• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.II-347
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :61
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UY.II-347
Şikayetçi:
 Genet Genel Elktronik Teknolojileri Ltd. Şti. - Gülümser Elk. Elkt. Güv. Sis. Bilg. İnş. Danş. Tekn. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, FULYA CAD. AYŞECİK NO:33 MECİDİYEKÖY/ İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin Özel İdaresi İmar İnşaat Daire Başkanlığı, Akkent Mah.H.Okan Merzeci Bulv. No:662 Mersin İl Özel İdaresi İmar İnşaat Daire Başkanlığı Pln.Prj.Yat.Ve İnş.Müd.İhale Bürosu 33160 MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2012 / 43518
Başvuruya konu ihale:
 2012/119093 İhale Kayıt Numaralı "Mersin İlçe ( Anamur,Erdemli Ve Silifke)Kgys ( Mobese) Yapım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Mersin Özel İdaresi İmar İnşaat Daire Başkanlığıtarafından 25.09.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Mersin İlçe (Anamur,Erdemli ve Silifke) KGYS ( Mobese) Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Genet Genel Elektronik Teknolojileri Ltd. Şti. - Gülümser Elk. Elkt. Güv. Sis. Bilg. İnş. Danş. Tekn. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 13.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 28.12.2012 tarih ve 43518 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5184 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; aşırı düşük teklif açıklamalarının "fiyatlandırılan cihazların Teknik Şartname'yi karşılamadığı" gerekçesiyle idare tarafından yeterli görülmediği, ancak İdari Şartname'de yeterlik kriteri olarak yalnızca iş deneyim belgesi istenildiği, teklif edilen ürünlere ait broşür, katalog vb. belgelerin sunulmasının istenilmediği, ayrıca kesinleşen ihale kararında değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin açık bir şekilde belirtilmediği, idarece yapılan değerlendirmenin mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

           

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 2.1.(a) maddesinde ihale konusu işin adının “Mersin İlçe (Anamur, Erdemli ve Silifke) KGYS (MOBESE) Yapım İşi” olduğunun belirtildiği,

 

            Anılan Şartname’nin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19’uncu maddesinde isteklilerin tekliflerini anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerinin ifade edildiği,

 

Söz konusu ihaleye ilişkin Teknik Şartname’nin “Direk ve Sabitleme” başlıklı 3.1.28’inci maddesinde “3.1.28.2. Kurulum için gerekli olan her türlü inşaat, kablolama, tesis ve yatırım firma tarafından sağlanacaktır.

 

…3.1.28.4. Direğin yeri seçilirken kazı ve bakım esnasında oluşabilecek hasarlardan ve etkileşimlerden kaçınmak üzere mevcut altyapının (elektrik, su, doğalgaz, kanalizasyon, telefon) dışında bir yer tercih edilecektir.” düzenlemesinin,

 

            “Kablaj” başlıklı 3.3.4’üncü maddesinde “3.3.4.3. Kablo kanalı genellikle yolun orta kaldırımındaki çiçeklilerden, çiçekliği minimum etkileyecek şekilde kenardan tesis edilecektir. Kazılacak kanal yerden 50+/- 5 cm derinlikte açılacaktır.” düzenlemesininyer aldığıgörülmüştür.

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda söz konusu ihaleye 3 teklif verildiği, ihale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda geçerli olduğu tespit edilen tekliflerin değerlendirmeye alınmasıyla 692.696,24 TL tutarında bir sınır değer hesaplandığı, sınır değerin altında teklif verdiği belirlenen başvuru sahibi Genet Genel Elektronik Teknolojileri Ltd. Şti. - Gülümser Elk. Elkt. Güv. Sis. Bilg. İnş. Danş. Tekn. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’ndan aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği,

 

            Anılan istekliye gönderilen 27.09.2012 tarihli aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısında “teklif fiyatının düşüklüğüne neden olan maliyet bileşenleri ile ilgili açıklamaların belgeleriyle birlikte 05.10.2012 tarihine kadar sunulması”nın istenildiği, söz konusu yazının ekinde açıklama istenilen iş kalemleri/grupları listesinin gönderildiği, ancak yazı ekinde yer alan açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri listesinde herhangi bir girdi belirtilmediği,

 

Başvuru sahibinin idarece belirlenen süre içerisinde açıklama sunduğu, bununla birlikte açıklamasının“Teknik Şartname’nin 2.9, 3.1.18.5, 3.1.18.10, 3.1.18.12, 3.1.18.15, 3.1.18.25, 3.1.18.26, 3.1.18.29, 3.1.21.1, 3.1.21.13, 3.1.21.14, 3.1.21.16, 3.1.21.17, 3.1.21.19, 3.1.21.20, 3.1.21.22’nci maddeleri ile Ek Teknik Şartname’nin 8.1, 8.2, 8.3 ve 8.4’üncü maddelerine uygun olmayan cihazların fiyatlandırıldığı” gerekçesiyle idare tarafından uygun görülmediği, değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin 12.10.2012 tarihinde ihale komisyonunca tutanak altına alındığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibine gönderilen 06.12.2012 tarihli ve 24301 sayılı kesinleşen ihale kararı yazısında tekliflerinin aşırı düşük teklif açıklamalarının yeterli görülmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiş, ancak açıklamalarının hangi gerekçelerle yeterli görülmediği belirtilmemiştir. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 4’üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “Kanunun 41 inci maddesinde ihale sonucunun, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirileceği ve ihale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verileceği hüküm altına alınmıştır. Kesinleşen ihale kararında tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine yer verilmemesi halinde, tekliflerinin değerlendirmeye alınmama ya da uygun görülmemesine karşı yapılacak şikayet başvurusunda, istekliler kararın gerekçelerinin bildirilmesiyle şikayet konusundan haberdar olduklarından sürenin hesabında kesinleşen ihale kararının bildirim tarihinin değil, karar gerekçelerinin bildirildiği tarihin esas alınması gerekmektedir.” açıklaması çerçevesinde, kesinleşen ihale kararında başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınmama gerekçelerine yer verilmemesi mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere idarece yapılacak işlemler” başlıklı 38’inci maddesinde “İdare, yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında her bir iş kalemi/grubunun yaklaşık maliyete oranını tespit edecektir. Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri/grupları tutarlarının büyükten küçüğe sıralandığı ve oranların kümülatif toplamının da gösterildiği “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” ile iş kalemleri/gruplarına ait ayrıntılı analizler ve analiz girdilerinin tutarları itibarıyla küçükten büyüğe sıralanmış halini gösteren “sıralı analiz girdileri tablosu” hazırlanarak yaklaşık maliyet hesap cetveli kapsamında ihale onay belgesine eklenecektir. Sıralı iş kalemleri/grupları listesi oluşturulurken, iş kalemleri/grupları tutarlarının yaklaşık maliyete oranları, en yakın dört ondalık basamaklı sayıya getirilecek biçimde yuvarlanacak ve bu oranların toplamının, yuvarlama nedeni ile 1 den farklı olması dikkate alınmayacaktır.

Örnek:

 

İş kalemi/grubu analizi

 

İş kalemi /grubu

No : 4

Yangına dayanıklı alçı  duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (………… Duvar Levhası ile)

Ölçü Birimi

m2

 

Sıralı analiz girdileri

tablosu

 

Poz No

Girdiler

Ö.Br.

Mik.

B.Fiy.

Tutarı

 

Girdiler

Ö.Br.

Mik.

B.Fiy.

Tutarı

…..

Vida ve plastik dubel

Ad

XXX

XXX

0,54

 

Agraf vidası

Kt

XXX

XXX

0,31

…..

Levha xx mm (yangına dayanıklı)

m2

XXX

XXX

5,00

 

Ses yal. bandı 5 cm

m

XXX

XXX

0,33

…..

Tc 60 Profilli-0,6mm

m

XXX

XXX

3,50

 

Derz Bandı (Cam E.)

m

XXX

XXX

0,34

…..

TU 28 Prof.-0,5 mm

m

XXX

XXX

0,80

 

Borazan vida

Kt

XXX

XXX

0,35

…..

Agraf 12 cm

Ad

XXX

XXX

0,51

 

Derz dol. alçısı harcı

m3

XXX

XXX

0,43

…..

Agraf vidası

Kt

XXX

XXX

0,31

 

Agraf 12 cm

Ad

XXX

XXX

0,51

…..

Derz Bandı (cam.el.)

m

XXX

XXX

0,34

 

Vida ve plastik dubel

Ad

XXX

XXX

0,54

…..

Ses yal. bandı 5 cm

m

XXX

XXX

0,33

 

Düz İşçi (taş.)

Sa

XXX

XXX

0,68

…..

Borazan vida

Kt

XXX

XXX

0,35

 

TU 28 Prof.-0,5 mm

m

XXX

XXX

0,80

…..

Derz dol. alçısı harcı

m3

XXX

XXX

0,43

 

Alçı levha usta yar.

Sa

XXX

XXX

2,45

…..

Düz İşçi (taş.)

Sa

XXX

XXX

0,68

 

Alçı levha ustası

Sa

XXX

XXX

3,25

…..

Alçı levha ustası

Sa

XXX

XXX

3,25

 

Tc 60 Prof.-0,6mm

m

XXX

XXX

3,50

…..

Alçı levha usta yar.

Sa

XXX

XXX

2,45

 

Levha xx mm (yangına 

dayanıklı)

m2

XXX

XXX

5,00

Kâr ve genel giderler hariç toplam

18,49

 

 

 

Kâr ve genel giderler (% 25)

4,62

 

 

 

TOPLAM TUTAR

23,11

 

 

 

                           

 

açıklaması,

 

            Aynı Tebliğ’in “Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” başlıklı 45’inci maddesinde ise “…45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir.

 

45.1.2.1. İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.

Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.

45.1.2.2. İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kâr ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir.

Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kâr ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir.

Tutarı, kâr ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kâr ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.

Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılır. Herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecektir.

Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz. 

45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.

İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir… ” açıklaması yer almaktadır.

İdarenin yaklaşık maliyet hesabı incelendiğinde, yaklaşık maliyetin piyasada faaliyet gösteren firmalardan alınan fiyat teklifleri esas alınarak toplam 837.682,02 TL olarak belirlendiği, ihale onay belgesinin ekinde sıralı iş kalemleri listesine yer verildiği ve “dijital kayıt veri depolama ünitesi, kablaj (rögar, HDPE boru dahil), hareketli kamera, F/O (24 FOY kablo, her türlü malzeme, tesis ve işçilik dahil,), kenar Ethernet anahtar, direk ve sabitleme (8 m), çok monitörlü operatör izleme konsolu (2 ekranlı), sistem yönetim istasyonu, siste4m denetim ve güvenlik yönetimi sunucusu” iş kalemlerinin açıklama istenilecek iş kalemleri olarak belirlendiği, buna karşın sıralı analiz girdileri tablosunun yer almadığı tespit edilmiştir.

           

            Ayrıca idarenin yaklaşık maliyet hesabı kapsamında, her bir iş kaleminin yalnızca birim fiyatının belirtildiği piyasadan alınmış fiyat tekliflerinin yer aldığı, ancak iş kalemlerinin malzeme, işçilik gibi girdilerini gösteren analizlerin hazırlanmadığı görülmüştür.

 

            Diğer yandan idarenin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan başvuru sahibine gönderdiği 27.09.2012 tarihli yazısının ekinde bulunan “sıralı analiz girdileri tablosu”nun boş olduğu, başka bir deyişle açıklama istenilmeyecek herhangi bir girdinin belirtilmediği tespit edilmiştir.

 

            İdarece aşırı düşük teklif açıklaması istenilen iş kalemlerinin yalnızca malzeme ve montajdan oluşan iş kalemleri olmadığı, söz konusu iş kalemleri içerisinde inşaat işlerinin de bulunduğu (direk ve sabitleme, kablaj gibi) göz önüne alındığında, idare tarafından Kamu İhale Genel Tebliği’nin 38.1’inci maddesine uygun olarak açıklama istenilen iş kalemlerine ait ayrıntılı analizler ve bu analizler esas alınarak oluşturulması gereken “sıralı analiz girdileri tablosu” hazırlanmadan açıklama istenilmesi mevzuata uygun bulunmamıştır. Bu itibarla başvuru sahibinden Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2.3’üncü maddesine uygun olarak yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

          Sonuç olarak yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, idare tarafından açıklama istenen iş kalemlerine ilişkin ayrıntılı analizler ile sıralı analiz girdileri tablosu hazırlanarak, başvuru sahibi Genet Genel Elektronik Teknolojileri Ltd. Şti. - Gülümser Elk. Elkt. Güv. Sis. Bilg. İnş. Danş. Tekn. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’ndan yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul