• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.II-221
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :18
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UY.II-221
Şikayetçi:
 Mustafa Turan Mühendislik Enerji Taah. İnş. San. Ve Tic. A.Ş., SANCAK MAH. TURAN GÜNEŞ BULVARI NO : 17/1-2 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Malzeme Yönetim İkmal Müdürlüğü), Kazim Dirik Mah. Üniversite Caddesi No:57 35042 İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.09.2012 / 31227
Başvuruya konu ihale:
 2012/79884 İhale Kayıt Numaralı "Iı.Etap Tire (Merkez) Ag+Yg Elektrik Tesisi Yapım İşi. (2012-35-28)" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Malzeme Yönetim İkmal Müdürlüğütarafından 24.07.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “II. Etap Tire (Merkez) Ag+Yg Elektrik Tesisi Yapım İşi (2012-35-28)” ihalesine ilişkin olarak Mustafa Turan Mühendislik Enerji Taah. İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin 24.08.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.08.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 13.09.2012 tarih ve 31227 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.09.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/3430 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından bildirilen anahtar teknik personelin ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca söz konusu tüzel kişilerin ticari faaliyette bulunduğu yerde çalışma koşulu ile başka bir gerçek veya tüzel kişide çalışmama koşulunu sağlamadıkları iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 2.1.(a) maddesinde ihale konusu işin adının “II. Etap Tire (Merkez) Ag+Yg Elektrik Tesisi Yapım İşi. (2012-35-28)”olarak belirtildiği,

 

            Anılan Şartname’nin7.5.2’nci maddesinde,

 

            “1 Koordinatör Elektrik, Elek-Elektronik Müh.

 

 


 


ADET
 


POZİSYONU
 


MESLEKİ ÜNVANI
 


MESLEKİ ÖZELLİKLERİ

 

 


1
 


KOORDİNATÖR
 


ELEKTRİK, ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ 
 


En az 5 yıl deneyimli


 

 

 

İsteklinin; ticari faaliyette bulunduğu yerde, ilk ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak, yukarıda belirtilen sayı ve nitelikte anahtar teknik personeli çalıştırması ve bu durumu belgelendirmesi gereklidir. Bu personel için mezuniyetinden itibaren geçirilmesi gereken sürenin sağlandığı hususu; mezuniyet belgesi ile, odaya kayıtlı olduğu hususu ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığı hususu ise Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı "Hizmet Bildirimi" ile tevsik edilir. Anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mezuniyet belgelerinin sunulması zorunludur.

 

Anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya istekli bünyesinde çalışmakta olan mimar ve mühendisler, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale konusu işte isteklinin anahtar teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

          İhale ilan tarihi olan 29.06.2012 tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 40’ıncı maddesinde “(1) İdarece yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personele ilişkin belgelerin istenildiği hallerde, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca gerçek veya tüzel kişiliğin ticari faaliyette bulunduğu yerde kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak idarece öngörülen sayıda mühendis veya mimar çalıştırması ve bu durumun belgelendirilmesi şartı aranır. Bu şart aynı pozisyon için tek bir mühendis veya mimar ile tevsik edilebileceği gibi farklı mühendis veya mimarlarla da tevsik edilebilir. Yıl içinde toplam olarak otuz günü aşmayan kesintiler, kesinti olarak kabul edilmez.

          (2) İhale konusu işin yaklaşık maliyetinin % 30’undan daha az tutarda olan işlerle ilgili meslek alanlarından anahtar teknik personel istenemez. Aynı mimarlık ve mühendislik alanı için sadece bir anahtar teknik personel istenebilir.

          (3) İdarece yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personele ilişkin belgelerin istenildiği hallerde, öngörülebilecek mimar veya mühendis anahtar teknik personelin sayısı, yaklaşık maliyeti eşik değerin;

          a) Onda biri ile eşik değerin yarısına kadar olan işlerde en fazla bir,

          b) Yarısı ile eşik değer arasında olan işlerde en fazla iki,

          c) Üzerinde olan işler ile yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda adayın davet edilmesinin öngörüldüğü belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde en fazla üç,

          olarak istenebilir.

          (4) Anahtar teknik personelin ilgili meslek odasına kayıtlı olması zorunludur. Bu personelin mezuniyetinden itibaren geçecek süre en fazla beş yıl olarak öngörülebilir. Bu sürenin sağlandığı hususu mezuniyet belgesi ile, odaya kayıtlı olduğu hususu ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle,aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığı hususu ise Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir. Anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mezuniyet belgelerinin sunulması zorunludur.

          (5)  Anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya istekli bünyesinde çalışmakta olan mimar ve mühendisler, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale konusu işte isteklinin anahtar teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.

            (6) Anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya istekli bünyesinde çalışmakta olanlar, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide çalışamazlar.

          (7) Yukarıda belirtilen niteliklere sahip gerçek kişi istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. Gerçek kişi istekliler hariç, bu kişilerin tüzel kişilikteki görev ve/veya ortaklık süreleri, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilir.

          (8) İş ortaklığında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.”hükmü,

             İhale ilan tarihi olan 29.06.2012 tarihi itibarıyla yürürlükte bulunanKamu İhale Genel Tebliği’nin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 37’nci maddesinde “37.1.Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 40’ıncı maddesi uyarınca, aday veya isteklilerden anahtar teknik personel istenilmesi durumunda aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

            37.1.1.İsteklilerin/Adayların, teklifleri/başvuruları kapsamında, ilk ilan/davet tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca ticari faaliyette bulundukları yerde kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak idarece öngörülen sayıda mühendis veya mimar çalıştırdıklarını belgelendirmeleri gerekmektedir. Anahtar teknik personelin, ilk ilan/davet tarihinden geriye doğru bir yıl içinde, sigortalı hizmet listesindeki eksik gün sayısı toplamı otuz günü aşamaz.

            37.1.2.Anahtar teknik personel bakımından, ticari faaliyette bulunulan yer olarak, ticari işletmelerde ticaret sicilinde kayıtlı merkez veya şube adresi, esnaf ve sanatkârlar için ise sicilde kayıtlı adres kabul edilecektir.

            37.1.3.İstekliler/Adaylar, teklifleri/başvuruları kapsamında; ihale/ön yeterlik tarihi itibari ile ticari faaliyette bulundukları yerde çalıştırdıkları anahtar teknik personelin listesini (Standart Form-KİK025.3/Y) sunacaklardır. Ayrıca adı geçen standart formun ekinde, ilk ilan/davet tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca ticari faaliyette bulunulan yerde çalıştırılan anahtar teknik personele ilişkin “Geriye Doğru Bir Yıllık Dönem İçinde Çalıştırılan Anahtar Teknik Personel Listesi” (Standart Form-KİK025.4/Y) ve anahtar teknik personel listesinde (Standart Form-KİK025.3/Y) bildirilen mühendis/mimar tarafından düzenlenen, Anahtar Teknik Personel Beyannamesi (Standart Form-KİK025.2/Y) yer alacaktır.

            37.1.4.Anahtar teknik personel listesinde (Standart Form-KİK025.3/Y) bildirilen mühendis/mimarların; mezuniyet belgelerinin, ilgili meslek odasına kayıtlı olduklarını gösterir üye kayıt belgelerinin, ilgisine göre Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı; “Hizmet Bildirimi” veya personelin işe alındığını gösteren belgelerin adı geçen liste ekinde sunulması gerekmektedir.

            37.1.5.“Geriye Doğru Bir Yıllık Dönem İçinde Çalıştırılan Anahtar Teknik Personel Listesi” (Standart Form-KİK025.4/Y) ekinde, listedeki personele ilişkin mezuniyet belgeleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi”nin yer alması gereklidir.

            37.1.6. Anahtar teknik personelin mezuniyetinden itibaren geçecek süre en fazla beş yıl olarak öngörülebilecek olup, idarelerce bu süreden daha az bir süre de öngörülebilir. Anahtar teknik personelde, belli bir süre benzer işte çalışma ve lisansüstü eğitim yapmış olma koşulunun aranmaması gerekmektedir. Anahtar teknik personelin mezuniyetinde itibaren geçecek süre belirlenirken kıst olarak (ay ve gün) hesaplama yapılmayacaktır. Örneğin 1/9/2011 tarihinde yapılan bir ihalede, dokümanda anahtar teknik personel için mezuniyetinden itibaren geçecek sürenin 5 yıl olarak öngörülmesi durumunda, 1/10/2006 tarihinde mezun olan bir mühendis anahtar teknik personel olarak bildirilebilecektir.

            37.1.7. Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin yedinci fıkrasındaki; “Yukarıda belirtilen niteliklere sahip gerçek kişi istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. Gerçek kişi istekliler hariç, bu kişilerin tüzel kişilikteki görev ve/veya ortaklık süreleri, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilir.” hükmünde yer alan, “limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar” ibaresinden, temsil yetkisi verilen müdür veya müdürler anlaşılması gerekmektedir. Tüzel kişilerin yukarıda sayılan görev veya unvandaki kişiler dışındaki mühendis veya mimar ortakların anahtar teknik personel olarak gösterilebilmesi için bu kişilerin isteklinin bünyesinde çalıştığının sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur. Anahtar teknik personel olarak şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakların bildirilmesi durumunda; ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır, ilgisine göre söz konusu görevlerde bulunan ve/veya ortak olan kişilerin, anahtar teknik personel niteliğini haiz olduklarının ve görev ve/veya ortaklık sürelerinin belgelendirilmesi zorunlu olup ayrıca bu kişilerin Anahtar Teknik Personel Beyannamesi (Standart Form-KİK025.2/Y) sunmaları gerekmektedir.

            37.1.8.Gerçek kişi aday veya isteklinin, anahtar teknik personel listesinde kendisini bildirmesi durumunda, liste ekinde mezuniyet belgesi ve ilgili meslek odasına kayıtlı olduklarını gösterir üye kayıt belgesi yer alacak olup kendisi için Anahtar Teknik Personel Beyannamesi (Standart Form-KİK025.2/Y) sunmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak bu durumda da anahtar teknik personel olan gerçek kişi istekliler, Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca anahtar teknik personel olarak görev yaptıkları süre boyunca başka gerçek veya tüzel kişi bünyesinde çalışamayacaklardır. Ayrıca, bir adet anahtar teknik personel istenen ihalelerde, gerçek kişinin anahtar teknik personel olarak kendisini bildirmesi durumunda, “Geriye Doğru Bir Yıllık Dönem İçinde Çalıştırılan Anahtar Teknik Personel Listesi”ni de sunmasına gerek bulunmamaktadır.

            37.1.9.Anahtar teknik personel istenen ihalelerde, aday veya isteklilerce başvuru veya tekliflerinde sunmaları gereken belgelere ilişkin olarak hazırlanan örnek durum aşağıda verilmektedir:

Örnek durum:

İhale ilanı: 10.8.2011

İhale tarihi: 10.9.2011

İstenen anahtar teknik personel: 1 inşaat mühendisi ve 1 makine mühendisi

X şirketinde 10.9.2011 tarihi itibarıyla çalışan anahtar teknik personel: inşaat mühendisi A ve makine mühendisi B

İnşaat mühendisi A’nın işe giriş tarihi 1.6.2011

Makine mühendisi B’nin işe giriş tarihi: 1.4.2007

İnşaat mühendisi A’dan önce çalışan inşaat yüksek mühendisi D’nin çalıştığı tarihler: 12.4.2009-17.5.2011

Söz konusu örnek duruma göre X şirketi teklifi kapsamında aşağıdaki belgeleri sunacaktır:

1- İhale tarihi itibari ile merkezinde çalıştırdığı anahtar teknik personelin listesi, (Standart Form-KİK025.3/Y) (Bu listede inşaat mühendisi A ve makine mühendisi B bildirilecektir.)

2-Anahtar teknik personel listesi ekinde; inşaat mühendisi A ve makine mühendisi B’nin mezuniyet belgeleri, oda kayıt belgeleri, inşaat mühendisi A’nın Haziran 2011 ile Temmuz 2011 aylarına ait ve düzenlenmiş ise Ağustos 2011 ayına ait hizmet bildirimi, makine mühendisi B’nin Ağustos 2010 ayından Temmuz 2011 ayına kadar (Ağustos 2010 ayı ve Temmuz 2011 ayı dahil) ve düzenlenmiş ise Ağustos 2011 ayına ait hizmet bildirimleri ile bu kişilerin anahtar teknik personel beyannameleri (Standart Form-KİK025.2/Y)

3- “Geriye Doğru Bir Yıllık Dönem İçinde Çalıştırılan Anahtar Teknik Personel Listesi” (Standart Form-KİK025.4/Y) (Bu listede inşaat mühendisi A, inşaat yüksek mühendisi D ve makine mühendisi B bildirilecektir.)

4- “Geriye Doğru Bir Yıllık Dönem İçinde Çalıştırılan Anahtar Teknik Personel Listesi” ekinde inşaat yüksek mühendisi D’nin mezuniyet belgesi ve bu kişiye ait Ağustos 2010 ayından Mayıs 2011 ayına kadar olan (Ağustos 2010 ve Mayıs 2011 ayları dahil) hizmet bildirimleri.” açıklaması bulunmaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde geçerli teklif sahibi istekliler, Datel Tellioğlu İnş. Ltd. Şti., Yortel Elk. İnş. Taah. Tur. Bilg. Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti., Mustafa Turan Mühendislik Enerji Taah. İnş. San. ve Tic. A.Ş. ve Ayduran Elk. Ltd. Şti.nin anahtar teknik personele ilişkin belgeleri incelendiğinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

a) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Datel Tellioğlu İnş. Ltd. Şti.nin teklif dosyası incelendiğinde anahtar teknik personel olarak Celal Tunç’un gösterildiği, teklif dosyası kapsamında anılan kişiye ait anahtar teknik personel listeleri (Standart Form- KİK025.3/Y, KİK025.1/Y), anahtar teknik personel beyannamesi, geriye doğru bir yıllık dönem içinde çalıştırılan anahtar teknik personel listesi, mezuniyet belgesi, oda kayıt belgesi ve ilan tarihinden geriye doğru bir yıllık hizmet bildirimi sunulduğu tespit edilmiştir.

Anılan kişinin ilan tarihinden geriye doğru bir yıllık dönem içerisinde başka bir gerçek ya da tüzel kişinin bünyesinde çalışıp çalışmadığının incelenmesine yönelik olarak, 26.09.2012 tarihli ve 16778 sayılı Kurum yazısı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne Celal Tunç’un 29.06.2011 tarihinden itibaren hangi firma/firmalar bünyesinde çalıştığı, bu firmalarda işe giriş ve varsa işten çıkış tarihleri, çalışılan firmaların işyeri adresleri sorulmuştur.

 

            Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı Tescil ve Hizmet Dairesi Başkanlığının 11.10.2012 tarihli ve 17244505 sayılı cevap yazısının ekinde yer alan bilgi ve belgelerden, söz konusu kişinin ilk ilan tarihinden geriye doğru bir yıllık dönemde yalnızca Datel Tellioğlu İnş. Ltd. Şti.nin  bünyesinde çalıştığı anlaşılmıştır.

 

Bununla birlikte anılan istekli tarafından sunulan anahtar teknik personel beyannamesinde “İhale tarihi itibarıyla Datel Tellioğlu İnş. Ltd. Şti. bünyesinde anahtar teknik personel olarak çalışmaktayım. İhalenin anahtar teknik personel olarak çalıştığım Datel Tellioğlu İnş. Ltd. Şti.nin üzerine bırakılması durumunda görev yaptığım süre boyunca başka bir gerçek veya tüzel kişi bünyesinde anahtar teknik personel olarak çalışmayacağım.” ifadesine yer verildiği, ancak ihale dokümanı kapsamında bulunan KİK025.2/Y No’lu anahtar teknik personel beyannamesi standart formunda “…görev yaptığım süre boyunca başka bir gerçek veya tüzel kişi bünyesinde çalışmayacağım.” ibaresinin yer aldığı, dolayısıyla söz konusu istekli tarafından sunulan anahtar teknik personel beyannamesinin standart forma uygun olmadığı görülmüştür.

 

            İhale ilan tarihi olan 29.06.2012 tarihi itibarıyla yürürlükte bulunanYapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda aktarılan 40’ıncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, anahtar teknik personel olarak gösterilen kişilerin isteklinin bünyesinde görev yaptığı süre boyunca başka bir gerçek veya tüzel kişinin bünyesinde yalnızca anahtar teknik personel olarak değil, herhangi bir başka görevde çalışmasının mümkün bulunmadığı göz önüne alındığında, başvuru sahibinin anahtar teknik personel beyannamesini mevzuata uygun sunmadığı anlaşılmıştır.

Ayrıca geriye doğru bir yıllık dönem içinde çalıştırılan anahtar teknik personel listesi standart formunda (Standart Form-KİK025.4/Y) “Yukarıda bilgileri yazılı kişileri [Ön yeterlik/ İhale] tarihi itibari ile ticari faaliyette bulunduğum yerde anahtar teknik personel olarak çalıştırdığımı beyan ederim.” ibaresi bulunurken, isteklinin sunmuş olduğu listede “Yukarıda bilgileri yazılı kişilerin ilk ilan tarihinden geriye doğru bir yıllık dönem içinde ticari faaliyette bulunduğum yerde personelim olarak çalıştığını beyan ederim.” ibaresinin yer aldığı görülmüştür. Her ne kadar standart formda yer alan beyan ile isteklinin beyanı birebir aynı olmasa da, isteklinin beyanında yer alan “personelim” ifadesinin anahtar teknik personeli de kapsadığı ve istekli tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen şahsın ihale ilan tarihinden geriye doğru bir yıldır isteklinin ticari merkezinde çalıştığına dair belgelerin teklif dosyasında sunulduğu görüldüğünden, söz konusu farklılığın esasa etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak isteklinin sunmuş olduğu anahtar teknik personel beyannamesinin standart forma uygun olmadığı anlaşıldığından, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

b) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Yortel Elk. İnş. Taah. Tur. Bilg. Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyası incelendiğinde anahtar teknik personel olarak Barış Öğünmez’in gösterildiği, teklif dosyası kapsamında anılan kişiye ait anahtar teknik personel listeleri (Standart Form- KİK025.3/Y, KİK.025.1/Y), anahtar teknik personel beyannamesi, ilan tarihinden geriye doğru bir yıllık dönem içinde çalıştırılan anahtar teknik personel listesi, mezuniyet belgesi, oda kayıt belgesi ve SGK onaylı geriye doğru bir yıllık hizmet bildirimi sunulduğu görülmüştür.

 

            Bununla birlikte, anılan kişinin ilan tarihinden geriye doğru bir yıllık dönem içerisinde başka bir gerçek ya da tüzel kişinin bünyesinde çalışıp çalışmadığının incelenmesine yönelik olarak, 26.09.2012 tarihli ve 16778 sayılı Kurum yazısı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne Barış Öğünmez’in 29.06.2011 tarihinden itibaren hangi firma/firmalar bünyesinde çalıştığı, bu firmalarda işe giriş ve varsa işten çıkış tarihleri, çalışılan firmaların işyeri adresleri sorulmuştur.

 

            Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı Tescil ve Hizmet Dairesi Başkanlığının 11.10.2012 tarihli ve 36929-17244505 sayılı cevap yazısının ekinde yer alan bilgi ve belgelerden, söz konusu kişinin ilk ilan tarihinden geriye doğru bir yıllık dönemde;

 

            10.06.2011-11.08.2011 döneminde Yortel Elk. İnş. Taah. Tur. Bilg. Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin Ticaret Sicil Gazetesinde merkez adresi olarak belirtilen “4155 sok. Karabağlar/İZMİR” adresinde,

 

            12.08.2011-21.12.2011 döneminde Yortel Elk. İnş. Taah. Tur. Bilg. Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin“Konak Muhtelif semtler Gaziemir Seferihisar/İZMİR” adreslerinde,

 

            22.12.2011’den itibaren ise Yortel Elk. İnş. Taah. Tur. Bilg. Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin“VIII. Etap Buca Gaziemir/İZMİR” adreslerinde çalıştığı görülmüştür.

 

            İhale ilan tarihi olan 29.06.2012 tarihi itibarıyla yürürlükte bulunanYapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 40’ıncı maddesinde anahtar teknik personele ilişkin yeterlik kriterinin arandığı ihalelerde, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca gerçek veya tüzel kişiliğin ticari faaliyette bulunduğu yerde kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak idarece öngörülen sayıda mühendis veya mimar çalıştırması ve bu durumun belgelendirilmesi gerektiği ifade edilmiş ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 37’nci maddesinde de ticari faaliyette bulunulan yer olarak, ticari işletmelerde ticaret sicilinde kayıtlı merkez veya şube adresinin, esnaf ve sanatkârlar için ise sicilde kayıtlı adresin kabul edileceği açıklanmıştır.

 

            Bu çerçevede, Yortel Elk. İnş. Taah. Tur. Bilg. Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin Ticaret Sicil Gazetesi’nde merkez adresinin “4155 Sokak No: 2 Karabağlar/İZMİR” olduğu ve Ticaret Sicil Gazetesi’nde yapılan inceleme sonucunda söz konusu isteklinin şubesinin de bulunmadığı dikkate alındığında, anahtar teknik personel olarak gösterilen Barış Öğünmez’in ilk ilan tarihinden geriye doğru bir yıllık dönemi kapsayan çalışmalarından büyük kısmını Yortel Elk. İnş. Taah. Tur. Bilg. Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin şantiye sahasında gerçekleştirdiği anlaşıldığından söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18 inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

  a) İhaleye teklif veren isteklilerden Ayduran Elk. Ltd. Şti.nin teklif dosyası incelendiğinde anahtar teknik personel olarak söz konusu şirketin müdürü ve ortağı olan Mustafa Ayduran’ın gösterildiği, teklif dosyası kapsamında anılan kişiye ait anahtar teknik personel listeleri (Standart Form- KİK025.3/Y, KİK025.1/Y), anahtar teknik personel beyannamesi, geriye doğru bir yıllık dönem içinde çalıştırılan anahtar teknik personel listesi, mezuniyet belgesi, oda kayıt belgesi ve “Mustafa Ayduran 06.01.2009 tarih 7285 sayılı ve 08.10.2004 tarih 6153 sayılı Ticaret Sicil Gazetelerinden görüleceği üzere şirketin %75 ortağı olup, 25.10.2004 tarihinden itibaren kesintisiz olarak şirketin müdürlüğü görevini yürütmektedir.” ifadesinin yer aldığı SMMM onaylı ortaklık durum belgesi sunulduğu görülmüştür.

 

  Bununla birlikte anılan kişinin ilan tarihinden geriye doğru bir yıllık dönem içerisinde başka bir gerçek ya da tüzel kişinin bünyesinde çalışıp çalışmadığının incelenmesine yönelik olarak, 26.09.2012 tarihli ve 16778 sayılı Kurum yazısı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne Mustafa Ayduran’ın 29.06.2011 tarihinden itibaren hangi firma/firmalar bünyesinde çalıştığı, bu firmalarda işe giriş ve varsa işten çıkış tarihleri, çalışılan firmaların işyeri adresleri sorulmuştur.

 

            Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı Tescil ve Hizmet Dairesi Başkanlığının 11.10.2012 tarihli ve 36929-17244505 sayılı cevap yazısında Mustafa Ayduran’ın Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli maaşı aldığı tespit edildiğinden ilgili yazının gereği yapılmak üzere Sigortalı Emeklilik İşleri Daire Başkanlığına gönderildiği belirtilmiştir.

 

            Bunun üzerine Rüzgârlı Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne yazılan 14.11.2012 tarihli ve 2886 sayılı Kurum yazısı ile Mustafa Ayduran’ın ilan tarihinden geriye doğru 1 yıllık dönem içerisinde birden fazla iş yerinde çalışıp çalışmadığı konusunda gerekli inceleme yapılarak Kurumumuza acele bilgi verilmesi istenilmiştir.

 

            07.01.2013 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan Rüzgârlı Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü’nün cevap yazısında anılan kişinin 17.04.2003 tarihi itibariyle emekli olduğu belirtilmiş ve yazı ekinde yer alan belgelerden ilan tarihinden geriye doğru 1 yıllık dönem içerisinde birden fazla iş yerinde çalıştığı tespit edilmemiştir.

 

            Diğer yandan söz konusu isteklinin sunduğu anahtar teknik personel listesinde “Yukarıda bilgileri yazılı kişileri tarihi itibari ile ticari faaliyette bulunduğum yerde anahtar teknik personel olarak çalıştırdığımı beyan ederim.” ifadesine yer verildiği ancak hangi tarih itibari ile anahtar teknik personel olarak çalıştırıldığının belirtilmediği görülmüştür. Bu nedenle sunulan anahtar teknik personel listesindeki (Standart Form-KİK.025.3/Y) tarih eksikliğinin 4734 sayılı Kanun’un 37 nci maddesinde yer alan “…Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir.” hükmü çerçevesinde bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilerek söz konusu istekliye tamamlattırılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Sigortalı Sayılanlar” başlıklı 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendine göre anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları sigortalı sayılırlar. Aynı Kanun’un “Sigortalılığın Başlangıcı” başlıklı 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre limited şirket ortaklarının sigorta hak ve yükümlülükleri şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildikleri tarihten itibaren başlar. Anılan Kanun’un “Yaşlılık Aylığının Başlangıcı, Kesilmesi veya Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödenmesi” başlıklı 30’uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen durumda olup da çalışmaya başlayanlardan aylıklarının kesilmemesi için yazılı istekte bulunanların yaşlılık aylıklarının ödenmesine devam edilir fakat bunlardan almakta oldukları aylıklarının % 15'i oranında sosyal güvenlik destek primi kesilir.

 

            Anılan Kanun hükümleri göz önünde bulundurulduğunda, isteklinin ortağı ve müdürü konumundaki Mustafa Ayduran’ın bahse konu görevde bulunması nedeniyle sosyal güvenlik destek primi ödemesi veya söz konusu şahsın emekli maaşından sosyal güvenlik primin kesilmesi gerektiği, ancak SGK kayıtlarında böyle bir durumun söz konusu olmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla Mustafa Ayduran’ın prim ödeme yükümlülüğüne ilişkin olarak gerekli incelemenin yapılmasını teminen durumun Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte, anılan şahsın prim ödeme yükümlülüğüne ilişkin olarak tespit edilen mevzuata aykırılığın, isteklinin teklifinin geçerli olup olmadığı noktasında kamu ihale mevzuatı açısından esasa etkili olmayacağı değerlendirilmiştir.

 

b) Başvuru sahibinin dosyası incelendiğinde anahtar teknik personel olarak Mustafa Turan’ın gösterildiği, teklif dosyası kapsamında anahtar teknik personel listeleri (Standart Form- KİK025.3/Y, KİK025.1/Y),anahtar teknik personel beyannamesi, geriye doğru bir yıllık dönem içinde çalıştırılan anahtar teknik personel listesi, mezuniyet belgesi, oda kayıt belgesi ve SMMM onaylı ortaklık durum belgesi sunulduğu görülmüştür.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda aktarılan 40’ıncı maddesinin yedinci fıkrasında anonim şirketlerin genel müdür ortaklarının anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmayacağı, bu kişilerin tüzel kişilikteki görev ve/veya ortaklık süreleri, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Bununla birlikte, sunulan ortaklık durum belgesinde Mustafa Turan’ın belgenin düzenleme tarihi olan 15.07.2012 tarihinden önceki bir yıl boyunca Mustafa Turan Mühendislik Enerji Taahhüt İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin genel müdür ortağı olduğunun belirtildiği, ancak ihale ilan tarihinin 29.06.2012 olduğu göz önüne alındığında belirtilen tarihin ilan tarihinden geriye doğru 1 yıllık dönemi (29.06.2011-29.06.2012) kapsamadığı anlaşılmıştır.

 

          Öte yandan, söz konusu belgede anılan kişinin şirkete ortak olduğu tarih 05.12.2007, genel müdür olarak atandığı tarih 24.01.2011 olarak belirtildiğinden, 24.01.2011 tarihinden belge düzenleme tarihine kadarlık sürede söz konusu şahsın isteklinin genel müdür ortağı olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin, anahtar teknik personeli mevzuata uygun bir şekilde tevsik ettiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Datel Tellioğlu İnş. Ltd. Şti. ile Yortel Elk. İnş. Taah. Tur. Bilg. Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması,  Ayduran Elk. Ltd. Şti.nin teklif dosyası kapsamında sunduğu anahtar teknik personel listesindeki (Standart Form-KİK.025.3/Y) tarih eksikliğinin idarece bilgi eksikliği kapsamında tamamlattırılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

2)  30529772904 TC kimlik numaralı M. Diyaettin Turhanlı ile 10286179734 TC kimlik numaralı Mustafa Ayduran’ın prim ödeme yükümlülüklerine ilişkin olarak gerekli incelemenin yapılmasını teminen durumun Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 


 

Karşı Oy:

 

KISMEN KARŞI OY

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde, “ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından bildirilen anahtar teknik personellerin ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca söz konusu tüzel kişilerin ticari faaliyette bulunduğu yerde çalışma koşulu ile başka bir gerçek veya tüzel kişide çalışmama koşulunu sağlamadıkları” şeklinde dile getirdiği iddiasına yönelik olarak Kurul çoğunluğunca, Datel Tellioğlu İnş. Ltd. Şti. ile Yortel Elk. İnş. Taah. Tur. Bilg. Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması, Ayduran Elk. Ltd. Şti.’nin teklif dosyası kapsamında sunduğu anahtar teknik personel listesindeki (Standart Form-KİK.025.3Y) tarih eksikliğinin idarece bilgi eksikliği kapsamında tamamlattırılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususlarına yönelik “düzeltici işlem belirlenmesine”karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiası kapsamında, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Datel Tellioğlu İnş. Ltd. Şti. hakkında Kurulca yapılan değerlendirme hariç olmak üzere, diğer istekliler hakkında Kurulca verilen karar gerekçesine katılmaklabirlikte, başvuru sahibinin iddialarının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

            İhaleye ait idari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde; istekliler tarafından anahtar teknik personel bildirimine ilişkin sağlanması gereken yeterlik kriterlerinin neler olduğunun ifade edildiği ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak isteklinin bünyesinde çalışan 1 adet en az 5 yıl deneyimli elektrik veya elektrik-elektronik mühendisinin anahtar teknik personel olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

 Bu çerçevede, idarece teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen Datel Tellioğlu İnş. Ltd. Şti. tarafından teklif mektubu ekinde sunulan anahtar teknik personel beyannamesi incelendiğinde;

 

            Adı geçen istekli tarafından anahtar teknik personel olarak elektrik mühendisi Celal TUNÇ’un gösterildiği, teklif dosyası kapsamında anılan kişiye ait anahtar teknik personel listeleri (Standart Form-KİK025.3/Y, KİK025.1/Y), anahtar teknik personel beyannamesi, geriye doğru bir yıllık dönem içinde çalıştırılan anahtar teknik personel listesi, mezuniyet belgesi, oda kayıt belgesi ve ilan tarihinden geriye doğru bir yıllık hizmet bildiriminin sunulduğu anlaşılmış olup, Celal TUNÇ tarafındanimzalanan bila tarihli anahtar teknik personel beyannamesinde “İhale tarihi itibarıyla Datel Tellioğlu Müh. İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin bünyesinde anahtar teknik personel olarak çalışmaktayım. İhalenin anahtar teknik personel olarak çalıştığım Datel Tellioğlu Müh. İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin üzerine bırakılması durumunda görev yaptığım süre boyunca başka bir gerçek veya tüzel kişi bünyesinde anahtar teknik personel olarak çalışmayacağım.” ifadesine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Anahtar teknik personele özgü olarak Kurum tarafından hazırlanan standart formlar arasında yer alan KİK025.2/Y no’lu “anahtar teknik personel beyannamesi” formunun, esas itibariyle anahtar teknik personel olarak bildirilen kişilerin isteklinin bünyesinde görev yaptığı süre boyunca başka bir gerçek veya tüzel kişinin bünyesinde çalışmamasını temin ve anahtar teknik personel olarak bildirilen kişilerin iradesi dışında istekliler tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilmesinin engellenmesine ilişkin olduğu hususu dikkate alındığında, belirtilen beyanın yalnızca anahtar teknik personel olarak değil, herhangi bir başka görevde çalışmasına da engel olacağı açık olup, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan anahtar teknik personel beyannamelerinin mevzuata uygun olmadığı yönündeki değerlendirme, formun istenmesindeki amaca uygun düşmeyecektir.

 

Diğer yandan,aynı istekli tarafından sunulan geriye doğru bir yıllık dönem içinde çalıştırılan anahtar teknik personel listesine ilişkin (Standart Form-KİK025.4/Y) formda, “Yukarıda bilgileri yazılı kişilerin ilk ilan tarihinden geriye doğru bir yıllık dönem içinde ticari faaliyette bulunduğum yerde personelim olarak çalıştığını beyan ederim.” şeklinde belirtilen ifadenin,  KİK025.4/Y no’luStandart Form’da bulunan “Yukarıda bilgileri yazılı kişileri [Ön yeterlik/ İhale] tarihi itibari ile ticari faaliyette bulunduğum yerde anahtar teknik personel olarak çalıştırdığımı beyan ederim.”ifadesini karşılayıp karşılamadığına ilişkin olarak ise; anahtar teknik personele ilişkin sunulan diğer belgelerde Celal TUNÇ’un anahtar teknik personel olarak çalıştığının açıkça beyan edildiği, adı geçen şahsın bir başka sıfat adı altında firmada çalışmadığının açık olduğu bu durumda, sırf Standart Form-KİK025.4/Y no’lu formdaki ifadenin aynen yazılmadığı gerekçesi ile teklifinin bu gerekçe ile de değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen kararın uygunluğundan bahsedilemeyecektir.

 

Elektrik mühendisi Celal TUNÇ isimli kişinin anahtar teknik personel olarak gösterildiği ve bu kişi tarafından imzalanan bila tarihli anahtar teknik personel beyannamesinde, “İhale tarihi itibarıyla Datel Tellioğlu Müh. İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin bünyesinde anahtar teknik personel olarak çalışmaktayım. İhalenin anahtar teknik personel olarak çalıştığım Datel Tellioğlu Müh. İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin üzerine bırakılması durumunda görev yaptığım süre boyunca başka bir gerçek veya tüzel kişi bünyesinde anahtar teknik personel olarak çalışmayacağım.” ifadesine yer verilerek, anılan belgenin anahtar teknik personel olarak gösterilen mühendis kişinin ıslak imzası ile imzalandığı, kişinin kişisel beyan ve taahhüdü niteliğindeki belgede, ihale kayıt numarasının, ihale tarihinin, ihale konusu işin adının ve verildiği idare adının doğru olarak belirtildiği bu durumda, doğru bilgilerin yer aldığı ıslak imzalı bir belgenin var olduğu, belge içeriğinde “İhale tarihi itibarıyla Datel Tellioğlu Müh. İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin bünyesinde anahtar teknik personel olarak çalışmaktayım. İhalenin anahtar teknik personel olarak çalıştığım Datel Tellioğlu Müh. İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin üzerine bırakılması durumunda görev yaptığım süre boyunca başka bir gerçek veya tüzel kişi bünyesinde anahtar teknik personel olarak çalışmayacağım.”  şeklindeki ifade ile, ihale dokümanı kapsamında bulunan KİK025.2/Y no’lu anahtar teknik personel beyannamesi standart formundaki; “…görev yaptığım süre boyunca başka bir gerçek veya tüzel kişi bünyesinde çalışmayacağım.” ibaresinden istenilen, isteklinin beyan ettiği anahtar teknik personelin haberi olmadan, ihalede anahtar teknik personel olarak gösterilemeyeceği hususunun karşılandığı, diğer yandan, aynı isteklininKİK025.4/Y no’luStandart Form’da bulunan “Yukarıda bilgileri yazılı kişileri [Ön yeterlik/ İhale] tarihi itibari ile ticari faaliyette bulunduğum yerde anahtar teknik personel olarak çalıştırdığımı beyan ederim.”ibaresini “anahtar teknik” kelimeleri yönünden şekil eksikliği olarak karşıladığı,ayrıca, bu gerekçeler ile anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması durumunda ihale bedelinin daha yüksek oluşacağı bu durumda, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkelerden rekabet ilkesi ile kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin zedeleneceği değerlendirildiğinden, anılan istekli tarafından sunulan söz konusu belgelerdeki ifadelerde esasa etkili olmayan şekil eksiklikleri gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle; başvuru sahibinin iddiası kapsamında, diğer istekliler hakkında Kurulca verilen karar gerekçesine katılmaklabirlikte, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Datel Tellioğlu İnş. Ltd. Şti.’nin anahtar teknik personele ilişkin sunduğu belgelerin yukarıda aktarılan gerekçelere göre uygun olduğu, bu nedenle adı geçe isteklinin teklifinin geçerli teklif olduğu yönündekidüşüncemizle, bu husus dışında Kurul çoğunluğunca alınan karara katılıyoruz.

 

 

 

Mahmut GÜRSES

BAŞKAN

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

                                                                     

                       

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul