En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.II-183
  • Toplantı No: 2013/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.01.2013
(Aşağıdaki metin 19/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/003
Gündem No :36
Karar Tarihi:10.01.2013
Karar No :2013/UY.II-183
Şikayetçi:
 Alsancak Yapı İnşaat Taah. Madencilik Hafriyat Nak. Mimarlık Müh. Müşavirlik Hizm. Enerji Metal San. ve Tic. Ltd. Şti., CUMHURİYET MAH. ALDIKAÇTI SOK. ÇELİKLER İŞ MERKEZİ NO:3/13 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Bölge Müdürlüğü-22.Bölge Trabzon, DSİ 22.Bölge Müdürlügü 61220 TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.12.2012 / 41316
Başvuruya konu ihale:
 2012/74717 İhale Kayıt Numaralı "Rize-224.Şube Taşkın Koruma Tesislerine Korkuluk Yaptırılması İnşaatı Yapım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

DSİ 22. Bölge Müdürlüğü tarafından 17.07.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Rize-224.Şube Taşkın Koruma Tesislerine Korkuluk Yaptırılması İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 14.12.2012 tarih ve 41316 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2012/4759 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında yer alan analizlerde kullanılan işçilik fiyatlarının güncel asgari verileri yansıtmadığı, analiz miktarlarının değiştirildiği, malzemelerle ilgili verilen proforma faturaların Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesinde belirtilen şartları sağlamadığı ve genel savunma formatının uygun olmadığını düşündükleri, bu nedenle ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif savunmasının Kurum tarafından kontrol edilerek reddedilmesi ve ihalenin firmaları üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

            İdare tarafından ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; 17.07.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye ilişkin olarak 23 firma tarafından ihale dokümanı alındığı ve 16 firma tarafından teklif sunulduğu, idarece sıralı analiz girdileri listesi oluşturulup, açıklama istenilecek ve istenilmeyecek analiz girdileri belirlenerek aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması yönündeki düzeltici işlem belirlenmesine yönelik 01.10.2012 tarihli ve 2012/UY.II-3882 sayılı Kurul kararı sonrası 9 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, 7 firmanın aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı, 1 firmanın teklifinin ise açıklamalarının uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Gürpa İnş. Taah. Tur. Nak. Mad. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin açıklamalarının yeterli kabul edilerek ihalenin adı geçen istekli üzerinde bırakılmak suretiyle sonuçlandırıldığı, başvuru sahibinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmaktadır.

 

            Başvuru sahibinin 03.12.2012 tarihli şikâyet dilekçesinde“…Söz konusu iş için savunma yapan firmaların savunmalarının tekrar incelenerek kararın yeniden değerlendirilmesini ve firmamız lehine karar verilmesini talep ediyoruz.” ifadeleri yer almakta olup, idareye şikâyet başvurusu adı altında aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan isteklilerin açıklamalarının yeniden incelenmesi talebinin dile getirildiği, söz konusu açıklamalara ilişkin herhangi bir mevzuata aykırılık iddiasının ileri sürülmediği görülmektedir.

           

            İdarenin 07.12.2012 tarihli şikâyete cevap yazısının eki olan 06.12.2012 tarihli kararda “…yapılan başvuru incelenmiş olup, yapılan inceleme sonucunda Gürpa İnş. Taah. Tur. Nak. Mad. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin İdaremize sunmuş olduğu aşırı düşük teklif savunmasını 4737 sayılı Kamu İhale Kanununun 38. Madde Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 60. Madde ve Kamu İhale Tebliğinin 45. Maddeye uygun olduğu, idarece yapılan işlemde ihale mevzuatına aykırı herhangi bir işlem bulunmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak ihalelere karşı yapılacak idari başvurulara ait yönetmeliğin 15. Maddesinin (c) fıkrası gereğince şikâyet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmiştir.” ifadeleri yer almaktadır.

 

            Söz konusu karar üzerine anılan isteklinin 14.12.2012 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçede yer alan “İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında yer alan analizlerde kullanılan işçilik fiyatlarının güncel asgari verileri yansıtmadığı, analiz miktarlarının değiştirildiği, malzemelerle ilgili verilen proforma faturaların Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45. Maddesinde belirtilen şartları sağlamadığı ve genel savunma formatının uygun olmadığını düşündükleri, bu nedenle ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif savunmasının Kurum tarafından kontrol edilerek reddedilmesi ve ihalenin firmaları üzerinde bırakılması gerektiği” iddiaları ile Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu görülmektedir.

 

            Konuyla ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

           Şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır.

          Şikâyet başvuruları idareye, itirazen şikâyet başvuruları Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

          Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:

         …

          d) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller

         …” hükmü,

 

          İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru yolları” başlıklı 4’üncü maddesinde “(1) İhalelere yönelik başvuru yolları şikayet ve itirazen şikayettir.

            (2) Şikayet: İhale sürecindeki işlem ve eylemlerin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idareye yapılan başvurudur.

            (3) İtirazen şikayet:

            a) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması halinde,

            …Kuruma yapılan başvurudur.” hükmü,

 

           Anılan Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8 inci maddesinde “(1) Şikâyet başvuruları idareye, itirazen şikâyet başvuruları ise Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

          (2) Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir;

          a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı veya unvanı ve adresi ile varsa bildirime esas elektronik posta adresi ve faks numarası.

          b) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası.

          c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.

          ç) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller.

          d) İtirazen şikâyet başvurularında ayrıca idareye yapılan şikâyetin tarihi ve varsa şikâyete ilişkin idare kararının bildirim tarihi…”hükmü,

 

           Söz konusu Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

           

            ı) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilip belirtilmediği,

            yönlerinden sırasıyla incelenir.

            (2) Başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçilir. …” hükmü,

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinde; “…(8) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

             4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde, şikâyet ve itirazen şikâyet başvuru dilekçelerinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde de aynı hükme yer verilmiştir. Diğer taraftan, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 11’inci maddesinin sekizinci fıkrasında, anılan Yönetmelik hükmü gereğince, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerektiği yönünde bir açıklama yapılmıştır.

 

            Dolayısıyla, şikâyet başvurusunda, şikâyete konu işlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece “aşırı düşük teklif açıklamalarının yeniden incelenmesi gerektiği” şeklinde iddia niteliğinde bile olmayan taleplere yer verdiği anlaşılan başvuru sahibi isteklinin şikâyet başvurusunun yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinde istenilen şekil şartlarını taşımadığı, ihale sürecindeki işlem ve eylemlerin hukuka aykırı olduğu iddiasını barındırmayan söz konusu başvurunun İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru yolları” başlıklı 4’üncü maddesinde tanımlanan şikâyet başvurusu niteliği taşımadığı,

 

             Ancak idare tarafından söz konusu başvuruya ilişkin karar alınarak talep doğrultusunda ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının yeniden incelenerek mevzuata uygun görüldüğünün bildirildiği, bu sefer ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklamalarında yer alan analizlerde kullanılan işçilik fiyatlarının güncel asgari verileri yansıtmadığı, analiz miktarlarının değiştirildiği, malzemelerle ilgili verilen proforma faturaların Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesinde belirtilen şartları sağlamadığı ve genel savunma formatının uygun olmadığını düşündükleri, bu nedenle ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif savunmasının kontrol edilmesi talebiyle Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu görülmektedir.

 

            Özetle; şikâyet niteliği taşımayan aşırı düşük teklif açıklamaların yeniden incelenmesi talebiyle idareye gidildiği, açıklamaların uygun olduğu şeklindeki idarenin bildirimi üzerine Kuruma yeniden inceleme talebinin detaylandırılarak şikâyet dilekçesinde ileri sürülmeyen, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarındaki belli unsurların mevzuata aykırı olduğunun düşünüldüğü iddiasıyla başvuruda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

            Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve açıklamalar çerçevesinde, şikâyet dilekçesi ile itirazen şikâyet dilekçesi birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibi isteklinin elde net bilgi veya somut iddia olmaksızın genel ifadelere yer verdiği anlaşıldığından ve şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilmeyeceği hüküm altına alınmış olduğundan başvurunun şekil yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde özetle; “İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında yer alan analizlerde kullanılan işçilik fiyatlarının güncel asgari verileri yansıtmadığı, analiz miktarlarının değiştirildiği, malzemelerle ilgili verilen proforma faturaların Kamu ihale Genel Tebliği’nin 45. Maddesinde belirtilen şartları sağlamadığı ve genel savunma formatının uygun olmadığını düşündükleri, bu nedenle ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif savunmasının Kurum tarafından kontrol edilerek reddedilmesi ve ihalenin firmaları üzerinde bırakılması gerektiği” iddiasına yer verildiği anlaşılmış olup, anılan iddiaya yönelik Kurul çoğunluğunca alınan karar ile, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddedilmesine ilişkin “başvurunun reddi” yönünde karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin, itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde dile getirdiği iddiası kapsamında yapılan incelemeye göre;

 

            4734 sayılı Kanun’un 54. maddesinin birinci fıkrasında; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, 56. maddesinin birinci fıkrasında; idareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55. maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, ikinci fıkrasında ise; Kurumun itirazen şikâyet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceleyeceği hükmüne yer verilmiştir.

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; isteklilerin; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabileceği, 14. maddesinin birinci fıkrasında; idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması hallerinde veya şikâyet ya da itirazen şikâyet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği, 15. maddesinin birinci fıkrasında; Kuruma yapılan başvuruların, öncelikle 16. madde çerçevesinde inceleneceği, 16. maddesinin ikinci fıkrasında ise; başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçileceğihükmü yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmeliğin 16. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusuna ilişkin dilekçesinin ve içeriğinin; 4734 sayılı Yasa ve anılan Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu anlaşıldığından ve daha detaylı verilere itiraz etmesine zaten normal koşullarda olanak bulunmadığından (başvuru sahibi tarafından, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, aşırı düşük teklif açıklamasına yönelik yapmış olduğu açıklamaların içeriği bilinemeyeceğinden), itirazen şikâyet başvurusunda belirtilen iddiasına ilişkin esasının incelenmesine geçilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle; başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvuru dilekçesi ve içeriğinde, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmadığı ve dilekçe ve içeriğinin, 4734 sayılı Yasa ve anılan Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu, başvuru sahibinin, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının içeriğini bilemeyecek durumda bulunduğu ve bu nedenle başvuruya konu iddiaları ile ilgili detaylı deliller sunmasının mümkün olamayacağı (başvuru sahibi tarafından, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, aşırı düşük teklif açıklamasına yönelik yapmış olduğu açıklamaların içeriği bilinemeyeceğinden) hususu dikkate alındığında, başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusunda belirttiği iddialarının, yukarıda yer verilen mevzuatın öngördüğü şekil şartlarını taşıdığı değerlendirildiğinden, başvuru sahibinin iddialarının somut olarak ele alınarak, belirtilen iddiaların esastan incelenmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca alınan “başvurunun reddine” niteliğindeki Kurul kararına katılmıyoruz.

 

 

 

                        Ali Kemal AKKOÇ                         Erkan DEMİRTAŞ

                             Kurul Üyesi                                      Kurul Üyesi

              

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul