En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.II-176
  • Toplantı No: 2013/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.01.2013
(Aşağıdaki metin 19/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/003
Gündem No :29
Karar Tarihi:10.01.2013
Karar No :2013/UY.II-176
Şikayetçi:
 Ahmet Yazıcı, SOĞUKSU MAH. ŞEVKAT SOK. ÇAMLIIKATLI SİTESİ C BLOK DAİ. 20/6 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Trabzon Halk Kütüphanesi, Gülbahar Hatun Mah. Atapark İçi 29 61200 TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2012 / 41686
Başvuruya konu ihale:
 2012/135796 İhale Kayıt Numaralı "Trabzon İl Halk Kütüphanesi Binası Onarımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Trabzon Halk Kütüphanesitarafından 03.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Trabzon İl Halk Kütüphanesi Binası Onarımı” ihalesine ilişkin olarak Ahmet Yazıcı’nın ihalenin iptali üzerine, 17.12.2012 tarih ve 41686 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.12.2012 tarihli dilekçe ile doğrudan Kuruma başvurduğu anlaşılmıştır.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2012/4820 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesinin yerinde olmadığı, ihalenin iptal kararının iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

          İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde “…İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

                    

            İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. 

 

            İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır…”hükmü yer almaktadır.

 

İnceleme konusu ihalede, 03.10.2012 tarihinde yapılan ihalenin, Adnan Karamustafa Mühendislik üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibinin Kuruma yapmış olduğu itirazen şikayet başvurusunda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığını iddia ettiği, bu başvuru üzerine alınan 21.11.2012 tarih ve 2012/UY.II-4382 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile idare tarafından, sıralı iş kalemleri/grupları listesi ile iş kalemlerine ait ayrıntılı analizler ile sıralı analiz girdileri listesinin hazırlanarak, sınır değerin altında teklif veren –ihale üzerinde bırakılan istekli- istekliye yeniden aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasının uygun olacağına karar verilmiştir. İdarece, söz konusu kararın 05.12.2012 tarih ve 440 sayı ile idare kayıtlarına alındığı; 06.12.2012 tarihli ve 489 sayılı yazıda, ihalenin iptal edildiğinin belirtildiği, iptal yazısında ihale yetkilisinin imzasının bulunduğu ve anılan yazının, ihale komisyonu üyeleri ile ihaleye teklif veren isteklilere gönderildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanun’un 40’ıncı maddesi uyarınca, ihale yetkilisinin onayına sunulan ihale komisyonu kararının ihale yetkilisi tarafından onaylanması durumunda ihale geçerli olmakta; kararın ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda ise ihale hükümsüz sayılmaktadır.

 

İncelenen ihalede, ihale yetkilisinin, ihale komisyon kararı olmaksızın, ihaleyi iptal ettiği anlaşılmıştır. Oysa yukarıda yer verilen mevzuat uyarınca, ihale yetkilisinin ihaleyi iptal etmesi için ortada bir komisyon kararı bulunması gerekmektedir. Bu itibarla söz konusu ihalede, bu usul kuralına uyulmadığı görülmektedir.

 

Söz konusu ihalenin, ihale yetkilisince iptal edilme gerekçesi “Müdürlüğümüz hizmet binasının onarım işinin Bakanlığımız 2012 Yılı Bütçesi (21.01.32.62-08.2.0.00-1-06.7) sermaye giderlerinden ödenecek olması, ihale komisyonu tarafından Kamu İhale Kurumu Kararı gereği, gerekli çalışmayı yapıp aşırı düşük teklif açıklama istenilmesi, yapılacak işin süresinin idari şartname ve sözleşme tasarısında 40 gün olması, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kanununun “Yüklenmeye Girişilmesi” başlıklı 26 ncı maddesindeki “…Yüklenme süresi mali yılla sınırlıdır. …” hükmü gereği 2012 yılı mali yılının 31.12.2012 de bitiyor olması, onarım işinin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ertesi yıla geçen yükleme ve gelecek yıllara geçen yükleme hükümlerine uygun olmaması nedeni ile söz konusu ihalenin iptaline karar verilmiştir.” şeklinde belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinin beşinci fıkrasında, ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

İdare tarafından İdari Şartname’nin 45.2.1’inci maddesinde, ihale konusu işin tamamının 2012 yılı ödeneğinden karşılanacağı belirtilmiştir.

 

            İhale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilen Sözleşme Tasarısı’nın “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1.Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 (Üç ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

9.2.Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 40 (Kırk) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

9.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

9.4.Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 0 - 0 tarihleri arasındaki 0 (0) gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır.” düzenlemesine yer verilmiştir. 

 

            5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Ödeneklerin kullanılması” başlıklı 20’nci maddesinin (e) bendinde “Cari yılda kullanılmayan ödenekler yıl sonunda iptal edilir.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Ön ödeme” başlıklı 35’inci maddesinde“…Açılmış akreditiflere ilişkin kredi artıkları ertesi yıla devredilmekle birlikte ödenekleri iptal olunur. Devredilen kredi artıklarının karşılığı, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanı, diğer kamu idarelerinde ise üst yönetici tarafından idare bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydolunur.

 

Sözleşmelerin bitim tarihlerinde henüz bir kısım hizmet yerine getirilememiş veya zorunlu nedenlerle sözleşmenin uygulanmasına başlanılamamış ancak, ilgili idarece ek süre verilmiş ve bu süre ertesi malî yıla taşmış ise; yılsonunda yüklenme artığı devredilir ve bu tutarlara ilişkin ödenekler hakkında akreditiflerle ilgili hükümler uygulanır. Devredilen yüklenme artığı karşılığı hizmet ek süre içinde yerine getirilerek kanıtlayıcı belgeleri verildiğinde, tutarı hizmetin yapıldığı yıl bütçesine gider kaydıyla ödenir.”hükmü yer almaktadır.

 

5018 sayılı Kanun’un yukarıda yer verilen 35’inci maddesine göre yıl sonunda yüklenme artığının devredilmesi için sözleşmenin bitim tarihinde henüz bir kısım hizmetlerin yerine getirilememesi veya zorunlu nedenlerle sözleşmenin uygulanmasına başlanılamaması ile idarece ek süre verilmesi ve bu sürenin ertesi mali yıla taşması şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

 

            Söz konusu ihalede, başvuru sahibi tarafından kamu ihale mevzuatında öngörülen idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet haklarının kullanılması nedeniyle sözleşmenin idarece öngörülen sürede imzalanamamış olduğu, dolayısıyla sözleşmenin uygulanmasına henüz başlanılmadığı ortadadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 03.10.2012 tarihinde yapıldığı, ihale komisyonu kararının 09.10.2012 tarihinde onaylandığı, hizmet kapsamında çalışılmayacak gün bulunmadığı ve işin süresinin 40 gün olduğu dikkate alındığında, ihale sürecinde herhangi bir şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusu olmasaydı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen ihale kararının onayı, bildirilmesi, sözleşmeye davet ve sözleşmenin imzalanması aşamalarından sonra ihaleye konu hizmete en erken 2012 Ekim ayının sonunda başlanabileceği, işin süresi 40 gün olduğundan, 2012 yılı sonuna kadar bitirilmesinin mümkün olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Ancak söz konusu ihalede, başvuru sahibi tarafından şikâyet ve itirazen şikâyet hakları kullanılmış, itirazen şikâyet başvurusu üzerine alınan 21.11.2012 tarih ve 2012/UY.II-4382 sayılı karar, 05.12.2012 tarihinde idare kayıtlarına girmiştir. Bu karar üzerine, idarece Kurul kararında belirtilen listelerin hazırlanması, sınır değerin altında teklif veren istekliden mevzuata uygun şekilde süre vererek yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi, açıklamanın değerlendirilmesi, açıklamanın kabulüne ya da reddedilmesine göre istekliler tarafından yapılacak şikâyet ve itirazen şikâyet başvuru haklarının kullanılması durumunda, mevzuatta öngörülen sürelerin beklenilmesi, bu sürecin sonunda ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeye davet edilmesi ve bu istekli ile sözleşmenin imzalanması gerekmektedir. Bahsi geçen aşamaların, Kurul kararının idare kayıtlarına girdiği tarihten itibaren bütçe yılının sona erdiği 31.12.2012 tarihi arasında kalan 18 iş günü içinde gerçekleşmesinin mümkün olmadığı, ihale sözleşmesinin 2012 yılı sona ermeden imzalanamayacağı sonucuna varılmıştır.

 

İncelenen ihalede, ihale konusu işe henüz başlanılmamış olduğundan sözleşmenin bitim tarihinde bir kısım hizmetin yerine getirilmemesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı, ihaleye ilişkin yapılan başvurular neticesinde gelinen nokta itibari ile 2012 yılı içinde işin bitirilemeyeceği öngörülmekle birlikte sözleşme imzalanmadığından sözleşmenin uygulanmasına başlanılamaması gibi bir durumunun da söz konusu olmadığı ayrıca sayılan nedenlerden dolayı idarece ek süre verilmesi gibi bir durumun da mümkün olmadığı, işin yıllara yaygın bir hizmet alımı olmadığı, ödeneğin tamamının 2012 yılına ait olduğu hususları göz önüne alındığında, idarenin iptal gerekçesinin yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, söz konusu ihalede, ihale yetkilisince, ihale komisyon kararı alınmadan ihalenin iptal edildiği, ihale yetkilisinin kararının usul bakımından yerinde olmadığı anlaşılmış olsa da yukarıda iptal gerekçesinin mevzuata uygun olduğu değerlendirildiğinden, söz konusu aykırılığın esasa etkili olmadığı belirlenmiş olup, başvurunun reddedilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

            Başvuru sahibinin ihalenin iptaline ilişkin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde, “ihalenin ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesinin yerinde olmadığı, ihalenin iptal kararının iptal edilmesi gerektiği” şeklinde dile getirdiği iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca, iptal işleminin yerinde olduğuna ilişkin “itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

            İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda, 03.10.2012 tarihinde yapılan söz konusu ihaleye 4 teklif verildiği, tüm tekliflerin geçerli teklif olarak kabul edildiği, ihalenin, Adnan Karamustafa Mühendislik üzerinde bırakılması sonrasında, başvuru sahibi tarafından Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu ile, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığını iddia ettiği, bu başvuru üzerine alınan 21.11.2012 tarih ve 2012/UY.II-4382 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı ile, idare tarafından, sıralı iş kalemleri/grupları listesi ile iş kalemlerine ait ayrıntılı analizler ile sıralı analiz girdileri listesinin hazırlanarak, sınır değerin altında teklif veren ve ihale üzerinde bırakılan istekliye yeniden aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasının uygun olacağına karar verilmesi üzerine, idarenin 06.12.2012 tarih ve 489 sayılı yazısı ile, ihalenin iptal edildiğinin belirtildiği, iptal yazısında ihale yetkilisinin imzasının bulunduğu ve anılan yazının, ihale komisyonu üyeleri ile ihaleye teklif veren isteklilere gönderildiği anlaşılmıştır. 

 

İncelenen ihalede, ihale yetkilisinin, ihale komisyon kararı olmaksızın, ihaleyi iptal etmesi durumunun, 4734 sayılı Kanunun 40. maddesi “ihale yetkilisinin onayına sunulan ihale komisyonu kararının ihale yetkilisi tarafından onaylanması durumunda ihale geçerli olmakta; kararın ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda ise ihale hükümsüz sayılmaktadır.” hükmü uyarınca, ihale yetkilisinin ihaleyi iptal etmesi için ortada bir komisyon kararı bulunması gerekmekte olduğundan, söz konusu ihalede, bu usul kuralına uyulmadığı tespit edilmiştir.

 

Söz konusu ihalenin, ihale yetkilisince iptal edilme gerekçesi, “Müdürlüğümüz hizmet binasının onarım işinin Bakanlığımız 2012 Yılı Bütçesi (21.01.32.62-08.2.0.00-1-06.7) sermaye giderlerinden ödenecek olması, ihale komisyonu tarafından Kamu İhale Kurumu Kararı gereği, gerekli çalışmayı yapıp aşırı düşük teklif açıklama istenilmesi, yapılacak işin süresinin idari şartname ve sözleşme tasarısında 40 gün olması, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kanununun “Yüklenmeye Girişilmesi” başlıklı 26 ncı maddesindeki “…Yüklenme süresi mali yılla sınırlıdır. …” hükmü gereği 2012 yılı mali yılının 31.12.2012 de bitiyor olması, onarım işinin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ertesi yıla geçen yükleme ve gelecek yıllara geçen yükleme hükümlerine uygun olmaması nedeni ile söz konusu ihalenin iptaline karar verilmiştir.” şeklinde belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 4 . maddesine göre ihale yetkilisi; İdarenin ihale ve harcama yapma yetkisine sahip kişi ve kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlileri olarak tanımlanmıştır.

 

Anılan Kanunun 39. maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü,

 

40. maddesinin 5. fıkrasında;  “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.” hükmü ve 6. fıkrasında ise; “İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” hükmü,

 

Yer almaktadır.

 

Anılan Kanunun 39. ve 40. maddelerinin gerekçelerinde sırası ile;

 

“ Tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle, ihale yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada ihale komisyonunun kararı üzerine idareye uluslararası mevzuata paralel bir şekilde ihaleyi iptal etme yetkisi verilerek, buna ilişkin hükümler düzenlenmiştir.”,

 

“Kanunda belirtildiği şekilde yapılan teklif değerlendirmesi sonucunda ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılması esası getirilmiştir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyata göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda ise, özellikle Avrupa Birliği mevzuatındaki kriterler dikkate alınarak ihalenin sonuçlandırılması benimsenmiştir.

Ayrıca, ihale komisyonlarınca alınacak kararlarda yer alması gerekli görülen asgari hususlar belirlenmiştir.

İhale komisyonları tarafından ihalenin yapıldığına dair alınan kararların harcamaya izin veren ihale yetkilisinin onayı ile geçerli olacağı belirlenerek, gerekli incelemeleri yapmasını sağlamak üzere ihale yetkilisine 20 gün süre tanınmıştır.”,

 

İfadelerine yer verilmiştir.

 

İhalenin iptali konusunda, ihale komisyonunun ve ihale yetkilisinin takdir yetkisi bulunmakla birlikte, bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmadığı, ihalenin iptali konusundaki idarenin takdir yetkisinin, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu da açıktır.

 

İnceleme konusu ihaleye ilişkin idarece alınan iptal kararında; “yapılacak işin süresinin idari şartname ve sözleşme tasarısında 40 gün olması, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kanununun “Yüklenmeye Girişilmesi” başlıklı 26 ncı maddesindeki “…Yüklenme süresi mali yılla sınırlıdır. …” hükmü gereği 2012 yılı mali yılının 31.12.2012 de bitiyor olması, onarım işinin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ertesi yıla geçen yükleme ve gelecek yıllara geçen yükleme hükümlerine uygun olmaması” şeklinde gerekçenin yer aldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 5. fıkrasında; ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

İncelemeye konu “Trabzon İl Halk Kütüphanesi Binası Onarımı Yapımı” işine ilişkin, Sözleşme Tasarısı’nın “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9. maddesinde “9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 (Üç ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 40 (Kırk) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

..9.4. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 0-0 tarihleri arasındaki 0-0 gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari Şartnamenin 45. maddesinde ise, ihale konusu işin tamamının 2012 yılı ödeneğinden karşılanacağı belirtilmiştir.

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Ön ödeme” başlıklı 35. maddesinin dördüncü fıkrasında; “Sözleşmelerin bitim tarihlerinde henüz bir kısım hizmet yerine getirilememiş veya zorunlu nedenlerle sözleşmenin uygulanmasına başlanılamamış ancak, ilgili idarece ek süre verilmiş ve bu süre ertesi malî yıla taşmış ise; yılsonunda yüklenme artığı devredilir ve bu tutarlara ilişkin ödenekler hakkında akreditiflerle ilgili hükümler uygulanır. Devredilen yüklenme artığı karşılığı hizmet ek süre içinde yerine getirilerek kanıtlayıcı belgeleri verildiğinde, tutarı hizmetin yapıldığı yıl bütçesine gider kaydıyla ödenir.” hükmü yer almaktadır.

 

Ayrıca, anılan Kanun maddesinin gerekçesi; “Kural olarak ödemenin yapılabilmesi için işin yaptırılmış, mal veya hizmetin teslim alınmış olması gerekmektedir. Bu maddede, bu kuralın istisnası olarak hangi hallerde ön ödeme yapılabileceği düzenlenmiştir.” şeklinde belirtilmiştir.

 

İncelenen ihalede, başvuru sahibi istekli tarafından, Kamu İhale Mevzuatında öngörülen idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet haklarının kullanılması nedeniyle, sözleşmenin idarece öngörülen sürede imzalanamamış olduğu, dolayısıyla sözleşmenin uygulanmasına henüz başlanılamadığı ortadadır. Bununla birlikte, işe ilişkin, Sözleşme Tasarısı’nın 9.4 maddesinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun günlerin olmadığı hususunun belirtildiği bu durumda, 2012 yılı tamamlanmadan önce ihale konusu işe ilişkin olarak sözleşmenin imzalanması durumunda, işe başlama tarihinin sözleşme gereği havanın fen noktasından çalışmaya uygun olan günlere denk geleceği de açıktır. Dolayısıyla, incelenen ihaleye konu olan işin ödeneğinin gelecek yıla devretmesi bakımından, 5018 sayılı Kanunun bahsi geçen maddesinde belirtilen “zorunlu neden” koşulunun gerçekleştiği anlaşılmaktadır.

 

Diğer yandan, söz konusu madde metninde, yıl sonunda yüklenme artığının devredilmesi için ayrıca, “ilgili idarece ek süre verilmesi ve bu sürenin ertesi mali yıla taşması” koşulu getirilmiş olmakla beraber, incelenen ihalede, ihale dokümanında, ihale konusu işin başlangıç tarihi olarak, kesin bir tarihin belirtilmemiş olduğu ve “sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 (Üç) gün içinde” işe başlanılacağının belirtildiği dikkate alındığında, idarece yapılan söz konusu düzenleme gereği, işin tamamlanabilmesi için ek süre verilmesi işlemine gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Bunların dışında, ilgili mevzuatta yılsonunda, yüklenme artığının devredilmesi için idarenin iptal kararında gerekçe olarak belirtilen, yılı içerisinde yükleniciye çalışma yaptırılmış olması gibi bir koşulun söz konusu olmadığı belirlenmiştir.

 

Söz konusu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, 5018 sayılı Kanunun aktarılan 35. maddesinin dördüncü fıkrasında, yüklenme artığının devredilmesi için öngörülen koşulların, incelenen ihale özelinde gerçekleşmiş olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, Kamu İhale Kurulunca alınmış olan 21.11.2012 tarih ve 2012/UY.II-4382 sayılı kararın, gereklerinin yerine getirilmesi gerekirken, ilgili mali mevzuattan kaynaklanan herhangi bir hukuki engel bulunmaksızın, idare tarafından ihalenin iptal edilmesi işleminde hukuka uyarlık görülmemiştir.

           

          Açıklanan nedenlerle; başvuruya konu ihalenin iptal işleminin yerinde olmadığı, bu nedenle söz konusu ihale hakkında iptalin iptaline ilişkin “düzeltici işlem belirlenmesi” kararı verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, bu hususa ilişkin Kurulca verilen “itirazen şikâyet başvurusunun reddine” niteliğindeki karara katılmıyoruz.

 

 

 

           

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul