İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.I-963
  • Toplantı No: 2013/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.02.2013
(Aşağıdaki metin 22/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/014
Gündem No :6
Karar Tarihi:14.02.2013
Karar No :2013/UY.I-963
Şikayetçi:
 Vera İnş. Tic. Ve San. A.Ş. , CEYHUN ATUF KANSU CD. 145/10 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Avcılar Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, Marmara Caddesi 1/2 34310 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.02.2013 / 4456
Başvuruya konu ihale:
 2012/85553 İhale Kayıt Numaralı "T.C Avcılar Belediyesi Üniversite Mahallesi Misafirhane Binası" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Avcılar Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğütarafından 27.07.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Avcılar Belediyesi Üniversite Mahallesi Misafirhane Binası” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 04.02.2013 tarih ve 4456 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/616 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle, Kamu İhale Kurulunun 12.09.2012 tarih ve 2012/UY.I-3576 sayılı kararı ile ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim belgesinin uygun olmadığı, bu gerekçe ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,  anahtar teknik personel ile ilgili olarak da anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler için ihale ilan tarihinden geriye doğru bir yıllık süre boyunca başka yer/yerlerde çalışıp çalışmadıkları yönünde idarece Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak hizmet dökümünden sonra karar verilmek üzere düzeltici işlem tesis edilmesi yönünde karar alındığı, bunun üzerine sözleşmenin kendileri ile imzalandığı, ancak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından açılan davada Ankara 14. İdare Mahkemesinin 2012/1515 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması kararı alındığı, söz konusu yürütmenin durdurulması kararı üzerine de Kamu İhale Kurulunun 17.01.2013 tarih ve 2012/MK-27 sayılı kararı alındığı, yürütmenin durdurulması kararı nihai karar olmadığı, mahkemenin esas kararının neticesinin beklenmesi gerektiği, bu nedenle Kamu İhale Kurulunun 17.01.2013 tarih ve 2012/MK-27 sayılı kararının kaldırılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi 22.08.2012 tarihinde Kuruma yapmış olduğu itirazen şikayet başvuru dilekçesinde,

 

1) İş deneyim belgelerinin B-II grubunun 6’ncı maddesindeki tanımlamaya uygun olmadığı  için değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa ki ihale dokümanında ve ihale ilanında benzer işlerin B-III grubu işler olarak tanımlandığı ve kendileri tarafından verilen iş deneyim belgesinin de idarece istenen benzer işler kapsamında olduğu, bu nedenle iş deneyim belgesinden dolayı tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı,

 

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin anahtar teknik personelinin son bir yıl içerisinde başka bir firmada sigortasının bulunmasından dolayı teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

İddialarında bulunmuştur.

 

Başvuru sahibinin iddiaları üzerine yapılan inceleme sonucunda Kamu İhale Kurulunun 12.09.2012 tarih ve 2012/UY.I-3576 sayılı kararı ile “…başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması, ihale üzerinde bırakılan istekli olan İlk Yapı İnş. Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyim belgesinin mevzuata aykırı olduğu gerekçesi ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılması, isteklilerce anahtar teknik personel olarak bildirilen kişilerin ihale ilan tarihinden geriye doğru bir yıllık süre boyunca başka yer/yerlerde çalışıp çalışmadıkları yönünde idarece Sosyal Güvenlik Kurumundan hizmet dökümlerinin istenilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir…” yönünde karar alınmıştır.

 

Bu defa ihale üzerinde bırakılan istekli olan İlk Yapı İnş. Tic. Ltd. Şti.nin Kamu İhale Kurulunun 12.09.2012 tarih ve 2012/UY.I-3576 sayılı kararı ile ilgili olarak açmış olduğu davada Ankara 14. İdare Mahkemesince yürütmenin durdurulması kararı alınmış söz konusu mahkeme kararı doğrultusunda da Kamu İhale Kurulunun 17.01.2013 tarih ve 2012/MK-27 sayılı kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 12.09.2012 tarihli ve 2012/UY.I-3576 sayılı kararının İlk Yapı İnş. Tic. Ltd. Şti.’ne ilişkin kısmının iptaline,

 

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, İlk Yapı İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin geçerli kabul edilmek üzere düzeltici işlem belirlenmesine…” yönünde karar alınmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddiası ise, Ankara 14. İdare Mahkemesinin esas kararının neticesinin beklenmesi gerektiği bu nedenle de Kamu İhale Kurulunun 17.01.2013 tarih ve 2012/MK-27 sayılı kararının kaldırılması gerektiği yönündedir.

 

Buna göre, yapılan başvurunun Kurul kararına itiraz niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kanun’un 56’ncı maddesinde, Kamu İhale Kurulunun, Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alınmış olup mevzuatta Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelenmesine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Söz konusu Kurul kararı ile Kurum görüşü ortaya çıktığından, karara ilişkin ayrıca bir değerlendirme yapılması da mümkün değildir. Diğer taraftan, anılan Kanun’un “Yargısal inceleme” başlıklı 57’nci maddesinde yer alan,

 

“Şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararlar Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebilir ve bu davalar öncelikle görülür.”

 

Hükmü çerçevesinde Kurumumuzca yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığından başvurunun reddine karar verilmesi gerekmektedir. 

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Kurul Başkanı

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul