• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.I-911
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :38
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UY.I-911
Şikayetçi:
 Öztek Havalandırma Isıtma Soğutma istemleri Müh. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti, VİŞNELİK MAH. NEVZAT BEY APT. NO:29-B ESKİŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Yunus Emre Devlet Hastanesi Baştabipliği, Uluönder Mah. Salıh Bozok Cad. No:23 26190 ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2013 / 1606
Başvuruya konu ihale:
 2012/149464 İhale Kayıt Numaralı "F Blok 2 Kat Ameliyathane Ve Yoğun Bakım Yapılması İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Yunus Emre Devlet Hastanesi Baştabipliğitarafından 13.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “F Blok 2 Kat Ameliyathane ve Yoğun Bakım Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Öztek Havalandırma Isıtma Soğutma Sist. Müh. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. nin 24.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 02.01.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.01.2013tarih ve 1606sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/278sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılanın teklifinin sınır değerin altında olduğu, aşırı düşük teklif açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesine uygun olmadığı, imalat miktarlarında azaltma yapılarak açıklama sunulmasının mümkün olamayacağı, açıklamanın reddedilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2.1’inci maddesinde ihale konusu işin adının “F Blok 2 Kat Ameliyathane ve Yoğun Bakım Yapılması İşi” olarak belirlendiği, anılan Şartname’nin 19’uncu maddesinde isteklilerin tekliflerini anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecekleri ve ihale sonucu ihale üzerine bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacağı düzenlenmiş olup söz konusu Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 46’ncı maddesinde ihalede uygulanacak sınır değer katsayısının “(N) = 1” olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” başlıklı 45’inci maddesinde,

            “…45.1.3. İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri

sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.

 

            45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek: O-5, O-6, O-7) ve stok tespit tutanağı (Ek: O-8) sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.

 

45.1.6. Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaraları da belirterek liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ve stok tespit tutanağı sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

 

45.1.7. İstekliler tarafından, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması kabul edilecektir.

45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir. Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

45.1.9. (Değişik: 20/8/2011-28031 R.G./ 16 md.) İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.

            …

45.1.13.  Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada; sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklinin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Çimento ve demir ürünleri için üreticinin ilan edilmiş fiyat tarifeleri

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

d. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

g. İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b. dir.

 

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (45.1.13.1 – 45.1.13.8) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

 Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen yapı elemanları için teklif edilen fiyatın, malzeme ve işçilik (gerekiyorsa nakliye de) fiyatlarının da belirtildiği proforma fatura veya fiyat teklifi ile belgelendirilmesi durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin ayrıca analiz sunulması zorunlu değildir.

45.1.13.1. Tedarikçi veya imalatçılardan alınan ve birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

…45.1.14. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (45.1.3 - 45.1.13) maddelerine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları idarece tanımlanan yapım şartlarına uymayan veya teknik şartnameye aykırı hususlar içeren isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.” açıklamaları yer almaktadır.

            İnceleme konusu ihaleye 14 istekli teklif vermiştir. Tekliflerin tamamı geçerli olarak değerlendirilerek, sınır değer 1.853.326,61olarak belirlenmiş, bu tutarın altında teklif veren altı istekliden idarece 21.11.2012 tarihli yazılarla aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği görülmüştür. Sınır değerin altında teklif veren isteklilerden sadece AGCS Mühendislik İnş. Mad. Ltd. Şti. nin aşırı düşük teklif açıklaması sunduğu, 12.12.2012 tarihli ihale komisyonu kararıyla ihalenin, aşırı düşük teklif açıklaması mevzuata uygun görülen AGCS Mühendislik İnş. Mad. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan AGCS Mühendislik İnş. Mad. Ltd. Şti. nin 30.11.2012 tarihinde idare kayıtlarına alınan aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesinden,

 

İstekli tarafından öngörülen fiyatların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının 2012 yılı birim fiyatları ile özel pozlar için piyasadan alınan proforma fatura ve teklif mektupları ile belgelendirildiği anlaşılmış olup, isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunmuş olduğu hesap cetvelinde öngördüğü miktarlar ile idarenin sorgulamaya konu ettiği iş kalemleri için öngördüğü miktarlar arasında fark bulunan başlıca kalemlerde yapılan kıyaslama aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir:

 

Açıklama istenilen iş kalemi

İdarece y. maliyet hesabında öngörülen miktar

İsteklinin öngördüğü miktar

İsteklinin öngördüğü miktar ile idarenin öngördüğü miktar farkı

Y.23.244/E

7.657,95 kg

7.800,00 kg

%1,8 yüksek

23.244/L

2.150,85 kg

2.200 kg

%2,2 yüksek

25.116/A6

596,75

670

% 12 yüksek

25.048/5

3.863,04

3.500,00

%9,39 düşük

18.138/D4

755,12 m2

760,00 m2

%0,8 yüksek

18.140/D1

992,64 m2

1.180 m2

% 20 yüksek

28.134/A

510,53 m2

520 m2

% 2 yüksek

ÖZEL-10

268,10 m2

270 m2

%0,9 yüksek

MSB-812

10,00 m2

10 m2

-

 

Buna göre hesap cetveli ile idarece belirlenen imalat miktarları arasında küçük farkların olduğu ve bu farklılıkların anahtar teslimi götürü bedel işlerde kabul edilebilir bir oranda olduğu, hesap cetvelinde herhangi bir aritmetik hata bulunmadığı anlaşıldığından, anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının Kurulun istikrar kazanmış kararları doğrultusunda bu yönüyle mevzuata uygun olduğu,

            Diğer taraftan, isteklinin açıklama istenilen “ÖZEL-10 : 2 mm kurşun kaplama yapılması”iş kalemi için, Ali Karataş tarafından düzenlenen bila tarihli proforma fatura ile açıklama sunduğu,  proforma faturada meslek mensubu onayı ve kaşesi ile “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin altında olmadığını beyan ederim.” şeklinde şerh bulunduğu, “250 TL/ m2 fiyattan montaj dahil yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.” şeklinde ifadeye yer verildiği, söz konusu poz için düzenlenen analizde işçilik ve malzeme için ayrı ayrı bedel öngörülmediği,

 

Açıklama istenilen “ÖZEL-6: Yoğun Bakım Dolapları” ve “ÖZEL-7 : Hemşire Desk Yapılması” kalemleri için teknik şartnamede “Yoğun bakım yataklarını ayıran dolap üniteleri, lavabo alt dolapları ve hemşire masası  projede gösterildiği şekilde APL laminat kaplı 18 mm yonga levha gövde yapılacak, kapakları ise 0,65 mm laminat kaplamalı yonga levha kapak olacaktır. Hemşire masasının ve dolapların üzerinde üzerinde 30 mm laminat kaplı yonga levha tezgah kullanılacaktır. Hemşire masasının önüne akrilik kaplamadan idarenin uygun göreceği desende kaplama yapılacaktır.” şeklinde tarife yer verilmiş olup, ihale üzerinde bırakılanın bu iki kalem için öngördüğü fiyatı proforma fatura ile belgelendirdiği,proforma faturada SMMM onayı ve beyanı bulunduğu, montajın fiyata dahil olduğunun bildirildiği ve ilgili analizlerde işçilik bedeline ayrıca yer verilmediği,

 

Açıklama istenilen kalemler arasında yer alan “Özel-14 Manuel Kayar Kapı 150x220” için isteklinin hesap cetvelinde 515,00 TL birim fiyat öngörüldüğü,sunulan analizde malzeme ve işçilik bedelinin ayrı ayrı belirtilmediği, 15,00 TL kâr ve genel gider öngörüldüğü, Arat Otomasyon – Murat Yurt’tan alınan 26.11.2012 tarihli fiyat teklifi ile belgelendirme yapıldığı, söz konusu kalem için fiyat teklifinde 500 TL birim fiyat teklif edildiği ve imalatlara montaj bedelinin dahil olduğunun fiyat teklifinde belirtildiği tespit edilmiştir.

 

Yukarıda yer verilen Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13 üncü maddesindeki açıklama uyarınca anılan özel pozlar için istekli tarafından analiz düzenlenmesi gerekmemekle birlikte, fiyat teklifinde malzeme ve işçilik fiyatlarının ayrı ayrı belirtilmesi gerekirken bunların ayrı ayrı belirtilmediği anlaşılmaktadır.

 

Aktarılan mevzuat ve tespitler çerçevesinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarını Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesine uygun şekilde sunmadığı ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan AGCS Mühendislik İnş. Mad. Ltd. Şti. nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Esasta 
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

Karşı Oy:

 

EK GEREKÇE

      

            İnceleme konusu ihalede;

         

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde özetle; “ihale üzerinde bırakılanın teklifinin sınır değerin altında olduğu, aşırı düşük teklif açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesine uygun olmadığı, imalat miktarlarında azaltma yapılarak açıklama sunulmasının mümkün olamayacağı, açıklamanın reddedilmesi gerektiği” şeklinde ifade ettiği iddialarına yönelik Kurulca, ihale üzerinde bırakılan AGCS Mühendislik İnş. Mad. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususlarına yönelik olarak 4734 sayılı Kanunun 54. maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiaları kapsamında yapılan incelemede;

 

İhale üzerinde bırakılan AGCS Mühendislik İnş. Mad. Ltd. Şti.’nin 30.11.2012 tarihinde idare kayıtlarına alınan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde,

 

Açıklanması kapsamında, “ÖZEL-10 : 2 mm kurşun kaplama yapılması”iş kalemi için, Ali KARATAŞ tarafından düzenlenen bila tarihli proforma fatura ile açıklama sunduğu,  proforma faturanın, “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin altında olmadığını beyan ederim.” şeklinde şerh bulunduğu,, “250 TL/ m2 fiyattan montaj dahil yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.” şeklinde ifade ile serbest muhasebeci Tarık GÜNER tarafından serbest muhasebeci kaşesinin basılarak ıslak imzası ile onaylandığı tespit edilmiştir.

 

3568 sayılı Kanunun “Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Mesleğinin Konusu” başlığı altında düzenlenen 2. maddesinin (A) fıkrasında;

 

“Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.

b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.

c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

 Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest muhasebeci mali müşavir denir.” hükmü yer almaktadır.

 

13.06.1989 tarih ve 20194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3568 sayılı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu” incelendiğinde; Kanun metinlerinde geçen “serbest muhasebeci” ibarelerinin 10.07.2008 tarih ve 5786 sayılı Kanunun 19. maddesi uyarınca metinden çıkarıldığı, Kanuna eklenen geçici 11. maddede de geçiş hükümlerine yer verildiği görülmektedir.

 

3568 sayılı Kanunun geçici 11. maddesinin 1. fıkrasında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce serbest muhasebeci unvanını almış olanlar ile serbest muhasebecilik stajına devam edenlerden başarılı olanların; altı ayı geçmemek üzere, TÜRMOB tarafından verilen mesleki uyum eğitimine katılarak bu eğitimi tamamladıkları tarihten itibaren 5 yıl içinde yapılacak, özel serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarına beş defa girebilecekleri ve bu sınavlarda başarılı olanların, serbest muhasebeci mali müşavir unvanını almaya hak kazanacakları hükme bağlanmıştır.

 

Söz konusu maddenin 2. fıkrasında ise, bahse konu sınavlarda başarılı olamayanların veya sınava katılmayanların, sadece serbest muhasebeci unvanı ile çalışabileceği, serbest muhasebeci mali müşavir unvanını kullanamayacakları, ayrıca bu durumda olanların Kanunun 2. maddesinin (A) fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen işleri yapamayacakları hükmüne yer verilmiştir.

 

Anılan hükümlerin birlikte incelenmesinden, serbest muhasebeci unvanını taşıyan bir meslek mensubunun, yukarıda maddeler halinde sayılmış işlerden sadece (a) bendinde ifade edilen muhasebe prensipleri doğrultusunda defter tutma, bilanço, kâr-zarar tablosu ve beyannameleri düzenleme ve buna benzer işleri yapmaya yetkili kılındığı, ancak bu belgelere dayanarak inceleme, tahlil, denetim yapma, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş verme, rapor ve benzerlerini düzenleme, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapma yetkisinin bulunmadığı, Kanunda belirtilen mesleki uyum eğitimini tamamlayıp, sınavda da başarılı olanların “serbest muhasebeci mali müşavir” unvanını almaya hak kazanacağı ve bu tarihten sonra Kanunun 2. maddesinin (A) fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen işleri yapabilecekleri, bu nedenle de geçiş dönemi içerisinde de serbest muhasebeci olanların, serbest muhasebeci mali müşavirlerin yetkilerini kullanamayacağı anlaşılmaktadır.

 

Bir başka ifadeyle, Kanun değişikliğinin serbest muhasebecilerin şuanda sahip olduğu yetkiyi kısıtlamadığı, zaten sahip olmadıkları yetkiyi, sınavı kazanmaları halinde unvan değişikliği ile birlikte tanıdığı görülmektedir.

 

Kamu ihale mevzuatı gereği, aşırı düşük teklif açıklamalarında, teklif edilen fiyatları tevsik etmek amacıyla hazırlanan belgelerin ve üzerinde bulanan beyanların, mükellefin yasal defter ve belgelerinin tahlilini ve incelemesini yapma ve sonucunda, kimi zaman rapor düzenlenmesini gerekli kılması nedeniyle, “serbest muhasebeci” tarafından bu belgelerin hazırlanmasının ve onaylanmasının mümkün olmadığı, bu yetkiyi sadece SMMM veya YMM sıfatını taşıyan meslek mensuplarının kullanabileceği değerlendirildiğinden, serbest muhasebecinin beyanı ile imzalanarak ve kaşelenerek sunulan proforma faturaların sunulma şeklinin, mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı, bu nedenle anılan isteklininteklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik Kurul kararında yer alan, tespit ve değerlendirmelere katılmakla beraber, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, “ÖZEL-10: 2 mm kurşun kaplama yapılması”iş kalemi için, Ali KARATAŞ’tan alınan proforma faturanın serbest muhasebeci Tarık GÜNER tarafından serbest muhasebeci kaşesi ve ıslak imzası ile onaylanarak sunulması işlemlerinin, mevzuata uyarlık taşımadığı, bu nedenle, bu gerekçenin de, anılan isteklinin, aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığına ilişkin Kurul kararı gerekçeleri içerisinde yer alması gerektiği yönündeki düşüncemizle, “düzeltici işlem belirlenmesine” ilişkin karara katılıyoruz.

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

 

                                                                      

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul