• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.I-896
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :23
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UY.I-896
Şikayetçi:
 Mendüh Karahan, İLKBAHAR MAH. 611. SOK. NO : 7 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Urfa Özel İdaresi Yatırım Ve İnşaat Müdürlüğü, Ertuğrul Gazi Mah. N.Fazıl Kısakürek Cad. No: 35/C ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2013 / 1367
Başvuruya konu ihale:
 2012/145322 İhale Kayıt Numaralı "Şanlıurfa Siverek İlçesi Karabahçe Köyü İ.Ö.O ,Siverek Bakım Şefliği İ.Ö.O, Siverek 24 Derslikli Anadolu Lisesi, Harran İlçesi Balkat Köyü İ.Ö.O Ve Viranşehir İlçsesi M.Akif Ersoy İ.Ö.O Yapım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Urfa  Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından 07.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Şanlıurfa Siverek İlçesi Karabahçe Köyü İ.Ö.O., Siverek Bakım Şefliği İ.Ö.O., Siverek 24 Derslikli Anadolu Lisesi, Harran İlçesi Balkat Köyü İ.Ö.O.  ve Ceylanpınar İlçesi M. Akif Ersoy İ.Ö.O. Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Mendüh Karahan’ın 26.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 11.01.2013 tarih ve 1367 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/233 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idarece zeyilname düzenlenerek Viranşehir İlçesi Mehmet Akif Ersoy İ.Ö.O. yapım işinin adının Ceylanpınar İlçesi Mehmet Akif Ersoy İ.Ö.O. yapım işi olarak değiştirildiği, götürü bedel teklif mektubunda her ne kadar işin adı kısmının ihale ilanında ve ihale dokümanında yer verildiği şekilde Viranşehir İlçesi Mehmet Akif Ersoy İ.Ö.O. yapım işi olarak yazılmışsa da kısmi teklife açık olarak yapılan ihalede teklif verdikleri kısma ilişkin ihalenin adı Ceylanpınar İlçesi Mehmet Akif Ersoy İ.Ö.O. yapım işi olarak doğru yazıldığı, ayrıca teklif mektuplarında ihale kayıt numarası ile geçici teminat mektubunda da işin adının doğru olarak yazıldığı, Kamu İhale Kurulunun teklif mektuplarında ihale kayıt numarasının doğru olarak yazılması halinde ihale adının yanlış yazılmasının esasa etkili olmadığı yönündeki muhtelif kararları da dikkate alındığında kendi tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen işlemin mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale konusu işin adı gerek İdari Şartname’de gerekse ihale ilanında, “Şanlıurfa Siverek İlçesi Karabahçe Köyü İ.Ö.O., Siverek Bakım Şefliği İ.Ö.O., Siverek 24 Derslikli Anadolu Lisesi, Harran İlçesi Balkat Köyü İ.Ö.O. ve Viranşehir İlçesi M. Akif ERSOY İ.Ö.O. Yapım İşi” olarak düzenlenmişken, idarece düzenlenen zeyilname ile “…İhalede Viranşehir İlçesi M. Akif ERSOY İ.Ö.O. yapım işi olarak adı geçen yapım işine ait yer adı  Ceylanpınar M. Akif ERSOY İ.Ö.O. yapım işi olarak değiştirilmiştir.” şeklinde değişiklik yapılmıştır.

 

 Başvuru sahibi tarafından verilen götürü bedel teklif mektubunda İhale Kayıt Numarası idarece belirlenen numaraya uygun olarak 2012/145322 şeklinde belirtilmiş, ihalenin adı ihale ilanı ve İdari Şartname’de belirtildiği gibi “Şanlıurfa Siverek İlçesi Karabahçe Köyü İ.Ö.O., Siverek Bakım Şefliği İ.Ö.O., Siverek 24 Derslikli Anadolu Lisesi, Harran İlçesi Balkat Köyü İ.Ö.O. ve Viranşehir İlçesi M.Akif Ersoy İ.Ö.O. Yapım İşi” olarak belirtilmiş, ancak ihalenin kısmi teklife ilişkin kısmında teklif verilen işin adı “Ceylanpınar M. Akif Ersoy İ.Ö.O. Yapım İşi” olarak yazılmış, söz konusu ihaleye ilişkin olarak düzenlenen geçici teminat mektubunda ise işin adı “Şanlıurfa Siverek İlçesi Karabahçe Köyü İ.Ö.O., Siverek Bakım Şefliği İ.Ö.O., Siverek 24 Derslikli Anadolu Lisesi, Harran İlçesi Balkat Köyü İ.Ö.O.  ve Ceylanpınar İlçesi M. Akif Ersoy İ.Ö.O. Yapım İşi” şeklinde yazılarak idarece düzenlenen zeyilnameye uygun olarak belirtilmiş, her iki belge de teklif zarfı içerisinde idareye sunulmuştur. Bu haliyle götürü bedel teklif mektubunda ihalenin adının idarece düzenlenen zeyilnameye uygun olarak yazılmamış olmasının söz konusu teklif mektubunun başka bir işe ait olduğu anlamına gelmediği, bizzat inceleme konusu ihale için düzenlenmiş bir belge olduğu anlaşılmaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 54’üncü maddesinde yer alan “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

(4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.”şeklindeki düzenleme ile teklif mektuplarında bulunması gereken zorunlu unsurlara yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından verilen götürü bedel teklif mektubunun bu haliyle taşıması gereken zorunlu unsurları taşıdığı da anlaşılmaktadır.

 

Kaldı ki, idarenin ihale işlem dosyasını Kuruma göndermiş olduğu 17.01.2013 tarih ve 646 sayılı yazıda da ihale konusu işin adı ihale ilanı ve İdari Şartname’de yer alan şekliyle yazılarak idarece de ihale konusu işin adının yazılmasında hata yapıldığı anlaşılmaktadır.

 

Yukarıda yapılan değerlendirmeler ışığında başvuru sahibi tarafından verilen teklif mektubunun bu haliyle geçerli kabul edilmesi gerektiği anlaşıldığından idarece anılan isteklinin teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması hususunda tesis edilen işlemin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

07.11.2012 tarihinde yapılan ihaleye toplam 23 adet teklif verilmiş olup idarece başvuru sahibi de dahil olmak üzere 10 adet teklif, teklif mektubunda işin adının yanlış yazılması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmıştır. Kısmi teklife açık olarak yapılan ihalelerde inceleme de şikâyete konu kısımlar üzerinden yapıldığından ihalenin “Siverek Bakım Şefliği İ.Ö.O., Siverek 24 Derslikli Anadolu Lisesi ve Ceylanpınar İlçesi M. Akif Ersoy İ.Ö.O. Yapım İşi” olan 2, 3 ve 5’inci kısımlarına teklif veren Mendüh Karahan’ın şikâyetleri de anılan kısımlar üzerinden incelenmiştir.

 

Başvuru sahibinin teklif mektuplarının idarece değerlendirme dışı bırakılması hususundaki şikâyetleri ile ilgili olarak yukarıda yapılan değerlendirmeler ışığında teklif mektubunda işin adının yanlış yazılmasından dolayı teklifleri değerlendirme dışı bırakılan diğer isteklilerin teklif mektuplarının bu haliyle geçerli kabul edilmesi hususunda düzeltici işlem tesis edilmesi gerekmektedir.  Ancak, teklifleri değerlendirmeye alınacak isteklilerin ihalenin şikâyete konu “Siverek Bakım Şefliği İ.Ö.O., Siverek 24 Derslikli Anadolu Lisesi ve Ceylanpınar İlçesi M. Akif Ersoy İ.Ö.O. Yapım İşi” olan 2, 3 ve 5’inci kısımlarına teklif veren ve teklif mektuplarında işin adının yanlış yazılmasından dolayı değerlendirme dışı bırakılan isteklileri kapsaması nedeniyle başvuru sahibi istekli dışında; İbrahim Öncel, Niştiman Özcan Kızılkaya ve Has-Kem İnş. Taah. Peyzaj San ve Tic. Ltd. Şti. olmak üzere üç isteklidir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Mendüh Karahan ile birlikte, İbrahim Öncel, Niştiman Özcan Kızılkaya ve Has-Kem İnş. Taah. Peyzaj San ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif mektuplarının geçerli kabul edilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince ihalenin “Siverek Bakım Şefliği İ.Ö.O., Siverek 24 Derslikli Anadolu Lisesi ve Ceylanpınar İlçesi M. Akif Ersoy İ.Ö.O.” kısımlarına ilişkin olarak düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Kurul Başkanı

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul