• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.II-222
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :19
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UY.II-222
Şikayetçi:
 Mustafa Turan Mühendislik Enerji Taahhüt İnş. San. Ve Tic. A.Ş., SANCAK MAH. TURAN GÜNEŞ BULVARI NO : 17/1-2 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Kazim Dirik Mah. Üniversite Caddesi No:57 35042 İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.09.2012 / 31228
Başvuruya konu ihale:
 2012/80152 İhale Kayıt Numaralı "I.Etap Çiğli Ag+Yg Elektrik Tesisi Yapım İşi. (2012-35-29)" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından 24.07.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “I. Etap Çiğli Ag+Yg Elektrik Tesisi Yapım İşi (2012-35-29)” ihalesine ilişkin olarak Mustafa Turan Mühendislik Enerji Taahhüt İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin 24.08.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.08.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 13.09.2012 tarih ve 31228 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.09.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/3429 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale uhdesinde kalan istekli olan Datel Tellioğlu Müh. İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olan AYY Elek. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Aktif İnş. Elk. Nak. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile ihaleye katılan İş-Ba Elk. Mak. San. Müh. İşl. Bak. Ltd. Şti.nin ihalede bildirdikleri anahtar teknik personelin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesinde yer alan özellikleri taşımadıkları, bu nedenle anılanlara ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adının “I. Etap Çiğli AG+YG Elektrik Tesisi Yapım İşi (2012-35-29)” şeklinde belirtildiği; 7.5.2’nci maddesinde

 

 

Adet

Pozisyonu

 

Mesleki Unvanı

 

Mesleki Özellikleri


 

 

1

 


Koordinatör

 


Elektrik, elektrik-elektronik mühendisi

 


En az 5 yıl deneyimli 

 

İsteklinin; ticari faaliyette bulunduğu yerde, ilk ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak, yukarıda belirtilen sayı ve nitelikte anahtar teknik personeli çalıştırması ve bu durumu belgelendirmesi gereklidir. Bu personel için mezuniyetinden itibaren geçirilmesi gereken sürenin sağlandığı hususu; mezuniyet belgesi ile, odaya kayıtlı olduğu hususu ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığı hususu ise Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı "Hizmet Bildirimi" ile tevsik edilir. Anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mezuniyet belgelerinin sunulması zorunludur.

Anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya istekli bünyesinde çalışmakta olan mimar ve mühendisler, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale konusu işte isteklinin anahtar teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.” düzenlemesinin bulunduğu, 19’uncu maddesinde teklif ve sözleşme türünün birim fiyat teklif ve sözleşme olacağı, Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddesinde, işe sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30 gün içinde yer teslimi yapılarak başlanacağı ve işin süresinin 720 gün olduğu görülmüştür.

 

İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde, istekliler tarafından ticari faaliyette bulunulan yerde ilk ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak, 1 adet asgari 5 yıl deneyimli elektrik veya elektrik-elektronik mühendisi çalıştırılmasının ve bu durumun belgelendirmesinin asgari yeterlik kriteri olarak öngörüldüğü, deneyim süresinin tevsik edilmesi için ilgiliye ait mezuniyet belgesinin, meslek odasına kayıtlı olunduğunun belgelendirilmesi için meslek odası kayıt belgesinin ve isteklinin bünyesinde belirtilen sürede çalışıldığının gösterilmesi için ise Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı "Hizmet Bildirimi" nin sunulması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ihale ilan tarihi itibariyle yürürlükte olan “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 40’ncı maddesinde “(1) İdarece yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personele ilişkin belgelerin istenildiği hallerde, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca gerçek veya tüzel kişiliğin ticari faaliyette bulunduğu yerde kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak idarece öngörülen sayıda mühendis veya mimar çalıştırması ve bu durumun belgelendirilmesi şartı aranır. Bu şart aynı pozisyon için tek bir mühendis veya mimar ile tevsik edilebileceği gibi farklı mühendis veya mimarlarla da tevsik edilebilir. Yıl içinde toplam olarak otuz günü aşmayan kesintiler, kesinti olarak kabul edilmez.

(4) (Değişik:16/07/2011-27996 R.G./7 md.) Anahtar teknik personelin ilgili meslek odasına kayıtlı olması zorunludur. Bu personelin mezuniyetinden itibaren geçecek süre en fazla beş yıl olarak öngörülebilir. Bu sürenin sağlandığı hususu mezuniyet belgesi ile, odaya kayıtlı olduğu hususu ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığı hususu ise Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir. Anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mezuniyet belgelerinin sunulması zorunludur.

(5) (Değişik:16/07/2011-27996 R.G./7 md.) Anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya istekli bünyesinde çalışmakta olan mimar ve mühendisler, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale konusu işte isteklinin anahtar teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.

(6) (Değişik:16/07/2011-27996 R.G./7 md.) Anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya istekli bünyesinde çalışmakta olanlar, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide çalışamazlar.

(7) Yukarıda belirtilen niteliklere sahip gerçek kişi istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. (Değişik:03/07/2009-27277 R.G./7 md.) Gerçek kişi istekliler hariç, bu kişilerin tüzel kişilikteki görev ve/veya ortaklık süreleri, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilir.

(8) İş ortaklığında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir…” hükmü bulunmaktadır.

 

Öte yandan, Kamu İhale Genel Tebliği’nin ihale ilan tarihi itibariyle yürürlükte olan 37’nci maddesinde “37.1.Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 40 ıncı maddesi uyarınca, aday veya isteklilerden anahtar teknik personel istenilmesi durumunda aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

37.1.1. İsteklilerin/Adayların, teklifleri/başvuruları kapsamında, ilk ilan/davet tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca ticari faaliyette bulundukları yerde kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak idarece öngörülen sayıda mühendis veya mimar çalıştırdıklarını belgelendirmeleri gerekmektedir. Anahtar teknik personelin, ilk ilan/davet tarihinden geriye doğru bir yıl içinde, sigortalı hizmet listesindeki eksik gün sayısı toplamı otuz günü aşamaz.

37.1.2. Anahtar teknik personel bakımından, ticari faaliyette bulunulan yer olarak, ticari işletmelerde ticaret sicilinde kayıtlı merkez veya şube adresi, esnaf ve sanatkârlar için ise sicilde kayıtlı adres kabul edilecektir.

37.1.3. İstekliler/Adaylar, teklifleri/başvuruları kapsamında; ihale/ön yeterlik tarihi itibari ile ticari faaliyette bulundukları yerde çalıştırdıkları anahtar teknik personelin listesini (Standart Form-KİK025.3/Y) sunacaklardır. Ayrıca adı geçen standart formun ekinde, ilk ilan/davet tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca ticari faaliyette bulunulan yerde çalıştırılan anahtar teknik personele ilişkin “Geriye Doğru Bir Yıllık Dönem İçinde Çalıştırılan Anahtar Teknik Personel Listesi” (Standart Form-KİK025.4/Y) ve anahtar teknik personel listesinde (Standart Form-KİK025.3/Y) bildirilen mühendis/mimar tarafından düzenlenen, Anahtar Teknik Personel Beyannamesi (Standart Form-KİK025.2/Y) yer alacaktır.

37.1.4. Anahtar teknik personel listesinde (Standart Form-KİK025.3/Y) bildirilen mühendis/mimarların; mezuniyet belgelerinin, ilgili meslek odasına kayıtlı olduklarını gösterir üye kayıt belgelerinin, ilgisine göre Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı; “Hizmet Bildirimi” veya personelin işe alındığını gösteren belgelerin adı geçen liste ekinde sunulması gerekmektedir.

37.1.5. “Geriye Doğru Bir Yıllık Dönem İçinde Çalıştırılan Anahtar Teknik Personel Listesi” (Standart Form-KİK025.4/Y) ekinde, listedeki personele ilişkin mezuniyet belgeleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi”nin yer alması gereklidir.

37.1.6. Anahtar teknik personelin mezuniyetinden itibaren geçecek süre en fazla beş yıl olarak öngörülebilecek olup, idarelerce bu süreden daha az bir süre de öngörülebilir. Anahtar teknik personelde, belli bir süre benzer işte çalışma ve lisansüstü eğitim yapmış olma koşulunun aranmaması gerekmektedir. Anahtar teknik personelin mezuniyetinde itibaren geçecek süre belirlenirken kıst olarak (ay ve gün) hesaplama yapılmayacaktır. Örneğin 1/9/2011 tarihinde yapılan bir ihalede, dokümanda anahtar teknik personel için  mezuniyetinden itibaren geçecek sürenin 5 yıl olarak öngörülmesi durumunda, 1/10/2006 tarihinde mezun olan bir mühendis anahtar teknik personel olarak bildirilebilecektir.

37.1.7. Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin yedinci fıkrasındaki; “Yukarıda belirtilen niteliklere sahip gerçek kişi istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. Gerçek kişi istekliler hariç, bu kişilerin tüzel kişilikteki görev ve/veya ortaklık süreleri, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilir.” hükmünde yer alan, “limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar” ibaresinden, temsil yetkisi verilen müdür veya müdürler anlaşılması gerekmektedir. Tüzel kişilerin yukarıda sayılan görev veye unvandaki kişiler dışındaki mühendis veya mimar ortakların anahtar teknik personel olarak gösterilebilmesi için bu kişilerin isteklinin bünyesinde çalıştığının sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur. Anahtar teknik personel olarak şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakların bildirilmesi durumunda; ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır, ilgisine göre söz konusu görevlerde bulunan ve/veya ortak olan kişilerin, anahtar teknik personel niteliğini haiz olduklarının ve görev ve/veya ortaklık sürelerinin belgelendirilmesi zorunlu olup ayrıca bu kişilerin Anahtar Teknik Personel Beyannamesi (Standart Form-KİK025.2/Y) sunmaları gerekmektedir.

37.1.8. Gerçek kişi aday veya isteklinin, anahtar teknik personel listesinde kendisini bildirmesi durumunda, liste ekinde mezuniyet belgesi ve ilgili meslek odasına kayıtlı olduklarını gösterir üye kayıt belgesi yer alacak olup kendisi için Anahtar Teknik Personel Beyannamesi (Standart Form-KİK025.2/Y) sunmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak bu durumda da anahtar teknik personel olan gerçek kişi istekliler, Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca anahtar teknik personel olarak görev yaptıkları süre boyunca başka gerçek veya tüzel kişi bünyesinde çalışamayacaklardır. Ayrıca, bir adet anahtar teknik personel istenen ihalelerde, gerçek kişinin anahtar teknik personel olarak kendisini bildirmesi durumunda, “Geriye Doğru Bir Yıllık Dönem İçinde Çalıştırılan Anahtar Teknik Personel Listesi”ni de sunmasına gerek bulunmamaktadır…”açıklaması bulunmaktadır.

 

Anılan mevzuat hükümleri ile Şartnamenin 7.5.2’nci maddesindeki düzenleme göz önünde bulundurularak, başvuru kapsamında bahsedilen isteklilerin anahtar teknik personel yeterlik kriterini sağlamak amacıyla sunmuş oldukları belgelerin incelenmesi neticesinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

a) İhale uhdesinde kalan istekli olan Datel Tellioğlu Müh. İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. teklif dosyası kapsamında; Anahtar Teknik Personel Listesini, anahtar teknik personel olarak gösterilen Celal Tunç isimli şahıs tarafından imzalanmış Anahtar Teknik Personel Beyannamesini, Geriye Doğru Bir Yıllık Dönem İçinde Çalıştırılan Anahtar Teknik Personel Listesini, Celal Tunç’a ait diplomanın onaylı suretini, yine anılan şahsa ait Meslek Odası Kayıt Belgesini ve 2011/5 -2012/6 dönemlerine ilişkin Sigortalı Hizmet Listelerini sunmuştur. Sunulan belgelerden, asgari 5 yıl deneyim koşulunu sağlayan elektrik mühendisi Celal Tunç’un meslek odasına kayıtlı olduğu ve isteklinin ticari faaliyette bulunduğu yerde ilk ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca kesintisiz şekilde çalışmış olduğu anlaşılmıştır.

 

Bununla birlikte anılan istekli tarafından sunulan anahtar teknik personel beyannamesinde “İhale tarihi itibarıyla Datel Tellioğlu İnş. Ltd. Şti. bünyesinde anahtar teknik personel olarak çalışmaktayım. İhalenin anahtar teknik personel olarak çalıştığım Datel Tellioğlu İnş. Ltd. Şti.nin üzerine bırakılması durumunda görev yaptığım süre boyunca başka bir gerçek veya tüzel kişi bünyesinde anahtar teknik personel olarak çalışmayacağım.” ifadesine yer verildiği, ancak ihale dokümanı kapsamında bulunan KİK025.2/Y No’lu anahtar teknik personel beyannamesi standart formunda “…görev yaptığım süre boyunca başka bir gerçek veya tüzel kişi bünyesinde çalışmayacağım.” ibaresinin yer aldığı, dolayısıyla söz konusu istekli tarafından sunulan anahtar teknik personel beyannamesinin standart forma uygun olmadığı görülmüştür.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda aktarılan 40’ıncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, anahtar teknik personel olarak gösterilen kişilerin isteklinin bünyesinde görev yaptığı süre boyunca başka bir gerçek veya tüzel kişinin bünyesinde yalnızca anahtar teknik personel olarak değil, herhangi bir başka görevde çalışmasının mümkün bulunmadığı göz önüne alındığında, başvuru sahibinin anahtar teknik personel beyannamesini mevzuata uygun sunmadığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca geriye doğru bir yıllık dönem içinde çalıştırılan anahtar teknik personel listesi standart formunda (Standart Form-KİK025.4/Y) “Yukarıda bilgileri yazılı kişilerin [ilk ilan/davet tarihinden] geriye doğru bir yıllık dönem içinde ticari faaliyette bulunduğum yerde anahtar teknik personelim olarak çalıştığını beyan ederim.”  ibaresi bulunurken, isteklinin sunmuş olduğu listede “Yukarıda bilgileri yazılı kişilerin ilk ilan tarihinden geriye doğru bir yıllık dönem içinde ticari faaliyette bulunduğum yerde personelim olarak çalıştığını beyan ederim.” ibaresinin yer aldığı görülmüştür. Her ne kadar standart formda yer alan beyan ile isteklinin beyanı birebir aynı olmasa da, isteklinin beyanında yer alan “personelim” ifadesinin anahtar teknik personeli de kapsadığı ve istekli tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen şahsın ihale ilan tarihinden geriye doğru bir yıldır isteklinin ticari merkezinde çalıştığına dair belgelerin teklif dosyasında sunulduğu görüldüğünden, söz konusu farklılığın esasa etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Neticede, isteklinin sunmuş olduğu anahtar teknik personel beyannamesinin standart forma uygun olmadığı anlaşıldığından, isteklinin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

b) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olan AYY Elek. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Aktif İnş. Elk. Nak. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı teklif dosyası kapsamında; Anahtar Teknik Personel Listesini, anahtar teknik personel olarak gösterilen Özgür Aydeniz isimli şahıs tarafından imzalanmış Anahtar Teknik Personel Beyannamesini, Geriye Doğru Bir Yıllık Dönem İçinde Çalıştırılan Anahtar Teknik Personel Listesini, Özgür Aydeniz’e ait diplomanın onaylı suretini, yine anılan şahsa ait Meslek Odası Kayıt Belgesini ve 2011/6 -2012/5 dönemlerine ilişkin Sigortalı Hizmet Listelerini sunmuştur. Sunulan belgelerden, elektrik-elektronik mühendisi olan Özgür Aydeniz’in asgari 5 yıl deneyim koşulunu sağladığı ve meslek odasına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır. Bununla birlikte, Sigortalı Hizmet Listeleri incelendiğinde, söz konusu şahsın pilot ortak AYY Elek. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ticari faaliyette bulunduğu ticari merkezinde (03.01.2012 tarihli ve 7975 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nin 170’inci sayfasına göre pilot ortak, Ortaklar Kurulunun 28.12.2011 tarihli ve 2011/007 sayılı kararı ile Bahçelievler Mah. Hasan Tahsin Cad. No:21 Kat: 1 D: 1 İZMİR’de bulunan adresini Bahçelievler Mah. 373 Sok. No: 1/1 Kat: 3 D: 8 Karabağlar/İZMİR adresine taşımıştır.) değil anılan ortağın şantiyelerinde (Zeytin Alanı TM. YG. Elekt. Tesis. Güzelbahçe TM. İtr. Yg. Elek. Tesisi Urla/İZMİR ve 2011-35-38 IX Etap Konak IX Etap Çiğli Elk. Tes. Konak/İZMİR adreslerinde) çalıştığı tespit edildiğinden, anahtar teknik personelin isteklinin ticari faaliyette bulunduğu yerde ilk ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca kesintisiz şekilde çalışma koşulunun sağlanmadığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla, isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

c) Geçerli teklif sahibi İş-Ba Elk. Mak. San. Müh. İşl. Bak. Ltd. Şti. teklif dosyası kapsamında; Anahtar Teknik Personel Listesini, anahtar teknik personel olarak gösterilen M. Diyaettin Turhanlı isimli şahıs tarafından imzalanmış Anahtar Teknik Personel Beyannamesini, Geriye Doğru Bir Yıllık Dönem İçinde Çalıştırılan Anahtar Teknik Personel Listesini, M. Diyaettin Turhanlı’ya ait diplomanın onaylı suretini, yine anılan şahsa ait Meslek Odası Kayıt Belgesini ve söz konusu şahsın isteklinin % 49,5 hisseli ortağı ve şirket müdürü olduğunu ve ilk ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca bu görevini yürüttüğünü gösteren SMMM tarafından düzenlenmiş belgeyi sunmuştur. Sunulan belgelerden, asgari 5 yıl deneyim koşulunu sağlayan elektrik mühendisi M. Diyaettin Turhanlı’nın meslek odasına kayıtlı olduğu ve ilk ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca isteklinin şirket müdürü ortağı anlaşılmıştır.

 

Öte yandan, iddia konusu edilen istekliler dâhil inceleme konusu ihalede geçerli teklif vermiş olan isteklilerin anahtar teknik personel olarak gösterdikleri şahısların ilan tarihinden geriye doğru bir yıllık dönem içerisinde başka bir gerçek ya da tüzel kişinin bünyesinde çalışıp çalışmadığının tespit edilmesine yönelik olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünden 27.09.2012 tarihli yazı ile bilgi istenilmiştir.

 

            Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığının 01.11.2012 tarihli cevabi yazısı ve ekinde yer alan belgeler ve Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı Emeklilik Daire Başkanlığının 15.10.2012 tarihli yazısı ile Şişli Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğünün 16.11.2012 ve 21.11.2012 tarihli yazıları ve Rüzgârlı Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğünün 11.12.2012 tarihli yazısı göz önünde bulundurulduğunda, iddia konusu istekliler tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen şahısların başka bir gerçek ya da tüzel kişinin bünyesinde çalışmadıkları anlaşılmıştır.

 

            Neticede, yukarıda yer verilen gerekçelerle, iddia konusu edilen Datel Tellioğlu Müh. İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. ile AYY Elek. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Aktif İnş. Elk. Nak. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığına ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

            Bununla birlikte, Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı Emeklilik Daire Başkanlığının 15.10.2012 tarihli yazısında, İş-Ba Elk. Mak. San. Müh. İşl. Bak. Ltd. Şti.nin anahtar teknik personel olarak gösterdiği M. Diyaettin Turhanlı’ya 01.03.1995 tarihinden itibaren 2101747728 tahsis numarası ile yaşlılık aylığı bağlandığı ve adı geçen şahsın 1995 yılından sonra herhangi bir çalışmasının olmadığı hususlarına yer verilmiştir.

 

            5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Sigortalı Sayılanlar” başlıklı 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendine göre anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları sigortalı sayılırlar. Aynı Kanun’un “Sigortalılığın Başlangıcı” başlıklı 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre limited şirket ortaklarının sigorta hak ve yükümlülükleri şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildikleri tarihten itibaren başlar. Anılan Kanun’un “Yaşlılık Aylığının Başlangıcı, Kesilmesi veya Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödenmesi” başlıklı 30’uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen durumda olup da çalışmaya başlayanlardan aylıklarının kesilmemesi için yazılı istekte bulunanların yaşlılık aylıklarının ödenmesine devam edilir fakat bunlardan, almakta oldukları aylıklarının % 15'i oranında sosyal güvenlik destek primi kesilir.

 

            Anılan Kanun hükümleri göz önünde bulundurulduğunda, İş-Ba Elk. Mak. San. Müh. İşl. Bak. Ltd. Şti.nin ortağı ve müdürü konumundaki M. Diyaettin Turhanlı’nın bahse konu görevde çalışması nedeniyle sosyal güvenlik destek primi ödemesi veya söz konusu şahsın emekli maaşından sosyal güvenlik primin kesilmesi gerektiği, ancak SGK kayıtlarında böyle bir durumun söz konusu olmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, İş-Ba Elk. Mak. San. Müh. İşl. Bak. Ltd. Şti.nin ortağı ve müdürü konumundaki M. Diyaettin Turhanlı’nın prim ödeme yükümlülüğüne ilişkin olarak gerekli incelemenin yapılmasını teminen durumun Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte, anılan şahsın prim ödeme yükümlülüğüne ilişkin olarak tespit edilen mevzuata aykırılığın, isteklinin teklifinin geçerli olup olmadığı noktasında kamu ihale mevzuatı açısından etkili olmayacağı kabul edilmiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İdarece geçerli teklif sahibi olarak belirlenen Ayduran Elek. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.nin anahtar teknik personele ilişkin sunmuş olduğu belgelerinincelenmesi neticesinde isteklinin anahtar teknik personel yeterlik kriterini sağladığı anlaşılmıştır.

 

            Bununla birlikte, Rüzgârlı Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğünün 11.12.2012 tarihli yazısından, isteklinin anahtar teknik personel olarak gösterdiği Mustafa Ayduran’ın 17.04.2003 tarihinde bağ-kurdan emekli olduğu ve söz konusu tarihten sonra herhangi bir çalışmasının bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Sigortalı Sayılanlar” başlıklı 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendine göre anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları sigortalı sayılırlar. Aynı Kanun’un “Sigortalılığın Başlangıcı” başlıklı 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre limited şirket ortaklarının sigorta hak ve yükümlülükleri şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildikleri tarihten itibaren başlar. Anılan Kanun’un “Yaşlılık Aylığının Başlangıcı, Kesilmesi veya Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödenmesi” başlıklı 30’uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen durumda olup da çalışmaya başlayanlardan aylıklarının kesilmemesi için yazılı istekte bulunanların yaşlılık aylıklarının ödenmesine devam edilir fakat bunlardan, almakta oldukları aylıklarının % 15'i oranında sosyal güvenlik destek primi kesilir.

 

            Anılan Kanun hükümleri göz önünde bulundurulduğunda, isteklinin ortağı ve müdürü konumundaki Mustafa Ayduran’ın bahse konu görevde bulunması nedeniyle sosyal güvenlik destek primi ödemesi veya söz konusu şahsın emekli maaşından sosyal güvenlik primin kesilmesi gerektiği, ancak SGK kayıtlarında böyle bir durumun söz konusu olmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, Mustafa Ayduran’ın prim ödeme yükümlülüğüne ilişkin olarak gerekli incelemenin yapılmasını teminen durumun Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte, anılan şahsın prim ödeme yükümlülüğüne ilişkin olarak tespit edilen mevzuata aykırılığın, isteklinin teklifinin geçerli olup olmadığı noktasında kamu ihale mevzuatı açısından etkili olmayacağı kabul edilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Datel Tellioğlu Müh. İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. ile AYY Elek. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Aktif İnş. Elk. Nak. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’na ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

2) 30529772904 TC kimlik numaralı M. Diyaettin Turhanlı ile 10286179734 TC kimlik numaralı Mustafa Ayduran’ın prim ödeme yükümlülüklerine ilişkin olarak gerekli incelemenin yapılmasını teminen durumun Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 


Karşı Oy:

 

KISMEN KARŞI OY

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle, “ihale uhdesinde kalan istekli olan Datel Tellioğlu Müh. İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olan AYY Elek. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Aktif İnş. Elk. Nak. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile ihaleye katılan İş-Ba Elk. Mak. San. Müh. İşt. Bak. Ltd. Şti.’nin ihalede bildirdikleri anahtar teknik personellerin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 40'ıncı maddesinde yer alan özellikleri taşımadıkları, bu nedenle anılanlara ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği” şeklinde dile getirdiği iddiasına yönelik Kurul çoğunluğunca, Datel Tellioğlu Müh. İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. ile AYY Elek. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Aktif İnş. Elk. Nak. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususlarına yönelik “düzeltici işlem belirlenmesine”karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiası kapsamında, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Datel Tellioğlu İnş. Ltd. Şti. hakkında Kurulca yapılan değerlendirme hariç olmak üzere, diğer istekli hakkında Kurulca verilen karar gerekçesine katılmaklabirlikte, başvuru sahibinin iddialarının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

            İhaleye ait idari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde; istekliler tarafından anahtar teknik personel bildirimine ilişkin sağlanması gereken yeterlik kriterlerinin neler olduğunun ifade edildiği ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak isteklinin bünyesinde çalışan 1 adet en az 5 yıl deneyimli elektrik veya elektrik-elektronik mühendisinin anahtar teknik personel olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

 Bu çerçevede, idarece teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen Datel Tellioğlu İnş. Ltd. Şti. tarafından teklif mektubu ekinde sunulan anahtar teknik personel beyannamesi incelendiğinde;

 

            Adı geçen istekli tarafından anahtar teknik personel olarak elektrik mühendisi Celal TUNÇ’un gösterildiği, teklif dosyası kapsamında anılan kişiye ait anahtar teknik personel listeleri (Standart Form-KİK025.3/Y, KİK025.1/Y), anahtar teknik personel beyannamesi, geriye doğru bir yıllık dönem içinde çalıştırılan anahtar teknik personel listesi, mezuniyet belgesi, oda kayıt belgesi ve ilan tarihinden geriye doğru bir yıllık hizmet bildiriminin sunulduğu anlaşılmış olup, Celal TUNÇ tarafındanimzalanan bila tarihli anahtar teknik personel beyannamesinde “İhale tarihi itibarıyla Datel Tellioğlu Müh. İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin bünyesinde anahtar teknik personel olarak çalışmaktayım. İhalenin anahtar teknik personel olarak çalıştığım Datel Tellioğlu Müh. İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin üzerine bırakılması durumunda görev yaptığım süre boyunca başka bir gerçek veya tüzel kişi bünyesinde anahtar teknik personel olarak çalışmayacağım.” ifadesine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Anahtar teknik personele özgü olarak Kurum tarafından hazırlanan standart formlar arasında yer alan  KİK025.2/Y no’lu “anahtar teknik personel beyannamesi” formunun, esas itibariyle anahtar teknik personel olarak bildirilen kişilerin isteklinin bünyesinde görev yaptığı süre boyunca başka bir gerçek veya tüzel kişinin bünyesinde çalışmamasını temin ve anahtar teknik personel olarak bildirilen kişilerin iradesi dışında istekliler tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilmesinin engellenmesine ilişkin olduğu hususu dikkate alındığında, belirtilen beyanın yalnızca anahtar teknik personel olarak değil, herhangi bir başka görevde çalışmasına da engel olacağı açık olup, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan anahtar teknik personel beyannamelerinin mevzuata uygun olmadığı yönündeki değerlendirme, formun istenmesindeki amaca uygun düşmeyecektir.

 

Diğer yandan,aynı istekli tarafından sunulan geriye doğru bir yıllık dönem içinde çalıştırılan anahtar teknik personel listesine ilişkin (Standart Form-KİK025.4/Y) formda, “Yukarıda bilgileri yazılı kişilerin ilk ilan tarihinden geriye doğru bir yıllık dönem içinde ticari faaliyette bulunduğum yerde personelim olarak çalıştığını beyan ederim.” şeklinde belirtilen ifadenin,  KİK025.4/Y no’luStandart Form’da bulunan “Yukarıda bilgileri yazılı kişileri [Ön yeterlik/ İhale] tarihi itibari ile ticari faaliyette bulunduğum yerde anahtar teknik personel olarak çalıştırdığımı beyan ederim.”ifadesini karşılayıp karşılamadığına ilişkin olarak ise; anahtar teknik personele ilişkin sunulan diğer belgelerde Celal TUNÇ’un anahtar teknik personel olarak çalıştığının açıkça beyan edildiği, adı geçen şahsın bir başka sıfat adı altında firmada çalışmadığının açık olduğu bu durumda, sırf Standart Form-KİK025.4/Y no’lu formdaki ifadenin aynen yazılmadığı gerekçesi ile teklifinin bu gerekçe ile de değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen kararın uygunluğundan bahsedilemeyecektir.

 

Elektrik mühendisi Celal TUNÇ isimli kişinin anahtar teknik personel olarak gösterildiği ve bu kişi tarafından imzalanan bila tarihli anahtar teknik personel beyannamesinde, “İhale tarihi itibarıyla Datel Tellioğlu Müh. İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin bünyesinde anahtar teknik personel olarak çalışmaktayım. İhalenin anahtar teknik personel olarak çalıştığım Datel Tellioğlu Müh. İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin üzerine bırakılması durumunda görev yaptığım süre boyunca başka bir gerçek veya tüzel kişi bünyesinde anahtar teknik personel olarak çalışmayacağım.” ifadesine yer verilerek, anılan belgenin anahtar teknik personel olarak gösterilen mühendis kişinin ıslak imzası ile imzalandığı, kişinin kişisel beyan ve taahhüdü niteliğindeki belgede, ihale kayıt numarasının, ihale tarihinin, ihale konusu işin adının ve verildiği idare adının doğru olarak belirtildiği bu durumda, doğru bilgilerin yer aldığı ıslak imzalı bir belgenin var olduğu, belge içeriğinde “İhale tarihi itibarıyla Datel Tellioğlu Müh. İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin bünyesinde anahtar teknik personel olarak çalışmaktayım. İhalenin anahtar teknik personel olarak çalıştığım Datel Tellioğlu Müh. İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin üzerine bırakılması durumunda görev yaptığım süre boyunca başka bir gerçek veya tüzel kişi bünyesinde anahtar teknik personel olarak çalışmayacağım.”  şeklindeki ifade ile, ihale dokümanı kapsamında bulunan KİK025.2/Y no’lu anahtar teknik personel beyannamesi standart formundaki; “…görev yaptığım süre boyunca başka bir gerçek veya tüzel kişi bünyesinde çalışmayacağım.” ibaresinden istenilen, isteklinin beyan ettiği anahtar teknik personelin haberi olmadan, ihalede anahtar teknik personel olarak gösterilemeyeceği hususunun karşılandığı, diğer yandan, aynı isteklininKİK025.4/Y no’luStandart Form’da bulunan “Yukarıda bilgileri yazılı kişileri [Ön yeterlik/ İhale] tarihi itibari ile ticari faaliyette bulunduğum yerde anahtar teknik personel olarak çalıştırdığımı beyan ederim.”ibaresini “anahtar teknik” kelimeleri yönünden şekil eksikliği olarak karşıladığı,ayrıca, bu gerekçeler ile anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması durumunda ihale bedelinin daha yüksek oluşacağı bu durumda, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkelerden rekabet ilkesi ile kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin zedeleneceği değerlendirildiğinden, anılan istekli tarafından sunulan söz konusu belgelerdeki ifadelerde esasa etkili olmayan şekil eksiklikleri gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle; başvuru sahibinin iddiası kapsamında, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Datel Tellioğlu İnş. Ltd. Şti. hakkında Kurulca yapılan değerlendirme hariç olmak üzere diğer istekli hakkında Kurulca verilen karar gerekçesine katılmaklabirlikte, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Datel Tellioğlu İnş. Ltd. Şti.’nin anahtar teknik personele ilişkin sunduğu belgelerin yukarıda aktarılan gerekçelere göre uygun olduğu, bu nedenle adı geçe isteklinin teklifinin geçerli teklif olduğu yönündekidüşüncemizle, bu husus dışında Kurul çoğunluğunca alınan karara katılıyoruz.

 

 

 

Mahmut GÜRSES

BAŞKAN

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

                                                                     

                       

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul