• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.I-604
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :66
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UY.I-604
Şikayetçi:
 Muammer Özer Uluslararası Tic. Müh. Ltd. Şti., NİŞANTAŞI MAH. DR.HULUSİ BAYBAL CAD. KATRA İŞ MERKEZİ NO:10/303 KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Karatay Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, Akçesme Mah. Garaj Cad. No: 5 42020 KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2012 / 43612
Başvuruya konu ihale:
 2012/165172 İhale Kayıt Numaralı "Kuzgunkavak Mahallesi Düğün Salonu İnşaatı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Karatay Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 28.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kuzgunkavak Mahallesi Düğün Salonu İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak Muammer Özer Uluslararası Tic. Müh. Ltd. Şti.nin 20.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.12.2012 tarih ve 43612 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5221 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

a) İhale üzerinde bırakılan istekli ile idarenin metrajları arasında fark olabileceğinden yeniden incelenmesi gerektiği,

 

b) Açıklama istenilen iş kalemleri listesinde yer alan pozlara ait analiz girdilerinin nakliye bedellerinin de dikkate alınarak değerlendirilmesi, aşırı düşük teklif sorgulamasında dikkate alınması gerektiği, hesap cetvelinde yer alan bu analiz girdilerinin fiyatlarının fabrika teslim fiyatı olduğu ve nakliye bedellerini içermediği,

 

c) Açıklama istenmeyen analiz girdileri listesinde yer alan girdilerden, yaklaşık maliyetteki pozlarda ayrı ayrı incelenmesi ve analiz toplamının %3’ünün altında kalıp kalmadığının yeniden incelenmesi gerektiği,

 

ç) Elektrik ve mekanik tesisat iş kalemlerine ilişkin analizlerde malzeme ve montaj bedelinin ayrı ayrı gösterilmesi gerektiği ve yeniden incelenmesi gerektiği,

 

d) Açıklama istenen iş kalemleri listesinde yer alan özel pozların ihale dosyasında verilen şartname ve projeler kapsamında yeniden incelenerek değerlendirilmesi gerektiği,

 

e) Sunulan proforma faturaların ve maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının teyidinin yapılıp yapılmadığı ve mevzuata uygun olup olmadığının yeniden incelenmesi gerektiği,

 

f) Analizlerin, işçiliklerin, fiyat tekliflerinin, proforma faturaların ve hesap cetvelinin mevzuata uygun olup olmadığının yeniden incelenmesi gerektiği,

 

g) 21.011 no’lu pozun açıklamasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı rayiçlerine göre yapıldıysa, kalıp iskelesi maliyetinin hesaplanıp hesaplanmadığının incelenmesi gerektiği

 

h) Elektrik tesisatı ve mekanik tesisat pozlarında cihaz veya malzemenin fiyatını kalite standardının belirlediği, bu nedenle proforma sunmak suretiyle açıklama yapılan imalatların teknik özellikleri sağlayıp sağlamadığının tespit edilmesi gerektiği,

 

ı) Kik payı, all risk sigorta gideri, sözleşme gideri gibi giderlerinin de bir maliyet bileşeni olarak dikkate alınması ve aşırı düşük teklif açıklamasında göz önüne alınması gerektiği ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının tekrar incelenmesi gerektiğiiddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            4734 sayılı Kanun’un “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

            Şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır.

            Şikâyet başvuruları idareye, itirazen şikâyet başvuruları Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

            Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:

            a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin adı, soyadı veya unvanı ve adresi.

            b) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası.

            c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.

            d) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller…” hükmü,

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı sekizinci maddesinde “(1) Şikâyet başvuruları idareye, itirazen şikâyet başvuruları ise Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

            (2) Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir;

            a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı veya unvanı ve adresi ile varsa bildirime esas elektronik posta adresi ve faks numarası.

            b) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası.

            c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.

            ç) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller.

            d) İtirazen şikâyet başvurularında ayrıca idareye yapılan şikâyetin tarihi ve varsa şikâyete ilişkin idare kararının bildirim tarihi…” hükmü,

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinde “…(8) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde, şikâyet ve itirazen şikâyet başvuru dilekçelerinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in sekizinci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde de aynı hükme yer verilmiştir. Diğer taraftan, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 11’inci maddesinin sekizinci fıkrasında, anılan Yönetmelik hükmü gereğince, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerektiği yönünde bir açıklama yapılmıştır.

 

Dolayısıyla, başvurusu kapsamında şikâyete konu işlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğunu belirtmeksizin, iddia niteliğinde olmayan varsayımlara yer verdiği anlaşılan Muammer Özer Uluslararası Tic. Müh. Ltd. Şti. nin itirazen şikâyet başvurusunun yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinde istenilen şekil şartlarını taşımadığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve açıklamalar çerçevesinde, başvuru sahibince ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının Kurumca tekrar incelenmesine yönelik talepte bulunulduğu, somut bir mevzuata aykırılık iddiasında bulunulmadığıanlaşıldığından, başvurunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c ) bendi gereğince şekil yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

           

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul