• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.I-731
  • Toplantı No: 2013/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2013
(Aşağıdaki metin 12/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/011
Gündem No :2
Karar Tarihi:04.02.2013
Karar No :2013/UY.I-731
Şikayetçi:
 Aladağ İnşaat Pazarlama Turizm Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti, KAĞIZMAN CAD. BATI İŞ MERKEZİ KAT : 4 NO : 72 AĞRI
 İhaleyi yapan idare:
 Ağrı İl Özel İdaresi (Mali Hizmetler Müdürlüğü), Erzurum Yolu Üzerı 04100 AĞRI
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.12.2012 / 42261
Başvuruya konu ihale:
 2012/148987 İhale Kayıt Numaralı "Doğubayazıt İlçesi 3. Grup 49 Afet Konutu Yapım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Ağrı İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğütarafından 13.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Doğubayazıt İlçesi 3. Grup 49 Afet Konutu Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Aladağ İnşaat Pazarlama Turizm Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.nin 10.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.12.2012 tarih ve 42261 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4913 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihaleye katıldıkları, kesinleşen ihale kararı ekinde gönderilen ihale komisyon kararında aşırı düşük teklif açıklamalarının yeterli bulunmadığının bildirildiği, kesinleşen ihale kararı ekinde gönderilen komisyon kararı yazısında açıklamalarının uygun bulunmamasına ilişkin olarak iki gerekçenin sayıldığı, ancak ihale komisyonunca alınan kararın ve değerlendirme dışı bırakılmalarının Kanun ve Kamu İhale Genel Tebliği’ne aykırı olduğu belirtilerek;

 

1) İhale komisyon kararında “18.246/01 Eğimli çatılarda kiremit ve metal çatı örtüsü altına iki yüzü polietilen film kaplı cam tülü taşıyıcılı laminesiz polimer bitümlü örtü ile bir kat su yalıtımı yapılması olması gerekirken aşırı düşük veren firma pozun açıklamasında Ahşap çatı üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu sac ile çatı örtüsü yapılması açıklaması yapmıştır. Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nde 45.1.14 maddesine göre teknik tarifi yanlış yazıldığından dolayı” denilerek açıklamalarının geçersiz sayıldığı, açıklamaları incelendiğinde belirtilen yanlışlığın kasıtlı olarak yapılmadığının anlaşılacağı, firmalarının bunu fiyat avantajlı sağlamak adına kullanmadığı, belirtilen hatanın sadece bir yazım yanlışı olduğu, belirtilen imalat kalemine ilişkin poz numarası ve bu poz numarasına tekabül eden imalat birimi ile bu poz numarasına ilişkin kamu kurum ve kuruluşunca yayımlanmış birim fiyatın doğru alındığı, sadece yazım yanlışından dolayı açıklamalarının kabul edilmemesinden dolayı Kanun’a uygun davranılmadığı, 18.246/01 poz nolu imalat kaleminin sadece imalat tanımının sehven hatalı yazıldığı, “Ahşap çatı üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu sac ile çatı örtüsü yapılması” imalatı için açıklama içerisinde 18.241 poz nolu imalatın bulunduğu, bunun bir yanlışlıktan kaynaklandığının anlaşılabileceği, bu poz nolu imalat için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatları ile açıklama yaptıkları, 18.246/01 poz nolu iş kalemine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarına bakıldığında iş kaleminin tanımının bulunduğu ve bu durumun bir hatadan kaynaklandığının anlaşılacağı, teknik tarif veya yapım şartına tezat bir açıklama yapmadıkları, sehven hatalı bir yazım olduğu, poz numarası ile hangi imalatın belirtildiğinin açık olduğu,

 

2) 03.12.2012 tarihli ihale komisyon kararında ihale dışı bırakılmalarına ilişkin ikinci gerekçe olarak “18.241, 18.246/01, 21.011, 21.054, 21.210 ve Y.23.014 sayılı pozların miktarlarının yaklaşık maliyette belirtilen miktarlardan fazla olduğu” açıklamasına yer verildiği, buradan görüleceği üzere fiyat avantajı sağlamama adına açıklamalarında metrajlarda herhangi bir eksiklik olmayıp fazla miktar çıkarıldığı, metrajların fazla bulunmasının fiyat avantajlı sağlamadığı, aksine dezavantajlı duruma düşmelerine neden olduğu, yapım işlerinde bire bir metraj çıkarmanın imkansız olduğu, Kamu İhale Kurulu kararları incelendiğinde belli ölçülerde metraj farklılıklarının kabul edildiğinin görüleceği, Kurul kararlarında metrajların eksik olmasının dahi kabul edildiği, firmaları tarafından metrajların eksik değil fazla hesaplandığı, bu durumun ilgili mevzuat çerçevesinde açıklamalarının geçersiz sayılması için bir neden olamayacağı,

 

3) Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.16’ncı maddesinde “Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak istenen sürede açıklama yapmasına rağmen teklifi reddedilen isteklilerin açıklamalarının yeterli görülmeme nedenlerinin, sadece ilgili madde numaralarına atıf yapılmakla yetinilmeyerek hangi düzenlemeye aykırılık bulunduğu da belirtilmek suretiyle kesinleşen ihale kararının bildirilmesi zorunludur.” denildiği, ihale kararında aşırı düşük teklif savunmalarının neden geçerli sayılmadığının açıklanmadığı, savunmalarının geçerli sayılmamama nedeninin sadece 04.12.2012 tarih ve 817 sayılı yazı ile tebliğ edildiği, kesinleşen ihale kararında herhangi bir madde atfı ve açıklama yapılmadığı, bu durumun mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuruya konu ihale, Ağrı İl Özel İdaresinin “49 adet afet konutu yapımı” işidir.

 

Bahse konu ihalede 48 adet ihale dokümanı satın alınmış ve 13.11.2012 tarihinde yapılan ihaleye 25 istekli katılmıştır.

 

İhale komisyonu yaklaşık maliyet tutarı ile geçerli teklifleri esas almak suretiyle aşırı düşük teklifler için sınır değeri 2.990.954,93 TL olarak belirlemiştir.

 

İhale komisyonu teklif fiyatı sınır değerin altında olan; Barha Yol Yapı İnş. Müh. Enrj. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sapan Yapı Harf. İnş. Elek. Nak. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti., Aladağ İnş. Paz. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Uğur İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Resul Yana Ortak Girişiminin teklifini aşırı düşük teklif olarak değerlendirip bu isteklilerden açıklama talep etmiştir.

 

Teklif fiyatı aşırı düşük olup açıklama istenilen isteklilerden Aladağ İnş. Paz. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. açıklama sunmuş, diğer istekliler ise açıklama sunmamıştır.

 

İhale komisyonu Aladağ İnş. Paz. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin açıklamasını “18.246/01 Eğimli çatılarda kiremit ve metal çatı örtüsü altına iki yüzlü polietilen film kaplı cam tülü taşıyıcılı laminesiz polimer bitümlü örtü ile bir kat su yalıtımı yapılması olması gerekirken, aşırı düşük veren firma pozun açıklamasında ahşap çatı üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu sac ile çatı örtüsü yapılması açıklaması yaptığı, böylece teknik tarifi yanlış yazıldığı, 18.241, 18.246/01, 21.011, 21.054, 21.210 ve Y.23.014 sayılı pozların miktarlarının yaklaşık maliyette belirtilen miktarlardan fazla olduğu” olmak üzere 2 gerekçe ile uygun bulmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar vermiştir.

 

Başvuru sahibi birinci iddiasında 18.246/01 poz nolu iş kaleminin sadece adının yanlış yazıldığını, fiyatının doğru olduğunu, bu durumun bir hatadan kaynaklandığını ileri sürmektedir.

 

Anahtar teslimi götürü bedel yapılan ihalede idarece aşağıda belirtilen 21 iş kalemine ilişkin açıklama istenilmiştir.

 

Açıklama İstenilen İş Kalemleri

Sıra No

İş Kalemi/Grubu No

İş kalemi/Grubu Adı

Birimi

1

Y.23.014

Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması

Ton

2

21.011

Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı

m⊃2;

3

Y.16.058/1A

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)

m⊃3;

4

21.210

Rendesiz ve çatı örtüsünün altı tahta kaplamalı ahşap oturma çatı yapılması

m⊃2;

5

Y.23.015

Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.

Ton

6

18.071/3/MK

Yatay delikli fabrika tuğlası (19x19x13.5 cm) ile 250 doz çimento harçlı yarım tuğla duvar yapılması

m⊃2;

7

18.241

Ahşap çatı üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu sac ile çatı örtüsü yapılması

m⊃2;

8

Y.16.056/A

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)

m⊃3;

9

27.531/MK

Kireç - çimento karışımı harçla düz sıva yapılması

m⊃2;

10

27.501/MK

250/300 çimento dozlu harçla düz sıva yapılması (Dış duvar yüzeyleri ile bodrum iç duvarlarında)

m⊃2;

11

Y.23.241

Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) (PVC hammaddesi kurşun ihtiva etmeyen)  Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen v(kg)

kg

12

25.048/1A

Yeni sıva yüzlerine 0,350 kg macun çekilerek iki kat su bazlı mat plastik boya yapılması

m⊃2;

13

25.036/1

Çıplak beton veya ince sıva yüzeylerin astar çekilerek akrilik esaslı ince malzeme ile her renkte boyanması

m⊃2;

14

21.300

Mevcut şap tabakası üzerine desenli tip mozayik meşe parke döşeme kaplaması yapılması

m⊃2;

15

26.021/MK

Presleme yöntemi ile üretilen, üst kısmı beyaz çimentolu, alt kısmı normal çimentolu, yivli-yivsiz, renkli-renksiz, terrazo karo plak (karosiman-sınıf
1 ) ile dış mekanlarda döşeme kaplaması yapılması

m⊃2;

16

19.053/4

5 cm kalınlıkta dış duvarlarda betonarme yüzeylere içeriden ekspande polistren (EPS) köpük ile ısı yalıtımı yapılması (30 kg/m⊃3; yoğunluğunda)

m⊃2;

17

Y.23.152

Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması

kg

18

21.054

En yüksek noktası (yüksekliği) 4 m'ye kadar olan yapı ve sınai imalata (köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi (4.00 m. dahil)

m⊃3;

19

22.009

1. Sınıf beyaz çam kerestesinden iki yüzü, sun'i tahta (odun lifi levha) presli iç kapı kanadı yapılması ve yerine konulması

m⊃2;

20

18.246/01

Eğimli çatılarda kiremit ve metal çatı örtüsü altına iki yüzü polietilen film kaplı cam tülü taşıyıcılı laminesiz polimer bitümlü örtü ile bir kat su yalıtımı yapılması

m⊃2;

21

27.535/MK

Kireç-çimento karışımı harçla tavan sıvası yapılması

m⊃2;

 

            Başvuru sahibi istekli açıklama istenilen 21 kaleme ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatları ile açıklama yapmıştır.

 

            Başvuru sahibi istekli açıklama listesinde 18.246/01 poz nolu iş kaleminin tanımı için Eğimli çatılarda kiremit ve metal çatı örtüsü altına iki yüzü polietilen film kaplı cam tülü taşıyıcılı laminesiz polimer bitümlü örtü ile bir kat su yalıtımı yapılmasıifadesi yerine “Ahşap çatı üzerine 0,50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu sac çatı örtüsü yapılması” açıklamasını yazmıştır.

 

            Ancak isteklinin bu iş kalemi için 5,21 TL/m2 birim fiyat öngördüğü, bu iş kaleminin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yılı inşaat birim fiyatının karsız olarak 6,45 TL/m2 /1.25=5,16 TL/m2 olduğu, beyan edilen birim fiyatın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatlarının karsız tutarının üzerinde olduğu, dolayısıyla isteklinin bu iş kalemi için beyan ettiği tutarın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim fiyatı ile uyumlu olduğu, tanımda yazılan farklılığın bir hatadan kaynaklandığı, zira açıklama listesinde 18.246/01 poz nolu iş kaleminin bir üst satırında 18.241 poz nolu iş kaleminin yer aldığı ve hatanın bu iş kaleminin tanımın tekrar yazılmasından kaynaklandığı anlaşıldığından, ihale komisyonunca anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin yazılan bu gerekçenin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İhale komisyonu ikinci olarak başvuru sahibi Aladağ İnş. Paz. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin açıklamasında, açıklama istenilen 18.241, 18.246/01, 21.011, 21.054, 21.210 ve Y.23.014 sayılı pozların miktarlarının yaklaşık maliyette belirtilen miktarlardan fazla olduğu gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığını belirtmiştir.

 

            Başvuru sahibi isteklinin açıklama istenilen iş kalemleri için hesapladığı miktar ile idarenin yaklaşık maliyette esas aldığı miktarların karşılaştırması sonucunda idarenin yaklaşık maliyette esas aldığı miktarlar ile isteklinin miktarları arasında önemli oranda farklar olmadığı, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde metrajlar isteklilere verilmediğinden dolayı isteklinin miktarları ile idarenin miktarlarının bire bir eşit olmasının mümkün olmadığı, dolayısıyla aralarında fark olmasının muhtemel olduğu, bu haliyle ihale konusu işe ilişkin idarenin miktarı ile isteklinin miktarı arasındaki metraj farklılığının götürü bedel ihale edilen ihale konusu iş için kabul edilebilir oranda olduğu, ancak işin ihale dokümanına ve teknik kriterlere uygun yapılmasının zorunlu bulunduğu, bu nedenle ihale komisyonunca alınan “18.241, 18.246/01, 21.011, 21.054, 21.210 ve Y.23.014 sayılı pozların miktarlarının yaklaşık maliyette belirtilen miktarlardan fazla olduğu” gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

3)Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibi istekli Aladağ İnş. Paz. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne gönderilen kesinleşen ihale kararında isteklinin değerlendirme dışı bırakıldığına ilişkin bir ifadeye yer verilmediği,  ancak ihale komisyon kararının ekte gönderildiğinin belirtildiği, ihale komisyon kararında isteklinin açıklamalarının uygun olmadığı belirtilmiş olmakla birlikte, gerekçelerine yer verilmediği görülmektedir. Bununla birlikte istekliye gönderilen 04.12.2012 tarih ve 817 sayılı yazı ekinde yer alan ihale komisyonu üyelerince imzalanmış yazıda isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin gerekçelerin açıkça belirtildiği görülmektedir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.16’ncı maddesinde “Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak istenen sürede açıklama yapmasına rağmen teklifi reddedilen isteklilerin açıklamalarının yeterli görülmeme nedenlerinin, sadece ilgili madde numaralarına atıf yapılmakla yetinilmeyerek hangi düzenlemeye aykırılık bulunduğu da belirtilmek suretiyle kesinleşen ihale kararının bildirilmesi zorunludur.” denildiği, başvuru sahibi isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin gerekçelere kesinleşen ihale kararında yer verilmemiş olmakla birlikte ihale komisyonu imzası ile onaylı ek bir yazı ile gerekçelerin bildirildiği anlaşıldığından, isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin gerekçelere kesinleşen ihale kararında yer verilmemiş olmasının sonucu etkileyici nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Aladağ İnş. Paz. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul