En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.II-1028
  • Toplantı No: 2013/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :23
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UY.II-1028
Şikayetçi:
 İbrahim Önder, OFİS CAMİİ SOK. NO:14 GÜVEN APT. KAT:1 NO:2 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Şehitkamil Belediye Başkanlığı (Fen İşleri Müdürlüğü), Mücahitler Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Üzeri 2 27030 GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.01.2013 / 4164
Başvuruya konu ihale:
 2012/170918 İhale Kayıt Numaralı "Aydınlar Mahallesi Sanayi Sitesi İnşaatı Yapım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Şehitkamil Belediye Başkanlığı (Fen İşleri Müdürlüğü)tarafından 12.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Aydınlar Mahallesi Sanayi Sitesi İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 31.01.2013tarih ve 4164sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/585sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

 

Başvuru sahibinin 31.01.2013 tarihli dilekçesinde özetle;

 

İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında yaklaşık maliyetin %80’ini oluşturan iş kalemlerine ilişkin sunmuş oldukları analizlerdeki fiyatların, miktarların ve rayiçlerin yanlış yazıldığının yapmış oldukları piyasa araştırması sonucunda tespit edildiği, ayrıca anılan iki firmanın metrajlarının doğru olduğu konusunda kaygıları olduğu, teklif etmiş oldukları tutarlarla işin yapılmasının mümkün olmadığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesi uyarınca her iki firma tarafından yapılan açıklamaların incelenmesi sonucunda haklı olduklarının tespit edileceği, tekliflerinin aşırı düşük teklif sınır değerinin üzerindeki ilk teklif olmalarına rağmen her iki firmanın yapmış olduğu açıklamaların yeterli bulunup kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

Başvuru sahibinin 06.02.2013 tarihli dilekçesinde özetle;

 

İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında yaklaşık maliyetin %80’ini oluşturan iş kalemlerine ilişkin sunmuş oldukları analizlerdeki fiyatların, miktarların ve rayiçlerin yanlış ve eksik hesaplandığı, ayrıca anılan iki firmanın metrajlarının doğru olmadığı, teklif edilen tutarlarla işin yapılmasının mümkün olmadığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesi uyarınca her iki firma tarafından yapılan açıklamalara ilişkin incelemenin doğru yapılmadığı, tekliflerinin aşırı düşük teklif sınır değerinin üzerindeki ilk teklif olmalarına rağmen her iki firmanın yapmış olduğu açıklamaların yeterli bulunup kabul edilmesinin anlaşılmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un “İhalelere Yönelik Başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin (d) bendinde, başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerinşikâyet veitirazen şikâyet dilekçelerinde yer verilecek hususlardan biri olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde ise Kurum tarafından yapılacak ön incelemede “Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilip belirtilmediği”nin değerlendirileceği; aynı maddenin ikinci fıkrasında, başvuru dilekçesi ve ekinde anılan maddede belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçileceği hususlarına yer verilmiştir.

 

 

Diğer taraftan, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikayet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin son fıkrasında “Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Anılan mevzuat hükümlerine göre, Kurum tarafından esasa geçilmesi koşullarından biri, itirazen şikâyet başvurularında yer alan iddiaların öncelikle, ihale işlemlerinde hukuka aykırılık bulunduğu tespitini içermesi, daha sonra da hukuka aykırılığa ilişkin verilerin mevzuatın izin verdiği sınırlar içinde ortaya konulması ve dolayısıyla iddiaların somut delillere dayandırılmasıdır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise, birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin 06.02.2013 tarihli başvurusunda belirtmiş olduğu hususların 31.01.2013 tarihindeki başvurusunda belirtmiş olduğu hususlarla aynı mahiyette olduğu, somut bir mevzuata aykırılık iddiasında bulunulmadığı, başvuru dilekçesinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmediği hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca on günlük itirazen şikâyet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

  

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

            Başvuru sahibinin 31.01.2013 tarihli ve 06.02.2013 tarihli itirazen şikâyet başvuru dilekçelerinde sırasına göre özetle;

 

İhale üzerinde bırakılanistekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin aşırı düşük açıklamasında yaklaşık maliyetin % 80 nini oluşturan iş kalemlerine ilişkin sunmuş oldukları analizlerdeki fiyatların, miktarların ve rayiçlerin yanlış yazıldığını yapmış oldukları piyasa araştırması sonucunda tespit edildiği, ayrıca anılan iki firmanın metrajlarının doğru olduğu konusunda kaygıları olduğu, teklif etmiş oldukları tutarlarla işin yapılmasının mümkün olmadığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesi uyarınca her iki firma tarafından yapılan açıklamaların incelenmesi sonucunda haklı olduklarının tespit edileceği, tekliflerinin aşırı düşük teklif sınır değerinin üzerindeki ilk teklif olmalarına rağmen her iki ş olduğu açıklamaların yeterli bulunup kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğu,”,

 

“İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında yaklaşık maliyetin % 80'ini oluşturan iş kalemlerine ilişkin sunmuş oldukları analizlerdeki fiyatların, miktarların ve rayiçlerin yanlış ve eksik hesaplandığı, ayrıca anılan iki firmanın metrajlarının doğru olmadığı, teklif edilen tutarlarla işin yapılmasının mümkün olmadığı, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45’inci maddesi uyarınca her iki firma tarafından yapılan açıklamalara ilişkin incelemenin doğru yapılmadığı, tekliflerinin aşırı düşük teklif sınır değerinin üzerindeki ilk teklif olmalarına rağmen her iki firmanın yapmış olduğu açıklamaların yeterli bulunup kabul edilmesinin anlaşılmadığı”,

 

Şeklinde dile getirdiği iddialarına yönelik Kurul çoğunluğunca alınan karar ile, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddedilmesine ilişkin “başvurunun reddi” yönünde karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvuru dilekçelerinde belirtilen iddiaları kapsamında yapılan incelemeye göre;

 

            4734 sayılı Kanun’un 54. maddesinin birinci fıkrasında; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, 56. maddesinin birinci fıkrasında; idareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55. maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, ikinci fıkrasında ise; Kurumun itirazen şikâyet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceleyeceği hükmüne yer verilmiştir.

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; isteklilerin; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabileceği, 14. maddesinin birinci fıkrasında; idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması hallerinde veya şikâyet ya da itirazen şikâyet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği, 15. maddesinin birinci fıkrasında; Kuruma yapılan başvuruların, öncelikle 16. madde çerçevesinde inceleneceği, 16. maddesinin ikinci fıkrasında ise; başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçileceğihükmü yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmeliğin 16. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusuna ilişkin dilekçesinin ve içeriğinin; 4734 sayılı Yasa ve anılan Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu anlaşıldığından ve daha detaylı verilere itiraz etmesine zaten normal koşullarda olanak bulunmadığından (başvuru sahibi tarafından, ihalede aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunarak ekonomik açıdan en avantajlı birini teklif sahibi ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen isteklilerin sundukları aşırı düşük teklif açıklamalarının içeriği bilinemeyeceğinden), itirazen şikâyet başvurularında belirtilen iddialarına ilişkin esasının incelenmesine geçilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle; başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvuru dilekçelerinde belirtilen iddiaları kapsamında yapılan incelemeye göre, başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvuru dilekçeleri ve içeriklerinde, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmadığı ve dilekçeleri ve içeriklerinin, 4734 sayılı Yasa ve anılan Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu, başvuru sahibinin, ihalede aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunarak ekonomik açıdan en avantajlı birini teklif sahibi ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen isteklilerin sundukları aşırı düşük teklif açıklamalarınıniçeriğinin ayrıntılı olarak bilemeyecek durumda bulunduğu ve bu nedenle başvuruya konu iddiaları ile ilgili detaylı deliller sunmasının mümkün olamayacağı (başvuru sahibi tarafından, ihalede aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunarak ekonomik açıdan en avantajlı birini teklif sahibi ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen isteklilerin sundukları aşırı düşük teklif açıklamalarının içeriği bilinemeyeceğinden) hususu dikkate alındığında, başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurularında belirttiği iddialarının, yukarıda yer verilen mevzuatın öngördüğü şekil şartlarını taşıdığı değerlendirildiğinden, başvuru sahibinin iddialarının somut olarak ele alınarak, belirtilen iddiaların esastan incelenmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, belirtilen iddialara ilişkin Kurul çoğunluğunca alınan “başvurunun reddine” niteliğindeki Kurul kararına katılmıyoruz.

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul