En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.I-959
  • Toplantı No: 2013/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.02.2013
(Aşağıdaki metin 22/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/014
Gündem No :2
Karar Tarihi:14.02.2013
Karar No :2013/UY.I-959
Şikayetçi:
 Nesim Oruç - İlker Akdeğirmen & İca Müh. İş ortaklığı, YAYLA MAH. 111.CAD. ŞAFAK APT. NO:30 KAT:2/6 ISPARTA
 İhaleyi yapan idare:
 Denizli İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, İncilipınar Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı No: 234 DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.02.2013 / 4207
Başvuruya konu ihale:
 2012/82614 İhale Kayıt Numaralı "Denizli-Acıpayam-Yassıhöyük Yas Basınçlı Sulama Tesisi İnşaatı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Denizli İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğütarafından 24.07.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Denizli-Acıpayam-Yassıhöyük Yas Basınçlı Sulama Tesisi İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 01.02.2013 tarih ve 4207 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/592 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle, kendilerine tebliğ edilen ihale komisyonu kararına göre "Anahtar Teknik Personel Listesi"nin sunulmaması sebebiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının bildirildiği, ancak söz konusu formun yokluğunun teklifin asasını etkileyecek nitelikte bir eksiklik olmadığı, Kamu İhale Kurulunca alınan emsal nitelikli kararlarda da bu durumun tevsik edildiği, idareye başvurularında bu durumun 2012/UY.I-4884 sayılı karara atıfta bulunularak irdelenmediği, dolayısıyla tekliflerinin değerlendirmeye alınarak ihale kararı verilmesi gerektiği iddia edilmektedir.   

 

            Başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak Atılım İnşaat Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından tekliflerinin aşırı düşük olmadığı, aşırı düşük tekliflerle ilgili saptamanın yeterli teklifler üzerinden yapılması gerektiği, ihale komisyonunca gerçekleştirilen yeterlik değerlendirmesinin mevzuata aykırı yapıldığı, zira ihale komisyonunca ilk oturumda 8 istekliye ait teklif dosyalarında eksiklik olduğunun tespit edildiği, ihale komisyonunca ilk oturumda belge eksikliği tespit edilen istekliler ile teklif geçerlilik süresini uzatma talebi içeren yazı içeriğinde belirtilen isteklilerin farklı olduğu açıkça anlaşıldığından ihale komisyonunca yapılan yeterlik değerlendirmesi ve bunun sonucunda hesaplanan aşırı düşük sınır değerinin Kamu İhale Kanunu ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine çelişkiler içerdiği,

 

            İhale komisyonunca ilk oturumda belge eksikliği tespit edilip teklif ve geçici teminat süresini uzatması talebinde bulunulmayan ve değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılan istekli olan Nesim Oruç&İlker Akdeğirmen-İCA İş Ortaklığı’nın teklif dosyasında, ihale komisyonunca ilk oturumda sadece anahtar teknik personel listesinin sunulmadığı tespitinin yapıldığı ve anılan isteklinin teklifinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, bu nedenle de ihaleyi yapan idare tarafından yeterlik değerlendirmesi ihale mevzuatına uygun olmadığından tekliflerinin aşırı düşük teklif olmayıp, bu anlamda aşırı düşük izahının istenilmesinin de yersiz olduğu iddiaları ile yapılan itirazen şikayet başvurusu çerçevesinde,

 

            Başvuru sahibinin, Nesim Oruç&İlker Akdeğirmen-İCA İş Ortaklığı’nın teklif dosyasında ilk oturumda anahtar teknik personel listesi sunulmadığı tespiti ile anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu yönündeki iddiasının incelenmesi sonucunda alınan 20.12.2012 tarih ve 2012/UY.I-4884 sayılı Kurul kararı ile isteklinin sadece “Anahtar Teknik Personel Beyannamesi”ni sunduğu ve anahtar teknik personel listesini sunmadığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 37.1.8’inci maddesinde gerçek kişi aday veya isteklinin, anahtar teknik personel listesinde kendisini bildirmesi durumunda, liste ekinde mezuniyet belgesi ve ilgili meslek odasına kayıtlı olduklarını gösterir üye kayıt belgesinin yer alacağı açıkça belirlendiğinden, ihaleye katılımda anahtar teknik personel listesini sunmayan İş Ortaklığı’nın teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanun’un 56’ncı maddesinde Kamu İhale Kurulunun Kuruma gelen itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alınmış olup, mevzuatta Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelenmesine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Söz konusu Kurul kararı ile Kurum görüşü ortaya çıktığından, karara ilişkin ayrıca bir değerlendirme yapılması da mümkün değildir. Ayrıca anılan Kanun’un 57’nci maddesinde şikâyetler ile ilgili olarak Kurum tarafından verilen nihai kararların mahkemelerde dava konusu edilebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

            Netice itibariyle başvuru sahibinin 01.02.2013 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinin 2012/UY.I-4884 sayılı Kurul kararına itiraz niteliğinde olduğu anlaşıldığından başvurunun reddi gerekmektedir.

            Diğer taraftan, başvuru dilekçesinin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde yer alan ve Kuruma yapılan başvurularda aranan şekil unsurlarına uygun olmadığı, 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına eksik yatırıldığı (2.675 TL yerine 2.612 TL) tespit edilmiştir.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul