En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.I-897
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :24
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UY.I-897
Şikayetçi:
 İbrahim Öncel , HAMİDİYE MAH. 203 SOK. BİLSEL APT. NO:1 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Urfa Özel İdaresi (Yatırım Ve İnşaat Müdürlüğü), Ertuğrul Gazi Mah. N.Fazıl Kısakürek Cad. No: 35/C ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.01.2013 / 988
Başvuruya konu ihale:
 2012/145322 İhale Kayıt Numaralı "Şanlıurfa Siverek İlçesi Karabahçe Köyü İ.Ö.O ,Siverek Bakım Şefliği İ.Ö.O, Siverek 24 Derslikli Anadolu Lisesi, Harran İlçesi Balkat Köyü İ.Ö.O Ve Viranşehir İlçsesi M.Akif Ersoy İ.Ö.O Yapım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Urfa  Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğütarafından 07.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Şanlıurfa Siverek İlçesi Karabahçe Köyü İ.Ö.O., Siverek Bakım Şefliği İ.Ö.O., Siverek 24 Derslikli Anadolu Lisesi, Harran İlçesi Balkat Köyü İ.Ö.O.  ve Ceylanpınar İlçesi M. Akif Ersoy İ.Ö.O. Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak İbrahim Öncel’in 24.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 09.01.2013 tarih ve 988 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/180 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İdarece zeyilname düzenlenerek Viranşehir Mehmet Akif Ersoy İ.Ö.O. yapım işinin adının Ceylanpınar Mehmet Akif Ersoy İ.Ö.O. yapım işi olarak değiştirildiği, ancak söz konusu değişikliğe ilişkin zeyilnamenin tebligatının uygun yapılmadığı, şifahen bilgi verilen isteklilerin götürü bedel teklif mektuplarında işin adını doğru yazdığı, zeyilnamenin usulüne uygun olarak bildirilmeyen isteklilerin ise götürü bedel teklif mektubunda işin adını yanlış yazdığı, kendi tekliflerinin de bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakıldığı,  ancak söz konusu ihalenin kısmi teklife açık olarak yapıldığı, ihalenin 3 kısmına teklif verdikleri, zeyilname ile adı değiştirilen Ceylanpınar Mehmet Akif Ersoy İ.Ö.O. yapım işi kısmına teklif vermedikleri, kısmi teklife açık ihalelerde tekliflerin her bir kısmının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğinden kendi tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen işlemin mevzuata uygun olmadığı,

 

2) İdarece ihaleye ilişkin şikayet süreleri beklenmeksizin Siverek İlçesi Karabahçe Köyü İ.Ö.O. yapım işine ilişkin kısım ile ilgili olarak sözleşmenin imzalandığı, bu hususun da mevzuata aykırı olduğuiddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kanun’un “İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması” başlıklı 29’uncu maddesinde “İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

 

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale  dokümanı  alanların  tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır...”hükmü yer almaktadır. 

 

Mevzuatın yukarıya aktarılan hükmü gereğince idarelerce zeyilname düzenlenmesi halinde söz konusu zeyilnamenin son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını teminen ihale dokümanı alanların tamamına gönderilmesi gerektiği, zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde de ihale tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün olmak üzere zeyilname ile ertelenebileceği anlaşılmaktadır. Bu arada idarelerce henüz satışı yapılmayan ihale dokümanlarına da söz konusu zeyilnamenin ilave edilerek son teklif verme saatine kadar satışa devam edilmesi gerekmektedir.

 

İdarece düzenlenen zeyilnamenin üzerinde tarih bulunmadığından 24.01.2013 tarihli yazımız ile idareden zeyilnamenin düzenlenme tarihi ve istekli olabileceklere tebliğ şekli ile tebliğ tarihleri sorulmuş olup, idarenin 30.01.2013 tarihli cevabı yazısında “…Söz konusu işle ilgili;

 

1-         16.10.2012 tarihinde zeyilname düzenlenmiştir.

2-         Zeyilname düzenlendiği tarihte doküman satın alan istekli bulunmadığından zeyilname söz konusu firmalara doküman satın alındığında isteklilere ihale dokümanı CD ortamında verilmiştir…”şeklinde cevap verilmiştir.

 

İhale konusu işin adı gerek İdari Şartname’de gerekse ihale ilanında, “Şanlıurfa Siverek İlçesi Karabahçe Köyü İ.Ö.O., Siverek Bakım Şefliği İ.Ö.O., Siverek 24 Derslikli Anadolu Lisesi, Harran İlçesi Balkat Köyü İ.Ö.O. ve Viranşehir İlçesi M. Akif ERSOY İ.Ö.O. Yapım İşi” olarak düzenlenmişken, idarece düzenlenen zeyilname ile “…İhalede Viranşehir İlçesi M. Akif ERSOY İ.Ö.O. yapım işi olarak adı geçen  yapım işine ait yer adı  Ceylanpınar M. Akif ERSOY İ.Ö.O. yapım işi olarak değiştirilmiştir.” şeklinde değişiklik yapılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından alınan ihale dokümanına ilişkin dizi pusulasında zeyilnameye yer verilmediği, bu haliyle başvuru sahibinin zeyilnameyi alıp almadığının tespit edilemediği, buna göre idarece düzenlenen zeyilnamenin istekli olabileceklere usulüne uygun olarak tebliğ edilmediği anlaşılmışsa da geçici teminat mektubunda ihale konusu işin adının zeyilnamede düzenlendiği şekle göre hazırlanmış olmasından dolayı başvuru sahibinin ihale tarihinden önce idarece zeyilname ile yapılan değişiklikten haberdar olduğu anlaşıldığından idarece tesis edilen işlemin esasa etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin zeyilnamenin usulüne uygun olarak bildirilmediği yönündeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            İdari Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde, “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.” şeklinde düzenleme yapılarak beş kısım halinde çıkılan ihalenin her bir kısmına ilişkin olarak isteklilerin teklif verebileceği düzenlenmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Kısmi tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 16.4’üncü maddesinde “16.4.1. İhalelerde, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kısmi teklif verilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, kısmi teklif verilebilen ihalelerde isteklilerce her bir iş kısmına ayrı ayrı teklif vermek suretiyle işin tamamına teklif verilebileceği gibi, ihale dokümanında belirtilen kısımlardan bazılarına da teklif verilebilecektir.

 

16.4.2. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalede; aday veya isteklinin yeterlik değerlendirmesi, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli, teklif ettiği kalemlerin/kısımların toplam bedeli üzerinden geçici teminat sunacaktır…”şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aritmetik hata ve yuvarlama” başlıklı 16.5’inci maddesinde ise “16.5.1. Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğu kabul edilecek ve teklif doğrudan değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak, teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihale sonuçlandırılacaktır…” şeklinde de düzenleme bulunmaktadır.

 

Mevzuatın yukarıya aktarılan hükümleri gereğince kısmi teklife açık ihalelerde isteklilerin tekliflerinin ve dolayısıyla teklif mektuplarının bu şekli ile teklif vermiş oldukları her bir kısımla ilgili olmak üzere ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

            Başvuru sahibi tarafından verilen götürü bedel teklif mektubunda İhale Kayıt Numarası idarece belirlenen numaraya uygun olarak 2012/145322 şeklinde belirtilmiş, ihalenin adı ihale ilanı ve İdari Şartname’de belirtildiği gibi “Şanlıurfa Siverek İlçesi Karabahçe Köyü İ.Ö.O., Siverek Bakım Şefliği İ.Ö.O., Siverek 24 Derslikli Anadolu Lisesi, Harran İlçesi Balkat Köyü İ.Ö.O.  ve Viranşehir İlçesi M. Akif Ersoy İ.Ö.O. Yapım İşi” olarak belirtilmiş, ancak söz konusu ihaleye ilişkin olarak düzenlenen geçici teminat mektubunda işin adı “Şanlıurfa Siverek İlçesi Karabahçe Köyü İ.Ö.O., Siverek Bakım Şefliği İ.Ö.O., Siverek 24 Derslikli Anadolu Lisesi, Harran İlçesi Balkat Köyü İ.Ö.O.  ve Ceylanpınar İlçesi M. Akif Ersoy İ.Ö.O. Yapım İşi” şeklinde yazılarak idarece düzenlenen zeyilnameye uygun olarak belirtilmiş, her iki belge de teklif zarfı içerisinde idareye sunulmuştur. Bu haliyle götürü bedel teklif mektubunda ihalenin adının idarece düzenlenen zeyilnameye uygun olarak yazılmamış olmasının söz konusu teklif mektubunun başka bir işe ait olduğu anlamına gelmediği, bizzat inceleme konusu ihale için düzenlenmiş bir belge olduğu anlaşılmaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 54’üncü maddesinde yer alan “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

(4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.”şeklindeki düzenleme ile teklif mektuplarında bulunması gereken zorunlu unsurlara yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından verilen götürü bedel teklif mektubunun bu haliyle taşıması gereken zorunlu unsurları taşıdığı da anlaşılmaktadır.

 

Diğer taraftan başvuru sahibi tarafından düzenlenen götürü bedel teklif mektubunda teklif verilen kısımlara bakıldığında anılan isteklinin ihalenin zeyilname ile değiştirilen “Ceylanpınar İlçesi M. Akif Ersoy İ.Ö.O. Yapım İşi” kısmına teklif vermediği de anlaşılmaktadır.

 

Kaldı ki, idarenin ihale işlem dosyasını Kuruma göndermiş olduğu 17.01.2013 tarih ve 646 sayılı yazıda da ihale konusu işin adı ihale ilanı ve İdari Şartname’de yer alan şekliyle yazılarak idarece de ihale konusu işin adının yazılmasında hata yapıldığı anlaşılmaktadır.

 

Yukarıda yapılan değerlendirmeler ışığında başvuru sahibi tarafından verilen teklif mektubunun bu haliyle geçerli kabul edilmesi gerektiği anlaşıldığından idarece anılan isteklinin teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması hususunda tesis edilen işlemin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

          İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde yer alan “(1) Başvurular öncelikle;

          …

          b) Başvuru ehliyeti,

          …

          yönlerinden sırasıyla incelenir.

 

          …

 

          (4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.”hükmü ve anılan Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde yer alan “(1) 16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.

 

          (2) Kurul tarafından gerekli görüldüğü takdirde, başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin ilgisi nedeniyle idareye veya idarenin bağlı veya ilgili/ilişkili olduğu mercie yahut yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilir.”hükmü doğrultusunda, başvuru sahibi İbrahim Öncel’in ihalenin “Şanlıurfa Siverek İlçesi Karabahçe Köyü İ.Ö.O.” kısmına teklif vermediği, bu nedenle ihalenin anılan kısmı ile herhangi bir menfaat ihlaline uğraması ihtimalinin bulunmadığı anlaşılarak, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun ehliyet yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

07.11.2012 tarihinde yapılan ihaleye toplam 23 adet teklif verilmiş olup idarece başvuru sahibi de dâhil olmak üzere 10 adet teklif, teklif mektubunda işin adının yanlış yazılması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmıştır. Kısmi teklife açık olarak yapılan ihalelerde inceleme de şikâyete konu kısımlar üzerinden yapıldığından ihalenin Siverek Bakım Şefliği İ.Ö.O., Siverek 24 Derslikli Anadolu Lisesi ve Harran İlçesi Balkat Köyü İ.Ö.O.  yapım işi olan 2, 3 ve 4’üncü kısımlarına teklif veren İbrahim Öncel’in şikayetleri de anılan kısımlar üzerinden incelenmiştir.

 

Başvuru sahibinin teklif mektuplarının idarece değerlendirme dışı bırakılması hususundaki şikâyetleri ile ilgili olarak yukarıda yapılan değerlendirmeler ışığında teklif mektubunda işin adının yanlış yazılmasından dolayı teklifleri değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin teklif mektuplarının bu haliyle geçerli kabul edilmesi hususunda düzeltici işlem tesis edilmesi gerekmektedir. Ancak, teklifleri değerlendirmeye alınacak isteklilerin ihalenin şikâyete konu Siverek Bakım Şefliği İ.Ö.O., Siverek 24 Derslikli Anadolu Lisesi ve Harran İlçesi Balkat Köyü İ.Ö.O. yapım işi olan 2, 3 ve 4’üncü kısımlarına teklif veren ve teklif mektuplarında işin adının yanlış yazılmasından dolayı değerlendirme dışı bırakılan isteklileri kapsaması nedeniyle başvuru sahibi istekli dışında; Mendüh Karahan, Hüseyin Dolap, Niştiman Özcan Kızılkaya, Has-Kem İnş. Taah. Peyzaj San ve Tic. Ltd. Şti., Harran GAP Turz. İnş. Tar. Gıda San. Ltd. Şti., İmza Taah. Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Seher Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Halil Sancar olmak üzere sekiz isteklidir.

 

İhaleye teklif veren isteklilerden idarece değerlendirme hatası yapılan Hüseyin Dolap’ın teklifi ile ilgili olarak yapılan inceleme aşağıdadır:

 

Hüseyin Dolap tarafından ihalenin Şanlıurfa Siverek İlçesi Karabahçe Köyü İ.Ö.O. ve Harran İlçesi Balkat Köyü İ.Ö.O. yapım işi olanbirinci ve dördüncü kısmına toplam 1.448.000,00 TL bedel ile teklif verilmiş olup idarece söz konusu tutar ihalenin sadece birinci kısmına teklif verilmiş gibi işlem tesis edilmiştir. İhalenin dördüncü kısmına ilişkin bir değerlendirme yapılmamıştır. Ayrıca anılan istekli tarafından teklifi ile birlikte hem teklif mektubu, hem de başvuru mektubu verilmiş olup, ihalenin adı teklif mektubunda doğru yazılmakla birlikte başvuru mektubunda hatalı yazılmıştır. Ancak açık ihale usulü ile yapılan ihaleler için başvuru mektubu verilmesi gereken zorunlu belgeler arasında yer almadığından anılan isteklinin başvuru mektubu dikkate alınmaksızın değerlendirme yapılması gerekmektedir. Bu haliyle Hüseyin Dolap tarafından verilen teklif mektubunun da uygun olduğu anlaşılmaktadır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi İbrahim Öncel ile birlikte Mendüh Karahan, Hüseyin Dolap, Niştiman Özcan Kızılkaya, Has-Kem İnş. Taah. Peyzaj San ve Tic. Ltd. Şti., Harran GAP Turz. İnş. Tar. Gıda San. Ltd. Şti., İmza Taah. Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Seher Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Halil Sancar’ın teklif mektuplarının geçerli kabul edilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) İhalenin “Şanlıurfa Siverek İlçesi Karabahçe Köyü İ.Ö.O.” kısmına ilişkin olarak başvurunun reddine,

 

2) Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince ihalenin “Siverek Bakım Şefliği İ.Ö.O., Siverek 24 Derslikli Anadolu Lisesi ve Harran İlçesi Balkat Köyü İ.Ö.O.”  kısımlarına ilişkin olarak düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Kurul Başkanı

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul