde de yer verilen düzenlemeden ise hukuken haklı sebeplerin bulunması halinde ihale yetkilisinin kararı ile sözleşme imzalamaktan imtina edilebileceği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, ihale kararının ihale yetkilisince onaylanmasının ardından ön mali kontrol aşamasında uygun görüş verilmediği ve ihale yetkilisinin bu görüşe katıldığı durumlarda veya ihale yetkilisince hukuka aykırılıkların res’en tespit edildiği durumlarda; tespit edilen hukuka aykırılıkların 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin 10 uncu fıkrasının (a) veya (b) bendleri uyarınca iptal veya düzeltici işlem verilmesini gerektirmesi şartıyla, ihale yetkilisince verilen onaylama kararının iptal edilebileceği sonucuna varılmıştır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin son fıkrası uyarınca, ihale yetkilisi veya ihale komisyonu tarafından hiçbir şekilde söz konusu ihalede itirazen şikayete konu işlem ve eylemlerle ilgili olarak alınan Kurul kararına aykırı şekilde işlem tesis edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Ayrıca, anılan Kanunun 45 inci maddesi uyarınca idarenin sözleşmenin yapılmasına ilişkin sorumluluğu ile 54, 55 ve 56 ncı maddeleri uyarınca şikayet ve itirazen şikayet başvurularına ilişkin hükümler saklıdır.

 

Sonuç olarak

 

1) İhale kararının onaylanmasından sonra, ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği durumlarda, ihale yetkilisinin görüşe katılmaması halinde ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanabileceğine;

 

2) İhale kararının onaylanmasından sonra, ön mali kontrol aşamasında uygun görüş verilmediği ve ihale yetkilisinin bu görüşe katıldığı veya ihale sürecindeki hukuka aykırılıkların ihale yetkilisince res’en tespit edildiği ve bu aşamada tespit edilen hukuka aykırılıkların iptal kararı verilmesini gerektirdiği durumlarda; ihale yetkilisince yetki ve usulde paralellik ilkesi gereği onaylama kararı iptal edilerek ihalenin iptaline karar verilebileceğine;

 

3) İhale kararının onaylanmasından sonra, ön mali kontrol aşamasında uygun görüş verilmediği ve ihale yetkilisinin bu görüşe katıldığı veya ihale sürecindeki hukuka aykırılıkların ihale yetkilisince res’en tespit edildiği ve bu aşamada tespit edilen hukuka aykırılıkların düzeltici işlem tesis edilmesini gerektirdiği durumlarda yetki ve usulde paralellik ilkesi gereği ihale yetkilisinin onaylama kararını iptal etmesinin ardından ihale komisyonunun tekrar toplanarak, daha önce aldığı kararı değiştirebileceğine veya kararında ısrar edebileceğine;

 

… karar verildi.”  denilmektedir.

 

İdare tarafından birden fazla yılı kapsayan bir yapım işi olarak ihaleye çıkılan ve yaklaşık maliyeti 8.548.256,93 TL olarak belirlenmiş olan ERÜ. Besyo Çok Amaçlı Antrenman Sahaları İnşaatı işi ile ilgili olarak, ön mali kontrol aşamasında Kalkınma Bakanlığınca söz konusu proje ile ilgili olarak tahsis edilmiş olan 4.500.000,00 TL tutarındaki toplam ödeneğin hesaplanmış olan yaklaşık maliyetin ancak yarısını karşıladığı, 4734 sayılı Kanun’un “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinin“Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.”hükmü gereğince yeterli ödeneği bulunmayan projeyle ilgili olarak ihaleye çıkılmasının mevzuata uygun olmadığı konusunda yapılan tespitlere ihale yetkilisinin de katıldığı, bu çerçevede 25.10.2010 tarih ve DK.D-162 sayılı Düzenleyici Kurul kararı da dikkate alındığında  söz konusu ihalenin iptal işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin ihalenin iptal edilmesine ilişkin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddialara ilişkin Kurul çoğunluğunca “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “Erü Besyo Çok Amaçlı Antrenman Sahaları Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak 9 adet ihale dokümanı satın alındığı/indirildiği, ihaleye 9 istekli tarafından teklif verildiği, Atasel Ltd. Şti.-Sedat Çakmak İş Ortaklığı ve Penapen PVC Ltd. Şti.-Özkonak Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın tekliflerinin “bilanço ve eşdeğer belgeler için istenilen kriterleri sağlayamadığı” gerekçesi ile, Furkan Ltd. Şti.’nin teklifinin “anahtar teknik personelin kendi şirketinde de çalıştığı” gerekçesiyle, Çelik Ltd. Şti.’nin teklifinin ise “teminat mektubunda rakam ve yazı arasında uyumsuzluk olduğu” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması sonrasında kalan beş teklifin geçerli teklif olarak kabul edildiği ve ihalenin Ne-Sa Bina Onr. Yapı Inş. Tic. Ltd. Şti.-Mehmet BAŞOĞLU iş ortaklığı üzerinde bırakıldığı,

 

Kesinleşen ihale kararının isteklilere tebliğinden sonra Aydın İnş. Elk. Trz. Tic. San. Ltd. Şti.-Emir ŞURDUM İş ortaklığı tarafından Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması üzerine Kurulca verilen 17.10.2012 tarih ve 2012/UY.I-4018 sayılı karar ile “Ne-Sa Bina Onarım Yapı Taahhüt Gıda Tic. Ltd. Şti. -Mehmet Başoğlu İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedirniteliğindekikararın idarece uygulanmasına yönelik ihale komisyonu tarafından gerçekleştirilen düzeltici işlem sonucunda 14.11.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin kalan dört geçerli teklif arasında kalan Aydın Inş. Elk. Trz. Tic. San. Ltd. Şti.-Emir ŞURDUM İş ortaklığının üzerinde bırakıldığı, Can İnş. San. Tic. A. Ş.’nin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği,

 

Ancak, 06.12.2012 tarih ve 917 sayılı Ön Mali Kontrol yazısına istinaden ihalenin iptal edildiği,

 

Anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeye davet edilmesi” başlıklı 68 inci maddesindeki hükmü gereğince idare tarafından kesinleşen ihale kararının bildiriminden sonra ön mali kontrol yapılmış ve Erciyes Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 06.12.2012 tarih ve 917 sayılı yazısında ;

 

“14.01.2012 tarih ve 28173 mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlanan 2012 yılı yatırım programı kapsamında üniversitemizce beden eğitimi ve spor sektöründe gerçekleştirilmesi planlanan 1998HÖ5Ö160 proje numaralı açık ve kapalı spor tesisleri adı altındaki“Çok Amaçlı Antrenman Salonları İnşaatı” işinin 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre Açık İhale Usulü ile Aydın İnş. Elk. Turz. Tic. San. Tic. Ltd. Şti., ve Emir ŞURDUM ortak girişimine 6.434.0000.-TL (KDV Hariç) bedel ile ihale edilmesi, 5018 sayılı kanun gereğince çıkarılan “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların ”14. ve 17. maddeleri İle Erciyes Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinin 7 ve 9. maddelerine istinaden “ kontrol edilmiş ancak uygun görülmemiştir”.

Uygun görülmeme gerekçeleri şunlardır;

 

1) Kalkınma Bakanlığınca söz konusu projenin gerçekleştirilmesi için üniversitemize 2012­-2014döneminde toplamda 4.500.000.-TL bütçe ödeneği tahsis edilmiştir. 2012 yılı bütçesiyle bu iş için tahsis edilen ödenek miktarı ise 1.500.000.-TL 'dir. Ancak söz konusu iş için idarece (Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığı) hazırlanan yaklaşık maliyet 8.548.256,93.- TL’dir. Görüleceği üzere bütçe ileverilen ödenene idarece hazırlanan yaklaşık maliyet arasında çok ciddi fark vardır. Dolayısıyla idare burada 4734 taydı kamu ihale kanunun 5. Maddesine göre; "ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz" hükmüne rağmen tahsis edilen ödeneğin yaklaşık iki katı tutarında bir yaklaşık maliyetle ihaleye çıkmışve ödenek üstü yüklenmeye girişmiştir.

2) Proje kapsamında idarece yapılan maliyet ve proje değişiklikleri 18.10.2012 tarih ve 28088 mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlanan “2012 Yılı Programıile 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”ın 7/d-2. Maddesi gereğince Kalkınma Bakanlığı onayına tabiidir. Söz konusu proje kapsamında idarece yapılan proje ve maliyet değişiklikleri Kalkınma Bakanlığıncaonaylanmamıştır. Dolayısıyla böyle bir onay olmadan ihaleye çıkılması maddede zikredilen mevzuat düzenlemesine aykırıdır.

Yukarıda zikredilen mevzuat düzenlemeleri ve 25.10.2010 tarihli ve 2010/DK.D-162 sayılı Kamu İhale Kurumu düzenleyici kurul karan göz önünde bulundurularak dairenizce yapılan söz konusu ihalenin sözleşmeye bağlanmadan iptal edilmesi; gerekli proje, maliyet ve bütçe ödeneği değişikliklerinin yapıldıktan sonra yeniden ihaleye çıkılması gerekmektedir.” denilmiştir.

 

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının 19.12.2012 tarih ve 1477 sayılı yazı ile Kurumumuza yollamış olduğu ihale işlem dosyası incelendiğinde, ihalenin iptal edildiği gerekçeli kararın dosya içerisinde yer almadığı tespit edilmiş ve 27.12.2012 tarih ve 4389-22399 sayılı yazı ile Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’nden 06.12.2012 tarih ve 917 sayılı ERÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın Ön Mali Kontrol yazısına istinaden ihale yetkilisince ihale kararının iptal edildiğine dair alınmış olan “gerekçeli karar” istenilmiştir ve Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından alınan 03.01,2012 tarih ve 0008-0010 sayılı yazıda, 19.12.2012 tarih ve 1477 sayılı yazımız ve eki belgelerinden anlaşılacağı üzere söz konusu ihale, Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Dairemize göndermiş olduğu 06.12.2012 tarih ve 917 sayılı Ön Mali Kontrol yazısında belirtilen gerekçelerle iptal edilmiştir. Söz konusu ön mali kontrol yazısında belirtilen gerekçelere Dairemizde aynen katıldığı için ihalenin iptal edilmesi amacıyla yeni bir gerekçeli karar alınmamış olup ön mali kontrol yazısındaki iptal gerekçelerine uyularak ihalenin iptaline karar verilmiştir. Bu aşama da ihale komisyonu tekrar toplanarak yeni bir karar alınması ihale mevzuatı gereği mümkün değildir.” denilmiştir.

 

Üniversiteden gelen cevap yazısından anlaşılacağı üzere, ihalenin iptali ile ilgili olarak ihale yetkilisince gerekçeli bir karar alınmadığı ancak “Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı ve Harcama Yetkilisi” Fikret YAĞMUR tarafından imzalanmış olan Standart Form- KİK.019.2/Y “ihale iptal Kararının Bildirilmesi Formu” ile “ERÜ. Beyso Çok Amaçlı Antrenman Sahaları İnşaatı işine ait ihale,ihale yetkilisi tarafından ERÜ. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın ekteki 06/12/2012 tarih ve 917 sayılı Ön Mali Kontrol yazısına istinaden iptal edilmiştir.”denilerek ihalenin iptal edildiğinin isteklilere bildirildiği tespit edilmiştir.

 

            5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003 tarihinde kabul edilmiş olup bütünüyle 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanunun "Ön mali kontrol" başlıklı 58 inci maddesinde;

 

Ön malî kontrol, harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile malî hizmetler birimi tarafından yapılan kontrolleri kapsar.

 

Ön malî kontrol süreci, malî karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur.

 

Kamu idarelerinde ön malî kontrol görevi, yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür.

 

Harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılacak asgarî kontroller, malî hizmetler birimi tarafından ön malî kontrole tâbi tutulacak malî karar ve işlemlerin usul ve esasları ile ön malî kontrole ilişkin standart ve yöntemler Maliye Bakanlığınca belirlenir. Kamu idareleri, bu standart ve yöntemlere aykırı olmamak şartıyla bu konuda düzenleme yapabilir.

 

Hükümleri yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun“Sözleşmeye davet” başlıklı 42 nci maddesinde ise, “41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye teklif tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. (...)”hükmü bulunmaktadır.

 

Yukarıda verilen 5018 sayılı Kanunun 58 inci maddesi gereği Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve 31.12.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların “Tanımlar”başlıklı 3 üncü maddesinde;

 

Ön Mali Kontrol:İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrolünü ifade eder”denilmektedir.

 

Yine aynı Esasların“Kapsam” başlıklı 10 uncu maddesinde ön mali kontrolün 3 üncü maddede tanımlanan çerçevede harcama birimleri tarafından yapılan kontrollerden oluştuğu, ön mali kontrolün niteliği başlıklı 11 inci maddesinde ise; “ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilip verilmemesi, danışma ve önleyici niteliği haiz olup, mali karar ve işlemlerin harcama yetkilisi tarafından uygulanmasında bağlayıcı değildir” denilmektedir.

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunundan 2 yıl sonra uygulamaya konulmuş ve mali alanı düzenleyen genel bir Kanundur. 4734 sayılı Kanun ise ihale mevzuatını düzenleyen özel bir kanundur. Bu Kanunun 41 inci maddesinde kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesini ve akabinde sözleşmeye davet konusu düzenlenmektedir. İhale komisyonca alman ve ihale yetkilisinin onayı ile kesinleşen ihale kararlarında ne gibi düzeltici işlemler yapılacağı 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendindeki"İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine karar verilir" hükmü ile açıkça belirtilmektedir. Görüleceği üzere ihale komisyonca alınan ve ihale yetkilisinin onayı ile kesinleşen ihale kararlarında anılan Kanunun 41 inci maddesine göre ön mali kontrol neticesinde verilen kararla ilgili olarak ihale komisyonu, ihale yetkilisi ve idare tarafından herhangi bir karar verileceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde ihalenin, bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemler olarak tanımlandığı ve bu Kanuna göre yapılacak olan ihalelerde ihale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere oluşturulan ihale komisyonu dışında, başka adlar altında komisyonlar kurulamayacağı ilgili uygulama yönetmeliklerinde hüküm altına alınmıştır.

 

Ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilip verilmemesi, danışma ve önleyici niteliğe haiz olup, mali karar ve işlemlerin harcama yetkilisi tarafından uygulanmasında bağlayıcı olmadığı gibi, ön malî kontrol sonucunda verilen görüşe istinaden ihale komisyonunca tekliflerin yeniden değerlendirilebileceğine dair 4734 sayılı Kanunda açık bir düzenlememe bulunmadığından ihale sonucunu değiştirecek şekilde düzeltici işlem belirlenmesi sonucunu doğuracak şekilde ihale komisyonunun daha önce aldığı kararı değiştirebilmesi ve tekrar ihale yetkilisinin onayına sunabilmesi anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendine göre de mümkün olmadığından, bu şekilde yapılacak olan uygulamanın anılan Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelerden idarelerin eşit muamele ve saydamlık ilkelerine de açıkça aykırılık oluşturacağı değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin son fıkrası uyarınca, ihale yetkilisi veya ihale komisyonu tarafından hiçbir şekilde söz konusu ihalede itirazen şikayete konu işlem ve eylemlerle ilgili olarak ihale yetkilisi tarafından onaylanan kesinleşen ihale kararına aykırı şekilde işlem tesis edilmesi mümkün bulunmadığından ve inceleme konusu ihalede ön malî kontrol sonucunda verilen görüşün danışma ve önleyici niteliğinde olduğu ve malî karar ve işlemlerin harcama yetkilisi tarafından uygulanmasında bağlayıcı olmadığı dikkate alındığında, söz konusu ihaleye ilişkin ön mali kontrol sonucuna göre ihale sonucunun değişemeyeceği değerlendirildiğinden, başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak iptal kararının iptali yönünde karar verilmesi gerektiği yönündekidüşüncem ile, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki karara katılmıyorum.

         

 

                                                                                           Ali Kemal AKKOÇ                           

                                                                                                    Kurul Üyesi                               

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul