• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.I-394
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :22
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UY.I-394
Şikayetçi:
 Zrd Mühendislik Müşavirlik Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti., ESKİŞEHİR YOLU NO:266 TEPE PRİME İŞ MERKEZİ A BLOK KAT:9/64 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2 Kat:15 06100 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2012 / 42540
Başvuruya konu ihale:
 2012/145639 İhale Kayıt Numaralı "Tkaby.21 Referanslı, Yıldıztepe Tm - Şişli Gıs Tm 154 Kv, 1600 Mm² Xlpe İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığıtarafından 05.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Tkaby.21 Referanslı, Yıldıztepe Tm - Şişli Gıs Tm 154 Kv, 1600 Mm⊃2;  Xlpe İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi” ihalesine ilişkin olarak Zrd Mühendislik Müşavirlik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin 06.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine başvuru sahibince 24.12.2012 tarih ve 42540 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4999 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idarece tekliflerinin, birim fiyat teklif cetvelinde E.7, E.8, E.9, E.10, E.11, E.12, E.13, E.14, E.15, E.16, E.17, E.18, E.19, E.20, E.33, E.34, ve I.4 no’lu iş kalemlerinin ölçü birimi kısmı ve miktarlarında değişiklik yapıldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek ihalelerde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ne ekli açık ihale usulü ile ihale edilen yapım işlerinde uygulanacak tip idari şartnamenin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19 uncu maddesinin 24 numaralı dip notunda;

 

“(2) İdare; yapım işinin özelliklerine göre birim fiyat üzerinden teklif almayı öngördüğü durumlarda madde metnini aşağıdaki şekilde düzenleyecektir:

“19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.” şeklinde düzenleme yapıldığı, idare tarafından düzenlenen ihaleye ait idari şartnamenin 19 uncu maddesinde de aynı şekilde düzenleme yapıldığı,

 

Söz konusu ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin “Fiyatlandırma” başlıklı 47’nci maddesinde;

 

Listede belirtilen iş kalemleri miktarları TEİAŞ tarafından tekliflerin değerlendirilmesi için konulmuş miktarlar olup; bu miktarlar TEİAŞ yönünden hiç bir taahhüt getirmez. İstekliler tekliflerini verirken TEİAŞ'ca tespit edilen bu miktarları değiştirmeyecektir. Miktarları TEİAŞ'ca belirtilen iş kalemlerinde miktarların İstekliler tarafından dikkate alınmaması veya 0 (sıfır) yazılması durumunda, teklif değerlendirme dışı bırakılarak reddedilecektir. Birim fiyatların isteklilerce 0 (sıfır) verilmesi veya boş bırakılması halinde işin bilabedel yapılacağı kabul edilecek ve teklif bu şekilde değerlendirilecektir. Listeye Teklif Sahibi tarafından yapılacak herhangi bir ilave karşıt şart olarak kabul edilip teklif reddedilecektir."LOT" olarak tanımlanan:


 

7 No?lu; ?Güç Kablosu İzole (Çaprazlama) Eki Temini?

8 No?lu; ?Güç Kablosu İzole (Çaprazlama) Eki Montaj/Tesisi?

9 No?lu; ?Parafudur Üzerinden Topraklı Çaprazlama Kutusu Temini?

10 No?lu; Parafudur Üzerinden Topraklı Çaprazlama Kutusu Montaj/Tesisi?

11 No?lu; ?Doğrudan Topraklı Çaprazlama Kutusu Temini?

12No?lu; Doğrudan Topraklı Çaprazlama Kutusu Montaj/Tesisi?

13 No?lu; ?Doğrudan ve Parafudur Üzerinden Topraklı Çaprazlama Kutusu Temini?

14 No?lu; ?Doğrudan ve Parafudur Üzerinden Topraklı Çaprazlama Kutusu Montaj/Tesisi?,
15 No?lu; ?Şişli GIS TM?de Dahili Tip Kablo Başlığı Kılıf Topraklama Kutusu Temini?

16 No?lu; ?Şişli GIS TM?de Dahili Tip Kablo Başlığı Kılıf Topraklama Kutusu Montaj/Tesisi?
17 No?lu; ?Yıldıztepe TM Kablo Direğindeki Harici Tip Kablo Başlığı Kılıf Topraklama Kutusu Temini?

18 No?lu; ?Yıldıztepe TM Kablo Direğindeki Harici Tip Kablo Başlığı Kılıf Topraklama Kutusu Montaj/Tesisi?

19 No?lu; ?Madde 10 ve 14 İçin Parafudur Temini?

20 No?lu; ?Madde 10 ve 14 İçin Parafudur Montaj/Tesisi?

33 No?lu; ?Fiber Optik Kablo Eki Temini?

34 No?lu; ?Fiber Optik Kablo Eki Montaj/Tesisi?

69 No?lu; ?Çaprazlama Kutularının İnşaatı (Yapımı)?

70 No?lu; ?Kılıf Topraklama Kutusu İnşaatı (Yapımı) (Yıldıztepe TM için)?

71 No?lu; ?Kılıf Topraklama Kutusu İnşaatı (Yapımı) (Şişli GIS TM için)?

 

İş kalemleri için İstekliler tekliflerinde keşif hazırlayacaktır. Bu keşiflerini sunacakları kablo bölümleme ve çaprazlama (varsa transpoze) sistemi projesi ile teyit etmeleri şarttır. Anılan iş kalemleri için hazırlanacak keşifler ile kablo bölümleme ve çaprazlama sistemi projesi Değerlendirmede Kullanılacak Değerler Tablosu? ile birlikte sunulacaktır. Belgeler arasında uyumsuzluk olması halinde teklif değerlendirme kriterlerine göre kabul edilebilecek en yüksek değerler dikkate alınarak değerlendirilecektir.

?

LOT? olarak verilen iş kalemleri için hakediş, ?lot? kapsamındaki işin tamamı tamamlandığında (örneğin; ilgili malzemenin tümü temin edildiğinde veya montaj/tesisi gerçekleştiğinde) yapılacaktır.

Tüm İstekliler piyasa koşulları ve yönetmelikleri dikkatlice inceleyerek Fiyat Formlarındaki her kalem için Tekliflerinde birim fiyatları, toplam fiyatları açıkca belirteceklerdir. Tüm ödemeler kesinlikle bu birim fiyatlar baz alınarak yapılacaktır.” şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

Söz konusu maddede iş kalemleri için isteklilerin tekliflerinde keşif hazırlanmasının talep edildiği,

 

Bu keşiflerin sunulacak kablo bölümleme ve çaprazlama (varsa transpoze) sistemi projesi ile teyit edilmesi gerektiği,

 

Anılan iş kalemleri için hazırlanacak keşifler ile kablo bölümleme ve çaprazlama sistemi projesinin “Değerlendirmede Kullanılacak Değerler Tablosu” ile birlikte sunulacağı ifade edildiği,

 

            Bu çerçevede TEİAŞ tarafından birim fiyat teklif cetvelinde “LOT” olarak anılan miktarların ihaleye katılan her firmanın sunduğu “Kablo bölümleme ve çaprazlama sistemi projesi”ne göre farklı olduğu, bu miktarların, firmalar tarafından verilmesi gereken “Kablo bölümleme ve çaprazlama sistemi projesi” ve bu projeye uygun olarak firmalar tarafından taahhüt edilen “Değerlendirmelerde kullanılacak miktarlar”lardan oluştuğu, bu nedenle birim fiyat teklif cetvelinde “LOT” olarak ifade edilen miktarlarda değişiklik yapmadan “LOT“ olarak belirlenen miktarların açılımının idari şartnamede iş kalemleri için isteklilerce hazırlanması istenilen keşif esas alınarak tekliflerinin bütünleyici parçası olan ekte sundukları proje esas alınarak yapıldığı,

 

            “LOT”un finansal piyasalarda kullanılan ve işlemin kaç birimlik olduğunu gösteren bir terim olduğu, finansal piyasalarda alım satımı gerçekleştirilen her yatırım aracının miktarını belirttiğini, hisse senetleri piyasasında mikro lot 0,a1 lot olarak ifade edildiği ve 1000 adet/1k hisse senedini tanımlamak için kullanıldığı, bir mikro lot’luk alım yapıldığında 1000 adet hisse senedinin alındığı,

 

            LOT kavramının gerek finansal piyasada gerekse enerji sektöründe faaliyet alanına göre içinde kısımlar ihtiva eden bir bütün olduğu göz önüne alınarak, kesinleşen ihale kararının taraflarına bildirilmesinden önce tekliflerinin doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla idareye gönderdikleri 19.11.2012 tarihli yazı ile LOT’un içeriğini açıkladıklarını, ancak idarece söz konusu uyarı yazısının dikkate alınmadığı gibi 4734 sayılı Kanun’un 37’nci maddesi uyarınca taraflarından yazılı açıklama da istenilmediği,

 

            Öte yandan, idarenin şikâyet başvurularına verdikleri cevapta belirttikleri hususların tutarlı olmadığı, firmalarının birim fiyat teklif cetvelinde idarelerce belirlenen ölçü ve miktarların değiştirilememesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olduklarını, tekliflerini teklif mektubunda yer alan Yukarıda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleridikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.” şeklinde yer alan düzenlemeyi dikkate alarak verdiklerini,

            Bu çerçevede sözleşme tasarısının 6.1, 6.2 ve 14.2.1’nci maddeleri ile idari şartnamenin 19’uncu maddesinde yer alan düzenlemeler uyarınca, ihale üzerinde bırakılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacağını bildiklerini,

            İdari Şartnamenin 31’nci maddesi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 37’nci maddesi uyarınca firmalarının sunmuş olduğu teklif mektubunda aritmetik hatanın bulunmadığı,

            İdari Şartname’nin 32’nci maddesine aykırı bir işlem yapılmadığı, sadece tekliflerinin doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi için teklif mektubunda yer alan LOT’un içeriğinin açıklanması amacıyla idareye 19.11.2012 tarihli yazı ile açıklama sunulduğu, söz konusu açıklamanın tekliflerini uygun hale getirme amacıyla yapılmadığı, böyle bir işleme gerek de olmadığı,

            İdari Şartname’nin 46.3., 47, 48 ve 54’üncü maddeleri ile sözleşme tasarısının 14.2.1., 33.13.3.1., 33.13.3.2. ve 33.13.4 üncü maddeleri uyarınca  şartsız teklif verildiği, birim fiyat teklif cetvelinde E.7, E.8, E.9, E.10, E.11, E.12, E.13, E.14, E.15, E.16, E.17, E.18, E.19, E.20, E.33, E.34 ve I.4’ numaralı iş kalemlerinin ölçü birimi kısmı ve miktarlarında değişiklik yapılmadığı, ödeme koşullarında değişiklik yapan öneride bulunulmadığı, aksine iş kalemlerinin ölçü birimine ilişkin LOT’ların kısımlarının açıklandığı ve ödeme yapılması sırasında ihtilafların yaşanmasının önüne geçilmesinin amaçlandığı dikkate alındığında idareye yaptıkları şikâyet başvurularının reddedildiği cevap yazısında ileri sürülen hususların gerçeği yansıtmadığı,

            Açıklanan nedenlerle idarece tekliflerinin mevzuata aykırı bir şekilde değerlendirme dışı bırakıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 2.1.(a) maddesinde ihale konusu işin adının; “TKABY.21 Referanslı, Yıldıztepe TM - Şişli GIS TM 154 kV, 1600 mm⊃2; XLPE İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi”şeklinde belirtildiği,

 

            Anılan Şartname’nin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19’uncu maddesinde

 

            “19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı,

 

Anılan Şartname’nin “Fiyatlandırma” başlıklı 47’nci maddesinde;

 

Listede belirtilen iş kalemleri miktarları TEİAŞ tarafından tekliflerin değerlendirilmesi için konulmuş miktarlar olup; bu miktarlar TEİAŞ yönünden hiç bir taahhüt getirmez. İstekliler tekliflerini verirken TEİAŞ'ca tespit edilen bu miktarları değiştirmeyecektir. Miktarları TEİAŞ'ca belirtilen iş kalemlerinde miktarların İstekliler tarafından dikkate alınmaması veya 0 (sıfır) yazılması durumunda, teklif değerlendirme dışı bırakılarak reddedilecektir. Birim fiyatların isteklilerce 0 (sıfır) verilmesi veya boş bırakılması halinde işin bilabedel yapılacağı kabul edilecek ve teklif bu şekilde değerlendirilecektir. Listeye Teklif Sahibi tarafından yapılacak herhangi bir ilave karşıt şart olarak kabul edilip teklif reddedilecektir."LOT" olarak tanımlanan:
 

7 No?lu; ?Güç Kablosu İzole (Çaprazlama) Eki Temini?

8 No?lu; ?Güç Kablosu İzole (Çaprazlama) Eki Montaj/Tesisi?

9 No?lu; ?Parafudur Üzerinden Topraklı Çaprazlama Kutusu Temini?

10 No?lu; Parafudur Üzerinden Topraklı Çaprazlama Kutusu Montaj/Tesisi?

11 No?lu; ?Doğrudan Topraklı Çaprazlama Kutusu Temini?

12No?lu; Doğrudan Topraklı Çaprazlama Kutusu Montaj/Tesisi?

13 No?lu; ?Doğrudan ve Parafudur Üzerinden Topraklı Çaprazlama Kutusu Temini?

14 No?lu; ?Doğrudan ve Parafudur Üzerinden Topraklı Çaprazlama Kutusu Montaj/Tesisi?,
15 No?lu; ?Şişli GIS TM?de Dahili Tip Kablo Başlığı Kılıf Topraklama Kutusu Temini?

16 No?lu; ?Şişli GIS TM?de Dahili Tip Kablo Başlığı Kılıf Topraklama Kutusu Montaj/Tesisi?
17 No?lu; ?Yıldıztepe TM Kablo Direğindeki Harici Tip Kablo Başlığı Kılıf Topraklama Kutusu Temini?

18 No?lu; ?Yıldıztepe TM Kablo Direğindeki Harici Tip Kablo Başlığı Kılıf Topraklama Kutusu Montaj/Tesisi?

19 No?lu; ?Madde 10 ve 14 İçin Parafudur Temini?

20 No?lu; ?Madde 10 ve 14 İçin Parafudur Montaj/Tesisi?

33 No?lu; ?Fiber Optik Kablo Eki Temini?

34 No?lu; ?Fiber Optik Kablo Eki Montaj/Tesisi?

69 No?lu; ?Çaprazlama Kutularının İnşaatı (Yapımı)?

70 No?lu; ?Kılıf Topraklama Kutusu İnşaatı (Yapımı) (Yıldıztepe TM için)?

71 No?lu; ?Kılıf Topraklama Kutusu İnşaatı (Yapımı) (Şişli GIS TM için)?

 

İş kalemleri için İstekliler tekliflerinde keşif hazırlayacaktır. Bu keşiflerini sunacakları kablo bölümleme ve çaprazlama (varsa transpoze) sistemi projesi ile teyit etmeleri şarttır. Anılan iş kalemleri için hazırlanacak keşifler ile kablo bölümleme ve çaprazlama sistemi projesi Değerlendirmede Kullanılacak Değerler Tablosu? ile birlikte sunulacaktır. Belgeler arasında uyumsuzluk olması halinde teklif değerlendirme kriterlerine göre kabul edilebilecek en yüksek değerler dikkate alınarak değerlendirilecektir.

?LOT? olarak verilen iş kalemleri için hakediş, ?lot? kapsamındaki işin tamamı tamamlandığında (örneğin; ilgili malzemenin tümü temin edildiğinde veya montaj/tesisi gerçekleştiğinde) yapılacaktır.

            …

Tüm İstekliler piyasa koşulları ve yönetmelikleri dikkatlice inceleyerek Fiyat Formlarındaki her kalem için Tekliflerinde birim fiyatları, toplam fiyatları açıkca belirteceklerdir. Tüm ödemeler kesinlikle bu birim fiyatlar baz alınarak yapılacaktır.” şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

“Şartlı Teklifler” başlıklı 48’nci maddesinde

 

“Bu şartname ve eklerindeki hükümlere tamamiyle uygun ve kesinlikle KARŞIT ŞARTSIZ teklif verilecek, şartname hükümlerine aykırı şartlar içeren teklifler değerlendirmeye alınmayarak REDDEDİLECEKTİR.

İsteklilerin Teklif Mektuplarında veya tekliflerinin herhangi bir yerinde, indirim/tenzilat/zam yaptıklarını belirtmeleri halinde, teklifler KARŞIT ŞARTLI olarak değerlendirilecek, DİKKATE alınmayarak REDDEDİLECEKTİR.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif cetveli standart formunun aşağıda yer verilen şekilde düzenlendiği görülmüştür.

           

A1

B2

Sıra No

Iş Kalemi No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Ölçü Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)

Tutarı (Para birimi belirtilerek)

 

1

E.1

89/154 kV 1x1600 mm⊃2;, XLPE İzoleli GÜÇ KABLOSU TEMİNİ

metre

14.985

 

 

2

E.2

Normal Tranşe içinde kablo geçiş projesi ile GÜÇ KABLOSU MONTAJ/TESİSİ

metre

270

 

 

3

E.3

HDPE borulu kablo geçiş projesi ile GÜÇ KABLOSU MONTAJ/TESİSİ

metre

14.265

 

 

4

E.4

HDPE borulu kablo özel karayolu geçişi projesi ile GÜÇ KABLOSU MONTAJ/TESİSİ

metre

360

 

 

5

E.5

ŞİŞLİ GIS TM'de kablo kanalı dışında güç kablosu tesis/yapım projesi ile GÜÇ KABLOSU MONTAJ/TESİSİ

metre

30

 

 

6

E.6

YILDIZTEPE TM'de kablo kanalı dışında güç kablosu tesis/yapım projesi ile GÜÇ KABLOSU MONTAJ/TESİSİ (i)

metre

60

 

 

7

E.7

154 kV Pre-Moulded Tip GÜÇ KABLOSU İZOLE (ÇAPRAZLAMA) EKİ TEMİNİ

lot

1

 

 

8

E.8

154 kV Pre-Moulded Tip GÜÇ KABLOSU İZOLE (ÇAPRAZLAMA) EKİ MONTAJ/TESİSİ

lot

1

 

 

9

E.9

Parafudur üzerinden topraklı  ÇAPRAZLAMA KUTUSU TEMİNİ

lot

1

 

 

10

E.10

Parafudur üzerinden topraklı ÇAPRAZLAMA KUTUSU MONTAJ/TESİSİ

lot

1

 

 

11

E.11

Doğrudan topraklı ÇAPRAZLAMA KUTUSU TEMİNİ

lot

1

 

 

12

E.12

Doğrudan topraklı ÇAPRAZLAMA KUTUSU MONTAJ/TESİSİ

lot

1

 

 

13

E.13

Doğrudan ve parafudur üzerinden topraklı ÇAPRAZLAMA KUTUSU TEMİNİ (ii)

lot

1

 

 

14

E.14

Doğrudan ve parafudur üzerinden topraklı ÇAPRAZLAMA KUTUSU MONTAJ/TESİSİ (ii)

lot

1

 

 

15

E.15

ŞİŞLİ GIS TM’de dahili tip kablo başlığı KILIF TOPRAKLAMA KUTUSU TEMİNİ

lot

1

 

 

16

E.16

ŞİŞLİ GIS TM’de dahili tip kablo başlığı KILIF TOPRAKLAMA KUTUSU MONTAJ/TESİSİ

lot

1

 

 

17

E.17

YILDIZTEPE TM Kablo direğindeki harici tip kablo başlığı KILIF TOPRAKLAMA KUTUSU TEMİNİ

lot

1

 

 

18

E.18

YILDIZTEPE TM Kablo direğindeki harici tip kablo başlığı KILIF TOPRAKLAMA KUTUSU MONTAJ/TESİSİ

lot

1

 

 

19

E.19

Madde 10 & 14 için PARAFUDUR TEMİNİ

lot

1

 

 

20

E.20

Madde 10 & 14 için PARAFUDUR MONTAJ/TESİSİ

lot

1

 

 

21

E.21

154 kV, (porselen/polimer buşingli) YG HARİCİ KABLO BAŞLIĞI TEMİNİ (iii)

adet

3

 

 

22

E.22

154 kV, (porselen/polimer buşingli) YG HARİCİ KABLO BAŞLIĞI MONTAJ/TESİSİ (iii)

adet

3

 

 

23

E.23

154 kV, (porselen/polimer buşingli) YG DAHİLİ KABLO BAŞLIĞI TEMİNİ (iv)

adet

3

 

 

24

E.24

154 kV, (porselen/polimer buşingli) YG DAHİLİ KABLO BAŞLIĞI MONTAJ/TESİSİ (iv)

adet

3

 

 

25

E.25

144 kV, (porselen/polimer buşingli) YG PARAFUDUR TEMİNİ (v)

adet

3

 

 

26

E.26

144 kV, (porselen/polimer buşingli) YG PARAFUDUR MONTAJ/TESİSİ (v)

adet

3

 

 

27

E.27

24 Fiberli FİBER OPTİK KABLO TEMİNİ

metre

5.195

 

 

28

E.28

Normal Tranşe içinde kablo geçiş projesi ile FİBER OPTİK KABLO MONTAJ/TESİSİ

metre

90

 

 

29

E.29

HDPE borulu kablo geçiş projesi ile FİBER OPTİK KABLO MONTAJ/TESİSİ

metre

4.755

 

 

30

E.30

HDPE borulu kablo özel karayolu geçiş projesi ile FİBER OPTİK KABLO MONTAJ/TESİSİ

metre

120

 

 

31

E.31

ŞİŞLİ GIS TM'de kablo kanalı dışında fiber optik kablo tesis/yapım projesi ile FİBER OPTİK KABLO MONTAJ/TESİSİ (vi)

metre

110

 

 

32

E.32

YILDIZTEPE TM'de kablo kanalı dışında fiber optik kablo tesis/yapım projesi ile FİBER OPTİK KABLO MONTAJ/TESİSİ (vii)

metre

120

 

 

33

E.33

FİBER OPTİK KABLO EKİ TEMİNİ

lot

1

 

 

34

E.34

FİBER OPTİK KABLO EKİ MONTAJ/TESİSİ

lot

1

 

 

35

E.35

FİBER OPTİK TERMİNAL KUTUSU TEMİNİ

adet

2

 

 

36

E.36

FİBER OPTİK TERMİNAL KUTUSU MONTAJ/TESİSİ

adet

2

 

 

37

E.37

AG BAĞLANTI KABLOSU TEMİNİ

set

1

 

 

38

E.38

AG BAĞLANTI KABLOSU MONTAJ/TESİSİ

set

1

 

 

39

E.39

OG BAĞLANTI KABLOSU TEMİNİ

set

1

 

 

40

E.40

OG BAĞLANTI KABLOSU MONTAJ/TESİSİ

set

1

 

 

41

E.41

ŞİŞLİ GIS TM’deki kablo fideri bağlantısı işleri MONTAJ/TESİSİ

set

1

 

 

42

E.42

YILDIZTEPE TM önündeki kablo direği kablo-havai hat bağlantısı işleri MONTAJ/TESİSİ

set

1

 

 

43

E.43

170 kV, 2000 A, 31.5 kA, tek faz tekrar kapamalı KESİCİ TEMİNİ (Alibeyköy TM için)

adet

1

 

 

44

E.44

170 kV, 2000 A, 31.5 kA, tek faz tekrar kapamalı KESİCİ MONTAJ/TESİSİ (Alibeyköy TM için)

adet

1

 

 

45

E.45

170 kV, 400-800-1200-1600/5-5-5-5A, 31.5 kA AKIM TRAFOSU TEMİNİ (Alibeyköy TM için)

adet

3

 

 

46

E.46

170 kV, 400-800-1200-1600/5-5-5-5A, 31.5 kA AKIM TRAFOSU MONTAJ/TESİSİ (Alibeyköy TM için)

adet

3

 

 

47

E.47

170 kV, 154/?3 : 0.1/?3 : 0.1/3 kV, 4500 pF GERİLİM TRAFOSU TEMİNİ (Alibeyköy TM için)

adet

3

 

 

48

E.48

170 kV, 154/?3 : 0.1/?3 : 0.1/3 kV, 4500 pF GERİLİM TRAFOSU MONTAJ/TESİSİ (Alibeyköy TM için)

adet

3

 

 

49

E.49

954 MCM ACSR İLETKEN TEMİNİ (Alibeyköy TM’de bara ve cihazlar arası bağlantılar için)

metre

100

 

 

50

E.50

954 MCM ACSR İLETKEN MONTAJ/TESİSİ (Alibeyköy TM’de bara ve cihazlar arası bağlantılar için) 

metre

100

 

 

51

E.51

154 kV, DONANIMLI (Kapalı Tip) RÖLE PANOSU TEMİNİ (Alibeyköy TM için)

adet

1

 

 

52

E.52

154 kV, DONANIMLI (Kapalı Tip) RÖLE PANOSU MONTAJ/TESİSİ (Alibeyköy TM için)

adet

1

 

 

53

E.53

154 kV, DONANIMLI (Kapalı Tip) RÖLE PANOSU TEMİNİ (Şişli GIS TM için)

adet

1

 

 

54

E.54

154 kV, DONANIMLI (Kapalı Tip) RÖLE PANOSU MONTAJ/TESİSİ (Şişli GIS TM için)

adet

1

 

 

55

E.55

Alibeyköy TM’deki mevcut bara diferansiyel koruma - kesici arıza koruma sisteminin adaptasyonu

lot

1

 

 

56

E.56

170 kV, tekrar kapamalı KESİCİ DEMONTAJI (Alibeyköy TM’de)

adet

1

 

 

57

E.57

170 kV, 154/?3 : 0.1/?3 : 0.1/3 kV GERİLİM TRAFOSU DEMONTAJI (Alibeyköy TM’de)

adet

3

 

 

58

E.58

170 kV, 200-300-400-600-750/5-5 A AKIM TRAFOSU DEMONTAJI (Alibeyköy TM’de)

adet

3

 

 

59

E.59

170 kV, 1250 A, 0.5 mH HAT TIKACI DEMONTAJI (Alibeyköy TM’de)

adet

2

 

 

60

E.60

ARA SAHA TESTLERİ (ELEKTRİK İŞLERİ İÇİN)

set

1

 

 

61

E.61

GÜÇ KABLOSU SAHA TESTLERİ

set

1

 

 

62

E.62

FİBER OPTİK KABLO SAHA TESTLERİ

set

1

 

 

63

E.63

GEÇİCİ KABUL TESTLERİ

set

1

 

 

64

E.64

EĞİTİM (TEORİK, PRATİK)

set

1

 

 

65

E.65

ELEKTRİKİ PROJELERİN YAPILMASI (Bedeli nihai projelerin onayı ile ödenecektir.)

set

1

 

 

66

I.1

Tranşe içinde açık (doğrudan toprak içine gömülerek) kablo serimi için KABLO KANALI İNŞAATI (YAPIMI)

metre

90

 

 

67

I.2

Tranşe içinde HDPE boru içinden kablo serimi için KABLO KANALI İNŞAATI (YAPIMI)

metre

4.755

 

 

68

I.3

Doğrudan delme (yatay sondaj) metodu ile HDPE BORULU ÖZEL KARAYOLU GEÇİŞİ İNŞAATI (YAPIMI)

metre

120

 

 

69

I.4

ÇAPRAZLAMA KUTULARININ İNŞAAT (YAPIMI) (beton temel imalatı dahil)

lot

1

 

 

70

I.5

KILIF TOPRAKLAMA KUTUSU İNŞAATI (YAPIMI) (viii)

lot

1

 

 

71

I.6

KILIF TOPRAKLAMA KUTUSU İNŞAATI (YAPIMI) (ix)

lot

1

 

 

72

I.7

YG HARİCİ KABLO BAŞLIKLARININ İNŞAATI (YAPIMI) (x)

adet

3

 

 

73

I.8

YG DAHİLİ KABLO BAŞLIKLARININ İNŞAATI (YAPIMI) (xi)

adet

3

 

 

74

I.9

YG PARAFUDUR İNŞAATI (YAPIMI) (x)

adet

3

 

 

75

I.10

İKAZ LEVHALARI İNŞAATI (YAPIMI) (malzeme temini ve beton temel imalatı dahil)

set

1

 

 

76

I.11

Ara Saha Testleri (İnşaat İşleri için)

set

1

 

 

77

I.12

İnşaat Projelerinin Yapılması (Bedeli nihai projelerin onayı ile ödenecektir.)

set

1

 

 

TOPLAM TUTAR(K.D.V Hariç)

 

 

           

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; başvuruya konu ihaleye 3 teklif verildiği, başvuru sahibi ZRD Mühendislik Müşavirlik Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin “Teklif dosyasında yer alan Yıldıztepe TM-Şişli GIS TM 154 Kv, 1600 mm2, XLPE yeraltı güç kablo bağlantısı yapım işine ait birim fiyat teklif cetvelinde E.7, E.8, E.9, E.10, E.11, E.12, E.13, E.14, E.15, E.16, E.17, E.18, E.19, E.20, E.33, E.34, ve I.4 no’lu iş kalemlerinin ölçü birimi kısmı ve miktarlarında değişiklik yaptığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli Demirer Kablo Tes. San. ve Tic. A.Ş. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            Yukarıda yer verilen Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan birim fiyat teklif mektubu eki olan “Standart Form-KİK015.5/Y Birim Fiyat Teklif Cetveli” incelendiğinde, söz konusu tablonun “A1”  ve “B2” olmak üzere iki ana sütundan oluştuğu, “A” sütununda yer alan alt sütunların “İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması, Birimi ve Miktarı” olmak üzere üç başlıktan oluştuğu, “B” sütununda yer alan alt sütunların “Teklif Edilen Birim Fiyat, Tutar” olmak üzere iki başlıktan oluştuğu, söz konusu tablonun “A” sütununa referans gösteren 1 numaralı dipnotunda, “Bu sütun İdarece hazırlanacaktır” açıklamasının bulunduğu, “B” sütununa gönderme yapan 2 numaralı dipnotunda ise “Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır” ifadesinin yer aldığı anlaşılmaktadır.  Söz konusu standart formda yer alan bu düzenleme uyarınca, idarece ve isteklilerce doldurulacak alanlar belirlenmiştir. Bu çerçevede, iş kaleminin adı, ölçü birimi ve miktarını belirleme yetkisinin münhasıran idareye ait olduğu, isteklilerce söz konusu iş kalemi adı, ölçü birimi ve miktarları üzerinde değişiklik yapma olanağının bulunmadığı anlaşılmaktadır.

           

Başvuru sahibi ZRD Mühendislik Müşavirlik Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif mektubu ekinde sunmuş olduğu birim fiyat teklif mektubu incelendiğinde şikâyet konusu edilen  E.7, E.8, E.9, E.10, E.11, E.12, E.13, E.14, E.15, E.16, E.17, E.18, E.19, E.20, E.33, E.34, ve I.4 numaralı iş kalemlerine ilişkin kısma aşağıda yer verilmiştir.

 

 

Sıra No

İş kalemi no

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Ölçü Birimi

Miktarı

7

E.7

154 kV Pre-Moulded Tip GÜÇ KABLOSU İZzOLE (ÇAPRAZLAMA) EKİ TEMİNİ

adet

15

8

E.8

154 kV Pre-Moulded Tip GÜÇ KABLOSU İZOLE (ÇAPRAZLAMA) EKİ MONTAJ/TESİSİ

adet

15

9

E.9

Parafudur üzerinden topraklı  ÇAPRAZLAMA KUTUSU TEMİNİ

adet

4

10

E.10

Parafudur üzerinden topraklı ÇAPRAZLAMA KUTUSU MONTAJ/TESİSİ

adet

4

11

E.11

Doğrudan topraklı ÇAPRAZLAMA KUTUSU TEMİNİ

adet

1

12

E.12

Doğrudan topraklı ÇAPRAZLAMA KUTUSU MONTAJ/TESİSİ

adet

1

13

E.13

Doğrudan ve parafudur üzerinden topraklı ÇAPRAZLAMA KUTUSU TEMİNİ (ii)

adet

0

14

E.14

Doğrudan ve parafudur üzerinden topraklı ÇAPRAZLAMA KUTUSU MONTAJ/TESİSİ (ii)

adet

0

15

E.15

ŞİŞLİ GIS TM’de dahili tip kablo başlığı KILIF TOPRAKLAMA KUTUSU TEMİNİ

adet

1

16

E.16

ŞİŞLİ GIS TM’de dahili tip kablo başlığı KILIF TOPRAKLAMA KUTUSU MONTAJ/TESİSİ

adet

1

17

E.17

YILDIZTEPE TM Kablo direğindeki harici tip kablo başlığı KILIF TOPRAKLAMA KUTUSU TEMİNİ

adet

1

18

E.18

YILDIZTEPE TM Kablo direğindeki harici tip kablo başlığı KILIF TOPRAKLAMA KUTUSU MONTAJ/TESİSİ

adet

1

19

E.19

Madde 10 & 14 için PARAFUDUR TEMİNİ

adet

1

20

E.20

Madde 10 & 14 için PARAFUDUR MONTAJ/TESİSİ

adet

1

33

E.33

FİBER OPTİK KABLO EKİ TEMİNİ

adet

1

34

E.34

FİBER OPTİK KABLO EKİ MONTAJ/TESİSİ

adet

1

69

I.4

ÇAPRAZLAMA KUTULARININ İNŞAAT (YAPIMI) (beton temel imalatı dahil)

lot

5

           

 

            Yukarıda yer verilen birim fiyat teklif cetvelleri karşılaştırıldığında, ihale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif cetvelinde yer alan E.7, E.8, E.9, E.10, E.11, E.12, E.13, E.14, E.15, E.16, E.17, E.18, E.19, E.20, E.33, E.34, ve I.4 no’lu iş kalemleri için idarece ölçü biriminin “lot”, miktarın ise “1” olarak belirlendiği, buna karşın başvuru sahibince idarenin belirlediği söz konusu ölçü birimi ve miktarlarında değişiklik yapıldığı tespit edilmiştir.

 

            Başvuru sahibi tarafından imzalanarak idareye sunulan birim fiyat teklif mektubunun 1’inci maddesinde; “Yukarıda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.” ifadesine yer verildiği, sonuç olarak, ihale dokümanının istekli tarafından incelenerek kabul edildiği görülmüştür.

 

            Yukarıda aktarılan hususlar bir arada değerlendirildiğinde ZRD Mühendislik Müşavirlik Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif mektubunda yapmış olduğu değişiklik mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

            Öte yandan, başvuru sahibince ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif cetvelinde yer alan “Lot” ölçü birimi ve miktarlarının açılımının, idari şartnamede iş kalemleri için isteklilerce hazırlanması istenilen keşif esas alınarak tekliflerinin bütünleyici parçası olan ekte sundukları proje esas alınarak yapıldığı, bu nedenle aslında birim fiyat teklif cetvelinde “Lot” olarak belirtilen miktarlarda değişiklik yapılmadığı iddiası, mevzuat gereği isteklilerce, birim fiyat teklif cetvelinde idarece belirlenecek olan iş kalemi adı, ölçü birimi ve miktarları üzerinde hiçbir koşulda değişiklik yapma olanağı olmadığından yerinde görülmemiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 37’nci maddesinde; “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

            Birim fiyat teklif cetvelini standart forma aykırı olarak değiştiren ve dolayısıyla ihale dokümanına aykırı olarak teklif veren başvuru sahibinden yukarıda anılan maddenin  “…Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde… ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez…” hükmü uyarınca teklifine açıklık getirilmesinin istenilmemesinde ve idarece bu hususta tesis edilen işlemlerde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

 Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul