En son güncellemeler 22 Ocak 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.I-385
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :12
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UY.I-385
Şikayetçi:
 Gündoğu İnş. Mim. Müh. Pet. Ürn. San. Tic. Ltd. Şti., PAYAS MAH. S. EYYUBİ BILV. DİCLEKENT PETROL PLAZA NO : 65/2 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Hatay Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü, Kanatlı Mahallesi Atatürk Caddesi No: 55 31020 HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.12.2012 / 42828
Başvuruya konu ihale:
 2012/55666 İhale Kayıt Numaralı "Hatay-Erzin 500 Seyirci Kapasiteli Spor Salonu Yapım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Hatay Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğütarafından 30.05.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Hatay-Erzin 500  Seyirci Kapasiteli Spor  Salonu Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Gündoğu İnş. Mim. Müh. Pet. Ürn. San. Tic. Ltd. Şti.nin 10.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.12.2012 tarih ve 42828 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5067 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan açıklamanın Tebliğ'in 45'inci maddesine uygun olmadığı, işçilik ücretlerinin saatlik asgari ücretin altında kaldığı, açıklamanın uygun bulunmayarak teklifin reddedilmesi gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

           

            Şikâyete konu ihaleye ilişkin olarak Tenka İnş. Taah. Nak. İth. İhr. Mak. Mon. Kav. Giy. ve Tic. Ltd. Şti. 03.09.2012 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, yapılan inceleme neticesinde Kurul tarafından 10.10.2012 tarih ve 2012/UY.I-3909 sayılı kararla düzeltici işlem belirlendiği, anılan karar içerisinde idare tarafından Kamu İhale Tebliği’nin 38’inci maddesi uyarınca hazırlanması gereken tabloların hazırlanmadığının tespit edildiği, anılan tabloların hazırlanarak yeniden aşırı düşük teklif sorgulaması işlemini gerçekleştirmesi gerektiğinin belirtildiği anlaşılmıştır.

 

            İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, idare tarafından sıralı analiz girdileri tablolarının mevzuata uygun şekilde oluşturulduğu, söz konusu tablolar içerisinde açıklanmasına gerek bulunmayan analiz girdilerinin belirlendiği, söz konusu analiz girdileri ve açıklanması istenilen iş kalemlerini de kapsayan 09.11.2012 tarihli ve 5138 sayılı aşırı düşük teklif sorgu yazısının Tenka İnş. Taah. Nak. İth. İhr. Mak. Mon. Kav. Giy. ve Tic. Ltd. Şti.ne gönderildiği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesinde, “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”hükmü yer almakta olup, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesinde aşırı düşük tekliflerin belirlenmesinde, aşırı düşük teklif sorgulama yazılarının düzenlenmesinde, istekliler tarafından açıklamaların hazırlanması ve idareler tarafından değerlendirilmesinde uyulması gereken usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

İdarenin aşırı düşük sorgu yazısı ekinde yer alan bilgiler incelendiğinde, toplam 25 iş kalemine ilişkin olarak açıklama talep edildiği, yazı ekinde açıklanması gereken ve gerekmeyen analiz girdilerine de ayrıca yer verildiği anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan açıklama incelendiğinde, 18.071/1/MK, 18.071/2/MK, 18.456/1, 19.055/A3, 21.011, 21.017/1, 23.051, 25.034/2 25.116/S, 27.531/MK, Y.16.055/A, Y.16.058/1A, 17.155/MK, Y.23.014, Y.23.081, Y.23.176 ve 165-1006 poz nolu iş kalemlerine yönelik olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve DLH Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan karsız birim fiyatların kullanıldığının belirtildiği tespit edilmiş olup, Tebliğ’in 45.1.5’inci maddesi gereğince anılan iş kalemlerine ilişkin olarak analiz sunulmasına gerek bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

15.140/5-analiz kalemine ilişkin olarak sunulan analiz incelendiğinde, işçilik girdilerinin saatlik asgari ücret üzerinden hesaplandığı, kırmataş malzemesinin de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları doğrultusunda hesaplandığı anlaşılmış söz konusu analizin idarenin yaklaşık maliyetinde yer alan analize uygun olduğu görüldüğünden söz konusu kaleme ilişkin yapılan açıklama da mevzuata uygun bulunmuştur.

 

            15.140/4-Analiz poz nolu iş kalemine ilişkin yapılan açıklama incelendiğinde, girdilerin cinslerinin ve miktarlarının yaklaşık maliyetle uyumlu olduğu, tüm girdi maliyetleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan birim fiyatların kullanıldığı anlaşılmış olup, anılan kaleme ilişkin açıklama mevzuata uygun bulunmuştur.

 

            18.233/6A-analiz poz nolu iş kalemine yönelik sunulan analiz incelendiğinde, işçilik giderlerine saatlik asgari ücret üzerinden bedel öngörüldüğü, diğer girdilere ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan birim fiyatların kullanıldığı anlaşılmış olup, anılan kaleme ilişkin açıklama mevzuata uygun bulunmuştur.

 

            19.053/2-Analiz poz nolu iş kalemine yönelik sunulan analiz incelendiğinde, işçilik giderlerine saatlik asgari ücret üzerinden bedel öngörüldüğü, diğer girdilere ilişkin olarak Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan birim fiyatların kullanıldığı anlaşılmış olup, anılan kaleme ilişkin açıklama mevzuata uygun bulunmuştur.

 

            ELK-Scorboard poz nolu iş kalemine ilişkin sunulan açıklama incelendiğinde, anılan iş kalemine ilişkin olarak Skorled Elek. Tek. Taah. İth. İhr. Ltd. Şti. tarafından verilen fiyat teklifinin sunulduğu, malzeme bedeline 10.000,00 TL; montaj ve nakliye bedeline 1.000,00 TL bedel öngörüldüğü, anılan teklifin alt kısmına “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ifadesinin yazılarak SMMM tarafından kaşelenip onaylandığı tespit edilmiştir.

 

            Tebliğ’in 45.1.13.2’nci maddesi gereğince şekil şartlarına uygun fiyat tekliflerinin tek başına yeterli görüldüğü, idarenin bir uyumsuzluk durumunda tutanakları SMMM’den talep edebileceği hususları birlikte değerlendirildiğinde idare tarafından tutanakların istenmeyerek açıklamanın bu haliyle kabul edilmesi işleminde mevzuata aykırılık tespit edilmemiştir.

 

            Y.23.015 poz nolu iş kalemine ilişkin sunulan açıklama incelendiğinde, işçilik giderlerinin saatlik asgari ücret üzerinden hesaplandığı, 03.651 (Y) girdisine ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan birim fiyatın kullanıldığı, 04.254 nolu girdiye ilişkin olarak da piyasadan teklif alındığı, alınan teklifin Tebliğin 45’inci maddesinde yer alan şekil şartlarına uygun olduğu tespit edilmiş olup anılan kaleme ilişkin açıklamanın mevzuata uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, başvuru sahibi tarafından teklif edilen demir imalatlarına ilişkin olarak ayrı bir nakliye analizi de yapıldığı tespit edilmiş olup söz konusu analizin 300 Ton demir için yapıldığı, proforma faturanın alındığı şirketin bulunduğu yerden Erzin ilçesine kadar olan 50 km uzaklığın formül içerisine yazıldığı da anlaşılmıştır. 

 

            ÖBFA-10 poz nolu iş kalemine ilişkin olarak sunulan analiz incelendiğinde, işçilik ücretlerinin saatlik asgari ücret üzerinden hesaplandığı, diğer girdilere ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan birim fiyatların kullanıldığı tespit edilmiş olup, açıklamanın idare tarafından uygun görülmesi işleminde mevzuata aykırılık tespit edilmemiştir.

 

            Y.16.059/1A poz nolu iş kalemine ilişkin olarak sunulan açıklama incelendiğinde, işçilik giderlerinin saatlik asgari ücret üzerinden verildiği, vibratörün giderine ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan birim fiyatın kullanıldığı, C30/37 beton harcına ilişkin olarak LMB İnş. ve Gıda Ltd. Şti. tarafından sunulan teklife yer verildiği, anılan teklifin Tebliğ’in 45’inci maddesinde yer alan şekil şartlarına uygun olduğu, analiz içerisinde yer alan girdi miktarlarının yaklaşık maliyetle uyumlu olduğu anlaşılmıştır.  Ancak, alınan fiyat teklifi içerisinde, nakliyenin dahil olduğunun belirtilmediği, halbuki Y.16.059/1A pozuna ilişkin olarak yapılan analiz içerisinde C 30/37 beton harcının nakliyesinin ve pompaj bedelinin dahil olması gerektiği, isteklinin de açıklaması içerisinde söz konusu bedeli nakliye dahil şekilde analiz içerisinde beyan ettiği anlaşılmıştır. LMB İnş. ve Gıda Ltd. Şti.den alınan teklifin nakliye dahil olduğuna ilişkin olarak herhangi bir ifade bulunmaması nedeniyle nakliye hariç şekilde yorumlanması gerekeceğinden, beton harcına ilişkin yapılan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Skorbord temini için alınan teklifte nakliyenin dahil olduğunun ayrıca belirtildiği, demir iş kalemine ilişkin alınan teklifte nakliye dahil olduğuna ilişkin bir ibare bulunmadığından isteklinin ayrı bir nakliye analizi yaptığı hususlarının nakliye dahil ibaresinin yer almaması durumunun nakliye hariç şeklinde yorumunu destekler nitelikte olduğu da anlaşılmıştır.

 

            Bununla birlikte, yapılacak incelemede açıklanması istenilen iş kalemlerine ilişkin olarak isteklinin miktarları ile idarenin yaklaşık maliyetteki miktarlarının uyumluluğunun incelenmesi gerekmektedir.

 

            Kurul’un istikrar kazanmış kararları doğrultusunda uygulama projesi ile çıkılan anahtar teslimi götürü bedel işlerde %10’a kadar hata payının öngörüldüğü kabulüyle istekli ile yaklaşık maliyet arasında bu miktarın üzerinde miktar farkı olan tek kalemin 15.140/4/Analiz poz nolu dolgu malzemesinin temin edilerek, makine ile serme sulama sıkıştırma yapılması iş kalemine ilişkin olduğu, yaklaşık maliyette belirlenen miktarın 1096,70 m3 olduğu, isteklinin belirlediği miktarın 650 m3 olduğu, aradaki farkın yaklaşık maliyete oranının yüzdesinin %41 olduğu anlaşılmıştır. Anılan kalem dışındaki metrajların yaklaşık maliyetle uyumlu olduğu da tespit edilmiş olup söz konusu %41’lik farkın makul ve kabul edilebilir bir fark olmadığı anlaşıldığından uygun görülmemesi gerekmektedir.

 

Beton imalatına ilişkin olarak sunulan proforma faturada nakliye bedelinin dahil edilmemesi, 15.140/4/analiz poz nolu iş kaleminde oluşan %41’lik miktar farkından dolayı ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklamasının uygun görülmemesi gerekmektedir.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli olan Tenka İnş. Taah. Nak. İth. İhr. Mak. Mon. Kav. Giy. ve Tic. Ltd. Şti.nin açıklamasının uygun bulunmayarak teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:

 

GEREKÇEDE KISMEN KARŞI OY

 

            Başvuru sahibinin iddiasının Kurul tarafından değerlendirilmesi sonucunda; ihale üzerinde bırakılan istekli Tenka İnş. Taah. Nak. İth. İhr. Mak. Mon. Kav. Giy. ve Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmayarak teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususunda “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin başvuru dilekçesinde dile getirdiği iddiası kapsamında Kurulca verilen kararın “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki kısmına katılmakla birlikte;

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre;

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığına ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen kararda; “….Kurul’un istikrar kazanmış kararları doğrultusunda uygulama projesi ile çıkılan anahtar teslimi götürü bedel işlerde %10 a kadar hata payının öngörüldüğü kabulüyle istekli ile yaklaşık maliyet arasında bu miktarın üzerinde miktar farkı olan tek kalemin 15.140/4/Analiz poz no’lu dolgu malzemesinin temin edilerek, makine ile serme sulama sıkıştırma yapılması iş kalemine ilişkin olduğu, yaklaşık maliyette belirlenen miktarın 1096,70 m3 olduğu, isteklinin belirlediği miktarın 650 m3 olduğu, aradaki farkın yaklaşık maliyete oranının yüzdesinin % 41 olduğu anlaşılmıştır. Anılan kalem dışındaki metrajların yaklaşık maliyetle uyumlu olduğu da tespit edilmiş olup söz konusu % 41 lik farkın istikrar kazanmış kurul kararları doğrultusunda uygun görülmemesi gerekmektedir.” şeklinde belirtilen gerekçe de ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunmama gerekçeleri arasında sayılmıştır.

 

Kurul tarafından yukarıda belirtilen gerekçenin anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunmama gerekçeleri arasında sayılmaması gerektiği yönündeki görüşümüzle alınan Kurulun çoğunluk kararına aşağıda açıklanan nedenlerle katılmıyoruz:

 

1) Aşırı düşük teklif sorgulaması teklif fiyatı idarece belirlenen sınır değerin altında olan isteklilerin teklif ettikleri bedelle ihale konusu işin sözleşmesine, teknik şartnamesine, mahal listesine ve projesine uygun olarak yapılmasının mümkün olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır. İhale komisyonunca teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen isteklilerden idarece hesaplanan yaklaşık maliyetin % 80’ini oluşturan iş kalemleri veya gruplarına ilişkin Kamu İhale Genel Tebliğinin 45 inci maddesinde yer alan açıklamalara uygun olarak açıklamada bulunmaları istenilmektedir.  

 

İsteklilerden açıklamada bulunmaları istenilen her bir iş kaleminin veya grubunun gerek yaklaşık maliyet içerisindeki ağırlığı gerekse isteklilerin teklif bedeli içerisindeki ağırlığı birbirinden farklılık göstermektedir.

 

İstekliler tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarında teklif bedelini oluşturan imalat miktarlarının bazı iş kalemlerinde idarece yaklaşık maliyetin bulunmasında kullanılan imalat miktarlarından fazla hesaplanması, bazı iş kalemlerinde eşit hesaplanması diğerlerinde ise eksik hesaplanması olağan bir durumdur.

 

Aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan bir istekli tarafından açıklama istenilen bir iş kaleminin miktarının düşük hesaplanmasının isteklinin teklif bedelinin düşük hesaplanmasına yol açacağı ne kadar açıksa, açıklama istenilen başka bir iş kaleminin miktarının fazla hesaplanmasının da teklif bedelinin yüksek hesaplanmasına yol açacağı o kadar açıktır.

 

Dolayısıyla bir teklifin aşırı düşük olup olmadığına ilişkin kararın, isteklilerce hesaplanan miktarlar ile idarece hesaplanan miktarlar arasındaki farkın oranına bakılarak değil, açıklama istenilen tüm iş kalemlerine ilişkin miktar farklılıklarının toplam teklif bedeli üzerindeki etkisi dikkate alınarak, miktar farklılıkları nedeniyle teklif bedelinin makul sayılamayacak ölçüde düşük hesaplanıp hesaplanmadığına bakılarak verilmesi gerekmektedir.

 

2) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde idare tarafından hesaplanan miktarların isteklilere ihale dokümanında verilmediği ve her türlü miktarın uygulama proje üzerinden hesabının isteklilerin kendisine bırakıldığı, mühendislik disiplini ve bilimsel hesaplama yöntemlerinin doğasında var olan hassasiyet düzeyi belirsizliği de dikkate alındığında istekliler ve idarelerin her biri tarafından ayrı ayrı yapılan hesaplamalarda aynı sonuçların elde edilmesinin beklenmemesi gerekmektedir.

 

İhaleye katılan isteklilere idarece verilen uygulama projelerinin detay düzeyi ve somutluğu dikkate alındığında ise bu farklılıkların belirli bir tolerans düzeyinin dışında olmaması gerekmektedir.

 

Yapım işleri ihalelerinde isteklilerce yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45 inci maddesindeki açıklamalar uyarınca değerlendirilmesi gerekmekte olup, idarece açıklama istenen iş kalemlerinden herhangi birine ilişkin makul farklılığın oranının ne olduğuna ve böyle bir değerlendirmenin işin bütünü dikkate alınmadan yapılmasına ilişkin bir düzenleme bulunmadığından miktar farklılıkları nedeniyle isteklinin işin bütününe vermiş olduğu fiyat teklifinde toplamda maliyet avantajı elde edip etmediği ve bu maliyet avantajının isteklinin teklifinin aşırı düşük olmasına neden olacak ölçüde olup olmadığına bakılarak karar verilmesinin hakkaniyete daha uygun olacağı açıktır.

 

İncelenen ihalede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında pursantaj cetvelinin % 7,6883 ünü oluşturan “Altyapı ve Çevre Tanzimi İmalatları” içinde yer alan 15.140/4/Analiz poz no’lu “Dolgu Malzemesinin Temin Edilerek, Makine ile Serme Sulama Sıkıştırma Yapılması” iş kalemine ilişkin yaklaşık maliyet içeriğinde idarece belirlenen miktarın 1096,70 m3 olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin belirlediği bu iş kalemine ilişkin belirttiği miktarın 650 m3 olduğu, aradaki farkın yaklaşık maliyete oranının yüzdesinin % 41 olduğu anlaşılmasına rağmen, inşaat iş kalemlerine ilişkin açıklama istenilen 25 iş kalemine ait miktarlar ile aynı iş kalemlerine ilişkin idarece tespit edilen miktarlar karşılaştırıldığında; 24 iş kalemi için idarenin miktarlarının isteklinin miktarlarından fazla olduğu görülmektedir. Bu miktar farklılıklarının, isteklinin söz konusu 25 iş kalemi için teklif ettiği fiyatlarla çarpımı sonucunda ise isteklinin bu miktar farklılıklarından avantaj sağlamadığı, aksine bu duruma ilişkin metraj farklılığından doğan 1.425.474,90 TL lik tutar fazlalığının isteklinin teklifine olumsuz etki yaptığının değerlendirildiği bu durumda, açıklama istenen iş kalemleri açısından isteklinin teklifinin aşırı düşük olarak kabul edilmesi uygun değildir.

 

Açıklanan nedenlerle, yukarıda aktarılan gerekçenin anılan isteklinin aşırı düşük açıklamalarının uygun olmadığına ilişkin Kurul kararı gerekçeleri içinde yer almaması gerektiği yönündeki düşüncemizle Kurul kararına katılıyoruz.

 

 

                                             

 

Mahmut GÜRSES

BAŞKAN

 

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul