• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.I-668
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :34
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UY.I-668
Şikayetçi:
 Mehmet Masum Akyüz, ZİYA GÖKALP MAH. NASIROĞLU İŞ MERKEZİ KAT:1 NO:106 BATMAN
 İhaleyi yapan idare:
 Batman Üniversitesi Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı, Kültür Mah. Tpao Bulvarı 72100 BATMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2013 / 1605
Başvuruya konu ihale:
 2012/167831 İhale Kayıt Numaralı "Batman Üniversitesi Merkez Yerleşke Elektrik Altyapı Ve İç Tesisat Bakım Onarım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Batman Üniversitesi Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığıtarafından 06.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Batman Üniversitesi Merkez Yerleşke Elektrik Altyapı Ve İç Tesisat Bakım Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak Mehmet Masum Akyüz’ün 31.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.01.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.01.2013tarih ve 1605sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/273sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük açıklamalarının mevzuata aykırı olduğu, teklif fiyatın düşürülmesi için miktarların düşürüldüğü, analizlerdeki miktarların düşük olduğu, analizlerde kar oranlarının çok düşük alındığı, işçilik ücretlerinin asgari ücretin altında olduğu, analiz girdilerindeki bazı fiyatların kamu kurum ve kuruluşlarının yayınlanmış fiyatlarından düşük olduğu, sunulan proforma faturaların mevzuata uygun olarak hazırlanmadığı, meslek mensubu tarafından yazılması gereken ifadelerin yazılmadığı, son geçici vergi beyan dönemine ait olmadığı, proforma faturalar için meslek mensubu tarafından düzenlenen tutanakların incelenmesi halinde uyumsuz olduğunun görüleceği, proforma faturaları imzalayan kişinin SMMM olup olmadığı, oda kaydının bulunup bulunmadığı ve imza yetkisinin olup olmadığının araştırılması gerektiği, Özel-5 pozu için savunmanın verilemeyeceği, son teknoloji ürününün proforma faturasının mevzuata uygun verilemeyeceği, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.10'uncu maddesine uygun açıklamada bulunmadığı, bazı iş kalemlerinin fiyatlandırılmadığı, analizlerinin birim fiyat tariflerine uygun olmadığı, özel pozlara ilişkin analizlerin sunulmadığı, aynı imalat kalemine farklı fiyatlar verildiği, proforma faturalardaki fiyatlar ile teklif cetvelindeki fiyatların örtüşmediği, teklif aşamasında sunulmayan analizlerin aşırı düşük açıklama aşamasında sunulamayacağı, sunulan proforma faturaların, maliyet satış tespit tutanaklarının ve diğer tüm belgelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hususunda Gelir İdaresi Başkanlığından inceleme yapılmasının talep edilmesi gerektiği, kısacası ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük açıklamalarının Kamu İhale Kanunu’na ve Kamu İhale Genel Tebliği’ne açıkça aykırı olduğu, işin bu firma tarafından gerçekleştirilmesi kamunun yararına değil aksine hizmetin sürekliliğini sağlamayacağının açık olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” başlıklı 45’inci maddesinde “45.1. 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; ihale komisyonunun verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, ihale komisyonunun, yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, yapım işinin özgünlüğü hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendireceği, bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterlerin esas alınacağı, Kurumun, aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır. 4734 sayılı Kanunun aktarılan hükümleri çerçevesinde, yapım işlerinde aşırı düşük tekliflerin tespit edilmesi ve sorgulanmasına ilişkin olarak aşağıdaki esaslara uyulması gerekmektedir:

..

45.1.3. İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.

45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek: O-5, O-6, O-7) ve stok tespit tutanağı (Ek: O-8) sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.

Örneğin; isteklinin, “150 dozlu demirsiz beton” iş kalemi için Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 16.001 poz numaralı birim fiyatını (2010 B.F: 97,86 TL) teklif etmesi, “200 dozlu demirsiz beton” iş kalemi için Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 16.002 poz numaralı birim fiyatının (2010 B.F: 104,00 TL) üzerinde 105,00 TL teklif vermesi, 250 dozlu demirsiz beton” iş kalemi için Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 16.003 poz numaralı birim fiyatının kar ve genel gider hariç tutarına, (110,13/1,25=88,10 TL) kendi belirlediği % 18 kar ve genel gider karşılığı eklemek suretiyle 103,96 TL (88,10 x 1,18) teklif etmesi ve teklif ettiği söz konusu birim fiyatları aşağıdaki örnek listede gösterildiği şekilde tablo halinde göstermesi durumunda; bu üç iş kalemi için analiz düzenlemesi zorunlu değildir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yayımlanmış birim fiyatları kullanılarak oluşturulan teklif birim fiyat listesi (Örnek)

Sıra No

Poz No

İş kaleminin adı

Kamu kurum ve kuruluş birim fiyatları

Teklif

Birim fiyatı alınan kurum/kuruluş

Kar ve genel gider dahil birim fiyat

Kar ve genel gider hariç birim fiyat

Teklif edilen kar ve genel gider

Teklif edilen birim fiyat

(TL)

(TL)

(TL)

(TL)

1

16.001

150 dozlu demirsiz beton

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

97,86

 

 

97,86

2

16.002

200 dozlu demirsiz beton

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

104,00

 

 

105,00

3

16.003

250 dozlu demirsiz beton

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

110,13

88,10

15,86

103,96

 

 

 

 

 

İş kalemleri/grupları için, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar esas alınarak teklif sunulmuş olmakla birlikte; yukarıda belirtildiği şekliyle liste halinde belirtilmemesi durumunda, söz konusu iş kalemleri/grupları için analiz sunulması zorunludur.

İlan veya davet tarihinde cari yıl birim fiyatın yayımlanmamış olması durumunda, istekli tarafından önceki yılın yayımlanmış birim fiyatları kullanılabilir.

45.1.6. Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaraları da belirterek liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ve stok tespit tutanağı sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

45.1.7. İstekliler tarafından, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması kabul edilecektir.

45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir. Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

45.1.9. İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.

45.1.10. İhale komisyonu, sınır değerin altındaki tekliflerin önemli bileşenlerini;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır.

45.1.11. Yapım yönteminin ekonomik olması hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; kullanılan yapım yöntemi ve teknolojisinin sağlayacağı maliyet avantajının belgelere dayalı olarak açıklanması gereklidir.

45.1.12. Seçilen teknik çözümler, yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya yapım işinin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; belirtilen çözüm, avantajlı koşul ve özgünlük sayesinde elde edilen maliyet avantajı, bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanmalıdır.

45.1.13.  Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada; sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklinin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

….

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (45.1.13.1 – 45.1.13.8) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.) Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen yapı elemanları için teklif edilen fiyatın, malzeme ve işçilik (gerekiyorsa nakliye de) fiyatlarının da belirtildiği proforma fatura veya fiyat teklifi ile belgelendirilmesi durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin ayrıca analiz sunulması zorunlu değildir.”

45.1.13.1. Tedarikçi veya imalatçılardan alınan ve birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

45.1.13.2. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  toplam birim maliyet tutarının,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

…..

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

İstekli tarafından teklif kapsamındaki harita, kadastro ve proje işlerine ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda sadece bu işlere ilişkin fiyat tekliflerinin sunulması yeterlidir.

45.1.13.10. Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

45.1.13.11. Maliyet/satış tutarı tespit tutanakları ve stok tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

(45.1.13.1) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (45.1.13.2) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

(45.1.13.6) maddesine ve (45.1.13.7) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

Meslek mensubu proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 ve O-8 nolu tutanaklardaki beyanlarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine uygunluğundan sorumludur.

Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumuna ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları ve stok tespit tutanağı mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.

45.1.15. İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit ve stok tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumuna ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları ve stok tespit tutanağı mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.”açıklamaları yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihaleye, 4 isteklinin katıldığı, idare tarafından yapılan değerlendirme neticesinde 2 isteklinin teklifinin geçerli teklif olarak değerlendirildiği ve 420.137,30 TL tutarında sınır değer belirlendiği, bu tutarın altında teklif veren ASH-Grup Elektrik Makina Elektronik İnş. Müh. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nden 06.12.2012 tarihli yazı ile teklif bileşenlerine ilişkin olarak 4734 sayılı Kanun’un 38’inci, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 60’ıncı ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda açıklama talep edildiği ve anılan istekli tarafından öngörülen süre içerisinde sunulan açıklamaların uygun görülerek ihalenin üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihaleye çıkılan incelemeye konu ihalede yaklaşık maliyet hesap cetvelinin toplam 83 iş kaleminden oluştuğu, idare tarafından bu kalemlerden 15 adet iş kaleminin sorgulamaya tabi tutulacak iş kalemleri olarak belirlendiği ve bu kalemler için belgeye dayalı açıklama istenildiği tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan ASH-Grup Elektrik Makina Elektronik İnş. Müh. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 12.12.2012 tarihinde idareye,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 45.1.3 maddesinin (a) bendinde yer alan açıklamaya uygun olarak toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemlerine (İdarece açıklama istenilen 15 iş kalemi dahil toplam 83 iş kalemden oluşan hesap cetveli) ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli sunduğu, yaklaşık maliyetin tespitinde dikkate alınan ve pursantaj oranları belirlenen her bir iş kaleminin istekli tarafından fiyatlandırıldığı, açıklama istenilen iş kalemleri için isteklinin miktarlarının yaklaşık maliyetin tespitinde dikkate alınan miktarlarla birebir uyumlu olduğu,

 

Açıklama istenilen 15 iş kaleminden 9 iş kalemi için açıklamasında anılan Tebliğin yukarıda aktarılan 45.1.5 inci maddesinde yer alan açıklamalara uygun olarak TEDAŞ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının birim fiyatlarının kullanıldığının belirtildiği ve anılan madde açıklamasında yer verilen örnek listeye uygun şekilde 9 iş kalemi için “birim fiyat poz numarası”, o poza ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider dahil birim fiyatlar”, “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” ve kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların üzerine eklenen kar ve genel gider fiyatları ile teklif edilen birim fiyatın yer aldığı listenin açıklamaları kapsamında sunulduğu,

 

Açıklama istenilen diğer özel poz numaralı tesisat iş kalemlerinden oluşan 6 iş kalemi için de anılan Tebliğin yukarıda aktarılan 45.1.7’nci maddesinde yer alan açıklamalara uygun olarak iş kalemleri için malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapıldığı,  er bir iş kalemi için sunulan “fiyat analizi” başlıklı belgelerde malzeme bedeli, montaj bedeli haricinde ayrıca işçilik, nakliye bedelinin yanında %10 kar ve genel gider bedeli de öngörüldüğü, öngörülen bedellerin tevsik amacıyla da anılan Tebliğin yukarıda aktarılan 45.1.13.2’nci maddesinde yer alan açıklamalara uygun her bir iş kalemine ilişkin “fiyat analizi” başlıklı belgede öngörülen bedelleri (malzeme bedeli, montaj bedeli işçilik ve nakliye bedeli) içeren “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresi yazılarak meslek mensubu tarafından imzalı, kaşeli fiyat tekliflerinin sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Yukarıda aktarılan tespitlerden hareketle başvuru sahibinin iddiaları tek tek değerlendirildiğinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin miktarlarının düşük olmadığı, analizlerdeki miktarların düşürülmediği, analizlerdeki kar oranının %10 olmak üzere düşük olmadığı, asgari ücretin altında işçilik ücretinin tespitine yönelik bir analiz sunulmadığı, analiz girdilerindeki bazı fiyatların idare tarafından yaklaşık maliyetin tespitinde dikkate alınan kamu kurum ve kuruluşlarının yayınlanmış fiyatlarından düşük olduğu ancak bu fiyatların Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 45.1.13.2’nci maddesinde yer alan açıklamalara uygun olarak belirlendiği, proforma fatura sunulmadığı fiyat teklifi sunulduğu ve sunulan fiyat tekliflerinin taşıması gereken asgari şartları sağladığı, fiyat teklifinde bulunması gereken (meslek mensubu tarafından yazılması gereken) ifadenin yer aldığı, imzalı ve kaşeli olduğu, fiyat tekliflerini imzalayan kişilerin SMMM olduğu, Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 45.1.13.11’nci ve 45.1.15’inci maddelerinde ihaleyi yapan idare ve itirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebileceği açıklanmış olup başvuru sahibi tarafından söz konusu belgelerin meslek mensubundan istenmesine gerektirecek somut iddianın ortaya konulmadığı, açıklama istenilen iş kalemleri içerisinde yer alan özel pozlar için isteklinin malzeme bedeli+montaj bedelini içerecek şekilde analiz sunulduğu, Özel-5 pozu için de aynı şekilde analiz ve analize dayanak fiyat teklifi sunulduğu, istenilen ürünün son teknoloji ürünü olduğuna dair bir ifadenin fiyat teklifinde yer alması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir hüküm bulunmadığı, isteklinin sözleşmenin yürütülmesi aşamasında ihale dokümanında belirtilen ürünün haricindeki bir ürünü kullanamayacağının ve idarenin denetimine tabi olduğunun açık olduğu ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bileşenlerine ilişkin açıklamaları yukarıda aktarıldığı şekilde Kamu İhale Genel Tebliği'ne uygun olduğu anlaşıldığından bu itibarla anılan Tebliğin 45.1.10'uncu maddesine aykırı bir açıklamada bulunulmadığı, tüm iş kalemlerinin fiyatlandırıldığı, analizlerinin birim fiyat tariflerine uygun olduğu, aynı imalat kalemine farklı fiyatlar verilmediği, proforma fatura sunulmadığı, fiyat teklifi sunulduğu, sunulan fiyat tekliflerindeki fiyatlar ile teklif cetvelindeki fiyatların örtüştüğü, üzerine %10 yüklenici karının ayrıca eklendiği, teklif aşamasında analiz sunulmadığı gibi ihale dokümanında analiz sunulması gerektiğine dair herhangi bir düzenleme bulunmadığı, sunulan proforma faturaların, maliyet satış tespit tutanaklarının ve diğer tüm belgelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hususunda Gelir İdaresi Başkanlığından inceleme yapılmasını gerektirecek somut bir iddiasının bulunmadığı, kısacası ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun olduğu anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiaları yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul