• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.II-337
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :51
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UY.II-337
Şikayetçi:
 Metron Yapı Proje İnşaat Taahhüt Ticaret Ve Beton San.A.Ş., OĞUZLAR MAH. CEYHUN ATUF KANSU CAD. 137 SOK. NO:16/8 BALGAT/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bayrakli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Manavkuyu Mahallesı 275/7 Sokak 4 İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.12.2012 / 42297
Başvuruya konu ihale:
 2012/104770 İhale Kayıt Numaralı "Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Yapılması İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğütarafından 31.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Metron Yapı Prj. İnş. Taah. Tic. ve Beton San. A.Ş.nin 03.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.12.2012 tarih ve 42297 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4932 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45'inci maddesine uygun şekilde açıklamada bulundukları, Kamu İhale Genel Tebliği'nde açıklamanın nasıl yapılacağının açıklandığı, ancak metrajların mukayesesine ilişkin düzenleme bulunmadığı, tekliflerini projeye göre oluşturdukları, işin yapımında yaklaşık maliyetteki metrajların baz alınmadığı, iş artışı iş eksilişi olduğunda yaklaşık maliyetteki metrajlara bakılmadan projeye göre yeniden metraj çıkarılarak hesaplama yapıldığı, idareye yaptıkları itirazda yaklaşık maliyetteki metraja göre fazla hesapladıkları metrajlarında dikkate alınarak toplam tutar üzerinden değerlendirme yapılmasını talep etmelerine rağmen dikkate alınmadığı, örneğin idarenin 16.071/3, 16.070, 19.046/2, 21.011, 23.015/Y, 15.001/2.Y ve 265-501 poz numaralı iş kalemlerine ilişkin verdiği metrajlarda sehven hatalar yaptığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

31.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihaleye 13 istekli katılmıştır. İhale komisyonunca 11 isteklinin teklifi geçerli kabul edilmiş ve geçerli teklifler ile yaklaşık maliyete göre aşırı düşük teklif sınır değeri 14.456.284,39 TL olarak belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.”hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması Sırasında Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesinde Kullanılmak Üzere İdarece Yapılacak İşlemler” başlıklı 38’inci maddesinde “38.1. İdare, yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında her bir iş kalemi/grubunun yaklaşık maliyete oranını tespit edecektir. Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri/grupları tutarlarının büyükten küçüğe sıralandığı ve oranların kümülatif toplamının da gösterildiği “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” ile iş kalemleri/gruplarına ait ayrıntılı analizler ve analiz girdilerinin tutarları itibarıyla küçükten büyüğe sıralanmış halini gösteren “sıralı analiz girdileri tablosu” hazırlanarak yaklaşık maliyet hesap cetveli kapsamında ihale onay belgesine eklenecektir. Sıralı iş kalemleri/grupları listesi oluşturulurken, iş kalemleri/grupları tutarlarının yaklaşık maliyete oranları, en yakın dört ondalık basamaklı sayıya getirilecek biçimde yuvarlanacak ve bu oranların toplamının, yuvarlama nedeni ile 1 den farklı olması dikkate alınmayacaktır.” açıklaması,

 

Anılan Tebliğ’in “Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlıklı 45’inci maddesinde “45.1. 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; ihale komisyonunun verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, ihale komisyonunun, yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, yapım işinin özgünlüğü hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendireceği, bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterlerin esas alınacağı, Kurumun, aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır. 4734 sayılı Kanunun aktarılan hükümleri çerçevesinde, yapım işlerinde aşırı düşük tekliflerin tespit edilmesi ve sorgulanmasına ilişkin olarak aşağıdaki esaslara uyulması gerekmektedir:

45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir.

45.1.2.1. İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.

Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.

45.1.2.2. İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir.

Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir.

Tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.

Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılır. Herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecektir.

Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz. 

45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.

İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir.

45.1.3. İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri

sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.

45.1.4. İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında;

a) Teklif birim fiyatlı işlerde; her bir iş kaleminin yapım şartlarına, tarif ve içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

b) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; iş kalemleri ve/veya iş gruplarının yapım şartlarına bağlı kalınarak, her iş kalemi/iş grubunun içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

(Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi, isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen bu formata uygun olması gerekmektedir.

İdare tarafından bütün iş kalemleri/iş grupları için tek bir analiz formatı düzenlenebileceği gibi, iş kalemleri/iş gruplarının yapım şartlarına göre birden fazla analiz formatı da düzenlenebilir. Ancak bu durumda, idare ihale dokümanında hangi analiz formatının hangi iş kalemleri/iş grupları için kullanılacağını belirtmek zorundadır.

45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kâr ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kâr ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek: O-5, O-6, O-7) ve stok tespit tutanağı (Ek: O-8) sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.

İş kalemleri/grupları için, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar esas alınarak teklif sunulmuş olmakla birlikte; yukarıda belirtildiği şekliyle liste halinde belirtilmemesi durumunda, söz konusu iş kalemleri/grupları için analiz sunulması zorunludur.

İlan veya davet tarihinde cari yıl birim fiyatın yayımlanmamış olması durumunda, istekli tarafından önceki yılın yayımlanmış birim fiyatları kullanılabilir.

45.1.6. Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaraları da belirterek liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ve stok tespit tutanağı sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir. Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

45.1.9. (Değişik: 20/8/2011-28031 R.G./ 16 md.) İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.

45.1.10. İhale komisyonu, sınır değerin altındaki tekliflerin önemli bileşenlerini;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır.

45.1.11. Yapım yönteminin ekonomik olması hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; kullanılan yapım yöntemi ve teknolojisinin sağlayacağı maliyet avantajının belgelere dayalı olarak açıklanması gereklidir.

45.1.12. Seçilen teknik çözümler, yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya yapım işinin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; belirtilen çözüm, avantajlı koşul ve özgünlük sayesinde elde edilen maliyet avantajı, bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanmalıdır.

45.1.13.  Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada; sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklinin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Çimento ve demir ürünleri için üreticinin ilan edilmiş fiyat tarifeleri

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

d. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

e. Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları,

f. Stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları,

g. İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b. dir.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (45.1.13.1 – 45.1.13.8) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.) (Ek: 20/8/2011-28031 R.G./ 17 md.) Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen yapı elemanları için teklif edilen fiyatın, malzeme ve işçilik (gerekiyorsa nakliye de) fiyatlarının da belirtildiği proforma fatura veya fiyat teklifi ile belgelendirilmesi durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin ayrıca analiz sunulması zorunlu değildir.”

45.1.14. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (45.1.3 - 45.1.13) maddelerine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları idarece tanımlanan yapım şartlarına uymayan veya teknik şartnameye aykırı hususlar içeren isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

45.1.15. İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit ve stok tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumuna ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları ve stok tespit tutanağı mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

45.1.16. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak istenen sürede açıklama yapmasına rağmen teklifi reddedilen isteklilerin açıklamalarının yeterli görülmeme nedenlerinin, sadece ilgili madde numaralarına atıf yapılmakla yetinilmeyerek hangi düzenlemeye aykırılık bulunduğu da belirtilmek suretiyle kesinleşen ihale kararının bildirilmesi zorunludur.”açıklaması yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerden, idarece sıralı iş kalemleri listesinin, buna göre aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında 42 iş kaleminin açıklama istenilecek iş kalemi olarak belirlendiği, açıklama istenilen inşaat iş kalemleri için analizlerin oluşturulduğu, oluşturulan analizler üzerinde açıklama istenilecek ve istenilmeyecek analiz girdilerinin belirtildiği, ayrıca açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesinin oluşturulduğu, açıklama istem yazısı ekinde isteklilerden açıklama istenilecek iş kalemleri listesi ile açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listelerine yer verildiği, ayrıca ihale dokümanında Kamu İhale Genel Tebliği ekinde yer alan örnek analiz formatına yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Teklifi sınır değerin altında kalan Leeb İnş. Ltd. Şti. - Emin Reha Gürgün Ortak Girişimi, Metron Yapı Proje İnş Taah Tic. ve Beton. San. A.Ş. ve Zilan Peyzaj İnş. Turz. San. Tic. Ltd. Şti. - Kliterm Müh. Klima Sis. Tes. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nden anılan Kanun’un 38 ‘inci maddesi gereği aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında belirtilen iş kalemleri için Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan açıklamalara uygun bir şekilde açıklamada bulunmaları istenmiştir. İhale komisyonu yapmış olduğu değerlendirme sonucunda,

 

- Başvuru sahibi Metron Yapı Proje İnş Taah Tic. ve Beton. San. A.Ş.nin açıklamasını 53 iş kalemi için öngörülen metrajın idarenin öngördüğü metrajlardan makul kabul edilemeyecek oranda farklı olduğu gerekçesiyle,

 

- Leeb İnş. Ltd. Şti. - Emin Reha Gürgün Ortak Girişimi’nin açıklamasını, ihalenin 26.302/C1 ve MSB.322 poz numaralı iş kalemlerine verilen teklifin açıklamaya dayanak teşkil eden Kurumun 2012 yılı kârsız birim fiyatının altında olduğu, elektrik iş kalemleri cetvelinde toplama hatası yapıldığı, 79 iş kalemi için öngörülen metrajın idarenin öngördüğü metrajlardan makul kabul edilemeyecek oranda farklı olduğu gerekçesiyle,

 

- Zilan Peyzaj İnş. Turz. San. Tic. Ltd. Şti. - Kliterm Müh. Klima Sis. Tes. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin açıklamasını ise ihalenin 917-108 ve 18.071/2/MK poz numaralı iş kalemlerine verilen teklifin açıklamaya dayanak teşkil eden Kurumun 2012 yılı kârsız birim fiyatının altında olduğu, elektrik işlerinden 718-507 poz numaralı iş kaleminin miktarının teklif cetvelinde belirtilmediği, 73 iş kalemi için öngörülen metrajın idarenin öngördüğü metrajlardan makul kabul edilemeyecek oranda farklı olduğu gerekçesiyle uygun bulmamıştır.

 

            Başvuru sahibi Metron Yapı Proje İnş Taah Tic. ve Beton. San. A.Ş.nin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sunduğu belgeler incelendiğinde, açıklama istenilen 42 iş kaleminden 10 iş kalemini (Özel-11 poz numaralı “Kapaklı Silikon Giydirme Cephe Yapılması”, SNBF.27 poz numaralı “Şantiye Dışına Kamyonla Kazı Malz. ve Moloz Nakli”, Özel-03 poz numaralı “Ahşap Iraco Duvar Yapılması”, Özel-02 poz numaralı “Paslanmaz Çelik Duvar Kaplaması Yapılması”, Özel-05 poz numaralı “MDF Üzeri Lake Boyalı Kapı Kanadı Yapılması”, Özel-04 poz numaralı “PVC Gergi Asma Tavan Sistemi Yapılması”, Özel İksa/2 poz numaralı “Kuşak Kirişi Kırılması”, Özel-17 poz numaralı “İki Bileşenli Çimento ve Bitüm Emisyonlu Su Yalıtım Malzemesi”, Özel poz numaralı “Isı Geri Kazanım Cihazı VAM1000” ve Özel poz numaralı “Gazlı Söndürme (arşiv+bilgi işlem)” analiz ve analize dayanak teşkil eden proforma faturalar ile diğer 32 iş kalemini ise resmi kurum ve kuruluşların ilan edilmiş birim fiyatları ile açıklamıştır.

 

İhale komisyonu başvuru sahibinin 53 iş kalemi için öngördüğü miktarlar ile idarenin belirlediği iş kalemi miktarları arasındaki farkın makul kabul edilebilecek miktarlarda olmaması hususunu açıklamanın kabul edilmemesine gerekçe göstermiştir. Başvuru sahibinin şikâyetine verdiği cevapta ise 169 iş kalemi için metraj farklılıklarının olduğunu belirtmiş ve bunu oluşturduğu listede göstermiştir. Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sunduğu açıklaması incelendiğinde, özellikle aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında açıklama istenilen iş kalemleri için öngördüğü iş kalemleri miktarları ile idarenin yaklaşık maliyetin tespitinde bu kalemler için öngördüğü iş kalemi miktarlarına ilişkin karşılaştırma tablosu aşağıdaki gibidir.

 

 

 

 

Poz no

 

 

Birim

 

Yaklaşık maliyet hesabındaki miktar

 

Teklifte öngörülen miktar

 

 

Fark

Yaklaşık maliyetteki miktara göre oranı

(+/-)

23.015/Y

ton

1.367,950

550,000

-817,950

-0,60

16.071/3

m

43.785,000

14.595,000

-29.190,000

-0,67

16.062/2

m

5.290,000

5.310,000

+20,000

+0,01

Özel-11

m2

2.529,116

4.350,000

+1.820,884

+0,72

16.070

m

21.406,000

14.595,000

-6.811,000

-0,32

16.059/3A

m3

7.257,800

7.568,000

+310,200

+0,04

MSB.671

m2

2.965,293

2.570,000

-395,293

-0,13

23.014/Y

ton

288,020

390,000

+101,980

+0,35

SNBF.27

ton

33.461,100

24.200,000

-9.261,100

-0,28

21.017/1

m2

18.192,72

35.000,000

+16.807,280

+0,88

23.015/Y

ton

1.367,950

219,000

-1.148,950

-0,84

280-1121

ad

6,000

6,000

0,000

0,00

ÖZEL-03

m2

1.132,508

900,000

-232,900

-0,21

26.302/C1

m2

3.022,710

1.655,000

-1.367,710

-0,45

21.011

m2

9.096,360

450,000

-8.646,360

-0,95

950.116

ad

2,000

2,000

0,000

0,00

280-2207

ad

45,000

45,000

0,000

0,00

265-501

m2

13.212,500

1.180,000

-12.032,500

-0,91

921-413

ad

42,000

39,000

-3,000

0,07

27.530/2

m2

10.007,338

8.815,000

-1.192,338

-0,12

25.116/A3

m2

2.742,930

2.700,000

-42,930

-0,02

MSB.322

m3

975,000

1.350,000

+375,000

+0,38

ÖZEL-02

m2

461,576

440,000

-21,576

-0,05

ÖZEL-05

ad

168,000

109,000

-59,000

-0,35

917-108

ad

29,000

33,000

+4,000

+0,14

18.071/2/MK

m3

1.143,157

1.144,000

+0,843

+0,00

ÖZEL-04

m2

609,370

600,000

-9,370

-0,02

23.014/Y

ton

288,020

51,000

-237,020

-0,82

21.065

m2

4.337,830

15.000,000

+10.662,170

+2,46

280-2205

ad

40,000

40,000

0,000

0,00

MSB.414/A1

m2

3.355,310

4.600,000

+1.244,690

+0,37

921-513

ad

42,000

39,000

-3,000

-0,07

ÖZEL İKSA/2

m2

595,000

577,500

-17,500

-0,03

19.046/2

m2

3.200,000

1.450,000

-1.750,000

-0,55

280-1115

ad

2,000

2,000

0,000

0,00

280-1114

ad

2,000

2,000

0,000

0,00

ÖZEL-17

m2

3.850,000

2.600,000

-1.250,000

-0,32

23.101/Y

ton

25,275

150,000

+124,725

+4,93

ÖZEL

ad

25,000

22,000

-3,000

-0,12

280-2208

ad

29,000

29,000

0,000

0,00

ÖZEL

ad

1,000

1,000

0,000

0,00

27.581/MK

m2

10.376,990

8.450,000

-1.926,990

-0,19

 

Tablo incelendiğinde başvuru sahibinin belirtilen iş kalemleri için idarenin belirlediği iş kalemi miktarlarından bazı iş kalemleri için fazla bazı iş kalemleri için eksik miktarlar, bazı kalemler için ise aynı miktarları öngördüğü görülmektedir. İhale konusu iş götürü bedel teklif alınarak ihale edildiğinden idarenin ihalenin iş kalemleri için belirlediği miktarlar ile ihaleye teklif veren isteklilerin öngördüğü miktarların bire bir aynı olması beklenemez. Ancak bu farkın bertaraf edilemeyecek miktarda da olmaması gerekmektedir. Tabloda belirtilen iş kalemi miktarlarının karşılaştırılmasında çoğu iş kaleminde idarenin belirlediği miktarlar ile başvuru sahibinin öngördüğü miktarlar arasındaki fark makul olarak kabul edilebilecek bir oranda bulunmamıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin metrajları ile idarenin metrajları arasında makul sayılamayacak ölçüde farklılıkların olduğu anlaşıldığından idarenin başvuru sahibinin açıklamasını uygun bulmaması ihale mevzuatına aykırı bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul