• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.II-1034
  • Toplantı No: 2013/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :32
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UY.II-1034
Şikayetçi:
 Seiso Enerji Sistemleri Müh. San. Ve Tic. A.Ş., FEVZİ ÇAKMAK MAH. 10753 SOK. NO:3 KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Bucak Belediyesi Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Pazar Mahallesi Atatürk Caddesi 1 15300 BURDUR
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.01.2013 / 3274
Başvuruya konu ihale:
 2012/181965 İhale Kayıt Numaralı "110 Kw Kurulu Gücü Olan Komple Güneş Enerji Santrali Kurulumu" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Bucak Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğütarafından 21.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “110 Kw Kurulu Gücü Olan Komple Güneş Enerji Santrali Kurulumu” ihalesine ilişkin olarak Seiso Enerji Sistemleri Müh. San. ve Tic. A.Ş.nin 11.01.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.01.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.01.2013tarih ve 3274sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/480sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, aşırı düşük teklif açıklamalarının yetersiz ve mevzuata aykırı olduğu gerekçeleriyle idarece tekliflerinin reddedilmesi işleminin yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adının “110 KW Kurulu Gücü Olan Komple Güneş Enerji Santrali Kurulumu” şeklinde belirtildiği, miktarı ve türüne ise Şartname ekinde,

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

Toplamda 110 Kw kurulu güce sahip polikristal güneş panelleri.

TAKIM

1

2

Toplam Minimum 120 Kw güce sahip invertör ünitesi

TAKIM

1

3

Panel Taşıyıcı Konstrüksiyonu Betonlanması ve etrafının çevrilmesi.

TAKIM

1

4

Kablolar ve işçilik

TAKIM

1

5

Topraklama sistemi

TAKIM

1

6

Uzaktan İzleme Ünitesi

TAKIM

1

7

Sistem Bağlantısı

TAKIM

1

8

Güvenlik Sistemi.

TAKIM

1

 

şeklinde yer verildiği, 19’uncu maddesinden teklif ve sözleşme türünün birim fiyat teklif ve sözleşme olacağı, Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddesinden, işe sözleşmenin imzalanmasından itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak başlanacağı ve işin süresinin 40 gün olduğu görülmüştür.

 

Teknik Şartname’nin 1’inci maddesinden, ihale konusu işin Burdur iline bağlı Bucak İlçesinde Bucak belediyesine ait Çorak Mevkiinde 157 ada 1 parselde 10800 m⊃2; yüzölçüme sahip alanda Mevkide kurulacak olan minimum 110 kWp(+-3%) Fotovoltaik (FV) panel kapasitesine sahip Şebeke Bağlantılı Solar Elektrik Sisteminin (ŞBSES) genel teknik özelliklerini, temin koşullarını, kurulum ve montajını, şebekeyle senkronizasyonunu, devreye almasını, işletme ve kurulum sonrası sağlanacak teknik destek hizmetlerini içerdiği anlaşılmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 60’ıncı maddesinde “İhale komisyonu verilen tekliflerden teklif fiyatı, Kurum tarafından belirlenen hesaplama yöntemine göre yapılan hesaplama sonucunda ortaya çıkan aşırı düşük teklif sınır değerinin altında olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenlere ilişkin;

 a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen analizlerin girdi maliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri,

 

yazılı olarak ister.      

 

 (2) İhale komisyonu;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları, isteklinin teklifinin hesaplanmasına dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeleri de dikkate almak suretiyle değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

 (3) Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır.” hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan Yönetmeliğin zikredilen maddesinden, ihale komisyonunca, yapılan değerlendirme neticesinde geçerli olduğu tespit edilen tekliflerden, ihalede verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklilerin tespit edileceği ve tespit edilen bu tekliflerin reddedilmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlere ilişkin olarak sorgulamaya tabi tutulacağı; bu kapsamda teklif birim fiyatlı işlerde açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizlerin, ayrıca analiz girdi maliyetlerini tevsik eden belgelerin istenileceği, idarelerce aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesi konularında Kurumca hazırlanan düzenlemelerin esas alınacağı anlaşılmaktadır.

 

Öte yandan, Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aşırı düşük teklif değerlendirmesi”  başlıklı 45’inci maddesinin 45.1.1’inci alt maddesinde yapım işi ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin, yine madde metninde belirtilen hesaplamalar neticesinde bulunacak sınır değere göre tespit edileceği belirtilmektedir.

 

Bu bağlamda, idarece geçerli teklifler üzerinden yapılan hesaplama sonucunda; aşırı düşük teklif sınır değerin 344.141,15 TL olarak hesaplandığı, sınır değerin altında teklif veren başvuru sahibinin (329.500,00 TL) idarenin 25.12.2012 tarihli yazısı ile sorgulamaya tabi tutulduğu, anılan yazıda ihale konusu işi oluşturan 8 iş kalemine yönelik açıklamaların 28.12.2012 tarihine kadar idareye sunulması hususunun belirtildiği, başvuru sahibinin 26.12.2012 tarihli yazı ile idarenin aşırı düşük teklif sorgulamasına dair yazısının Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun olmadığı hususunu idareye bildirdiği, bunun üzerine idarenin 27.12.2012 tarihli yazısı ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2’nci maddesinde yer alan en az 5 iş günlük sürenin verilmesini teminen başvuru sahibinin ihale konusu işi oluşturan 8 iş kalemine yönelik açıklamalarını en geç 07.01.2013 tarihine kadar idareye sunması gerektiği hususunun bildirildiği, başvuru sahibi tarafından verilen süre içerisinde aşırı düşük teklif açıklamasının idareye sunulduğu ve idarece yapılan değerlendirme neticesinde; vermiş olduğu aşırı düşük teklif açıklaması yeterli bulunmayan Seiso Enerji Sistemleri Müh. San. ve Tic. A.Ş.ne ait teklifin reddedildiği, öte yandan, ihalenin aşırı düşük teklif sınır değerinin hemen üzerinde teklif vermiş olan Clean World Ener. İm. Paz. Tic. San. A.Ş. üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

İdarenin sorgulama yazısı incelendiğinde;ihale konusu işi oluşturan ve aşağıda yer verilen 8 adet iş kaleminin tamamının sorgulamaya tabi tutulduğu ve anılan iş kalemlerinde bulunan, açıklama istenilmeyecek girdilerin belirtilmediği görülmüştür. 

 

Sıra No

İş Kalemi

1

Toplamda 110 Kw kurulu güce sahip polikristal güneş panelleri.

2

Toplam Minimum 120 Kw güce sahip invertör ünitesi

3

Panel Taşıyıcı Konstrüksiyonu Betonlanması ve etrafının çevrilmesi.

4

Kablolar ve işçilik

5

Topraklama sistemi

6

Uzaktan İzleme Ünitesi

7

Sistem Bağlantısı

8

Güvenlik Sistemi.

 

İdarece gönderilen belgeler üzerinde yapılan incelemede,  Kamu İhale Genel Tebliği’nin 38’inci maddesine uygun bir şekilde idarece Sıralı İş Kalemleri Listesi ile ihale konusu iş kapsamında bulunan iş kalemlerine ilişkin olarak Sıralı Analiz Gidileri Tabloları’nın hazırlanarak ihale onay belgesine eklenmediği tespit edilmiştir.

 

Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına dair belgelere bakıldığında, yaklaşık maliyetin iş kalemleri itibariyle yapılan piyasa araştırması neticesinde elde edilen birim fiyatların aritmetik ortalaması esas alınarak hesaplandığı görülmüştür. Bu bağlamda, yaklaşık maliyet cetvelinde iş kalemleri itibarıyla yer alan toplam tutarlar dikkate alındığında, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2’nci maddesi uyarınca sorgulamaya tabi tutulması gereken, ihaleye ait yaklaşık maliyet tutarının asgari %80’ini oluşturan iş kalemlerinin aşağıdaki iş kalemleri olduğu tespit edilmiştir.

 

Sıra No

İş Kalemi

Tutar/Yaklaşık Maliyet          

Kümülatif Toplam

1

Toplamda 110 Kw kurulu güce sahip polikristal güneş panelleri.

0,4893

0,4893

2

Toplam Minimum 120 Kw güce sahip invertör ünitesi

0,1910

0,6804

3

Panel taşıyıcı konstrüksiyonu betonlanması ve etrafının çevrilmesi.

0,1467

0,8271

 

            Bu itibarla, idarece sorgulamaya tabi tutulacak iş kalemlerinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2’nci maddesine uygun bir şekilde belirlenmediği ve aslında sorgulanmaması gereken iş kalemlerinin de sorgulanmış olduğu anlaşılmıştır.

 

Öte yandan, bahse konu iş kalemlerine ait birim fiyatlar yapılan piyasa araştırması neticesinde elde edilen birim fiyatların aritmetik ortalaması alınarak belirlendiğinden, başka bir ifadeyle, birim fiyatlar analiz yapılarak (girdi cins ve miktarları ile bunlara ait birim fiyatlar hazırlanarak) belirlenmediğinden, sorgulamaya tabi tutulması gereken iş kalemlerinde bulunan, açıklama istenilmeyecek girdilerin tespit edilmesinin mümkün olmadığı görülmüştür.

 

Neticede, sorgulamanın yeniden, usulüne uygun bir şekilde yapılması gerekmekle birlikte, başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasında yapılacak incelemede, idarenin sözü edilen işleminde tespit edilen eksikliklerden kaynaklanan mevzuata aykırılıkların dışında aykırılıkların bulunduğunun tespiti halinde, sorgulamanın yeniden yapılması suretiyle istekliye açıklama yapması için ikinci bir imkânın verilmesinin yerinde olmayacağı değerlendirilmiştir. Çünkü başvuru sahibi yasal süresi içerisinde idarenin aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin mevzuata aykırı işlemini itirazen şikâyet konusu etmemiştir.

 

Bu itibarla, itirazen şikâyet başvurusuna yönelik incelemenin başvuru sahibinin sadece yukarıda yer verilen, anılan Tebliğ’in 45.1.2’nci maddesine göre sorgulamaya tabi tutulması gereken 3 iş kalemine dair açıklamaları üzerinden yapılmasının gerekli ve yeterli olduğu, başvuru sahibinin diğer iş kalemlerine dair açıklamalarının ise incelemeye tabi tutulmaması gerektiği sonucuna varılmıştır.           

 

Ancak, yapılan incelemede, aşağıda aktarılan sebeplerle başvuru sahibininaşırı düşük teklif açıklamalarının sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Şöyle ki, ihale konusu iş, birimleri “Takım” olarak belirlenmiş 8 adet paçal/özel iş kaleminden oluşmaktadır. Ancak, idarece gönderilmiş ihale dokümanında yapılan incelemede, işe ait (bahse konu iş kalemlerinin türü, miktarı ve yapım şartlarını gösterir) herhangi bir projenin (ön/kesin proje) bulunmadığı tespit edilmiştir. Zira, Teknik Şartname’nin 2.2’nci maddesinde “2.2         Katılımcılar ihale dosyasında aşağıdaki proje, bilgi ve belgeleri sunacaktır:

2.2.2    Sistemin DC ve AC elektrik tek hat şeması, kablo gerilim düşümü, akım taşıma hesapları.

2.2.3    Sistemin kurulacağı parsel üzerinde tesis edilecek sistemin katılımcı tarafından önerilen, panellerin, bağlantı kutularının, invertörlerin, kablo güzergahlarının tesis yerleşim planına göre konum detaylarının gösterildiği yerleşim planı

2.2.4    Alüminyum alt yapı projesi.

…”şeklinde yer alan düzenlemeden ihale konusu işe ait projelerin isteklilerce hazırlanmasının ve teklifleri kapsamında sunulmasının istenildiği anlaşılmıştır.

 

Öte yandan, ihale konusu işi oluşturan iş kalemlerine ait ayrıntılı birim fiyat tariflerinin ihale dokümanında bulunmadığı, bunun yerine iş kalemlerinin kabaca Teknik Şartname’de tarif edildiği görülmüştür. Gerçekten, sorgulamaya tabi tutulması gereken 3 adet iş kalemini tanımlayan Teknik Şartname’nin 3.2’nci, 3.3’üncü ve 3.4’üncü maddelerinde,

“3.2     FOTOVOLTAİK PANELLER

3.2.1    ŞBSES’nde kullanılacak güneş panellerinin her biri polikristal 220Wp(±%5) gücünde olup bu paneller 3.1.1’ de belirtilen kriterlere uygun olacaktır. Toplamda minimum 110kWp güç kurulacaktır.

3.2.2    ŞBSES’te kullanılan panellerin hepsi aynı tipte ve güçte olmalıdır. Farklı model ve güçlerdeki paneller aynı sistem içinde kullanılmayacaktır.

3.2.3    Her bir FV panel verimi en az %13 olmalıdır.

3.2.4    Panellerin sistem voltajı, 1000V olmalı. En az 3 adet by-pass diyodu panellerin bağlantı kutusunda bulunmalıdır.

3.2.5    FV panellerde civatalı olarak montajlanmış çerçeveler kabul edilmeyecektir. FV panel çerçeveleri preslenmiş, aynı zamanda punch işlemi de görmüş olmalıdır. Çerçeve üzerinde drenaj deliği, topraklama deliği ve montaj delikleri bulunmalıdır.

3.2.6    Yüklenici, güneş panellerinin üretici firmasının panellere ilk 10 yıl için %90, ilk 25 yıl için %80 performans garantisi verdiğini üretici firma tarafından onaylanmış bir yazı ile belgelemek zorundadır.

3.2.7    Güneş enerjisi sisteminde kullanılacak FV panellerin üretim tarihi ile güneş enerjisi sisteminin kurulum tarihi arasındaki süre 2 seneden fazla olmayacaktır.

3.2.8    FV panellerinin periyodik bakım gerekliliği, neler yapılması gerektiği, v.b.konularda yüklenici firma tarafından gerekli bilgilendirme sunulabilecek durumda hazır olacaktır.

3.2.9    FV panellerin negatif güç toleransı maksimum %3 (üç) olmalı, pozitif güç toleransı minimum %3 olmalıdır.

3.2.10  Panellerin bağlantı kutusu IP65 suya dayanıklılık standardını sağlamalı, konnektörler MC4 tipinde olmalıdır.

3.2.11  Fotovoltaik güneş panelleri -40°C / +45°C ortam sıcaklığı ile  -40°C / +85°C çalışma sıcaklığında 0 -1200 metre yükseklikte % 0 ile % 85 bağıl nem oranında sorunsuz çalışabilmelidir.

3.2.12  FV Panel flash test raporları üretici firma tarafından onaylı şekilde sunulmalıdır.

3.2.13  Yüklenici firma teklif mektubu ile birlikte teklif ettiği panellerin ana üreticisinden satış ve montajla ilgili bir yetki belgesini sunmak zorundadır.

3.2.14  Üretici firma tarafından sunulacak 10 yıl mekanik garanti, 25 yıl ömür garantisi sunulacak belgelere dâhil edilecektir.

3.2.15  Panellerin kapladığı alanda 3000 m⊃2;’ yi geçmeyecektir.

 

3.3       İNVERTER ÜNİTELERİ

3.3.1    Güneş panellerinden üretilen DC gerilim, şebekeye entegre inverterler ile AC gerilime çevrilerek, direkt olarak mevcut TESİS trafo panosuna bağlanacaktır.

3.3.2    Yüklenici kurulum sahasında inverterleri yerleştireceği alanları kendisi belirleyecek, inverterlerin detaylı yerleşim planını 2.2.3 maddesi kapsamında çizilecek planda gösterecektir.

3.3.3    ŞBSES dahilinde aynı markanın aynı model inverteri kullanılmalıdır.

3.3.4    İnverterlerin toplam gücü en az 116 KWp olacak ve 50 Hz. Frekansında, tam sinüs dalgası formunda 3 faz 380 V AC çıkışı, sürekli olarak verecek yapıda olacaktır. İnvertör üzerinde dahili DC kesici bulunmalıdır. Toplam sistem verimliliğini düşürmeyecektir.

3.3.5    Maksimum girişi gerilimi 1.000 VDC olmalıdır.

3.3.6    Her bir inverter en az 2 adet bağımsız MPPT modülüne sahip olmalıdır.

3.3.7    Maksimum Verim en az %97, Euro Verimi en az %97 olmalıdır.

3.3.8    İnverterler IP65 koruma standardını sağlamalıdır.

3.3.9    Şebeke frekansı çalışma aralığı 47 – 53 Hz’i kapsamalıdır.

3.3.10  İşletme sırasında stand – by tüketimi en fazla 10W olmalıdır.

3.3.11  Çalışma sıcaklığı aralığı -25 ile +60 derece arasını kapsamladır.

3.3.12  İnverter ön yüzünde bulunacak ekranda şu veriler sürekli olarak gösterilmelidir:

3.3.12.1           Anlık güç üretimi

3.3.12.2           Günlük enerji üretimi

3.3.12.3           Kurulumdan itibaren üretilen enerji

3.3.13  Üretici tarafından verilen ürün garantisi minimum 10 Yıl olmalıdır.

3.3.14  İnverterler bir Avrupa Birliği üye ya da aday ülkesinde üretilmiş olmalıdır.

3.3.15  İnverterler IEC, EN, VDE invertör ile ilgili standartların en az birine uygun olmalı, CE belgesi taşımalıdır.

3.3.16  Teklif edilen İnvertere ait aşağıdaki dokümanlar sunulmalıdır;

3.3.16.1           Teknik özellikler, boyutlar, ağırlık ve montaj gibi fiziksel özellikleri de gösteren katalog

3.3.16.2           Kurulum, montaj, kullanım, arıza bulma ve bakım rehber kitabı

 

3.4       PANEL TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU,  BETONLAMASI ve ETRAFININ ÇEVRİLMESİ

3.4.1    Yüklenici FV panellerin üzerine yerleştirilip sabitleneceği panel taşıyıcı konstrüksiyonunu idare tarafından gösterilecek olan açık arazi alanına uygulayacaktır. (157 ada 1 Parsel)

3.4.2    Güneş panellerinin üzerine kurulacağı konstrüksiyon, üzerindeki panellerle bir bütün olarak en az 130km/h hızındaki fırtınalara dayanabilecek özellikte olacaktır.

3.4.3    ŞBSES’nin kurulacağı noktanın rüzgar istatistiği göz önünde bulundurularak konstrüksiyon statik hesaplaması yapılacak, imalat buna göre gerçekleştirilecek ve hesaplamalar idareye verilecektir.

3.4.4    Konstrüksiyon, paneller tam olarak güneye bakacak şekilde tasarlanacak ve imal edilecektir. Panellerin açısı 25 – 30 derece arasında olmak şartıyla optimum verimi verecek şekilde yüklenici tarafından uygulanacaktır.

3.4.5    Konstrüksiyon, paneller yılın 12 ayı birbirlerini gölgelemeyecek şekilde tasarlanacak ve imal edilecektir. Gölge düşümünü engellemek için konstrüksüyonlar arasındaki mesafenin ne kadar olduğu ilgili bir program tarafından hesaplanacak ve bu program raporu komisyona sunulacaktır.

3.4.6    Konstrüksiyon uzun yıl kullanım ömrüne göre dizayn edilecek ve paslanma/korozyona karşı dayanıklı Alüminyum yapıda olacaktır. (yedek parçalarda aynı özelliğe sahip olacaktır.)

3.4.7    Güneş panelleri, uygun bağlantı aparatları (clamp) ile konstrüksiyon profillerine monte edilecek, güneş panelleri üzerindeki delikler vida ile montaj için kullanılmayacaktır.

3.4.8    Alüminyum alt yapı, kurulacak sisteme uygun mukavemette zemine dökülecek olan beton sıra üzerine kurulacak olup, dökülecek olan betonun ve alt yapının mukavemetlerinin birbirine uygun olması yüklenicinin sorumluluğundadır. Yüklenici zemine uygulayacağı beton ve bu beton üzerine kuracağı alüminyum alt yapının birbirine uygunluğunu gösteren statik hesaplarını ihale komisyonuna sunmak zorundadır.

3.4.9    Güneş panelleri, arasında rüzgâra karşı direnç oluşturmaması amacıyla uygun boşluklar bırakılacaktır.

3.4.10  Güneş panelleri konstrüksiyonları için, mevcut araziye uygun ölçülerde beton yüklenici tarafından dökülecektir.

3.4.11  Panellerin etrafı panelleri gölgelemeyecek şekilde demir profille iskeleti kurulup pvc kaplı örme tel ile çevrilecektir. Mevcut zeminden yükseklik minimum 3 m olacaktır. (Not: parselin tamamı değil sadece panellerin etrafının güvenliğini sağlamak maksadıyla çevrilecektir.) bu çevrili alanın içerisine giriş çıkış sağlayacak kapıda konulacaktır. Etrafı çevrilecek alan 3500 m⊃2; geçmeyecektir.”düzenlemeleri bulunmaktadır.

 

Anılan düzenlemelere bakıldığında, fotovoltaik panellere ve inverterlere ait genel özelliklerin belirtildiği, ancak kaç adet panel ve inverterin iş kapsamında temin edilip montajının yapılacağının belirtilmediği, panelleri taşıyacak olan konstrüksiyonun alüminyumdan olacağı bilgisi dışında konstrüksiyona dair herhangi bir belirlemenin (kullanılacak profil ebatları, konstrüksiyonun yüksekliği, kesit ve cephe görünüşleri v.b.) bulunmadığı, konstrüksiyonun yere sabitlenmesi için dökülecek beton miktarı ve kalitesi ile donatı bilgilerinin bulunmadığı görülmüştür.

 

Neticede, idarece ihale konusu yapım işinin teknik özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenmediği ve ihaleye katılan isteklilerin teklif dosyalarında kendi teknik çözümleri ile bu çözümlere ilişkin projelerini birlikte sunmalarının istenildiği, başka bir ifadeyle her isteklinin kendi teknik çözümünü fiyatlandırmasının istenildiği tespit edilmiştir. 

 

4734 sayılı Kanun’un “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62’nci maddesinin (c) bendinde “Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje üzerinden, her türlü onarım işleri ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir…” hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan Kanun hükmünden, yapım işlerinde kural olarak uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamayacağı, ancak, inceleme konusu ihalede olduğu gibi yapım işinin özgün nitelikte ve teknik özelliklerinin gerekli netlikte belirlenemediği durumların varlığı halinde bu kuralın istisnasının söz konusu olacağı, bununla birlikte, bahse konu istisnai durumlarda dahi ihale öncesinde idarelerce yapım işine ait ön veya kesin projenin hazırlanması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Söz konusu Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde; ön proje; belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre; gerekli arazi ve zemin araştırmaları yapılmadan, bilgilerin halihazır haritalardan alındığı, çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporları dahil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plân, kesit, görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren proje; kesin proje; belli bir yapının onaylanmış ön projesine göre; mümkün olan arazi ve zemin araştırmaları yapılmış olan, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin  belirtildiği proje ve uygulama projesi ise; belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği proje olarak tarif edilmiştir.

 

Diğer yandan, 4735 sayılı Kanun’un “Sözleşme türleri” başlıklı 6’ncı maddesinde, yapım işlerinde birim fiyat sözleşme,  ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden bağıtlanan sözleşme olarak tarif edilmiştir.

 

Anılan mevzuat hükümleri göz önünde bulundurulduğunda, ihale dokümanında inceleme konusu işin birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihaleye çıkarıldığı belirtilmesine karşın ihale dokümanı kapsamında işe ait ön/kesin projelere ve iş kalemlerine ait birim fiyat tariflerine yer verilmediği, zaten, Teknik Şartname’de işe ait projelerin istekliler tarafından kendi özgün teklifleri kapsamında hazırlanarak sunulacağının belirtildiği, idarece, inceleme konusu yapım işi için herhangi bir proje olmadan ihaleye çıkılmasının, ihaleye katılan her bir isteklinin kendine has teknik çözümleri çerçevesinde imalat tür ve miktarlarını belirlemesine ve buna göre tekliflerini oluşturmasına sebep olacağı, bu durumun da, ihale konusu işin imalat tür ve miktarları gibi teknik detaylarının mümkün olduğunca ihaleye çıkılmadan önce belirlenmesini amaçlayan Kanun’un 62’nci maddesini (c) bendine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

Ayrıca, söz konusu yapım işine ilişkin olarak proje hazırlanmadan ve detaylı birim fiyat tarifleri hazırlanmadan ihaleye çıkıldığı ve idare tarafından anılan iş bünyesinde bulunan iş kalemleri ile bu iş kalemlerindeki malzeme, nakliye ve işçilik girdi miktar ve fiyatlarının önceden belirlenmediği dikkate alındığında, başvuru sahibininaşırı düşük teklif açıklamalarının sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı anlaşılmış ve söz konusu aykırılığın düzeltici işlemle giderilemeyeceği belirlendiğinden, ihalenin iptal edilmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul